Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів Із змінами І доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року n 1518 icon

Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів Із змінами І доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року n 1518

НазваниеПро затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів Із змінами І доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року n 1518
Дата конвертации01.08.2013
Размер84.1 Kb.
ТипПостановаКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА


від 3 серпня 1998 р. N 1216


Київ


Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів


Із змінами і доповненнями, внесеними

 постановою Кабінету Міністрів України

 від 11 жовтня 2002 року N 1518


З метою посилення контролю за екологічним станом місць видалення відходів, оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людини та відповідно до статті 28 Закону України "Про відходи" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Затвердити Порядок ведення реєстру місць видалення відходів, що додається.


2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки за погодженням з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством праці та соціальної політики, Державним комітетом по геології і використанню надр, Державним комітетом у справах будівництва, архітектури та житлової політики, Державним комітетом по водному господарству у тримісячний термін розробити і затвердити Інструкцію про зміст і складання паспорта місць видалення відходів.


 


 


Прем'єр-міністр України


^ В. ПУСТОВОЙТЕНКОІнд. 33


 


 


 


 


 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 серпня 1998 р. N 1216


 


 


 ПОРЯДОК

ведення реєстру місць видалення відходів(У тексті Порядку слова "Мінекобезпеки" та "Держкомгеології" замінено словом "Мінекоресурсів" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року N 1518)1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 28 Закону України "Про відходи", визначає правила ведення реєстру місць видалення відходів.


2. Реєстр місць видалення відходів (далі - реєстр) - це система даних, одержаних у результаті обліку та опису всіх об'єктів і спеціально відведених місць, де здійснюються операції з видалення відходів (форму ведення реєстру подано в додатку 1 до цього Порядку).


3. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:


видалення відходів - здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації, згідно з переліком, наведеним у додатку 2 до цього Порядку;


місця видалення відходів (далі - МВВ) - спеціально відведені місця чи об'єкти (полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких для видалення відходів отримано дозвіл від спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами;


власник місць (чи об'єктів) видалення відходів - будь-яка фізична або юридична особа, що здійснює видалення відходів на законних підставах, у тому числі виробник відходів.


4. Включенню до реєстру підлягають усі місця видалення відходів (ті, що функціонують, закриті, законсервовані тощо).


5. На кожне МВВ складається спеціальний паспорт, у якому зазначається найменування і код відходів, їх кількісний та якісний склад, походження, а також технічні характеристики і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації. Спеціальний паспорт складається власником МВВ відповідно до Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів.


6. Фінансування робіт з ведення реєстру здійснюється за рахунок коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.


7. Контроль за повнотою та якістю ведення реєстру покладається на органи Мінекоресурсів на місцях.


8. Ведення реєстру здійснюють місцеві державні адміністрації.


9. У реєстрі вміщується узагальнююча інформація щодо кожного МВВ (розміщення, технічні та екологічні характеристики, дані про власника тощо). Дані реєстру підлягають щорічному уточненню.


10. Реєстр створюється і ведеться на підставі паспортів МВВ, звітних даних, що подаються виробниками відходів, відомостей спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами.


11. Місцеві державні адміністрації разом з органами Мінекоресурсів на місцях визначають перелік МВВ, які мають бути включені до реєстру, і повідомляють їхніх власників про необхідність складання паспортів МВВ та термін їх реєстрації.


12. Власники МВВ або за їх дорученням спеціалізовані проектні організації, що мають відповідну ліцензію, здійснюють інвентаризацію МВВ та складають проекти їх паспортів.


13. У визначений термін власники МВВ надсилають проекти паспортів на погодження до органів МОЗ, Мінпраці та Держбуду на місцях, а також до відповідних організацій, що належать до сфери управління Мінекоресурсів і Держводгоспу.


14. Після погодження проектів паспортів власники МВВ передають їх на розгляд органів Мінекоресурсів на місцях.


15. Проекти паспортів розглядаються органами Мінекоресурсів на місцях у двотижневий термін. У разі погодження проекту паспорта МВВ органи Мінекоресурсів на місцях ставлять у ньому відмітку (штамп, печатку). У разі відхилення проекту паспорта на адресу власника МВВ надсилається лист з обгрунтуванням причин відхилення і встановленням терміну повторного подання такого проекту.


16. Погоджені паспорти МВВ органи Мінекоресурсів на місцях надсилають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації на затвердження та внесення до реєстру.


17. Кожному МВВ присвоюється реєстраційний номер та фіксується дата реєстрації.


18. Оригінал паспорта повертається власнику МВВ, а копії - органу Мінекоресурсів на місці та місцевій державній адміністрації.


19. Щорічно паспорти МВВ підлягають перегляду за результатами спостережень, контрольних замірів, додаткових робіт тощо і погоджуються органами Мінекоресурсів на місцях. У разі необхідності за рішенням місцевих державних адміністрацій може здійснюватися позачергове уточнення даних паспортів МВВ.


20. На підставі даних паспортів органи Мінекоресурсів на місцях разом з місцевими державними адміністраціями готують висновки щодо рівня екологічної безпеки МВВ, визначають категорію їх екологічної безпеки для навколишнього природного середовища та здоров'я людини. Висновки надсилаються власникам МВВ для вжиття ними заходів, спрямованих на забезпечення екологічно безпечного функціонування МВВ.


 


 


 


 


 

 

 


Додаток 1

до Порядку ведення реєстру місць

видалення відходів


 


 


 ^ ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник органу Мінекоресурсів на місці Голова місцевої державної адміністрації

______________(області, міста, району)*

________________________ __________________

(підпис) (підпис)

"____"___________________199 р. "___"_________________199 р.


^ РЕЄСТР

місць видалення відходів

*********************************************************************************************************************************************************

* Реєстраційний * Дата * Найменування * Місце знаходження * Повне найменування * Режим * Категорія * Характеристика * Характеристика *

* номер МВВ, * останньої * МВВ, * МВВ (населений * та адреса власника * функціону- * екологічної * МВВ (обсяг, площа, * відходів *

*дата реєстрації * ревізії * код * пункт, район), * МВВ, * вання * безпеки МВВ * наземне, підземне) * (найменування, *

* * МВВ * * код * код * МВВ * * * група, клас *

* * * * * * (діючих, * * * небезпеки) *

* * * * * * закритих) * * * *

*********************************************************************************************************************************************************

* 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 *

*********************************************************************************************************************************************************


     

* В  Автономній  Республіці  Крим  -  заступник  Голови  Радиміністрів Автономної Республіки Крим.


(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1518)
 


 


 


 


 

 

 


Додаток 2

до Порядку ведення реєстру місць

видалення відходів


 


 


 ^ Операції з видалення відходів


*******************************************************************

*Код операції* Вид операції *

*******************************************************************

* D1 *Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад на*

* *звалище тощо) *

* * *

* D2 *Обробка грунту (наприклад біохімічний розклад *

* *рідких чи мулових відходів у грунті тощо) *

* * *

* D3 *Закачування на глибину (наприклад вприскування *

* *відходів відповідної консистенції у свердловини, *

* *соляні куполи природних резервуарів тощо) *

* * *

* D4 *Скидання у поверхневі водойми (наприклад *

* *скидання рідких або мулистих відходів у котловани, *

* *ставки чи відстійні басейни тощо) *

* * *

* D5 *Скидання на спеціально обладнані звалища *

* *(наприклад скидання в окремі відсіки з прокладкою *

* *і поверхневим покриттям, які ізолюють їх один від *

* *одного і від навколишнього середовища, тощо) *

* * *

* D6 *Скидання у водойми, крім морів/океанів *

* * *

* D7 *Скидання у моря/океани, в тому числі поховання на *

* *морському дні *

* * *

* D8 *Біологічна обробка, не обумовлена в інших *

* *розділах цього додатка, яка призводить до утворення *

* *кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються *

* *будь-яким способом, зазначеним у цьому додатку *

* * *

* D9 *Фізико-хімічна обробка, не обумовлена в інших *

* *розділах цього додатка, яка призводить до *

* *утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім *

* *видаляються будь-яким способом, зазначеним у *

* *розділі А (наприклад випарювання, сушіння, *

* *прожарювання, нейтралізація, осаджування тощо) *

* * *

* D10 *Спалювання на суші *

* * *

* D11 *Спалювання в морі *

* * *

* D12 *Постійне зберігання (наприклад у спеціальних *

* *контейнерах у шахті тощо) *

* * *

* D13 *Змішування чи перемішування до початку будь-якої *

* *з операцій, зазначених у цьому додатку *

* * *

* D14 *Переупаковка до початку будь-якої з операцій, *

* *зазначених у цьому додатку *

* * *

* D15 *Зберігання до будь-якої з операцій, зазначених *

* *у цьому додатку *

*******************************************************************


 

 

 

 
Похожие:

Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів Із змінами І доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року n 1518 iconПро затвердження Порядку розроблення, затвердження І перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів Із змінами І доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року n 1518
З метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, удосконалення економічного механізму справляння зборів за їх розміщення...
Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів Із змінами І доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року n 1518 iconПро затвердження Класифікатора звернень громадян Із змінами І доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року n 1338
З метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян Кабінет Міністрів України постановляє
Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів Із змінами І доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року n 1518 iconПро затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників Із змінами І доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року n 432,
України від 31 січня 2001 року n 78, поширюється на працівників, які займають посади згідно з переліком, затвердженим цією постановою,...
Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів Із змінами І доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року n 1518 iconПро затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища
На виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1360 "Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів...
Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів Із змінами І доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року n 1518 iconПро затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру Із змінами І доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року n 1356,
Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів Із змінами І доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року n 1518 iconНаказ №60 Про запровадження класифікації індексу основних питань, що порушуються у зверненнях громадян
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24. 09. 08 №858 „Про затвердження Класифікатора звернень громадян” із змінами,...
Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів Із змінами І доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року n 1518 iconЗакон україни про освіту Із змінами І доповненнями, внесеними Законом України від 18 червня 1992 року n 2477-xii, Декретами Кабінету Міністрів України
З 23 квітня 2011 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 23 вересня 2010 року n 2555-vi
Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів Із змінами І доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року n 1518 iconЗакон україни про освіту Із змінами І доповненнями, внесеними Законом України від 18 червня 1992 року n 2477-xii, Декретами Кабінету Міністрів України
З 23 квітня 2011 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 23 вересня 2010 року n 2555-vi
Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів Із змінами І доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року n 1518 iconЗакон україни про інноваційну діяльність Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України від 26 грудня 2002 року n 380-iv, від 27 листопада 2003 року n 1344-iv

Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів Із змінами І доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року n 1518 iconНаказ №66 Про внесення змін до наказу мон україни від 23. 02. 2004 р. №132 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи"
Труктуру І 12-річний термін навчання” (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13. 04. 2007р. №620), від...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы