Реферат з дисципліни: «Зовнішня політика» icon

Реферат з дисципліни: «Зовнішня політика»

НазваниеРеферат з дисципліни: «Зовнішня політика»
Дата конвертации29.11.2012
Размер103.9 Kb.
ТипРефератС полной работой Вы можете ознакомиться ЗАКАЗАВ ее у нас на сайте

РЕФЕРАТ


З дисципліни: «Зовнішня політика»


На тему: «Політичний аналіз та

політична аналітика»


ЗМІСТ


Вступ


Розділ 1. Передумови становлення політичної аналітики


Розділ 2. Методологічна сутність політичної аналітики

2.1.Сутнісні ознаки політичної аналітики

2.2.Підходи до розуміння політичної аналітики

Розділ 3. Особливості політичного аналізу


ВИСНОВКИ

Використана література


ВСТУП


Політична аналітика - це цілісна політико – управлінська система наукового знання, що склалася у процесі диференціації та інтеграції політичних наук; її елементи (підсистеми) є відносно самостійні, із власним методологічним теоретико – методологічні галузі: політичний аналіз, політичне прогнозування, політичне консультування, теорія прийняття політичних рішень.

Політична аналітика нерозривно пов’язана з іншими суспільними науками. Саме вони дають змогу зрозуміти кожну ситуацію, що вивчається. Вивчення різноманітних явищ різними суспільними науками відбувалося протягом тисячоліть. Вони мають достатню інформаційну базу для ефективної роботи політичного аналітика. Тому, політична аналітика пов’язана з такими науками, як: історія, політологія, соціологія, соціальна псиологія, етнічна психологія, економіка, географія.

Політична аналітика, як науково – прикладна галузь, є процесом циклічним, що складається з аналізу, прогнозування та консультування (рекомедацій).

Завдання політичної аналітики – за перших ознак виникнення загрози виявити її фактори та розробити заходи щодо їх ліквідації. Аналітика належить до інфраструктурних галузей, функціонально вкорінених у найрізноманітніших сферах забезпечення, що характеризуються мультидіяльнісною генезою та поліструктурністю організації.

Однак, скептики стверджують, що аналітика – це професія, котра базується на езотеричному знанні й інтуїції, на таємниці проникнення в закриті механізми політики, економіки, на штучній обдарованості її представників, здатних до інтелектуальної магії. Об’єктивні основи такої позиції є очевидними, оскільки аналітика створює бар’єр на шляху саморефлексії перед інтелектуальними технологіями аналітичної діяльності, бар’єр для розуміння та виявлення прийомів, який складно подолати.

^ Розділ 1. Передумови становлення політичної аналітики


Проблематика політичного аналізу обумовлена потребами розвитку політичної теорії та її впровадження в сучасну політичну практику України. Український соціум, його політична система здійснюють грандіозний поворот у бік демократичних цінностей. Долаючи форми організації політичної життєдіяльності, наше суспільство стає на шлях загальноцивілізаційного розвитку. Очевидно, що без відповідного аналізу наявних та історично обумовлених можливостей здійснення подібних трансформацій буде справою майже неможливою.

Проблематика політичного аналізу знайшла своє місце у публікаціях провідних зарубіжних та вітчизняних вчених, присвячених методології політичних досліджень та політичної практики. Серед методологічних праць вітчизняних вчених можна виділити такі публікації, як В. Бебика, В. Кременя, В. Литвина, В. Матвієнка, В. Ткаченка.

Здобуття Україною незалежності спричинило появу низки чинників, які зумовили значне зростання потреби у політичному аналізі. По-перше, на відміну від суспільства переважно традиційного, яким була радянська Україна, нова незалежна країна стала на шлях доволі радикальних суспільних трансформацій, що значно підвищило потребу у науковому аналізі. По-друге, на зміну несамостійності у прийнятті відповідних політичних рішень виникає нагальна потреба в обгрунтуванні власної політичної позиції. По-третє, зникає ідеологічний диктат політичної науки, який стримував їх вільний розвиток за радянських часів, - починає натомість бльше надходити і отримувати широкий суспільний доступ інформація та наукова література з питань політичного аналізу і політичних технологій з усього світу, предусім – провідних краї, які представляють досвід ліберальних демократій. По-четверте, з’являються нові замовники на політичний аналіз – з появою реального плюралізму у вітчизняній політичній сфері, тобто багатопартійність та зростанням на власних теренах недержавних центрів економічного впливу – фінансово-промислових груп і окремих видів великого бізнесу. І по-п’яте, до початку нового століття починвє зростати клькість практичних досліджень у сфері політичного аналізу, це заключається у тому, що виникають багато незалежних аналітичних центрів (наприклад, Український центр незалежних політичних досліджень імені О. Разумкова, Український центр незалежних політичних досліджень).


^ Розділ 2. Методологічна сутність політичної аналітики


Проблема методологічного забезпечення досліджень, а також навчального процесу підготовки фахівців, - одна з найважливіших проблем будь-якої науки, у тому числі й політичної аналітики. Та якщо, приміром, у світовій економічній науці вже з 1980-х років спостерігається справжній методологічний бум, то у межах сучасної, особливо пострадянської вітчизняної політичної науки, цей процес розпочався лише в новому тисячолітті й ознаменувався виходом з друку хоча й досить змістовних, але буквально поодиноких, до того ж переважно учбово-методичних праць. Як зауважують автори цих навчальних посібників, основною причиною відставання вітчизняних політологів у розробці методологічних проблем політологічних досліджень є те, що «сучасна методологія й техніка аналітичної діяльності являється тим скарбом, який поки що є незатребуваним органами державної влади й місцевого самоврядування задля підвищення ефективності управлінської діяльності». Витрачати масу інтелектуальної, психічної й фізичної енергії невигідно, пише у своєму, по суті першому вітчизняному навчальному посібнику з методології й технології сучасного політологічного дослідження.1А. Черниш: оклади трудоголіка й будь-якого іншого «голіка» однакові незалежно від кількості друкованих аркушів, а тому верхній рівень наукових знань - методологія - покинуто напризволяще. Внаслідок цього в Україні за останні майже два десятки років не захищено жодної кандидатської чи докторської дисертації з проблем методології політичного аналізу в прямій постановці питання, не випущено жодної монографії з методології політологічних досліджень, не кажучи вже про підручники, які б давали студентам системне уявлення про методологію політичної аналітики в цілому.


^ 2.1.Сутнісні ознаки політичної аналітики

Ю. Кальниш у своїй монографії зазначає, що «розподіл політичного аналізу на теоретичний і прикладний може виявитися не зовсім виправданим і що під політичним аналізом слід розуміти власне прикладний політичний аналіз», [3, с. 133]. Тим часом російський дослідник С. Туронок, співавтор нового енциклопедичного видання з політології (Москва, 2007), прямо заявляє, що «політичний аналіз є прикладною політико-управлінською дисципліною, котра використовує множинні методи дослідження й аргументації задля вироблення принципів і методів підготовки, прийняття та здійснення публічно-політичних рішень у проблемних ситуаціях, котрі мають суспільну значимість»2. Такої ж точки зору дотримується і білоруська дослідниця Н. Антанович, яка присвятила вивченню методологічної сутності політичного аналізу спеціальне монографічне дослідження.
^ 2.2.Підходи до розуміння політичної аналітики

Відзначаючи безперечну цінність внеску Ю. Кальниша в обґрунтування адекватних підходів і самого механізму формування та реалізації теоретико-методологічних основ політичної аналітики в державному управлінні, слід звернути увагу і на його істотні пробіли в характеристиці й трактуванні системної сутності політичної аналітики: визначення поняття «політична аналітика», як і в працях інших дослідників, в аналізованому дослідженні не знайшло необхідної процесуальної системної чіткості і функціональної завершеності. Це можна пояснити тим, що це поняття належить до категорій науки, яка динамічно розвивається, а відтак ці категорії збагачуються й уточнюються в міру просування дослідників у питаннях методології і практики. Відтак не варто надто суворо оцінювати роботу автора, який працює в певній галузі знання, але й приймати його сутнісну характеристику політичної аналітики як цілком науково обґрунтовану та концептуально завершену також не слід.

По-перше, як у процесі авторського обґрунтування, так і в трактуванні методологічної сутності політичної аналітики так чи інакше проявляються атавізми дискретного підходу, а тому в аналізованому монографічному дослідженні проголошено, але далеко не реалізовано таку її важливу характеристику, як цілісність. А без цієї характеристики взагалі немає сенсу говорити про системний підхід в аналізі її сутності, оскільки, як відомо, саме розробка проблематики цілісності історично багато в чому сприяла формуванню системного підходу. У зв’язку з цим підкреслимо, що необхідність і цінність такої характеристики стосовно категорії ,,політична аналітика” обумовлена передусім тим, що цілісність проявляється в циклічності й функціональній завершеності аналітичних процесів, які відбуваються в її системі, відповідної характеристики яких саме й не міститься у праці дослідника.

По-друге, як було показано на прикладі дослідження сутнісних властивостей політичного аналізу, найважливішою складовою феномена цілісності є інтегрованість, котра забезпечує поєднання елементів політичної аналітики в ціле, коли в результаті цього властивості її частин модифікуються і проявляються як якісно інші, характерні для наявної цілісності й відмінні від властивостей її окремих елементів, що також не знайшло відображення в її системній характеристиці.

^ Розділ 3. Особливості політичного аналізу

Аналізпроцес мисленнєвого розчленування досліджуваного об’єкта на складові та дослідження кожної з них окремо.

Структура політичного аналізу ( за К. Симоновим ):
1.Аналіз політичної ситуації;
2.Прогноз розвитку політичної ситуації;
3.Прийняття компетентних політичних рішень;
Особливості політичного аналізу ( за О. І. Соловйовим ):
- Політичний аналіз, як різновид прикладного знання, орієнтується на опис і вивчення конкретної проблеми;
- На відміну від науки, яка формує логічний образ об’єкта, політичний аналіз створює практичний образ об’єкта – такий образ, який може бути включений у систему конкртено-цільової рекомендації.
Політична аналітикасвідомий, цілеспрямований, конкурентний процес вивчення політичної обстановки, подій, тенденцій, перспектив її розвитку з метою визначення цілісної картини того, що відбувається, та подальшого прийняття політичних рішень ( Телешун С. О., Баронін А. С. ).
Робота політичного аналітика залежить від таких чинників, як освіта, судження, логіка та емпатія. На жаль, психологічні та політичні чинники справляють уплив власне на аналітичний процес.


ВИСНОВКИ

За підсумками даної роботи можна зробити наступні висновки:

Політична аналітика – це сформована в процесі диференціації та інтеграції міждисциплінарного наукового знання експертно-аналітична система способів і процедур циклічного, замкнутого процесу формулювання та аналізу проблеми, політичного прогнозування, політичного консультування, прийняття та реалізації політичних рішень.

Можна запропонувати певне комплексне бачення категорії «політична аналітика» як теоретико-прикладної, політико-управлінської цілісної системи наукового знання, елементами чи підсистемами якої є відносно самостійні, що володіють своїм власним методологічним статусом, теоретико-прикладні галузі політологічного знання: політичний аналіз, політичне прогнозування, політичне консультування, теорія прийняття політичних рішень. Авторське трактування методологічної сутності політичної аналітики, в силу його новизни, у чомусь, можливо, й не бездоганне. Однак воно містить як евристичну, так і практично-політичну значимість, оскільки, на відміну від традиційного дискретного підходу до характеристики її сутності, дає не просто системне уявлення, чітке розуміння самої політичної аналітики як наукової категорії, а й дозволяє привести в методологічну відповідність предмет, завдання і функції кожного з її елементів як відносно самостійних теоретико-прикладних наукових дисциплін, покликаних до життя закономірним процесом диференціації політичної науки. Бачення сутності елементів політичної аналітики дозволяє показати їх реальний процесуально-циклічний взаємозв’язок і взаємообумовленість їх інтеграції як цілісної теоретико-прикладної системи наукового знання, покликаної оптимізувати реальну управлінську діяльність щодо підготовки, прийняття і реалізації політичних рішень та програм.


Використана література:

1. Антанович Н. А. Методология и методы политического анализа. – Минск: БГУ, 2007. – 179 с.

2.Ахременко А. С. Политический анализ и прогнозирование: Учеб. пособие. - М.: Гардарика, 2006. – 333 с.

3.Баронін А. С. Аналіз і прогноз у політиці та бізнесі: Курс лекцій. – К.: Вид. Паливода А. В. , 2005. – 128 с.

4.Дегтярев А. А. Принятие политических решений: Учебное пособие. - М.: КДУ, 2004. – 416 с.

5.Кальниш Ю. Г. Політична аналітика в державному управлінні: теоретико-методологічні засади: Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. - 272 с.

6.Никоненко С. В. Аналитическая философия: основные концепции. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – 546 с.

7.Симонов К. В. Политический анализ: Учебное пособие. – М.: Логос, 2002. – 152 с.

8.Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учеб. для студ. вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2001. – 559 c.;

9.Рубанов В. В. Проблеми інституціоналізації політичного аналізу в пострадянському суспільстві // Політичний менеджмент. – 2007. – Спеціальний випуск. – С. 241 – 254.

10.Туронок С. Г. Политический анализ. – Курс лекций. – М.: Изд-во Дело, 2005. – 360 с.

11.Черныш А. Методология и технология современного политологического исследования: Учебное пособие. – Одесса – „Астропринт”, 2003. – 198 с.1 Черныш А. Методология и технология современного политологического исследования: Учебное пособие. – Одесса – „Астропринт”, 2003. – 198 с.2 Кальниш Ю. Г. Політична аналітика в державному управлінні: теоретико-методологічні засади: Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. - 272 с.
Похожие:

Реферат з дисципліни: «Зовнішня політика» iconРеферат з дисципліни: «Актуальні проблеми зовнішньої політики І міжнародних відносин»
Розділ Економічні відносини України і Росії в контексті інтеграції і структуризації
Реферат з дисципліни: «Зовнішня політика» iconУчебный реферат Реферат
Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение,...
Реферат з дисципліни: «Зовнішня політика» iconПерелік питань до курсу «Освітня політика» Розробила викладач – Субіна Оксана Олександрівна Сутність багатопланового поняття «освітня політика»
Сутність багатопланового поняття «освітня політика», основні характеристики освітньої політики
Реферат з дисципліни: «Зовнішня політика» iconЯк писати реферат Реферат
Реферат –це доповідь, розроблена на основі критичного огляду, вивчення декількох джерел. В основі реферату лежить стислий переказ...
Реферат з дисципліни: «Зовнішня політика» iconЗначення самоосвіти для формування професійної компетентності педагогічного працівника
В. Пікельної, сьогодні треба повернути від виконавчої дисципліни до дисципліни самостійного творчого мислення. В той же час актуальною...
Реферат з дисципліни: «Зовнішня політика» iconКак написать реферат (памятка школьнику)
Если Вам в школе задали написать реферат, в таком случае Вам предстоит стать исследователем, научиться работать самостоятельно
Реферат з дисципліни: «Зовнішня політика» iconДокументи
1. /история образования/определения.docx
2. /история...

Реферат з дисципліни: «Зовнішня політика» iconЯк писати реферат
Реферат—це доповідь, розроблена на основі критичного огляду, вивчення декількох джерел. В основі реферату лежить стислий переказ...
Реферат з дисципліни: «Зовнішня політика» iconРейтинг виконавської дисципліни

Реферат з дисципліни: «Зовнішня політика» iconРеферат Виконала учениця 10-а класу Агранович Таїсія Біографія Життя цієї людини − драма. Тому І мій реферат у драматичній формі
Савва народився з роздвоєною губою − явна ознака родової деградації. Врубель був пригнічений цією обставиною, а раптова смерть Савви...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы