Проект з проблеми «Шкільна бібліотека центр інформаційної і методичної роботи в школі» icon

Проект з проблеми «Шкільна бібліотека центр інформаційної і методичної роботи в школі»

НазваниеПроект з проблеми «Шкільна бібліотека центр інформаційної і методичної роботи в школі»
Дата конвертации06.06.2013
Размер218.09 Kb.
ТипДокументы

Проект з проблеми

«Шкільна бібліотека – центр інформаційної і методичної роботи в школі»

Кравець С.В.,

завідувач бібліотекою

ДЗШ № 20 м.Донецька

Невід ємною частиною освітнього процесу є бібліотека навчального закладу. Шкільна бібліотека – структурний підрозділ школи, культурний просвітницький і науково-допоміжний соціальний інститут, що забезпечує акумуляцію і загальнодоступність документально – інформаційних ресурсів, які містять і зберігають знання, накопичені в процесі розвитку людства. Сучасна шкільна бібліотека – інформаційний, автоматизований центр, який обслуговує потреби користувачів у локальному і віддаленому режимі з використанням нових інформаційних технологій. Аналізуючи публікаціі в науково-методичних посібниках, періодичній пресі, можна помітити, що останнім часом в Україні посилюється увага до комп`ютерізаціі бібліотек, їх змістового технологічного наповнювання. Більшість публікацій, присвячених питанням функціонування бібліотек у сучасних умовах, це зокрема розгляд шкільної бібліотеки як поліфункціонального інституту, який виконує одночасно декілька функцій: і інформаційну, освітню, розвиваючу, культурно-виховну, дозвіллєву, рекреаційну. Практичний досвід реорганізаціі шкільних бібліотек в шкільні інформаційні науково-методичні центри (ІНМЦ) засвідчив декілька варіантів перетворень. По-перше, бібліотека - інформаційний центр, частиною якого є медиатека. Там збирають і каталогізують матеріал на всіх видах носіїв, забезпечуючи можливість користувачам для індивідуальної роботи. Такий центр потребує додаткових технічних засобів, приміщень, штату. Інший варіант - центр створюється окремо від бібліотеки і знаходиться у відомстві вчителя інформатики. Цей варіант не дозволяє повністю говорити про створення загального інформаційного середовища в школі.

ІНМЦ – це структурний підрозділ,що включає фонд книг, різноманітні технічні засоби, має в наявності педагогічно зумовлений комплекс обладнання і меблів, читальний зал із робочими зонами, в яких створені умови для індивідуальної роботи та розвитку навчально-пізнавальноі діяльності учнів, підвищення професійного рівня вчителів. На думку українського науковця А.О.Малько, головними ознаками ІНМЦ є документально-інформаційний фонд, що включає різноманітні носії інформації, відповідні автоматизовані інформаційні технології, які забезпечують ефективний пошук та використання інформації не тільки для шкільної бібліотеці, але й вихід до регіональних та національних фондів. Програма шкільного ІНМЦ розглядається як підсистема в загальній системі дистанційного освітньо-інформаційного обслуговування, що включає партнерські взаємодії з регіональними навчальними центрами, закладами освіти, методичними центрами, публічними та дитячими бібліотеками, музеями, фондами.

ІНМЦ – одна із моделей шкільної бібліотеці – відіграє особливу роль у навчанні, концентрує позитивний досвід шкільного розвитку, сприяє росту учнівських досягнень. В стінах такого центру проходить інтеграція всіх ресурсів, інформація перетворюється в знання. Цей кабінет в школі служить місцем безперервної дослідницької діяльності кожного учня і педагога, тут проводиться аналіз ідей, вибудовується концепція. Такі центри здатні запропонувати ефективні шляхи для збільшення досягнень учнів, формування у них потреби у навчанні.

Структура ІНМЦ включає: бібліотеку з читальним залом, комп’ютерний клас з медіатекою, фоновідеотеку із засобами індивідуального прослуховування, єдину систему каталогів, службу технічної підтримки, локальну мережу з можливістю підключення Інтернет по виділеній лінії, доступ до каталогу медіаресурсів, який можливий з будь-якого комп’ютера в школі.

Створення ІНМЦ – ядра шкільної інформаційної служби, справа не одного року, що потребує певних матеріальних затрат, творчості всього педагогічного колективу школи і найголовніше - цей процес іде паралельно з розвитком єдиного інформаційного простору в самій школі. Є декілька етапів створення ІНМЦ. Перший етап - адміністрація разом із вчителями, керівниками позаурочноі роботи, бібліотекарем школи, батьками обговорюють програму створення і розвитку єдиного інформаційного середовища школи як служби інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, як центру інфраструктури школи. Цей етап передбачає визначення техніко-тематичного складу інформаційних матеріалів ІНМЦ, мова йде про оснащення бібліотеки НЗ комп’ютерами, іншим обладнанням для використанням інформації. Вибирається приміщення, підбираються меблі, мобілізуються засоби школи, залучаються до реалізації задуманого зацікавлені особи, організації. Проробляються питання про кількість співробітників, їх професійні якості, можливості ремонту і підтримки в робочому стані технічних засобів: відеотеки, комп’ютера, проектора, магнітофону і т п. Наступні етапи передбачають створення місць для самостійних занять учнів з книгою та іншими інформаційними медіа засобами. Продукується раціональне розміщення меблів, обладнання, збереження нетрадиційних носіїв інформації, проводиться інвентаризація техніки, обладнання. Фонд ІНМЦ поповнюється додатковими енциклопедичними ,освітніми компакт-дисками, відеоматеріалами. Тут зберігається фонозаписи, відеозаписи, діафільми, слайди, діапозитиви, словники, СД-енциклопедії, створюється відеофонд, купується пишучий СД і передається запис на зберігання у фонди бібліотеки для подальшого використання. Створюється і розвивається електронний каталог, локальна мережа: адміністрація, навчальні кабінети, бібліотека. Підбирається необхідний персонал центру, проводиться навчання співробітників комп’ютерним та педагогічним технологіям, основам медіаосвіти, тобто підвищується інформаційна культура персоналу. Розпочинається процес поступового накопичення методичних матеріалів, які готують вчителі школи, дослідницьких творчих робіт учнів.

На протязі всіх етапів іде постійне накопичення інформаційних матеріалів в електронному вигляді: нормативна база, програми, питання тестів випускних екзаменів. За допомогою мережі Інтернет, крім пошуку інформації, учні й вчителі мають змогу спілкуватися з учнями та вчителями інших шкіл, спільно планувати та організовувати проекти отримувати необхідну консультацію, обмінюватися інформацією. Всі етапи створення та завдання ІНМЦ відображаються в плані роботи. Серед основних завдань -забезпечення інформаційних потреб користувачів, проведення навчання вчителів, учнів навикам оволодіння основами комп’ютерної грамотності шляхом розробки науково-практичних семінарів; формування учнів навиків інформаційної культури, проведення на базі ІНМЦ нестандартних уроків з використанням ІКТ, популяризації книги, літератури різними формами: проведення тематичних вечорів, науково-практичних конференцій, підготовка рекомендаційних списків літератури, інформаційних бюлетенів, Експрес-інформацій. Критеріями оцінки ефективності виконаних завдань має стати: пізнавальна діяльність учнів, оволодіння ними інформаційної культури, оперативне доведення інформації до користувача, можливості отримання додаткової інформації в процесі навчально-виховної та позакласної роботи. Питання функціонування ІНМЦ, медіатеки досліджують українські та зарубіжні вчені й практики: Н.Бірюкова ,О. Громова, Л. Колосай, А.Малько , В.Мозгова, К.Озеров та інші. В сучасній літературі досить часто поряд із терміном ІНМЦ використовують термін «медіатека», який трактується як збір інформаційних ресурсів на всіх видах носіїв, спрямованих на забезпечення змісту і методики навчального процесу, виховної роботи. Бібліотека-медіатека – збирає і каталогізує матеріали на всіх видах носіів, що забезпечує можливість користувачам для індивідуальної роботи і максимально можливий доступ до інформації. Термін медіатека як правило застосовується для бібліотек, які містять інформацію на різних носіях інформації: книги, мікрофільми, аудіо-, відеоматеріали, СД і мають вихід в Інтернет. Головне завдання шкільної медіатеки - участь у освітньому процесі не забезпеченням і не допомогою в підборі посібників, а саме безпосередньою участю. Шкільна медіатека являє собою централізований збір друкованих і аудіовізуальних матеріалів в школі, які організовують спеціалісти відповідної професійної кваліфікації. Шкільна медіатека містить максимально можливий об’єм ресурсів і надає доступ засобами комп’ютера чи інших засобів зв’язку до додаткових джерел інформації та матеріалів. Медіа - це не тільки апаратні засоби. Але й носії інформації, що зберігаються і розповсюджуються окремо від апаратних засобів, а крім того, власне інформація. Медіатека - центр інформаційної інфраструктури освітньої установи: спеціальним чином організовані умови, які активно сприяють формуванню інформаційної культури учнів у широкому розумінні, самостійної активності, а також піднесенню професійної кваліфікації вчителів за допомогою засобів нових інформаційних технологій. В інформаційно-педагогічному середовищі, яке являє собою медіатека, стають можливими нові форми організації пізнавальної, комунікативної та креативної діяльності всіх її користувачів, в тому числі для створення власних засобів інформації. У медіатеці учні залучаються до зовсім нового для них виду самостійної освітньої діяльності роботи з інформацією: вербальною, образною у формі певних образів реальних предметів та умовних образів,що використовуються в різних галузях знань. Вчителі в медіатеці отримують відомості щодо педагогічної та методичної літератури про нові засоби навчання та їх використання. Тут створено умови для індивідуальної роботи вчителя з перегляду, оцінки, відбору засобів навчання, потрібних безпосередньо на уроці або в позаурочний час, для створення самодіяльних засобів творчої роботи вчителя, магнітозаписів , відеозаписів.

Завдання шкільної медіатеки - надати фізичний простір і створити середовище для задоволення інформаційних потреб користувачів. Учень самостійно працюючи в медіатеці, має змогу читати не тільки книжки, періодику, а й об`ємну інформацію з Інтернету та дисків, СД-РОМ, прослуховувати і переглядати фоно-, магніто-, відеоматеріали, використовувати все це для підбору відомостей до написання доповідей, творів, оглядів, рефератів, підготовки до уроків, диспутів, семінарів. Він обирає тут різноманітні засоби інформації для створення самодіяльних засобів творчої роботи для навчальних або позакласних потреб, для загальношкільних заходів, виступів по шкільному радіо, через відеоклуб на базі школи, для ілюстрування виступів з предмету, доповіді на семінарі. В такому центрі учень стає самостійніший у виборі засобів, прийомів організації діяльності. Одночасно він навчається працювати з ключами медіатеки: комп’ютерними каталогами, базами даних, електронними каталогами посилань веб-ресурсів, картотеками, бібліографічними довідниками, енциклопедичними виданнями. Впровадження засобів нових інформаційних технологій у шкільну медіатеку спроможні як модернізувати рутинну працю працівників бібліотеки, так і внести істотні корективи до навчально-виховного процесу. Зміст теоретичних і практичних публікацій функціонування ІНМЦ, медіатеки на сторінках фахових видань «Шкільна бібліотека» засвідчує посилену увагу до даного питання в Україні. З кожним днем кількість таких центрів збільшується.

Шкільна бібліотека - інформаційний центр із забезпеченням навчально-виховного процесу.

Основні завдання шкільної бібліотеки:

 1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямків НВП школи в засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог у самоосвіті.

 2. Забезпечення інтелектуального доступу до інформації шляхом систематичного аналізу, відбору, оцінки та створення інформації на всіх освітніх етапах з усіх галузей змісту освіти.

 3. Забезпечення доступу до інформації шляхом ретельно відібраних і систематично організованих різноманітних навчальних матеріалів різних рівнів складності-як друкованих, так і інших носіїв інформації.

 4. Розвиток в учнів умінь орієнтуватися в інформаційному просторі,а також самим створювати інформацію шляхом широкого відбору засобів комунікації і застосування нових інформаційних технологій.

 5. Забезпечення матеріалами, які підготують учнів до безперервної освіти

Пріоритетні напрямки функціонування шкільної бібліотеки:

 1. Підвищенння інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної функції.

 2. Глибоке вивчення читацьких інтересів та як повніше задоволення іх.

 3. Координація дій шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги.

 4. Систематична робота по збереженню книжкового фонду.

 5. Вивчення і впровадження в практику роботи кращого досвіду бібліотек ЗНЗ.

 6. Сприяти підвищенню методичної, педагогічної майстерності вчителів школи, популяризація педагогічної літератури.

 7. Всебічне охоплення різними формами бібліотечної роботи самоосвіти учнів, педагогічних працівників: забезпечення програмами, підручниками, посібниками.

 8. Діяльність бібліотеки щодо забезпечення інформаційних потреб учнів, педагогів включає систематичний аналіз використання бібліотечного фонду, його популяризація.

Крім того, шкільна бібліотека складає і готує списки літератури з НВР, популяризує бібліотечно-бібліографічні знання серед учнів, проводить бесіди, організує різні тематичні виставки, конференції, літературні вітальні й вечори. В умовах інформатизації суспільства особливого значення набуває формування інформаційної культури та її найважливішої складової бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів. Ефективною формою реалізації цього завдання є бібліотечні уроки, дні бібліографії, індивідуальні та групові консультації, діяльність гуртків. В рамках Концепції державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року шкільна бібліотека повинна заохочувати дітей до систематичного читання для постійного підвищення рівня особистого розвитку, сприяти виробленню в дітей навичок самостійноі роботи з книгою, підвищенню якості й ефективності процесу читання, критичного аналізу, переосмислення і творчої інтерпретації прочитаного. Виконання цих функцій сприяє проведенню свят та конкурсів - «Тиждень дитячої та юнацької книги», «Найкращий читач», що проводяться кожного року, різні форми роботи з батьками, які знайомлять іх з методами, що сприяють розвитку читацьких інтересів дітей.
Це все можна віднести і до роботи ІНМЦ ДЗШ № 20, який було створено у 2011 році. Цей проект має завершальну стадію в цьому році. Центр знаходиться на 2 поверсі, у 1 корпусі школи. В ІНМЦ працює завідувач бібліотекою та заступник директора з науково-методичної роботи. Таким чином в центрі є і бібліотека з читальним залом, і методичний кабінет. ІНМЦ має достатню оснащеність: комп’ютер, ДВД-програвач, проектор, сканер, два принтери, Інтернет та локальна мережа, музичний центр, звукові колонки. Гарні меблі та чудовий інтер’єр дозволяє в центрі проводити бібліотечні уроки, конференції, мультимедійні заходи. Підготуватися до уроку, до конференції, до олімпіади - це дуже просто, треба тільки прийти в центр та дати заявку.

Книги які зібрані в центрі - це творчість колективу і бібліотекаря, це знання тематики виставок, підбір літератури, це періодика, яку купували самі вчителі. Періодика видавництва «Основа» - це багато журналів та книжок, які необхідні для праці педагогічного колективу та інших користувачів. Матеріали, які зібрані у нашому центрі, мають багато напрямків: велика сучасна нормативна база, бібліографія, інструктивні документи, робота з одареними дітьми, робота з батьками, презентації, робота з підручниками, багато картотек, систематичний каталог, алфавітний каталог та багато іншого. Будь-який користувач, якщо він прийде до центру, знайде все, що йому потрібно.

Бібліотекар, яка працює з фондом художньої літератури, завжди допомагає в центрі у пошуку потрібної літератури, вона працює з газетами та журналами, іх бібліографією та другими матеріалами. Гурток «Основи інформаційної культури», який працює в центрі, виховує у дітей інформаційну грамотність, надає їм безкоштовні послуги, допомагає вчитися. Є в центрі і медіатека, яка має більш 100 електронних носіїв, зараз створюється її електронний варіант. В медіатеці є електронні підручники, відеоуроки, матеріал з методичної роботи, відеофільми, матеріали з різних напрямків, електронні довідники, енциклопедії. Багато матеріалу, який був зібран, розташован на полицях в шкафу, має захист від пилу, світу, та змін температур. Працювати в нашому центрі дуже легко і водночас і дуже важко. Працюючи з відвідувачами ІНМЦ, ми підвищуємо власну кваліфікацію. Це дуже інтересно, хочеться при цьому ще більш творити, працювати, допомагати, самому вчитися – це так гарно і сучасно.

Тому місія школи «Формування, розвиток і реалізація соціально активної особистості» - це також і місія ІНМЦ. А наш лозунг звучить так: «ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЙНОІ ДОСКОНАЛОСТІ ІНОДІ ЗАЙМАЄ ВСЕ ЖИТТЯ».

.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Матвійчук, О.Е. Шкільний бібліотечно-інформаційний центр: теоретичний аспект.(електронний ресурс )//2012.-5 квітня.

 2. е-mail : ruo-ord@ kharkivosvita. Net.ua.

 3. http: www.library.ru-электронная библиотека.

 4. http:www.osvita.org.ua.-освітній портал.

 5. http // vip.km.ru./literature/-виртуальная библиотека.Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ

^ ПРО ІНФОРМАЦІЙНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

Донецької загальноосвітньої школи I-III ступенів №20

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інформаційний науково-методичний центр Донецької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 20(далі Центр) є структурним підрозділом складової цілісної системи інформатизації школи, який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», іншими чинними нормативно-правовими актами законодавства в галузі освіти й культури, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Концепцією інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України, затвердженою Постановою Президії Академії педагогічних наук України від 26.01.2006 року № 1/6-7, регламентуючими документами органів управління освітою, рекомендаціями Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Статутом Донецької ЗШ № 20, Положенням про ІНМЦ, здійснює інформаційне науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти в школі, підвищення кваліфікації педагогічних працівників у період між курсами підвищення кваліфікації ,відповідно до статті 57 Закону України « Про освіту».

1.2.Центр бере участь у формуванні і виконанні затверджених у встановленому порядку планів і програм, звітуючи з відповідних видах діяльності перед керівництвом загальноосвітнього навчального закладу, до складу якого він входить.

1.3.Центр має сучасну навчально-методичну і технологічну базу,оснащену мультимедійними засобами, доступ до мережі Інтернет, приєднаний до локальної шкільної мережі. У своїй роботі взаємодіє з педагогічним колективом і педагогічною радою Донецької ЗШ № 20, громадськими об’єднаннями міста. У питаннях, що стосуються інформатизації навчально-виховного процесу, Центр взаємодіє (на підставі діючих наказів, розпоряджень, інформаційних листів) з державними й іншими установами, які здійснюють методичні, інформаційні, програмно-технічні, телекомунікаційні та інші послуги, безпосередньо пов'язані з основними напрямками діяльності і задачами Центру.

1.4. Положення про ІНМЦ Донецької ЗШ № 20 вступає в силу після затвердження його керівником загальноосвітнього навчального закладу.


^ 2. МЕТА, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ, ОСНОВНІ ФУНКЦІІ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ,ЗАВДАННЯ ІНМЦ.

2.1. Метою діяльності Центру є сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти, організація інформаційної науково - методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників, наближення рівня навчання в школі до європейських і світових стандартів, інформаційне забезпечення доступу до якісної освіти, творчого пошуку учителів та розвитку здібностей учнів,розвиток творчої ініціативи педагогічних працівників у меж курсовий період.

^ 2.2. Основні принципи діяльності ІНМЦ:

 • організація діяльності Центру ґрунтується на принципах, визначених статтєю 6 Закону України « Про освіту»,зокрема:

 • демократизму і гуманізму,

 • рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного , творчого та інтелектуального потенціалу,

 • безперервного фахового вдосконалення,

 • науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;

 • незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

 • формування єдиного фонду інформаційних, науково-методичних ресурсів, який об’єднує спеціалізовані фонди ( друкованої продукції, аудіо- , відео- та електронних матеріалів ) з урахуванням інформаційних потреб учасників навчально-виховного процессу, специфики та профилю Донецької ЗШ № 20.

 • бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу шляхом повного якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів ІНМЦ, надання доступу до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів через Інтернет та інформаційних ресурсів Донецької ЗШ № 20.

 • впровадження сучасних інформаційних технологій, комп’ютеризації інформаційних науково-методичних процесів, інноваційних форм і технологій інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу навчальними і навчально-допоміжними матеріалами, в тому числі в електронній формі і з електронних джерел.

^ 2.3. Основні функції інформаційного науково-методичного центру:

 • прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій,

 • компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;

 • інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки;

 • трансформаційна – вибір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі та надання рекомендацій щодо іх формування в педагогічну практику школи,

 • діагностична – систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь, і навичок учнів школи, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних кадрів,

 • інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів,

 • організаційно–координувальна – координація діяльності методичних об’єднань, творчих груп та інших методичних утворень в межах школи та організації співпраці з методичними структурами міста,

 • соціальна – створення належного психологічного клімату, вивчення і розв язування конфліктних ситуацій у педагогічному колективі.

^ 2.4.Основні напрямки діяльності ІНМЦ:

 • науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти,

 • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники школи,

 • інформаційно-методичний супровід навчального закладу і педагогічних працівників,

 • консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

^ 2.5. Основні завдання ІНМЦ Донецької ЗШ № 20:

 • створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників,

 • координація діяльності методичних об єднань, творчих груп тощо,

 • моніторинг якості загальної середньо освіти, рівня навчальних досягнень учнів, моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів школи,

 • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки до атестації, участь у роботі атестаційних комісій, надання до управління освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються,

 • впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання,

 • проведення фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників, надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань,

 • взаємодія з учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін. конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт,

 • організація інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі,

 • вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду,використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу,

 • формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних видань, постійне іх комплектування, формування бібліотечного фонду документами, які створюються у навчальному закладі (публікації та роботи педагогів, авторські проекти, наукові роботи, реферати учнів.),

 • організація роботи щодо збереження бібліотечного фонду.

 • самостійне і з використання рекомендацій установ, що здійснюють методичні й інформаційні послуги, безпосередньо пов’язані з діяльністю ІНМЦ виявлення та запровадження нових бібліотечних технологій, організаційних форм і методів роботи,

 • поповнення бібліотечного фонду, в тому числі за рахунок навчальної й навчально-допоміжної літератури, створеної педагогами й учнями,інформаційних ресурсів мережі Інтернет, бібліографічних та повнотекстових баз і банків даних інших закладів та організацій,

 • вивчення інформаційних потреб користувачів та ступеню їх задоволення,

 • організація та проведення культурно-просвітницької діяльності,

 • ведення електронної системи обліку книжкового фонду та електронних ресурсів відповідно до встановленого порядку,

 • ведення електронної бази даних користувачів(педагогів, учнів, мешканців освітнього округу),

 • надання користувачам (педагогам,учням) консультативної та практичної допомоги із створення освітніх проектів(презентацій, Інтернет - проектів тощо) з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій,

 • надання педагогам практичної допомоги з проведення занять на базі ІНМЦ з використанням сучасних інформаційно - комунікаційних технологій,

 • формування у користувачів(педагогів,учнів,мешканців освітнього округу)навичок самостійного, творчого пошуку й отримання інформації з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 3. УПРАВЛІННЯ, КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНМЦ.

 1. Центр у процесі реалізації покладених на нього завдань взаємодіє з центром практичної психології і соціальної роботи : психолого- медико- педагогічною консультацією школи, міським ІМЦ, Інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими установами та організаціями тощо.

 2. Колегіальним органом керівництва Центру є науково - методична рада ДЗШ № 20.

 3. При центрі працює бібліотека та створена медіатека.

 4. Центр має доступ до Інтернету.

 5. У складі ІНМЦ можуть створюватися відділи, лабораторії, центри,сектори та інші структурні підрозділи.

 6. Центр очолює заступник директора школи з науково - методичної роботи, який несе відповідальність за організацію та результати діяльності ІНМЦ відповідно до функціональних обов язків, передбачених кваліфікаційними вимогами, трудовим договором та Статутом ДЗШ №20.

 7. Загальне керівництво і контроль за діяльністю ІНМЦ здійснює директор школи.


^ 4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНМЦ.

  1. Кількість приміщень, їх планування визначається директором ДЗШ № 20, відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та будівельних норм і правил, при необхідності - за узгодженням із органом управління освіти або інших установ.

  2. Для виконання основних завдань ІНМЦ забезпечується відповідними технічними засобами:

персональні комп'ютери з необхідним системним і прикладним (для
створення текстових, графічних, аудіо, відеоматеріалів), а також антивірусним, антиспамовим та іншим захисним програмним забезпеченням;

 • принтер-2 шт.;

 • екран;

 • телекомунікаційне обладнання для виходу в Інтернет; локальну мережу;

 • відео проектор;

 • аудіо магнітофон;

 • сабуфер та колонки.

За можливістю, ІНМЦ обладнується додатковою апаратурою, необхідною для виконання завдань. Комп'ютери ІНМЦ поєднуються у локальну мережу, яка становить окрему робочу групу в загальній локальній комп'ютерній мережі Донецької ЗШ № 20.

  1. Склад комп'ютерних, програмних, аудіо, відео, фото, оргтехнічних та телекомунікаційних засобів ІНМЦ , необхідних для виконання покладених завдань, визначається директором ДЗШ № 20, при необхідності - за узгодженням із відповідним органом управління освіти, з урахуванням рекомендацій установ, які на основі діючих наказів, постанов, розпоряджень, інформаційних листів здійснюють методичні, інформаційні, програмно-технічні, телекомунікаційні та інші послуги, безпосередньо пов'язані з основними напрямками діяльності і задачами ІНМЦ.

  2. ІНМЦ у своїй діяльності використовує різноманітні електронні ресурси:

 • доступ до Інтернету, чату та електронної пошти;

 • навчальні та навчально-допоміжні матеріали, включаючи електронні енциклопедії, словники, довідники на електронних носіях (CD/DVD-дисках);

 • навчальне програмне забезпечення, включаючи математичні бластери, перекладачі, програми для обробки графіки та відео, видавничі програми тощо;

 • необхідні програми, текстові, графічні та інші матеріали для створення учнівських робіт, проектів та презентацій,

 • передплачуванні повнотекстові електронні бази даних освітянського призначення (типу ERIC, EBSCO, ScienceDirect тощо), передплачуванні та вільнорозповсюджувальні електронні журнали освітянського призначення (типу Новий кур'єр, Сучасна освіта в Україні тощо);

 • фахові бібліографічні бази даних власного виробництва та отримані від інших виробників;

 • електронний каталог власного фонду та інших бібліотек;

 • програму автоматизації книгообліку та книговидачі,

 • інші програми, матеріали на паперових та електронних носіях, призначені для забезпечення навчально-виховного процесу, проведення просвітницької роботи.


^ 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. Працівники Центру мають право:

 • вносити пропозиції до планів та знайомитись з планами навчально-виховного процесу Донецької ЗШ № 20;

 • брати участь у методичній та експериментальній роботі;

 • визначати джерела комплектування інформаційних ресурсів;

 • встановлювати відповідно до правил користування ІНМЦ та за погодженням з керівництвом Донецької ЗШ № 20 розміри компенсації за збитки, спричинені користувачами;

 • надавати пропозиції керівництву навчального закладу щодо преміювання та нагород працівників ІНМЦ,

 • підвищувати свій професійний рівень на курсах, конференціях, семінарах, практикумах тощо;

 • проходити атестацію,

 • мати інші права, передбачені колективним договором між працівниками та керівництвом Донецької ЗШ № 20  

5.2. Працівники ІНМЦ зобов’язані:

 • забезпечити вільний доступ користувачів до інформаційних ресурсів ІНМЦ, 

 • формувати фонди відповідно до інформаційних потреб учасників навчально-виховного процесу;

 • удосконалювати інформаційно-бібліографічне та бібліотечне обслуговування користувачів;

 • забезпечити захист електронних ресурсів від несанкціонованого доступу до комп’ютерів і комп’ютерної мережі;

 • забезпечити належне розміщення, збереження, систематизацію та використання документів на різних носіях інформації;

 • забезпечити відповідний санітарно-гігієнічний режим й сприятливі умови для обслуговування користувачів;

 • звітувати про свою діяльність.


^ 6. СПІВРОБІТНИЦТВО ЦЕНТРУ

Центр за наявності належноі матеріально-технічної та соціально-культурної бази може:

 • організовувати та проводити науково-методичні семінари, конференції, практикуми, наради, виставки тощо, здійснювати обмін і взаємне стажування працівників, брати участь у науково-методичних заходах різного рівня,

 • укладати угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм і проектів, установлювати прямі зв’язки з партнерами в Україні та за кордоном, міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн у встановленому чинним законодавством порядку.


Похожие:

Проект з проблеми «Шкільна бібліотека центр інформаційної і методичної роботи в школі» iconШкільна бібліотека – інформаційно-методичний центр школи: проблеми та перспективи розвитку
Світі|, спричинила| необхідність| реформування| національної| школи|. Сьогодні продуктивність процесу навчання багато в чому визначається...
Проект з проблеми «Шкільна бібліотека центр інформаційної і методичної роботи в школі» iconТехнологія роботи з електронною базою даних «ібмц. Шкільна бібліотека» зміст
Робота з бд «ібмц. Шкільна бібліотека» розширена інструкція для користувачів та адміністраторів 14
Проект з проблеми «Шкільна бібліотека центр інформаційної і методичної роботи в школі» iconПлан методичної роботи на 2012 2013 навчальний рік
Особливості методичної роботи з педагогічними працівниками в поточному навчальному році. Аналіз ефективності роботи за минулий рік...
Проект з проблеми «Шкільна бібліотека центр інформаційної і методичної роботи в школі» iconШкільна бібліотека
«Золотими» манівцями Скіфії. (до 75-ї річниці від дня народження українського археолога Бориса Мозолевського)/Шкільна бібліотека/-2011-№1,стор....
Проект з проблеми «Шкільна бібліотека центр інформаційної і методичної роботи в школі» iconРічний план роботи бібліотеки хзош №53 на 2012/2013 навчальний рік
Шкільна бібліотека – це центр духовного становлення особистості через засвоєння надбань вітчизняної і світової культури
Проект з проблеми «Шкільна бібліотека центр інформаційної і методичної роботи в школі» iconНаказ № Про організацію методичної роботи у 2011/12 навчальному році
Розробити структуру методичної роботи згідно з ІV етапом «Інтердисциплінарний підхід як механізм розвитку мобільності педагога» науково-методичної...
Проект з проблеми «Шкільна бібліотека центр інформаційної і методичної роботи в школі» iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» Паспорт бібліотеки (повне найменування навчального закладу )
Заходи з формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної, читацької культури учнів
Проект з проблеми «Шкільна бібліотека центр інформаційної і методичної роботи в школі» iconНаказ №90/од про підсумки проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 навчальному році
Од «Про організацію виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 08. 04. 2013 №417 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу...
Проект з проблеми «Шкільна бібліотека центр інформаційної і методичної роботи в школі» iconПодивимось, яка ж бібліотека у цій школі
Бо якщо продовжувати працювати по-старому, шкільні бібліотеки будуть порожні, до них не зайде жодний читач, а виходячи з того, що...
Проект з проблеми «Шкільна бібліотека центр інформаційної і методичної роботи в школі» iconНаказ № «про організацію методичної роботи»
Реалізацію методичної проблеми здійснювати в процесі діяльності таких підрозділів
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы