Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ icon

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ

НазваниеТипова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
Дата конвертации09.11.2012
Размер134.17 Kb.
ТипДокументы

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ

про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ


Затверджено спільним наказом Державного казначейства України

та Міністерства економіки України від 10.08.2001 р. № 142/181

(зі змінами та доповненнями)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.09.2001 р. за № 787/5978


 1. Ця Інструкція розроблена з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріальних цінностей з балансу установ та ор­ганізацій, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бю­джетів (надалі — установи).

 2. З балансів установ відповід­но до вимог цієї інструкції можуть бути списані матеріальні цінності:

а) необоротні активи — будин­ки та споруди, машини та облад­нання, транспортні засоби, інстру­менти, прилади та інвентар, робочі і продуктивні тварини, багаторічні насадження, інші основні засоби (крім земельних ділянок та капі­тальних витрат на поліпшення земель), експонати зоопарків, ви­ставок, бібліотечні фонди, мало­цінні необоротні матеріальні акти­ви, білизна, постільні речі, одяг та взуття, тимчасові нетитульні спо­руди, природні ресурси, інвентар­на тара, матеріали довготривалого використання для наукових цілей, авторські та суміжні з ними права, інші нематеріальні активи;

б) запаси — сировина і матері­али, обладнання, конструкції і де­талі до установки, спец обладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами, бу­дівельні матеріали, інші виробничі запаси, тварини на вирощуванні і відгодівлі, малоцінні та швидко­ зношувані предмети, матеріали для учбових, наукових та інших цілей, продукти харчування, меди­каменти і перев'язувальні засоби, господарські матеріали і канцелярське приладдя, паливо, горючі і мастильні матеріали, тара, запасні частини до машин і обладнання та інші матеріали.

Музейні цінності списуються в установленому чинним законодав­ством порядку.

Матеріальні цінності спеціаль­ного призначення списуються за окремими нормативними актами, розробленими відповідними мініс­терствами, іншими центральними органами виконавчої влади за по­годженням з органами, що затвер­дили цю Типову інструкцію.

3. Списанню підлягають мате­ріальні цінності як такі, що:

а) непридатні для подальшого використання;

б) виявлені в результаті інвен­таризації як недостача;

в) морально застарілі;

г) фізично зношені;

д) пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані).

Крім того, підлягають списан­ню будівлі, споруди, що підляга­ють знесенню у зв'язку з будівни­цтвом нових об'єктів та такі, що зруйновані внаслідок атмосфер­ного впливу і тривалого викорис­тання.

 1. Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необо­ротні активи, не може бути підста­вою для їх списання.

 2. Списання з балансу установ матеріальних цінностей здійсню­ється шляхом їх:

 • продажу;

 • безоплатної передачі;

 • ліквідації (на підставі акту).

6. Для визначення непридат­ності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної доку­ментації на списання цих ціннос­тей, наказом керівника установи щорічно створюється постійно діюча комісія, яка діє протягом року, у складі:

• керівника або його заступни­ка (голова комісії);

• головного бухгалтера або його заступника (в установах і ор­ганізаціях, у яких штатним розпи­сом посада головного бухгалтера не передбачена, особи, на яку по­кладено ведення бухгалтерського обліку);

 • керівників груп обліку (в уста­новах, які обслуговуються централі­зованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліко­вують матеріальні цінності;

 • особи, на яку покладено від­повідальність за збереження мате­ріальних цінностей;

 • інших посадових осіб (на роз­суд керівника установи).

Наказ про створення постійно діючої комісії поновлюється що­річно або за потребою.

Право визначення непридатності матеріальних цінностей і встанов­лення неможливості або неефек­тивності проведення відновлювального ремонту, а також оформ­лення необхідної документації

наказом керівника установи може бути надано щорічній інвентариза­ційній комісії.

Для участі в роботі комісії з установлення непридатності авто­мобілів, нагрівальних котлів, під­йомників та інших необоротних ак­тивів, які перебувають під наглядом Державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий ви­сновок, що додається до акта.

Для списання музейних ціннос­тей або матеріальних цінностей спеціального призначення комісія встановлюється за окремим нака­зом керівника установи.

7. Постійно діюча комісія уста­нови:

а) проводить огляд матеріаль­них цінностей для складання акта про їх списання, використовуючи при цьому необхідну технічну до­кументацію (технічні паспорти, поетапні плани, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку і встанов­лює можливість або неможливість відновлення і подальшого вико­ристання матеріальних цінностей у даній установі та вносить пропо­зиції про їх продаж, передачу чи ліквідацію;

б) установлює конкретні при­чини списання об'єкта: фізичне або моральне зношення, рекон­струкція, порушення нормальних умов експлуатації, аварія та ін.;

в) установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід мате­ріальних цінностей з ладу (якщо такі є);

г) установлює можливість ви­користання окремих вузлів, дета­лей, матеріалів списаного об'єкта і проводить їх оцінку;

ґ) здійснює контроль за вилу­ченням зі списаних цінностей при­датних вузлів, деталей та матері­алів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу та контролює їх здавання на відпо­відний склад;

д) визначає вартість списання матеріальних цінностей, що зазна­чені в абзаці другому пункту 23 даної Типової інструкції.

У разі, коли обладнання спису­ється у зв'язку з будівництвом но­вих, розширенням, реконструкці­єю та технічним переоснащенням діючих об'єктів, комісія перевіряє його наявність у плані реконструк­ції та технічного переоснащення, затвердженому організацією ви­щого рівня, і робить в акті про спи­сання посилання на пункт та дату затвердження плану.

8. За результатами обстежен­ня комісією складаються акти про списання матеріальних цінностей.

При списанні необоротних ак­тивів складається відповідний акт за типовою формою № ОЗ-З (бю­джет) «Акт про списання осно­вних засобів», № ОЗ-4 (бюджет) «Акт про списання автотранспорт­них засобів», № ОЗ-5 (бюджет) «Акт про списання з балансу бю­джетних установ і організацій ви­лученої з бібліотеки літератури», форма та порядок складання яких затверджена наказом Головного управління Державного казна­чейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 р. № 125/70 і зареєстрова­на в Міністерстві юстиції України 22.12.97р. за №612/2416.

При списанні матеріальних цінностей можуть складатися акти довільної форми із зазначен­ням вичерпної Інформації щодо їх кількісних та якісних показників, а також причин вибуття (списання).

В акті про списання матеріаль­них цінностей детально висвітлю­ються причини вибуття об'єкта, стан основних частин, деталей І вузлів, конструктивних елементів та обґрунтовується недоцільність і неможливість їх відновлення.

При списанні автотранспорт­них засобів, крім того, вказується пробіг автомобіля і дається техніч­на характеристика агрегатів і дета­лей автомобіля та можливість по­дальшого використання основних деталей і вузлів, які можуть бути отримані в результаті демонтажу. При списанні з балансів установ матеріальних цінностей, які вибу­ли внаслідок аварій, до акта про списання додається копія акта про аварію з поясненням причин, які викликали аварію, та вказують­ся заходи, прийняті щодо винних осіб.

Якщо в результаті ліквідації матеріальних цінностей окремі деталі, вузли, матеріали можуть бути використані чи підлягають передачі в установленому по­рядку, комісією додатково скла­дається акт про оцінку таких цін­ностей.

 1. Акти про списання матері­альних цінностей, складені комі­сією, затверджуються керівником установи.

 2. Дозвіл на списання з балан­су матеріальних цінностей нада­ється керівником установи, уста­новою вищого рівня або голов­ним розпорядником бюджетних коштів у залежності від вартості матеріальних цінностей та причин списання.

11. Дозвіл на списання матері­альних цінностей як таких, що не­ придатні для подальшого викорис­тання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за ви­нятком виявлених у результаті інвентаризації як недостача) нада­ється в такому порядку:

а) з балансів установ, що утри­муються за рахунок коштів дер­жавного бюджету:

 • вартістю за одиницю (комп­лект) у розмірі до 5000 гривень — з дозволу керівника установи;

 • вартістю за одиницю (комп­лект) у розмірі від 5000 гривень до 10000 гривень — з дозволу устано­ви вищого рівня;

 • вартістю за одиницю (комп­лект) у розмірі понад 10000 гри­вень — з дозволу центрального ор­гану виконавчої влади або іншого головного розпорядника бюджетних коштів.

б) з балансів установ, що утри­муються за рахунок коштів місце­вих бюджетів:

 • вартістю за одиницю (комп­лект) у розмірі до 2500 гривень — з дозволу керівника установи;

 • вартістю за одиницю (комп­лект) у розмірі від 2500 гривень до 5000 гривень — з дозволу устано­ви вищого рівня;

• вартістю за одиницю (комп­лект) у розмірі понад 5000 гривень — з дозволу місцевої державної адмі­ністрації або відповідного рішення органів місцевого самоврядування в межах, визначених законом.

Дозвіл на списання ком­п'ютерних засобів з балансів уста­нов, що утримуються за рахунок коштів державного та/або місце­вих бюджетів, для подальшої пе­редачі на баланси розпорядників бюджетних коштів надається ке­рівником установи незалежно від вартості за одиницю (комплект).

12. Недостачі матеріальних цінностей, виявлені в результаті інвентаризації: понад норми при­родних втрат, втрати від псування, стихійного лиха (повені, пожежі та інше), а також, коли конкретні винуватці не встановлені (втрати від нерозкритих крадіжок тощо), списуються з балансів лише після ретельної перевірки дійсної від­сутності винних осіб і вжиття по­трібних заходів задля недопущен­ня фактів втрат у подальшому в такому порядку:

а) за кожним випадком недо­стач або псувань матеріальних цінностей на суму до 2500 гривень включно — з дозволу керівника установи;

б) за кожним випадком недо­стачі або псування матеріальних цінностей на суму від 2500 до 5000 гривень включно — з дозволу керівника установи вищого рівня;

в) за кожним випадком недостачі або псування матеріальних ціннос­тей на суму понад 5000 гривень — з дозволу керівника центрального органу виконавчої влади або Ін­шого головного розпорядника бю­джетних коштів, голови місцевої державної адміністрації.

У документах, які установи по­дають для оформлення списання недостач понад норми природних втрат і втрат від псування мате­ріальних цінностей, слід вказати заходи, яких ужито задля попере­дження таких втрат.

13. Списання матеріальних цін­ностей з балансів центральних ор­ганів виконавчої влади (головних розпорядників бюджетних коштів) та місцевих державних адміні­страцій проводиться з дозволу їх керівника, незалежно від вартості матеріальних цінностей.

14. Списання з балансу уста­нови основних засобів та інших необоротних активів (за винятком пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, морально заста­рілих, фізично зношених та вияв­лених у результаті інвентаризації як недостача) до закінчення пері­оду нарахування зносу на них, не може бути здійснено.

15. Списання матеріальних цін­ностей проводиться за первісною вартістю або за відновлю вальною вартістю (у разі проведення інде­ксації або переоцінки матеріаль­них цінностей).

При списанні необоротних ак­тивів, що були в експлуатації, в документах поряд з їх первісною (відновлювальною) вартістю вка­зується сума нарахованого зносу.

16. Усі деталі, вузли і агрега­ти розібраного та демонтованого обладнання, які придатні для ре­монту іншого обладнання, а також матеріали, отримані від ліквідації необоротних активів, оприбут­ковуються на відповідних субра­хунках бухгалтерського обліку, а непридатні деталі та матеріали оприбутковуються як інші матері­али і підлягають обов'язковій зда­чі установі, на яку покладено збір такої сировини.

Також підлягають обов'язковій здачі виготовлені з кольорових металів деталі та вузли, які не ви­користовуються в даній установі для ремонту машин, Інструментів, приладів, обладнання.

17. Деталі і вузли, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, вилучені після демонта­жу матеріальних цінностей відпо­відно до Положення про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металів і доро­гоцінного каміння, затверджено­го наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України з матеріальних ресурсів, Національного банку України та Державного комітету України по рідкісних, дорогоцінних мета­лах та дорогоцінному камінню від 23.06.94 р. № 54/11/161/91/15 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.94 р. за № 159/368, підлягають здачі на спеціалізовані підприємства Укра­їни, що здійснюють приймання та переробку відходів і лому доро­гоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Збиранням і здаванням відхо­дів і лому дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння займають­ся підприємства, що зобов'язані забезпечити їх зберігання відпо­відно до Положення про порядок приймання і переробки відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також про по­рядок розрахунків зі здавальника­ми за прийняті від них дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння у ви­гляді відходів і лому, затверджено­го наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України з матеріальних ресурсів, Національного банку України та Державного комітету України по рідкісних, дорогоцінних мета­лах та дорогоцінному камінню від 23.06.94 р. № 54/11/161/91/15 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.94 р. за №158/367.

За наявності відомчих або цен­тралізованих пунктів, що займа­ються збиранням і демонтажем техніки, апаратури, приладів та ін­ших виробів, останні здаються без демонтажу, цілим комплексом.

Забороняється знищувати, ви­кидати, здавати в лом техніку, апаратуру, прилади та інші ви­роби, що містять дорогоцінні ме­тали і дорогоцінне каміння, без попереднього вилучення й одно­часного оприбуткування цінних деталей.

Забороняється передача, спи­сання і продаж техніки, апаратури та інших необоротних активів за цінами, нижчими від вартості до­рогоцінних металів і дорогоцінно­го каміння, що містяться в них, за вирахуванням витрат на їх вилу­чення.

 1. Розбирання та демонтаж матеріальних цінностей, які втра­тили своє виробниче призначення або стали непридатними, прово­дяться тільки після затвердження у встановленому порядку акта про їх списання.

 2. Посадові особи, які пору­шили порядок зберігання матері­альних цінностей або безгосподар­но ставилися до них (знищення, підпалювання та ін.), несуть від­повідальність згідно з чинним за­конодавством.

Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до поста­нови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) ма­теріальних цінностей» та Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкрадан­ням, знищенням (псуванням), не­стачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей».

20. Списання матеріальних цінностей з обліку (як ліквідація на підставі акту про списання), без наступної їх реалізації або переда­чі іншій бюджетній установі, про­водиться лише у випадках, коли подальше використання цих цін­ностей неможливе або економічно недоцільне.

21. Безоплатна передача мате­ріальних цінностей дозволяється в такому порядку:

а) з балансів установ, що утри­муються за рахунок коштів дер­жавного бюджету, — у межах одного центрального органу вико­навчої влади (головного розпоряд­ника бюджетних коштів);

б) з балансів установ, що утри­муються за рахунок коштів місце­вих бюджетів, — у межах одного місцевого бюджету.

Безоплатна передача матері­альних цінностей від однієї уста­нови до іншої, що належать до сфери управління одного і того самого центрального органу вико­навчої влади або іншого головного розпорядника бюджетних коштів, здійснюється на підставі рішення головного розпорядника бюджет­них коштів.

Безоплатна передача матері­альних цінностей між централь­ними органами виконавчої влади або іншими головними розпо­рядниками бюджетних коштів здійснюється з дозволу Кабінету Міністрів України.

Безоплатна передача матері­альних цінностей, які є державною власністю зі сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, здійснюється згідно з вимогами постанови Кабі­нету Міністрів України від 21 ве­ресня 1998 року № 1482 «Про пе­редачу об'єктів права державної та комунальної власності».

 1. Продаж матеріальних цін­ностей, які згідно з Інструкцією з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджет­них установ, затвердженою на­казом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. № 64 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 р. за № 459/4680, віднесені до основних засобів (у тому числі повністю зношених), здійснюється тільки на конкурентних засадах (через біржі, аукціони та за конкурсом) відповідно до Положення про по­рядок продажу на аукціоні, за кон­курсом основних засобів, що є дер­жавною власністю, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 22.09.2000 р. № 1976 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.10.2000 р. за № 692/4913, із змінами та допов­неннями.

 2. Продаж будівель (у тому числі приміщень), споруд, транс­портних засобів та повністю зношених за даними бухгалтер­ського обліку матеріальних цін­ностей, які відносяться до не­оборотних активів, проводиться за експертною оцінкою. Екс­пертна оцінка — це визначення вартості матеріальних ціннос­тей експертом за договором з установою.

Продаж інших необоротних активів (що не зазначені в абза­ці першому пункту 23) та запасів здійснюється за справедливою вартістю. Справедлива вартість — це вартість, за якою матеріальні цінності можуть бути продані в результаті операції між добре обі­знаними, незалежними та бажа­ючими здійснити таку операцію сторонами. Представником уста­нови при визначенні справедливої вартості є комісія (створена згідно з вимогами пункту 6 даної Типової інструкції). Справедлива вартість визначається з урахуванням первісної вартості матеріальних цінностей та фізичного і морального зношення.

24. Кошти, отримані установа­ми від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей (у т. ч. списаних), за здані у вигля­ді брухту і відходів чорні, кольо­рові метали, дорогоцінні метали (у т. ч. відходи від використання фотоматеріалів і кіноплівки), до­рогоцінне каміння, у розмірах, що згідно із законодавством залиша­ються у розпорядженні установи, витрачаються на покриття витрат, пов'язаних з організацією збиран­ня і транспортування зазначених матеріалів на приймальні пункти, витрати на інші господарські потреби і на преміювання осіб, які безпосередньо зайняті збиранням брухту та відходів, на ремонт, мо­дернізацію чи придбання нових необоротних активів (крім буді­вель і споруд) та матеріальних цін­ностей, а також на інші видатки за кошторисом.

Суми, отримані установами від продажу будівель і споруд, вно­сяться в дохід того бюджету, за рахунок якого утримується дана установа.Похожие:

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ iconНаказ №423 Про призначення постійно діючої комісії з питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей
Державного Казначейства України від 17. 07. 2000 року №64 «Про затвердження інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних...
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ iconОпис на вилучення з бібліотеки морально застарілої І фізично зношеної літератури
Про списання з балансу бюджетних установ І організацій вилученої з бібліотеки фондів літератури
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ iconПро затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України...
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ iconПостанова кму від 27 серпня 2010 р. №796 „Про затвердження переліку
Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи...
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ iconНаказ №267 Про призначення постійно діючої комісії зі списання, оприбуткування основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів
Для визначення непридатності до подальшого використання основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, своєчасного оприбуткування...
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ iconНаказ №267 Про призначення постійно діючої комісії зі списання, оприбуткування основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів
Для визначення непридатності до подальшого використання основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, своєчасного оприбуткування...
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ iconІнформації про операції з грошовими коштами, розрахунками в національній та іноземній валютах із дебіторами та кредиторами бюджетних установ. Норми цього Порядку застосовуються бюджетними установами (далі установа)
Цей Порядок визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про операції з грошовими коштами, розрахунками...
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ iconЗатверджено наказ Міністерства
Економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних...
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ iconЗатверджено наказ Міністерства
Економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних...
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ iconПро закріплення матеріально-відповідальних осіб у дошкільному навчальному закладі
В цілях збереження матеріальних цінностей та бережного ставлення до майна дошкільного закладу
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы