Лекція №3 Тема:\" Санітарний нагляд за харчовими підприємствами\" План Організаційно-правові засади здійснення поточного санітарно-епідеміологічного нагляду icon

Лекція №3 Тема:" Санітарний нагляд за харчовими підприємствами" План Організаційно-правові засади здійснення поточного санітарно-епідеміологічного нагляду

НазваниеЛекція №3 Тема:" Санітарний нагляд за харчовими підприємствами" План Організаційно-правові засади здійснення поточного санітарно-епідеміологічного нагляду
Дата конвертации23.11.2012
Размер69.73 Kb.
ТипЛекція

Лекція № 3 Тема:"Санітарний нагляд за харчовими підприємствами"

План

  1. Організаційно-правові засади здійснення поточного санітарно-епідеміологічного нагляду.

  2. Методика санітарно-епідеміологічного обстеження харчових об’єктів.

  3. Схема обстеження. Складання акту.

  4. Комплексне обстеження об'єктів.

  5. Вирішення проблемних ситуацій.

Ципріян 1 кн. стор.315-324

Санітарно-епідеміологічний нагляд – один з основних напрямів державної санітарно-епідеміологічної служби. Це закріплено в Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та в положенні "Про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні". Цим положенням визначено, що державний сан-епіднагляд здійснюється в порядку запобіжного і поточного нагляду. Останній включає в себе низку заходів:

1.^ Контроль за дотриманням юридичними і фізичними особами норм, передбачених санітарним законодавством, санітарними та протиепідемічними (профілактичними заходами), приписами, постановами, висновками, дозволами вимог безпеки для здоров'я і життя людини.

2^ .Вивчення, аналіз й оцінювання санітарної та епідемічної ситуаці, прогнозування показників здоров'я населення залежно від стану середовища, визначення чинників довкілля, що шкідливо впливають на стан здоровя.

3.^ Видавання обов’язкових для виконання приписів, постанов та висновків щодо усунення або обмеження шкідливого впливу на стан здоровя і життя людини чинників середовища життєдіяльності, причин та умов виникнення і поширення інфекційних хвороб.

4.^ Ведення державного обліку масових неінфекційних захворювань (отруєнь).

5.Установлення обмежень або заборони експорту, імпорту, транзиту вантажів і товарів з окремих країн або регіонів у зв’язку з неблагополучною епідемічною ситуацією на їхніх територіях.

6.^ Проведення обстеження, розслідування, лабораторного та інструментального дослідження і випробування, а також санітарного, гігієнічного, токсикологічного, епідеміологічного та ін. видів оцінювання середовища життєдіяльності людини, об’єктів господарської та ін. видів діяльності, продукції і видавати за їхніми результатами висновків щодо відповідності (невідповідності) вимогам санітарних норм.

7.^ Підготовку і внесення в установленому порядку органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозицій щодо проведення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів для забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Будь-яка дія санітарного лікаря, що стосується виконання контрольної або наглядової фукції, обов’язково регламентована законодавчими актами (Конституцією, законами України, наказми МОЗ України, санітарними правилами і нормами, гігієнічними нормативами). Посадова особа санепідслужби не має права вимагати від юридичних і фізичних осіб виконання вимог, які не визначені санітарним законодавством.

^ Методика санітарно-епідеміологічного обстеження харчових об’єктів

Порядок і форма санепідобстеження є чітко формалізованою процедурою. Обстеження здійснюють за направленням головного державного санітарного лікаря на предмет дотримання відповідних санітарних норм і правил для даного виду підприємства. За результатами обстеження складають АКТ перевірки дотримання санітарного законодавства (ф. № 393/о). Складається припис про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню порушень санітарного законодавства з вказанням необхідних заходів та термінів їх виконання. У разі невиконання приписів та при виявленні порушень складається Протокол про порушення санітарних норм (ф. № 315/0) , який розглядається в СЕС головним лікарем з відповідальною особою підприємства. При виявленні грубих порушень, які можуть завдати шкоду здоров'ю населення виноситься Постанова про застосування адміністративнозапобіжних заходів за порушення санітарного законодавства(ф. № ), яким передбачається обмежити, тимчасово заборонити, зупинити експлуатацію об'єкту.

^ Схема обстеження

Перед проведенням санітарних обстежень необхідно попередньо вивчити санітарні правила для обєкту.

Спочатку лікар (пом. сан. лікаря) повинен ознайомитись безпосередньо з обєктом – виробничими, підсобними, побутовими, допоміжними пр прізвище, ім'я, по батькові иміщеннями, прилеглою територією тощо.

Другий етап – ознайомлення з документацією:

  • що регламентує технологічний процес виробництва (технологічна інструкція, регламент),

  • нормативною документацією на конкретні види продукції (ГОСТи, ДСТУ, ТУ),

  • обліковими формами, що є обовязковими на підприємстві (журнали, термограми),

  • документацією, що відображає стан ведення виробничого контролю на підприємстві (лабораторні журнали, угоди на проведення досліджень),

  • документами, що оформляються на готову продукцію, а також із документами. що супроводжують сировину і матеріали, які використовують на виробництві.

Лікар має отримати вичерпну інформацію стосовно документації, що характеризує санітарний стан виробництва, якість та безпеку сировини і готової продукції.

Останній етап – складання акту встановленої форми. Кожне виявлене порушення має бути сформульоване таким чином, як воно вписане в санітарних правилах.

Акт санітарно-епідеміологічного обстеження обєкта складається з декількох частин.

Перша частина – загальна, у ній зазначають найменування населеного пункту, дату проведення обстеження, прізвище, ім'я, по батькові та посаду осіб, які присутні під час перевірки, прізвище, ім'я, по батькові керівника об'єкта, мету перевірки.

Друга частина – констатація. ЇЇ доцільно складати в такій послідовності, в якій викладені санітарні правила. Тому обєкт оцінюють за санітарним станом: території, водопостачання та каналізації, освітлення, вентиляції, виробничих і допоміжних приміщень, побутових приміщень, обладнання, апаратури, інвентарю.

Особливої уваги потребують питання забезпечення якості і безпеки продовольчої сировини і супутніх матеріалів під час їхнього приймання, зберігання та транспортування, відповідності технологічного процесу технічним умовам щодо виробництва продукції та організації її контролю в критичних контрольних точках і готової продукції.

Акт має бути підписаний посадовою особою, що його склала, а також представником підприємства, який був присутній під час обстеження та вповноважений для підписання документів такого роду. Акт складається у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві.

За результатами обстеження складається ^ Припис про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню порушень санітарного законодавства з пропозиціями. Виконання пропозицій є обов'язковим. Тому під час їх надання і визначення термінів виконання необхідно керуватися епідемічною значущістю виявленого порушення і реальними можливостями підприємства. Пропозиції повинні бути чіткими, конкретними, реальними щодо виконання. Посадова особа повинна перевірити виконання пропозицій. Невиконання їх у встановлені терміни тягне за собою адміністративно-правову відповідальність.

Якщо в ході обстеження відбиралися проби для лабораторного дослідження, то цей факт відзначають в акті, а за результатами відбирання проб складають Акт відбирання проб харчових продуктів (ф.342/ 0), Акт відбирання кулінарних виробів (ф.344/ 0), які затверджені наказом МОЗ України 11.07.2000 № 160 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах").

Якщо обстеження здійснював помічник, то з актом обов'язково повинениознайомитися завідувач відділення гігієни харчування і засвідчити цей фат своїм підписом.

На кожний підконтрольний об’єкт ведеться Карта об’єкта поточного санітарно-епідеміологічного нагляду (форма 307 /о). До цієї форми стисло заносять характеристику санітарного стану об'єкта за станом на 1 січня кожного наступного року. Така форма полегшує систематизацію даних, узагальнення їх, звітування, аналіз в динаміці, а також роботу з архівним матеріалом. Карта має свій номер і підписується сан. лікарем та помічником.

Терміни зберігання документів:

Акт перевірки дотримання санітарного законодавства – 25 років

^ Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта – 5 років

акти відбирання зразків – 3 роки.

Комплексне обстеження об'єктів фахівцями СЕС планується в річному плані роботи, а також може здійснюватися за окремим завданням (за епідпоказниками, дорученням місцевих органів виконавчої влади тощо). З цією метою складають відповідний наказ Головного державного сан. лікаря і комплексне обстеження планується в оперативному порядку в різних підрозділах СЕС. Під час обстеження харчового об’єкту координаційну роль здійснює фахівець з гігієни харчування. До обстеження можуть залучатися фахівці сан-гіг та епідемічного відділення. Наприклад, при обстеженні молокопереробного підприємства долучаються фахівці з комунальної гігієни, з гігієни праці, лікарі бактеріологі, епідеміологі.

Крім того можуть залучатися спеціалісти та посадові особи ін. міністерств і відомств. Фах спеціалістів ін. відомств визначається метою здійснення перевірки (фахівці ветеринарної медицини, Держстандарту, міліції, інженерні працівники, агрономи тощо).

За результатами складається загальна довідка .

Під час обстеження можуть відбиратися проби харчових продуктів або супутніх матеріалів для лабораторних досліджень

^ Вирішення проблемних ситуацій

1.На підприємство за токсикологічними показниками, вмістом пестицидів поступила сировина, яка не відповідає допустимим рівням. Дії? (заборонити випуск продукції з даної сировини, яка підлягає утилізації).

2.При дослідженні мяса для виготовлення ковбас виявлено, що воно інвазовано личинками трихінел. Дії. (м'ясо підлягає утилізації)

3.При дослідженні готової продукції – молока питного, виявлено, що воно не відповідає ГОСТу по мікробіологічним показникам. Дії? (заборонити реалізацію даної партії продукції)

4.При обстеженні підприємства виявлені слід. порушення санітарних вимог: несвоєчасно здійснюється прибирання в цехах по виготовленню продукції, недостатня кількість миючих та дезінфікуючих засобів. Дії (скласти припис щодо усунення виявлених порушень. скласти Протокол про порушення санітарних норм)

5.При обстеженні об’єкта виявлено порушення зберігання сировини та готової продукції з причини несправності холодильного обладнання. Дії? (тимчасово припинити функціонування підприємства до усунення виявлених порушень)

6.При обстеженні підприємства виявлено декілька осіб, які своєчасно не пройшли медогляд. Дії? (відсторонити від роботи, керівник повинен забезпечити і проконтролювати проходження медогляду)

7.Під час лабораторного обстеження серед працівників виявлено носія збудника кишкової інфекції.Дії? (відсторонення від роботи для проходження санації. Допуск до роботи при наявності справки від лікаря)Похожие:

Лекція №3 Тема:\" Санітарний нагляд за харчовими підприємствами\" План Організаційно-правові засади здійснення поточного санітарно-епідеміологічного нагляду iconЛекція №8 Тема:"Організація гігієнічної експертизи харчових продуктів" План Державний санітарний нагляд за якістю та безпекою харчових продуктів
Класифікація харчових продуктів за якістю Критерії оцінювання продуктів харчування
Лекція №3 Тема:\" Санітарний нагляд за харчовими підприємствами\" План Організаційно-правові засади здійснення поточного санітарно-епідеміологічного нагляду iconСамостійна робота "Санітарний нагляд за підприємствами консервної промисловості"
Санитарные правила для предприятий, вырабатывающих плодоовощные консервы, сушеные фрукты, овощи и картофель, квашеную капусту и соленые...
Лекція №3 Тема:\" Санітарний нагляд за харчовими підприємствами\" План Організаційно-правові засади здійснення поточного санітарно-епідеміологічного нагляду iconУкраїна дніпропетровська районна державна адміністрація відділ освіти
Дніпропетровської облдержадміністрації Про дотримання протиепідемічних заходів у навчальних закладах області та з метою здійснення...
Лекція №3 Тема:\" Санітарний нагляд за харчовими підприємствами\" План Організаційно-правові засади здійснення поточного санітарно-епідеміологічного нагляду iconПідприємництво як сучасна форма господарювання сутність, значення та організаційно-правові форми здійснення
Фор­мування й використання цього потенціалу — це прак­тично і є суттю поняття «підприємництво», яке заве­дено вважати особливою сферою...
Лекція №3 Тема:\" Санітарний нагляд за харчовими підприємствами\" План Організаційно-правові засади здійснення поточного санітарно-епідеміологічного нагляду iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Вознесенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
«Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних...
Лекція №3 Тема:\" Санітарний нагляд за харчовими підприємствами\" План Організаційно-правові засади здійснення поточного санітарно-епідеміологічного нагляду iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Вознесенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради на 2013-2014 навчальний рік. Робочий навчальний план складений на підставі Законів України «Про освіту»
«Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних...
Лекція №3 Тема:\" Санітарний нагляд за харчовими підприємствами\" План Організаційно-правові засади здійснення поточного санітарно-епідеміологічного нагляду iconЗакон україни про правові засади цивільного захисту

Лекція №3 Тема:\" Санітарний нагляд за харчовими підприємствами\" План Організаційно-правові засади здійснення поточного санітарно-епідеміологічного нагляду iconПостанова Головного державного санітарного лікаря України 30. 12. 1998 n 9
Державна санітарно-епідеміологічна служба україни головний державний санітарний лікар україни
Лекція №3 Тема:\" Санітарний нагляд за харчовими підприємствами\" План Організаційно-правові засади здійснення поточного санітарно-епідеміологічного нагляду iconНаказ від 09 січня 2014 року №24 Про здійснення профілактичного медичного огляду працівників дошкільного навчального закладу у 2014 році
Пархомівського дошкільного навчального закладу проводять лікарі Краснокутської центральної районної лікарні за адресою смт. Краснокутськ,...
Лекція №3 Тема:\" Санітарний нагляд за харчовими підприємствами\" План Організаційно-правові засади здійснення поточного санітарно-епідеміологічного нагляду iconРозпорядження Харківського міського голови від 21. 04. 2011 №1783 „Про організаційно-правові заходи забезпечення права на доступ до публічної інформації, з метою забезпечення права кожного громадянина на доступ до інформації,
Ну України „Про інформацію”, розпорядження Харківського міського голови від 21. 04. 2011 №1783 „Про організаційно-правові заходи...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы