47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії icon

47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії

Название47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії
Дата конвертации06.10.2012
Размер114.5 Kb.
ТипДиплом

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії

8 клас

Тести

 1. Укажіть сполуку, яка належить до амфотерних гідроксидів:

А. Ba(OН)2 В. Mn(OН)2 Б. СH3Г. Zn(OH)2


 1. У результаті якої хімічної реакції утворюється кислота:

А. N2O + H2Б. SO2 + H2O

В. SiO2 + H2O Г. ZnO + H2O


 1. Позначте рядок утворений тільки з елементів побічної підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва:

А. Hg; Cu; Ag; Б. P; Al; Pb; В. C; Si; Zn; Г. Mg; Ca; Hg.


 1. Виберіть вид руху молекул, відповідний усім агрегатним станам речовини:

А. Поступальний; Б. Прямолінійний; В. Хаотичний; Г. Коливальний.


 1. Визначте період, в якому розташований у періодичній системі
  елемент X, що утворює оксид Х2О3 з відносною молекулярною
  масою 70:


А. І; Б. ІІІ; В. IV; Г. ІІ.

 1. Розташуйте сполуки за збільшенням кількості атомів елемен­тів в 1 л газів (н.у.):

А. NH3; Б. N2О; В. N2О4; Г. NO; Д. N2О3.


 1. Виберіть електронну родину хімічних елементів, до яких нале­жать лужні метали:

А. s-елементи; Б. р-елементи; В. d-елементи; Г. f-елементи.


 1. Виберіть пару реагентів, у результаті взаємодії яких можна одержати цинк гідроксид:

А. Zn та Н2О; Б. ZnO та Н2О; В. ZnSО4 та NaOH; Г. ZnCl2 та Н2О


 1. Виберіть формулу кислоти, що може утворювати кислі солі:

А. HNО2; Б. HNО3; В. Н2СО3; Г. НСl.


 1. Укажіть правильні твердження:

А. Кислотні оксиди утворюють лише неметалічні елементи.

Б. Солі складаються з йонів.

В. Луги поширені у природі.

^ Г. Кислоти – молекулярні речовини.

Д. Усі амфотерні гідроксиди розкладаються при нагріванні.

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

^ 47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії

ІІ етап


8 клас


 1. Є дві посудини, що заповнені сумішами газів: а) водень і хлор; б) водень і кисень.

 • Як зміниться тиск у посудинах при пропусканні через ці суміші електричної іскри?
 1. Маса однієї молекули фосфору 2,06∙10 -22 г.

 • Виведіть молекулярну формулу білого фосфору.
 1. Один літр суміші гідроген хлориду та гідроген броміду важить за нормальних умов 2,8 г.

 • Визначте об’ємні частки газів у суміші.
 1. Масова частка Хлору в хлориді деякого елемента становить 34,08%.

 • Яка масова частка цього елемента в його йодіді?

 • Напишіть формули указаних сполук.
 1. Відоме прислів’я говорить: «Людину пізнаєш, коли з’їси з нею пуд солі». Відомо, що добова потреба людини в повареній солі складає 0,215 моль.

 • ^ Скільки часу людям потрібно прожити разом, щоб дізнатися один про одного (1 пуд = 16,38 кг)Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

^ 47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії

ІІ етап


9 клас

Тести

 1. В якій сполуці зв'язок елементу Хлору має ковалентну природу:

А. SiCl4; Б. AlCl3; В. AgCl; Г. Hg2Cl2.


 1. Позначте хімічну формулу речовини, яка у водному розчині дисоціює з

утворенням йонів Fe3+:

А. Fe(OH)2; Б. Fe(OH)3; В. FeCl3; Г. FePO4.

 1. Виберіть характерні зміни, що відбудуться з насиченим за певної температури водним розчином калій хлориду при нагріванні:

А. Залишається насиченим; Б. Випадають кристали калій хлориду;

В. Стає ненасиченим; Г. Концентрація калій хлориду збільшується.


 1. ^ Виберіть тип системи, в якій часточки розчиненої речовини не затримуються паперовим фільтром і мають розміри порядку 5∙10 -9м:

А. Істинний розчин; Б. Колоїдний розчин; В. Суспензія; Г. Емульсія.


 1. Виберіть йон, який зумовлює кисле середовище водних розчинів кислот:

А. Н3О+; Б. ОН-, В. Сl -; Г. Na+.


 1. Виберіть твердження щодо суспензії:

А. Складається із двох взаємонерозчинних рідин;

^ Б. Складається із рідкої та твердої фаз;

В. Складається із твердої та газоподібної фаз;

Г. Складається із рідкої та газоподібної фаз.

 1. ^ Вкажіть формулу гіпсу:

А. CaSO4 ∙ 2Н2О; Б.Ca2(OH)2SO4; В.Ca(HSO4)2; Г. Са(ОН)2.

 1. Вкажіть речовини, розчинення яких у воді супроводжується хімічною реакцією:

А. Гідроген хлорид; Б. Сульфур (\/І) оксид;

В. Карбон (ІV) оксид; Г. Фосфор(ІІІ) хлорид.

 1. Виберіть реакцію, яка належить до ендотермічних:

^ А. Утворення амоніаку з азоту та водню; В. Згоряння вугілля;

Б. Нейтралізація кислоти основою; Г. Розклад калій перманганату.


10. Обчисліть кількість йонів, що припадає на 10 недисоційованих молекул

нітратної кислоти при ступені дисоціації 0,9:

А. 90; Б. 10; В. 45; Г. 180.

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії

ІІ етап


9 клас

 1. Кожна людина набагато частіше стикається з сумішами речовин, аніж із чистими речовинами.

 • Чи можуть дві речовини утворювати одна з одною як однорідну, так і неоднорідну суміш? У разі позитивної відповіді напишіть, як неоднорідну суміш перетворити на однорідну, а однорідну – на неоднорідну.

 • Назвіть метод, придатний для розділення як однорідних, так і неоднорідних сумішей. Чи має значення для його здійснення агрегатний стан речовин, які утворюють суміш? Відповідь поясніть.
 1. ^ Виберіть рівняння реакції внутрішньомолекулярного окиснення-відновлення.

А.KClO3 → KClO4 + KCl; Б. KClO → KCl + KClO3;

В. Cl2 + H2O→ HCl + HClO ; Г. KNO3 → KNO2 + O2

 • Поясніть суть окисно-відновного процесу, що відбувається під час проходження даної реакції, склавши електронний баланс.

 • Вкажіть окисник і відновник, процеси окиснення і відновлення.
 1. Де більше атомів Нітрогену: в атмосферному повітрі об’ємом 1л, в амоніаку (NH3) об’ємом 1л (н.у.) чи в розчині аміачної селітри об’ємом 1 л з концентрацією 0,1 моль/л?
 1. На шальках терезів перебувають у рівновазі однакові посудини, у кожну з яких налито по 100 г одного й того самого розчину сульфатної кислоти. В одну посудину добавлено порошок цинку масою 1,3 г.

 • Яку масу алюмінію потрібно добавити у другу посудину, щоб після повного розчинення обох металів у кислоті терези знову були у рівновазі?
 1. При нагріванні мінералу ^ А зеленого кольору утворюється три оксиди – В, С, Д, які за н.у. знаходяться в трьох агрегатних станах. При взаємодії А з надлишком хлоридної кислоти утворюються В і С, а також речовина Е, яка може бути отримана взаємодією Д з хлоридною кислотою (в цій реакції також утворюється С).

 • Визначте речовини А-Е.

 • Запишіть рівняння реакцій, про які йдеться у задачі.

 • Чи зміниться склад продуктів термічного розкладу, якщо нагрівання проводити в присутності водню?

 • Назвіть прізвище письменника, у багатьох творах якого згадується мінерал А? Назвіть ці твори.

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

^ 47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії

ІІ етап


10 клас

1. Вкажіть солі, водний розчин яких має кисле середовище:

А. Алюміній сульфат; Б. Натрій сульфат;

В. Натрій нітрат; Г. Амоній нітрат.

 1. Виберіть назву суміші кальцій дигідрогенофосфату і кальцій сульфату:

А. Преципітат; Б. Простий суперфосфат;


В. Подвійний суперфосфат; Г. Фосфорит.


 1. Виберіть систематичну назву отруйної речовини, яка блокує
  гемоглобін
  :

^ А. Карбон (ІV) оксид; Б.Карбон (ІІ) оксид; В. Сірководень; Г. Сірковуглець.


 1. Виберіть систему, яка утворюється при одержанні жавелевої води:

А. Н2О + Сl2 →НСІ + НСlO; В. NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + Н2О;

Б. Н2О + Сl2 → НСІ + НСlО3; Г. NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO3 +H2O.


 1. ^ Виберіть геометричну форму, яку має йон амонію:

А. Тетраедр; Б.Трикутник; В. Прямокутник; Г. Квадрат.


6. Виберіть формулу продукту відновлення нітратної кислоти (масо­ва частка кислоти – 0,03) алюмінієм:

А. NO; Б. Н2; В.2; Г. NH43.


7. Вкажіть сполуки, які утворюються при прожарюванні малахіту в атмосфері

водню :

А. Сu2О, Н2, СО2; Б. CuO, H2О, СО2; В. Сu, Н2О, СО2; Г. СuСО3, H2О, СО2.


8. Виберіть речовини А і В для здійснення перетворень згідно зі схемою:

Fe → А→ В → Fe2О3:

А. FeCl2; Б. FeS; В. Fe(OH)3; Г. Fe(NО3)2; Д. FeO; Е. Fe(NО3)3.

Відповідь:_____________________________________

9. Виберіть можливі продукти реакції між кальцій гідроксидом та

сульфатною кислотою:

А. Ca2(OH)24; Б. Са (HSО4)2; В. CaSО4; Г. CaSО3.

10. Виберіть рядок частинок, що містяться у водному розчині фосфатної кислоти та розташовані в порядку збільшення їх кількості:

А. Н+; НРО42-; Н2РО4-; РО43-; Б. РО43-; НРО42-; Н2РО4-; Н+;

В. Н+; Н2РО4-; НРО42-; РО43- Г. НРО42-; Н2РО4-; Н+; РО43-

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

^ 47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії

ІІ етап


10 клас 1. Наведіть 3-4 приклади реакцій речовин з киснем, одним з продуктів яких є проста речовина. Укажіть умови проведення цих реакцій.
 1. Два хімічних елементи X і У, які мають велике застосування в народному господарстві, стоять в одній групі періодичної системи Д.І. Менделєєва. Вони утворюють між собою сполуку УХ2 . Елемент X у вільному стані — газ, який легко сполучається з воднем. Елемент У може витіснити водень з розведеної безоксигенової кислоти, утвореної елементом X. Вищі солетворні оксиди цих елемен­тів є ангідридами одноосновних кислот. Калійна сіль такої кислоти, утвореної елементом У, застосовується для лабораторного добування елемента X з його безоксигенової кислоти.

  • Визначте елементи X і У.

  • Складіть відповідні рівняння реакцій.
 1. Змішали кальцій оксид кількістю речовини 1 моль, кальцій карбід кількістю речовини 2 моль та кальцій фосфід кількістю речовини 3 моль.

 • Визначте, об’єм який води може вступити в реакцію з такою сумішшю масою 16 г..

 • Яка маса кальцій гідроксиду утвориться при цьому?
 1. У стані рівноваги системи N2 + 3H2 = 2NH3 концентрації реагуючих речовин становили: С(N2) = 0,3 моль/л; С(H2) = 0,9 моль/л; С(NH3) = 0,4 моль/л.

 • Обчисліть, як зміняться швидкості прямої й оберненої реакцій, якщо тиск збільшити в 5 раз.

 • В якому напрямку зміститься рівновага?
 1. До яких класів неорганічних сполук можна віднести такі мінерали: SiO2 – кварц, CuFeS – халькопірит; Cu2CO3(OH)2 – малахіт, CaWO4 – шеєліт, ZrSiO4 – циркон, NH4NO3 – амонійна селітра, Fe(CrO2)2 – хромистий залізняк, Fe3O4 – магнітний залізняк, MnO4 – гаусманіт.

 • ^ Назвіть сполуки згідно правил хімічної номенклатури (IUPAK).

 • Укажіть ступені окиснення елементів.Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії

11 клас

Тести

 1. Виберіть методи, якими можна скористатися для розділення суміші ацетону і води: А. Центрифугування; Б. Перегонка; В. Відстоювання;

Г. Фільтрування; Д, Хроматографія.

 1. Виберіть рядок, що містить речовини, водні розчини яких проводять електричний струм: ^ А. СН3СООН, CH3COONa, C2H5OH, NaCI, Na2SO4;

Б. СН3СООН, CH3COONa, NaOH, NaCI, Na2SO4;

В. СН3СООСН3, СН3СОС2Н5, СН3ОН, СН3СІ, Na2SO4;

Г. NaOH, NaCI, Na2SO4, CH3OH, KCI.

 1. ^ Вкажіть солі, водний розчин яких має лужне середовище:

А. Натрій сульфат; Б. Натрій карбонат;

В. Натрій нітрат; Г. Калій фосфат.

 1. Встановіть відповідність наведених систем та їх характеристик.

Система: Характеристика системи:


 1. Н2О та NaCI; А. Розчин слабкого електроліту;

 2. Н2О та СН3СООН; Б. Емульсія;

 3. Н2О та С2Н5ОН; В. Розчин сильного електроліту;

 4. Н2О та СаСО3. Г. Розчин неелектроліту;

Д. Суспензія.

Відповідь: 1______; 2_____; 3_______; 4_________

 1. Виберіть формулу частинки, що утворюється при окисненні гідроген пероксиду в нейтральному середовищі:

А. Н2О; Б. Н+; В. О2; Г. ОН-.

 1. Виберіть формулу продукту, який утворюється при розчиненні алюміній гідроксиду в надлишку розчину сульфатної кислоти:

А. АІ2 (SО4)3; Б. AlOHSО4; В. AI(HSО4)3; Г. AI2(OH)44.

 1. Виберіть речовини А і В для здійснення перетворень згідно зі схемою кальцій фосфат → А → В → натрій фосфат:

А. NaOH; Б. Са3(Р04)2; В. Н3Р04; Г. Р; Д. НСІ; Е. Na3P04; Є. Р205.

Відповідь: _______________________________________

 1. Формула кислої солі:

А. NaO(O)C-СООH В. NaO(O)C-H

Б. NaOCH3 Г. NaO(O)CCH3

 1. Аромат квітів зумовлений вмістом у них

А. Карбонових кислот. Б. Альдегідів В. Спиртів Г. Естерів

 1. Чому Сульфур і Хром розташовано в одній групі періодичної системи:

А. Атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних орбіталей .

^ Б. Атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних електронів.

В. Атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число енергетичних рівнів.

Г. Сульфур і Хром мають однакову валентність за Гідрогеном.

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

^ 47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії

ІІ етап


11 клас


 1. У наслідок повного гідролізу суміші карбідів кальцію та алюмінію утворилась газова суміш у 1,6 рази легша за кисень.

 • Визначте масові частки сполук у суміші.
 1. Етанол масою 23 г нагріли в присутності концентрованої сульфатної кислоти. Внаслідок реакції утворилася суміш двох органічних речовин масою 17,6г.

 • Назвіть добуті речовини.

 • Розрахуйте їх масові частки в суміші .
 1. Суміш нітратів калію і купруму (ІІ) масою 23,85 г піддали термічному розкладу. Газ, що утворився, за наявності мідного каталізатора пропустили через суміш, що містить 1-бутанол і 2-метил-2-пентанол. Після того, як до продуктів реакції додали амоніачний розчин аргентум оксиду, випав осад масою 32,4 г.

 • ^ Визначте масу калій нітрату в суміші.
 1. Речовина Х складається з двох елементів. Цю речовину масою 0,894 г обробили при нагріванні концентрованою сульфатною кислотою. При цьому виділився газ У масою 0,438 г, водний розчин якого є сильною одноосновною кислотою. Газ У зібрали і розчинили у воді. На нейтралізацію добутого розчину витратили розчин їдкого натру об’ємом 25 мл з молярною концентрацією 0,48 моль/л.

 • Визначте речовини Х і У.
 1. Під час нітрування целюлози утворилась нітроцелюлоза, масова частка Нітрогену в якій становить 10,18%.

 • Визначте елементарну ланку утвореного полімеру.
Похожие:

47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії iconВсеукраїнська учнівська олімпіада з біології 2011-2012 н р. ІІ етап
Як називається закономірність розташування листків у рослин, зумовлена напрямком сонячних променів?
47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії iconВсеукраїнська учнівська олімпіада з біології 2010-2011 н р. ІІ етап
На відміну від інших спорових рослин, поширених в Україні, хвощ польовий утворює
47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії iconВсеукраїнська учнівська олімпіада з біології 2009-2010 н р. ІІ етап, 8 клас Теоретичний тур
Розмістіть відповіді тесту відповідно до життєвого циклу щитника чоловічого, починаючи зі спори
47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії iconЗавдання для проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з екології Всеукраїнська учнівська олімпіада з екології ІІ етап
Залежно від способу життя тип морфофізіологічних пристосувань організмів до умов навколишнього середовища називають
47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії iconГоловне управління освіти І науки Київської обласної державної адміністрації Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізики 2011/2012 н р. ІІ етап
Як за допомогою терезів можна визначити площу будь-якої плоскої фігури, вирізаної із жесті?
47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії iconВсеукраїнська учнівська олімпіада з математики ІІ етап
Використовуючи не більше шести цифр із 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а також знаки арифметичних дій та дужки, отримайте число 2011....
47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії iconВсеукраїнська учнівська олімпіада з математики ІІ етап
На прямій відмічено декілька точок. Між кожними сусідніми точками вставили по дві точки. Отримали нову систему точок, яка складається...
47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії iconВсеукраїнська олімпіада з трудового навчання
Вчитель біології розрахував: щоб засадити пришкільні ділянки овочевими культурами, потрібно виростити розсаду, засіявши насінням...
47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії iconXxv всеукраїнська олімпіада з інформатики ІІ етап (міські та районні тури Дніпропетровської області 18. 12. 2011 р.)
Вам не потрібно нічого доводити, а необхідно просто написати програму, яка б для двох типів купюр по Х та y грошових одиниць визначала...
47 Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії iconПрограма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Академічний рівень пояснювальна записка
Програмою передбачено вивчення хімії металічних і неметалічних елементів та їхніх сполук (10-й клас), основних класів органічних...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы