Погоджено: затверджено icon

Погоджено: затверджено

НазваниеПогоджено: затверджено
Дата конвертации01.07.2014
Размер146 Kb.
ТипДокументы

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Засновник (власник)

Відділ освіти Краснокутської РДА Пархомівська сільська рада Начальник відділу освіти Бутенко С. Сільський голова Сілін Є.В.

Підпис ____________ Підпис ____________ від «____»___________2007 р. від «____»__________2007 р.


СТАТУТ


Пархомівського дошкільного

навчального закладу загального розвитку


Реєстраційний № Прийнято загальними

Зареєстровано в зборами трудового

_____________________ колективу

(назва органу виконавчої влади) протокол № 2

_________________________________ від 10 квітня 2007 р.

_________________________________

свідоцтво про державну

реєстрацію № ________

від «___» ___________2007 року

І . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Дошкільний навчальний заклад (далі – дошкільний заклад)

^ Пархомівський дошкільний навчальний заклад загального розвитку

повна назва, тип, номер

створено на підставі протоколу засідання виконкому Пархомівської сільської ради депутатів трудящих № 25 18 грудня 1974 року.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 62014, Харківська область, Краснокутський район, село Пархомівка, вул. Докучаєва № 1, тел. 95-5-33.

1.3. Засновник дошкільного закладу : Пархомівська сільська рада.

Засновник (и) або уповноважений ним (и) орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням та матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4 Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України (254 к / 96-ВР), Законами України «Про освіту» (1060-12), «Про дошкільну освіту» (2628-14 ), Положення про дошкільний навчальний заклад України (далі Положення), затверджений постановою Кабінету Міністрі України від 12 березня 2003 року № 305 (305-2003-п), іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.3. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства (для державних і комунальних закладів),рахунки в банках (для приватних закладів).

1.4. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.5.Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психологічного здоров’я дітей: формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.6. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням (305-2003-п) та даним статутом.

1.7. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за :

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» (2628-14);

 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

 • дотримання фінансової дисципліни та забезпечення матеріально-технічної бази.

- 2 -

1.8. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.


ІІ . КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


2.1. Заклад розрахований на 78 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним 10-ти годинним режимом перебування дітей.

2.5. Наповненість груп з дітьми становить: ясельна група 17 чол., дошкільна - 22 чол.

2.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити: медичну довілку про стан здоров’я дитини, медичну довідку про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження дитини.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх заміняють, а також у літній період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють.

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини – 2 тижні.


ІІІ . РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.


3.1. Дошкільний заклад працює за 6-ти денним робочим тижнем протягом 10-ти годин.

Вихідні дні: неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 730 до 1730.

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: ясельна група - з 730 до 1730, дошкільна - з 730 до 1730.


^ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

4.1. Начальний рік у навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи державного та комунального навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується відповідним органом управління освітою - відділом освіти Краснокутської районної державної адміністрації.

- 3 -

План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою-Краснокутською СЕС.

4.4.У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за програмою „Малятко”, затвердженої Академією педагогічних наук України в 1999 році.

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: фізкультурно-оздоровчий.

4.7. Дошкільний заклад надає додаткові освітні послуги : безоплатні.

^ V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.


5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування: згідно заключених договорів з постачальниками.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування : сніданок, обід, вечеря.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.


^ VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.


6.1.Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі Пархомівською амбулаторією загальної практики сімейної медицини.

6.2.Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

^ VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та няні, батьки або особи, які їх заміняють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

- 4 -

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамоти відділу освіти, ГУОМ в Харківській області, Краснокутської РДА.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психологічного насильства;

 • приниження її гідності;

 • здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх зміняють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

 • брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

Батьки або особи, які їх заміняють, зобов’язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини у дошкільному закладі у встановленому порядку;

 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

 • слідкувати за станом здоров’я дитини;

 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту» (1160-12), «Про дошкільну освіту» (2628-14), іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми4

 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях. нарадах тощо;

- 5 -

 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

 • на захист професійної честі та власної гідності;

 • інші права, що не суперечать законодавству України.


7.8 Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю. а також від фізичного та психологічного насильства;

 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності. загальнополітичної культури;

 • виконувати накази та розпорядження керівництва;

 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя. фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (4004-12) проходять періодичні безоплатні медичні огляди в Краснокутській ЦРЛ два рази на рік: березень, вересень.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (z0176-93), затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняють ся з роботи відповідно до чинного законодавства.


^ VІІІ. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником (власником) Пархомівською сільською радою.

- 6 -

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади засновником (и) або уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» (2628-14), та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази закладу;

 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

 • затверджує штатний розклад за погодженням, контролює їх виконання;

 • затверджує штатний розклад за погодженням із засновником (власником) дошкільного закладу;

 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних , протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

 • контролює відповідність застосовних норм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх заміняють;

 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків. або осіб, які їх заміняють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять : керівник і його заступники, педагогічні працівники, інші спеціалісти. можуть входити голови батьківських комітетів.

- 7 -

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість працівників педагогічної ради становить чотири нарік.

Для організації обміну досвідом навчально-виховної роботи вихователі сільських малокомплектних дошкільних закладів можуть входити до територіальних педагогічних рад на базі однієї зі шкіл.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків та осіб, які їх заміняють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу -10 чоловік, батьків -3, термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори :

 • приймають Статут, зміни і доповнення;

 • обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу (у малокомплектних дошкільних закладах функції ради можуть виконувати загальні збори).

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

- 8 -


Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6.У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

 • сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-трудового процесу; організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

 • сприяння соціально-правової, захисту учасників навчально-виховного процесу.

^ ІХ. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


9.1. Відповідно до протоколу засідання виконкому Пархомівської сільської ради депутатів трудящих № 25 18 грудня 1974 року дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

9.2. Протоколом засідання виконкому Пархомівської сільської ради депутатів трудящих № 25 18 грудня 1974 року дошкільному закладу виділена присадибна ділянка площею 0,8 га.

- 9 -


^ Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

 • засновника (власника);

 • відповідних бюджетів(для державних і комунальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

 • батьків або осіб, які їх замінюють;

 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та приватних підприємців села.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником (и) має право:

 • придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством;

10.3. Статистична звітність 85 „К” Д-2 про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкуються дошкільні заклади.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією Пархомівської сільської ради..


^ ХІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.


11.1 Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади: Пархомівською сільською радою.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом встановлюється Пархомівською сільською радою


Керівник закладу

Ключник Н.І. ________________ М.П.

(підпис)


- 10 -
Похожие:

Погоджено: затверджено iconПогоджено Райсес: Погоджено Голова пк: Затверджено Директор нвк

Погоджено: затверджено iconПогоджено погоджено затверджено

Погоджено: затверджено iconПогоджено Затверджено
Мета. Ознайомлення з системою роботи педагогічного колективу хсш №73 щодо формування толерантності
Погоджено: затверджено iconПогоджено затверджено відділ освіти Іванівської Засновник
Державний реєстратор Голова засідання зборів О. В. Місяць Г. Ф. Сницарь
Погоджено: затверджено iconПогоджено затверджено начальник управління освіти І науки на засіданні педагогічної ради
Навчальні екскурсії для учнів 1-4 класів проводяться протягом навчального року тривалістю 3 години на день
Погоджено: затверджено iconПогоджено: графік затверджено
2012 р загальноосвітньої школи за 2011 – 2012 н р. 2012 р
Погоджено: затверджено iconПогоджено Головний санітарний лікар району А. Кривіцький Погоджено

Погоджено: затверджено iconН. Л. Миценко Погоджено Затверджено методичною радою науково-методичною Запорізького відділу освіти радою зоіппо протокол
Програма спецкурсу "Основи журналістики" для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української...
Погоджено: затверджено iconДокументи дитячого табору відпочинку з денним перебуванням
Положення табору відпочинку з денним перебуванням «назва» на базі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № Харківської...
Погоджено: затверджено iconПогоджено” “Затверджено” Голова пк надала О. А. Директор школи Мартинюк Б. Б. Графік чергування вчителів по Бродівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3
Графік чергування вчителів по Бродівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы