Програма за задължителна професионална подготовка по техническо чертане icon

Програма за задължителна професионална подготовка по техническо чертане

НазваниеПрограма за задължителна професионална подготовка по техническо чертане
Дата конвертации29.09.2013
Размер164.12 Kb.
ТипПрограма


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


У Ч Е Б Н А ПРОГРАМА


за задължителна професионална подготовка


по


ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ


за всички професии и специалности


Утвърдена със Заповед № 09 – 1031 от 26. 07. 2004 г.


професионално направление:

521. металообработване и машиностроене

С О Ф И Я, 2004 година
І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА


Учебната програма е предназначена за всички професии в учебния план на които на които е включен учебният предмет ^ Техническо чертане.

Съдържанието на учебния предмет дава знания и предоставя възможности за създаване на умения за изобразяване и оразмеряване на детайли и сглобени единици /машини/ при изпълнението на чертежите им и за разчитане на чертежи.

Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети от културно-образователни области: математика, информатика и информационни технологии; природни науки и екология; както и от отрасловата подготовка по професията.

Професионалните компетенции по учебния предмет се формират в две насоки - чрез усвояване на специфични понятия, регламентирани принципи и правила, както и чрез развитие на пространственото мислене. Голямата по обем и разнообразна по съдържание научна информация, както и изискванията за изграждане на практически умения за скициране и чертане, налагат обучението да се провежда в добре оборудван специализиран кабинет. Приложният характер на учебния предмет изисква онагледяване с разнообразни дидактически материали, стандарти, справочна и друга техническа литература.


ІІ. Цели на обучението по учебния предмет

Обучението по предмета има за цел чрез усвояване на знания и умения учениците да придобият професионални компетенции за разчитане на техническа документация на изделията, за изработване на скици и/или чертежи на детайли и сглобени единици с малка сложност при спазване изискванията на стандартите.

За постигане на основната цел на обучението по ^ Техническо чертане е необходимо да се изпълнят следните групи задачи:

 • Придобиване на знания и умения за проектиране, изобразяване и оразмеряване на детайли.

 • Усвояване на изискванията на стандартите при изработване на конструкторска документация на сглобени единици с малка сложност.

 • Придобиване на знания и умения за изразяване на техническо решение.

 • Придобиване на знания и умения за разчитане на комплект конструкторска документация.

 • Изграждане на умения за самостоятелна творческо-познавателна дейност с учебна, учебно-помощна и справочна литература.


ІІІ. Разпределение на учебното време


Общият брой часове по учебния предмет ^ Техническо чертане е записан в учебния план за всяка професия. В съответствие с тях в учебната програма са разработени пет варианта, които са приложими за различните професии. За всеки вариант са предвидени минимален брой учебни часове, които трябва да се спазват. (Таблица 1).

Таблица №1.

Варианти

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Часове по учебен план

до 36

72

108

144

198

Минимален брой часове

18

33

47

63

82ІV. Учебно съдържание


Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел в програмата е определен минимален брой учебни часове (Таблица №2). Тези часове са съобразени с темите на раздела, с тяхната важност и с конкретен вариант. Учителят, който извършва обучението по дадена професия, разпределя броя учебни часове предвиден в учебния план при спазване изискванията за минимален брой часове по раздели (Таблица №2). Разпределянето на учебните часове за всяка тема в рамките на раздела се извършва от учителя, съобразно конкретната професия и специалност. По своя преценка учителите разпределят общия брой учебни часове на всяка тема за нови знания и за упражнения.

Таблица №2.
по ред

Раздели и минимални часове за конкретен вариант (общо и по раздели)


I

(18)

II

(33)

ІІІ

(47)

ІV

(63)

V

(82)

1.
^

ОФОРМЯНЕ НА ЧЕРТЕЖИ

1

2

2

2

4

2.
^

ИЗГЛЕДИ, СЕЧЕНИЯ И РАЗРЕЗИ

6

8

10

14

16

3.
^

ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ

3

5

6

7

8

4.
^

ТОЧНОСТ НА РАЗМЕРИ И ПОВЪРХНИНИ

-

2

6

8

8

5.

^ ИЗРАБОТВАНЕ НА ЧЕРТЕЖИ НА ДЕТАЙЛИТЕ


5

10

6

8

10

6.

^ ИЗОБРАЗЯВАНЕ И СГЛОБКИ НА ГЛАДКИ СЪЕДИНЕНИЯ


1

2

4

6

8

7.

^ ИЗОБРАЗЯВАНЕ И ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА РЕЗБОВИ И ДРУГИ СЪЕДИНЕНИЯ


1

2

3

4

6

8.

^ КОНСТРУКТОРСКИ ДОКУМЕНТИ НА СГЛОБЕНИТЕ ЕДИНИЦИ


1

2

4

6

8

9.

^ ИЗРАБОТВАНЕ НА ЧЕРТЕЖИ НА СГЛОБЕНА ЕДИНИЦА


-

-

6

8

10

10.

^ ИЗРАБОТВАНЕ НА ЧЕРТЕЖИ С КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

-

-

-

-

4^ Раздел 1. Оформяне на чертежи

Същност, принципи и задачи на стандартизацията. Стандарти за документиране на машиностроителни изделия. Основни правила за оформяне на чертежи. Геометрични построения.

Раздел 2. Изгледи, сечения, разрези

Видове проектиране.Построяване на правоъгълни проекции - изгледи. Построяване на сечения и разрези.Условности и опростявания.

Раздел 3. Оразмеряване на детайли

Графични елементи за оразмеряване с линейни и ъглови размери. Условности и опростявания. Съставяне на размерна мрежа на детайл и разполагане в чертежа.

Раздел 4. Точност на размери и повърхнини

Основни понятия за точност. Точност на линейните и ъгловите размери. Допуски на разположението и формата на повърхнините. Грапавост на повърхнините.

^ Раздел 5. Изработване на чертежи на детайли

Необходими графични изображения. Условности и опростявания. Специфични случаи при изработването на чертежите.Изработване на чертежи на детайли с различна сложност.

^ Раздел 6. Изобразяване и сглобки на гладки съединени

Основни понятия за взаимозаменяемост. Изобразяване и оразмеряване на гладки цилиндрични съединения. Изобразяване и оразмеряване на гладки съединения с посредник (щифтови и шпонкови съединения).

^ Раздел 7. Изобразяване и оразмеряване на резбови и други съединения

Изобразяване и оразмеряване на резбови съединения. Изобразяване на зъбни съединения и предавки. Изобразяване и оразмеряване на пружини. Изобразяване и оразмеряване на неразглобяеми съединения.

^ Раздел 8. Конструкторски документи на сглобените единици

Видове конструкторски документи. Изисквания към изпълнението на сборен чертеж. Изисквания към изпълнение на спецификация. Съдържание и разчитане на чертеж на общия вид.

^ Раздел 9. Изработване на чертежи на сглобена единица

Изработване на машиностроителни чертежи на сглобена единица от натура. Изработване на машиностроителни чертежи на сглобена единица по чертеж на общия вид.

^ Раздел 10. Изработване на чертежи с помощта на компютър. Характеристики на приложни системи за интерактивна графика. Изработване на чертеж на прост детайл с програмен продукт.


V. Очаквани резултати от обучението

В края на обучението учениците трябва да :

знаят:

 • значението на стандартизацията за качеството на техническата документация и на изделията;

 • основните изисквания на стандартите за изработване и разчитане на техническа документация;

 • правилата за проектиране, изобразяване и оразмеряване на детайли и на сглобени единици с малка сложност;

могат да :

 • прилагат теоретичните знания за решаване на проблемно-познавателни задачи с практическа насоченост;

 • изобразяват и оразмеряват основните видове съединения и свързващи детайли;

 • прилагат изискванията на стандартите при изработване и разчитане на чертежи;

 • изработват чертежи на детайли със средна сложност;

 • разчитат чертеж на общия вид и списък на съставните части;

 • изработват сборен чертеж и спецификация на сглобена единица с малка сложност;

 • работят с учебна, техническа и справочна литература.

Учениците, обучавани по професии, на които в учебните планове


Забележка:

Когато учебният предмет Техническо чертане се изучава с учебни часове до 72, не се изисква да се разчитат чертеж на общия вид и списък на съставните части, и да изработва сборен чертеж и спецификация. Изработват се скици вместо чертежи на детайли със средна сложност.


^ VІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:

Проф.д-р т.н. Бранимир Сандалски – Технически университет, София;

инж. Здравка Николова Матева - НПГРТО “М. В. Ломоносов”, гр. София.


^ VІІ. ЛИТЕРАТУРА


ОСНОВНА:


 1. Сандалски, Б., Ел. Златанова; Машинно чертане с допуски, сглобки и технически измервания; учебник; Изд.СОФТТРЕЙД, С., 1999.

 2. Георгиева, В., Учебна тетрадка – сборник по техническо чертане; учебно помагало; Изд.СОФТТРЕЙД, С., 2002.


ДОПЪЛНИТЕЛНА:

1. Сандалски, Б., С. Венков; Приложна геометрия и инженерна графика – ІІ част (Конструкторско документиране); учебник; АСКОНИ-ИЗДАТ, С., 2002.

2. Момчева, Р., Б. Сандалски, Д. Танчева, Основни стандарти за конструкторско документиране, Сп.”Стандартизация, метрология и сертификация” N 2, С., 1999.


СПОМАГАТЕЛНА:

Стандарти за конструкторско документиране на машиностроителни изделия.


Означение Наименование на стандарта


Група 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

БДС 2.101-78 ЕСКД. Видове изделия

БДС 2.102-82 ЕСКД. Документи проектни. Правила за изпълнение

БДС 2.103-77 ЕСКД. Стадии на разработка

БДС 2.105-77 ЕСКД. Текстови документи. Общи изисквания

БДС 2.107-81 ЕСКД. Означения буквени в машиностроенето

БДС 2.109-80 ЕСКД. Документи. Видове и комплектност

БДС 2.110-80 ЕСКД. Документи групови

БДС 2.113-82 ЕСКД. Документи текстови

БДС 15399-81 Вериги размерни. Изчислителна записка

БДС 2.201-85 ЕСКД. Означаване на изделията в конструкторските документи

БДС EN ISO 6433 Технически чертежи. Означаване на съставните части на изделията

БДС ISO 7573 Технически чертежи. Списък на съставните части

БДС 2.503-82 ЕСКД. Правила за внасяне на изменения

БДС 2.601-82 ЕСКД. Документи експлоатационни

БДС 2.602-82 ЕСКД. Документи ремонтни

БДС 2.603-84 ЕСКД. Чертежи ремонтни

БДС 2.604-85 ЕСКД. Внасяне на изменения в копията на експлоатационната и ремонтната документация

БДС 11415-73 ЕСКД. Списък на притежателите на оригинали

БДС EN ISO 5261 Чертежи технически. Опростено изобразяване на пръти и профили


^ Група 2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЕРТЕЖИ

БДС 2.111-8I ЕСКД. Основни правила за изпълнение на чертежите

БДС ISO 5457 Технически чертежи. Размери и оформяне на чертожните листове

БДС EN ISO 5455 Технически чертежи. Мащаби

БДС ISO 7200 Технически чертежи. Основни надписи

БДС ISO 3098-1 Технически чертежи. Шрифтове. Част 1: Латиница. Цифри и знаци

БДС ISO 3098-2 Технически чертежи. Шрифтове. Част 2: Гръцка азбука

БДС ISO 3098-3 Технически чертежи. Шрифтове. Част 3: Диакритични и специфични знаци в латинската азбука

БДС ISO 3098-4 Технически чертежи. Шрифтове. Част 4: Кирилица

БДС ISO 128 Технически чертежи. Основни правила за изобразяване

БДС EN ISO 10209-2 Техническа документация на продукт. Терминология. Част 2:

Термини за методи на проектиране

БДС EN ISO 5456-1 Технически чертежи. Методи на проектиране. Част 1: Общи

положения.

БДС EN ISO 5456-2 Технически чертежи. Методи на проектиране. Част 2: Правоъгълни изображения.

БДС EN ISO 5456-3 Технически чертежи. Методи на проектиране. Част 3:

Аксонометрични изображения.

БДС EN ISO 5456-4 Технически чертежи. Методи на проектиране. Част 4: Централно проектиране.

БДС 2.306-79 ЕСКД. Указания в чертежите за маркиране и щимпеловане на изделията

БДС 2.307-79 ЕСКД. Правила за нанасяне вьрху чертежите на надписи, текстове и таблици

БДС 2.310-88 ЕСКД. Означаване на покритията и термичната обработка върху чертежите

БДС 2.312-87 ЕСКД. Означения графични на материалите в сечения

БДС 1682-77 Резби. Изходи, недонарязване, каналчета и фаски

БДС EN ISO 6410-1 Технически чертежи. Резби и детайли с резба. Част 1: Общи

положения

БДС EN ISO 6410-2 Технически чертежи. Резби и детайли с резба. Част 2: Вложки с

резба

БДС EN ISO 6410-3 Технически чертежи. Резби и детайли с резба. Част З: Опростено изобразязане

БДС EN ISO 8826-1 Технически чертежи. Търкалящи лагери. Част 2: Общо опростено изображение

БДС EN ISO 8826-2 Технически чертежи. Търкалящи лагери. Част 1: Детайлно

опростено изображение

БДС EN ISO 2162-1 Техническа документация на продукт. Пружини. Част 1: Опростено изобразяване.

БДС EN ISO 2162-2 Техническа документация на продукт. Пружини. Част 2: Параметри на

цилиндрични винтови пружини, работещи на натиск.

БДС EN ISO 2162-3 Техническа документация на продукт. Пружини. Част 3: Речник

БДС EN ISO 9222-1 Технически чертежи. Уплътнения между подвижни части. Част 1: Общо опростено изображение

БДС EN ISO 9222-2 Технически чертежи. Уплътнения между подвижни части. Част 2: Детайлни опростени изображения

БДС EN ISO 6411 Технически чертежи. Опростено изобразяване на центрови отвори

БДС 2.325-83 ЕСКД. Съединения неразглобяеми. Условно изобразяване

БДС EN 22553 Заварени и споени с твърд и мек припой съединения. Символично

изобразяване върху чертежите.

БДС EN ISO 6413 Технически чертежи. Изобразяване на шлицови съединения и детайли.

БДС EN ISO 2203 Технически чертежи. Опростено изобразяване на зъбни елементи и

на зъбни зацепвания

БДС 2.404-80 ЕСКД. Правила за изпълнение на чертежи на зъбни колела

БДС 2.411-85 ЕСКД. Правила за изпълнение на чертежи на червяци и колела за червячни и глобоидни предавки

БДС 2.425-88 ЕСКД. Правила за изпълнение на чертежи на верижни колела

БДС 2.405-80 ЕСКД. Правила за изпълнение на чертежи на пружини

БДС 2.406-87 ЕСКД. Опаковки. Правила за изпьлнение на чертежи

БДС 2.410-85 ЕСКД. Правила за изпълнение на чертежи на отливки

БДС EN ISO 6412-1 Технически чертежи.Опростено изобразяване на тръбопроводи. Част 1:

Общи правила и правоъгълно проектиране.

БДС EN ISO 6412-2 Технически чертежи.Опростено изобразяване на тръбопроводи. Част 2:

Изометрично проектиране.

БДС EN ISO 6412-3 Технически чертежи.Опростено изобразяване на тръбопроводи. Част 3:

Тръбопроводна арматура на вентилационни и дренажни системи.

БДС 2.413-85 ЕСКД. Правила за изпълнение на чертежи на изковки

БДС 2.323-82 ЕСКД. Диаграми. Правила за изпълнение

БДС 2.710-79 ЕСКД. Схеми. Видове и типове. Общи изисквания за изпълнение

БДС EN ISO 3952-1 Кинематични схеми. Графични знаци. Част 1

БДС EN ISO 3952-2 Кинематични схеми. Графични знаци. Част 2

БДС EN ISO 3952-3 Кинематични схеми. Графични знаци. Част 3

БДС EN ISO 3952-4 Кинематични схеми. Графични знаци. Част 4

БДС 2.728-81 ЕСКД. Правила за изпълнение на хидравлични и пневматични

схеми

БДС 2.729-81 ЕСКД. Устройства пневматични и хидравлични. Означения условни

графични

Група 3. ОРАЗМЕРЯВАНЕ, ДОПУСКИ И СГЛОБКИ

БДС ISO 129 Технически чертежи. Нанасяне на размери. Общи принципи, определения, методи за изпълнение и специални означения

БДС ISO 8015 Основен принцип за предписване на допуски

БДС 16081-84 ОНВ. Вериги размерни. Съставяне на размерно-точностна мрежа на машиностроителен детайл

БДС EN 20286-1 Система ISO за допуски и сглобки. Част 1: Основи на допуските, отклоненията и сглобките

БДС EN 20286-2 Система ISO за допуски и сглобки. Част 2: Таблици за стандартни допуски и гранични отклонения на отвори и валове.

БДС ISO 5593 Лагери търкалящи. Речник

БДС 4842-87 Лагери търкалящи. Технически изисквания

БДС 4922-79 Лагери търкалящи. Допускови полета на присъединителните

повърхнини на валовете и отворите на кутиите

БДС 11526-89 Лагери търкалящи. Хлабини

БДС ISO 8030 Лагери търкалящи ролкови с иглени ролки без гривни. Част 1:

Габаритни размери и допустими отклонения

СТ СИВ 189-79 ОНВ. Съединения шпонкови с призматични шпонки

СТ СИВ 647-77 ОНВ. Съединения шпонкови със сегментни шпонки. Размери, допуски и сглобки

БДС 1980-88 Щифтове цилиндрични незакалени. Размери

БДС 1981-88 Щифтове конусни незакалени. Размери

БДС 14332-77 ЕСДС. Допуски на ъглите

БДС ISO 406 Технически чертежи. Нанасяне граничните отклонения на линейните и ъгловите размери

БДС ISO 3040 Технически чертежи. Нанасяне на размери и гранични отклонения. Конуси

БДС 15611-82 ОНВ. Система за допуски и сглобки на конусни съединения

БДС 14999-80 ОНВ. Гранични отклонения на размери с непосочени допуски

БДС 15389-81 ОНВ. Непосочени допуски на формата и разположението на повърхнините

БДС EN ISO 7083 Технически чертежи. Знаци за геометрични допуски. Съотношения и размери

БДС ISO 1101 Технически чертежи. Геометрични допуски. Допуски на формата, ориентацията, разположението и биенето. Общи положения, определения, знаци и означаване в чертежите

БДС EN ISO 1660 Технически чертежи. Нанасяне размерите и допуските на формата на

профили

БДС ISO 2692 Технически чертежи. Предписване на геометрични допуски. На

максимума материал

БДС ISO 5459 Технически чертежи. Предписване на геометрични допуски. Бази и системи от бази за геометрични допуски

БДС 5634-79 ОНВ. Допуски на форма и разположение на повърхнините. Числени стойности

БДС ISO 5458 Технически чертежи. Геометрични допуски. Допуски на местоположението

БДС ISO 6318 Измерване на отклоненията от кръглост. Термини, определения и оценка на отклоненията от кръглост

БДС ISO 4287-1 Грапавост на повърхнините. Терминология. Част 1: Повърхнина и нейните параметри

БДС ISO 4287-2 Грапавост на повърхнините. Терминология. Част 2: Измерване на параметрите за грапавост на повърхнините

БДС ISO 1302 Технически чертежи. Означаване грапавостта на повърхнините

БДС 782-79 ЕСДС. Числени стойности на параметрите за грапавост

БДС 2.318-81 ЕСКД. Правила за опростено нанасяне на размерите на отвори

БДС 2.328-86 ЕСКД. Резби. Нанасяне на размери

БДС 8933-79 ОНВ. Резба метрична. Допуски. Сглобки с хлабина

БДС 14639--88 ОНВ. Резба метрична. Преходни сглобки.

БДС 1590-88 ОНВ. Резба метрична. Сглобки със стегнатост

БДС 14911-79 ОНВ. Резба трапецовидна едноходова. Основни размери

БДС 2058-79 ОНВ. Резба трапецовидна едноходова. Допуски

БДС 5616-89 ОНВ. Резба упорна. Допуски

БДС 14672-84 ОНВ. Резба кръгла. Профили и основни размери

БДС 11966-84 ОНВ. Резба кръгла. Допуски

БДС EN 24014 Болтове с шестостенна глава с класове на точност А и В

БДС EN 24016 Болтове с шестостенна глава с класове на точност С

БДС EN 24017 Винтове с шестостенна глава с класове на точност А и В

БДС EN 24018 Винтове с шестостенна глава с класове на точност С

БДС EN 24032 Гайки шестостенни, изпълнение 1 с клас на точност А и В

БДС EN 24034 Гайки шестостенни с клас на точност С

БДС EN 24035 Гайки шестостенни ниски (с фаска) с клас на точност А и В

СТ СИВ 188-75 ЕСДС. Съединения шлицови правостенни. Размери

БДС 15384-81 ОНВ. Съединения шлицови правостенни. Допуски

БДС ISO 10825 Предавки зъбни. Износване и повреди на зъбите на зъбните колела. Термини

БДС 3296-79 ОНВ. Предавки зъбни цилиндрични. Допуски

БДС 10074-78 ОНВ. Предавки със зъбен гребен. Допуски

СТ СИВ 186-75 ЕСДС. Предавки зъбни конусни и хипоидни. Допуски

СТ СИВ 311-76 ОНВ. Предавки червячни цилиндрични. Допуски

БДС 15210-80 ОНВ. Вериги размерни. Термини и определения

БДС 15209-80 ОНВ. Вериги размерни. Принципи и методи за разкриване

БДС 15208-80 ОНВ. Вериги размерни. Основни методи за пресмятане на размерни вериги

БДС 15400-81 ОНВ. Вериги размерни. Уточнени пресмятани на размерни вериги по вероятностния метод

БДС 15588-82 ОНВ. Вериги размерни. Метод на компенсирането

БДС 15946-83 ОНВ. Вериги размерни. Проектни пресмятания на система линейни размерни вериги

Група 4. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

БДС 2.112-82 ЕСКД. Съгласуване на използването на закупени изделия

БДС EN ISO 6428 Технически чертежи.Изисквания при микрокопиране

БДС 2.409-85 ЕСКД. Означаване условно на тръбопроводите в зависимост от преминаващото вещество

БДС 2.501 -83 ЕСКД. Дубликати

БДС 2.502-84 ЕСКД. Сгъване на чертежи

БДС 2.114-85 ЕСКД. Нормоконтрол

БДС 2.121-77 ЕСКД. Технологичен контрол на конструкторската документация

Похожие:

Програма за задължителна професионална подготовка по техническо чертане iconПрограма за задължителна професионална подготовка по техническо чертане
Горско стопанство, Рибно стопанство и Транспортни услуги от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл....
Програма за задължителна професионална подготовка по техническо чертане iconПрограма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет Учебна практика по сглобяване и ремонт на съединения
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет Учебна практика по сглобяване и ремонт на съединения за...
Програма за задължителна професионална подготовка по техническо чертане iconПрограма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет машини и съоръжения с цпу за професията код
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет машини и съоръжения с цпу за професията код 521140 „Мехатроника”,...
Програма за задължителна професионална подготовка по техническо чертане iconПрограма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет мехатроника за професията код 521140 „Мехатроника", специалност код 5211401 „Мехатроника"
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет мехатроника за професията код 521140 „Мехатроника”, специалност...
Програма за задължителна професионална подготовка по техническо чертане iconПрограма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет компютърна периферия за професията код 521140 „Мехатроника", специалност код 5211401 „Мехатроника"
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет компютърна периферия за професията код 521140 „Мехатроника”,...
Програма за задължителна професионална подготовка по техническо чертане iconПрограма за задължителна професионална подготовка по предприемачество
...
Програма за задължителна професионална подготовка по техническо чертане iconПрограма за задължителна професионална подготовка по учебна практика
Учебната програма е предназначена за професиите и специалностите в областта на машиностроенето и е основа за придобиване професионални...
Програма за задължителна професионална подготовка по техническо чертане iconПрограма за задължителна професионална подготовка
Учебната програма е предназначена за всички професии от професионални направления Компютърни науки и Електроника, автоматика, комуникационна...
Програма за задължителна професионална подготовка по техническо чертане iconПрограма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет м
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Атанаска Тенева – заместник- министър
Програма за задължителна професионална подготовка по техническо чертане iconПрограма за задължителна професионална подготовка по материали и заготовки
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы