Дар китоби мазкур мафњумњои забони аломатгузори html icon

Дар китоби мазкур мафњумњои забони аломатгузори html

НазваниеДар китоби мазкур мафњумњои забони аломатгузори html
Дата конвертации05.10.2012
Размер318.17 Kb.
ТипДокументы
<br /><br /><b>Муќаддима</b><br /><br /><br />Дар замони муосир компютер дар рушди илмњои техники ањмияти аввалиндараља дорад .Давлатњои пешрафтаи олам ба омўзиши ин бахш диќќати љиддї додаанд ва дар асоси поягузори самараи дилхоњро дастрас намуданд.<br /> <br />Баъди соњибистиќлол гардидани Тољикистон талоши назаррасе дар инкишофи ин соња мушоњида мешавад .Бо ифтихори сарвари кишварамон Э.Ш.Рањмонов омузиши компютер чи дар мактабњои олї касбї ва чи дар мактабњои миёна дуруст ба роњ монда шудааст .Вазъи азхуднамоии васоити компютерї нисбат ба даврони шўравї хеле дигаргун гаштааст.<br /> <br />Бояд ќайд кард , ки адабиёти фарогири ин соња асосан бо забони русї мебошанд ва ин мушкилиеро барои омўзандагон пешорў меорад . Аз ин рў мо омода сохтани васоити таълимро барои омўзиши мошинањои њисоббарор системањо ва шабакањои технологияи компютерї дар мактабњои олї касбї мувофиќ донистем . Хадафи дигари ин дастур он аст, ки аз худ кардани он ба Шумо дар тахлили Web-сайтхои тайёри дигарон иншоъ намуда кумак мекунад.<br /> <br />Дар китоби мазкур мафњумњои забони аломатгузори HTML,<br /> <br />WEB-сайтњо , кор бо матнњо ,тегњо ва истифодабари онњо ,ва сохтани сайтњои хурд бо мисолњои мушаххас шарњу эзоњ дода шуданд.Инчунин услубњое,ки ба воситаи он мо ба Интирнет саёњат кардан мехоњем дар мисол нишон дода шудааст.<br /> <br />Ин иќдоми нахустин мебошад ва аллбата аз камбуди холи нест<br /> <br />Мураттибон ба њамаи онњое ,ки дар тањияи васоити таълимї кўмаку маслињатњои худро дареѓ надоштанд , миннатдории хешро баён мекунам .<br /><br /><br />WEB-Сахифањо<br /><br /><br />WWW-Word Wide Web(Анкабути умумичањони) яке аз машњуртарин броузери Интернет ба хисоб меравад , ва хидмати ин сахифа тасвир кардани ахбор дар Web сахифа мебошад . Web- сахифахо хуччатхое мебошанд ,ки аз хар гунна маълумоти намуди матни, графики ,овози ва видеои иборат буданашон мумкин аст . Web- сахифахо аз Интернет ва тасвири онхо дар экран ба воситаи барномахои махсуси муоинаи Web- сахифахо (HTML) ба амал оварда мешавад ва ин гунна барномахоро броузер номида мешавад .Холо броузери Netscape Navigatоr ва Microsoft Internet Explorer 4.0 маъмуланд.Вазифаи асосии ба кор андози Web сахифахо аз Интернет ва тасвири онхо дар экран аст. Мавкеи чойгиршави Web- сахифахо бо адреси URL муайн карда мешавад.<br /><br /><br /><b><span class="butback" onclick="goback(351)">^</span> <span class="submenu-table" id="351">Мафхуми HTML</span></b><br /><br /><br />HTML аз калимаи англиси «Huper Text Markup Languag» гирифта шуда маънояш забони ишоравии абарматни (гипертехт) ё ин ки аломатгузори мебошад.<br /> <br />Забони аломатгузории HTML ин забон барои сохтани матнхои колиббандшуда яъне фарматирование,ки бо амалишавии тасвир, садо, аниматсия , видеоклип истенодхои абарматни истифода бурда мешавад.<br /> <br />Ин забон аз дохилтарин хиссаи Интернет ба хисоб меравад, метавонем бо ёри забони аломатгузории HTML-web сахифахоро дар Блакнот-и одди бисозем лекин редактори матниро фаќат он шахсони касби истифода бурда метавонад, ки забони HTML-ро нихоят хуб медонанд.<br /> <br />HTML ин забони компютриест, ки барои сохтани Web- сањифањо офарида шудааст.Он сањифањоро њар касе,ки ба у Итернет дастрас аст,тамошо карда метавонад.Ин забон аз чињати имкониятњояш пуркувват ва барои омузиш нисбатан содда аст.HTML тањти роњбари ташкилоти W3C мунтазам зери танrид rарор дорад,ки ин гарави инкишобёбии ин забон ва мутобиrшавии он ба дархосту талаботњои истифодабарандањои Интернет,ки микдорашон сол аз сол меафзояд,мебошад. HTML чунин шарх дода мешавад:Hyper Text Markup Language.<br /> <br />Hyper Text ин услубест ки,ки ба воситаи он мо ба Интирнет саёњат карда метавонем. њангоми пахш намудани тугмачаи “муш” дар матнњои махсус,ки гиперишора (hyperlink) номида мешавад, гузариш ба сахифаи дигар ба амал меояд аслан ,”гипер”маънои “руйхатти”-ро дорад яъне Шумо метавонед ба чои дилхоњи Интернет гузаред, пайдарпаии муаяншудаи гузаришњо мавчуд нест.<br /> <br />Maрkyp ин амале ки тегхои (tags) HTML аз болои матни байнашон вокеъ буда ичро мекунанд . Tегхо кайд мекунанд, ки ин матн махсус аст.Масалан, матни курсив ё сурх.<br /> <br />HTML ин забонест, ки сохиби коидахо ва калимахои махсуси худ мебошад.Калимахои махсуси он, яъне тегхо, дар файли оддии матни дар катори калимахое, ки онхоро муаллифи сайт барои хонандаи сайт инъикос кардан мехохад, навишта мешавад баъд, ин файли матни хамчун html-файл сабт карда мешавад. HTML<b>-</b> файл ин файли дорои кисми изофагии (extension) htm ё html. Хангоми сохтани чунин файл хуб аст, ки кисми изофагии он бо харфхои хурд навишта шавад яъне 220100.htm бехтар аст аз 220100. html.<br /> <br />Донистан зарур аст, ки тегхо дар коди HTML дохили кавсхои кунчи < > навишта мешавад. Махз тегхо барои инъикоси расмхо ё чадвалхо ва ё ахборотхои дигар дар web-сахифа чавобгаранд.<br /><br /><br /><b>Тарзи дохил шудан ба барномаи HTML</b><br /><br /><br />Барои ворид намудани HTML- њуљљат ќадамњои зеринро иљро бояд намуд:<br /> <br />1) Тугмаи Пуск (менюи асоси ) <img src="416_html_m385fef96.png" name="graphics1" align=bottom width=93 height=34 border=0> -и дар абзори равзанањо (панел задач) мављуд аст зер мекунем.<br /> <br />2)Аз менюи пайдо шуда замимаи «Программы»<img src="416_html_m2f3eb620.png" name="graphics2" align=bottom width=239 height=340 border=0> -ро интихоб мекунем .<br /> <br />3)Аз зерменюи пайдошуда замимаи Блокнот (Notepad) интихоб мекунем.<br /><br /><br /><img src="416_html_m2acf59a2.png" name="graphics3" align=bottom width=623 height=376 border=0><br /><br /><br />4)Дар равзанаи кушодашуда матни худро ( кори лабораториро) дохил мекунем.<br /> <br />5) Аз сатри менюи барнома банди файлро интихоб менамоем.<br /> <br />6)Аз зерменюи пайдошуда замимаи « Cохранит как ...»- ро интихоб менамоем.<br /> <br />7). Дар равзанаи мубоњисавї (диалоговая окно) пайдошуда номи файлро чун мисоли зерин менависем: <b>22201.htm</b><br /> <br />8) Дар папкаи дилхоњатон файлро мањфуз гардонед.<br /> <br />9) Аз барнома бароед, яъне кори барномаро мањдуд намоед.<br /> <br />10)Папкае, ки файлатонро мањфуз кардед пас кушоем.<br /><br /><br /><img src="416_html_m68ba6cd7.png" name="graphics4" align=bottom width=163 height=76 border=0><br /> <br />11). Файли шумо нишонаи (Internet)- ро гирифтааст, мекушоем.<br /> <br />12). Равзанаи диалоги Internet Explorer кушода мешавад, аз онњо тугмаи <b>«Автономро»-</b>ро зер мекунем.<br /> <br />13).Файли шумо дар равзанаи Internet Explorer бо тарзи худмухтори (автономи) кушода мешавад.<br /> <br />14).Файлро аз назар гузаронед агар хато бошад, боз ба <b><span class="butback" onclick="goback(352)">^</span> <span class="submenu-table" id="352">Блокнот</b> ба банди <b>«Вид»</span></b> ба командаи <b>«Просмотр HTML- кода »</b> баргардед ва хатогиятонро ислоњ намоед пас дар навори обзорњо тугмаи <b>«Сахранить»-</b>ро зер кунед.<br /><br /><br /><b>Тегњо</b><br /><br /><br />Тег аз калимаи англиси гирифта шуда маънояш нишона ё ин ки аломат мебошад.Дар забони HTML хама бо ёрии тегхо амали мешаванд ба монанди фармонхое,ки дар дохили кавс аломатхои хурду “ < “ , калон “>” меоянд. Тегхо дар навбати худ аз 2- ќисм иборатанд:Яке теги ток дигаре теги чуфт.Тегхои тоќ-гуфта, ин тегњоеро меноманд,ки кушодашави доранду аммо пушидашави на.Лекин тегхои чуфт бошад, њам кушодашави ва њам пушидашавї доранд.Тегхои пушидашаванда аз тегхои кушодашаванда бо як хатти кач “/” фарк мекунанд.<br /> <br />Мсалан:<br /> <br />< HTML > Теги чуфт </ HTML ><br /> <br />Тегхои чуфт тегхои контенери номида мешаванд.Чун,ки дорои атрибут ва параметрхои зиёд мебошанд.Тегхои аз 2-тараф бо ќавсњо пушида мешаванд.Забони аломатгузори HTML аз ду ќисм иборат аст.<br /> <br />Аввал ин сарлавхаи забони аломатгузории, яъне сарлавха ва дигар тан.<br /> <br />Сарлавха ва тани барномаро теги чуфти <HTML> </HTML> ба худ мегирад.Cарлавњаи барномаро бо теги љуфти <Head>, </Head> сар мекунад ва бо истифодабарии аз теги љуфти <Title>, ба охир мерасонанд . Мисол:

Сайти аввалини ман

Браузер гуфта- ин равзанаи намоиши Интернетро меноманд.

Худи сарлавњаи браузер дар сатри якуми экран навишта мешавад ва бо ранги худ аз фони браузер фарr мекунад .


Тани барнома бошад бо теги чуфти сар шуда бо теги хотимавии ба итмом мерасад.

Аксарияти тегхо хосиятхо (attributes) доранд. Хосиятхо ба тарзи амали тег таъсир мекунанд. Хосиятхо баъди номи тег ва пеш аз кавси кунчии махкамкунанда навишта мешавад. Агар якчанд хосиятхои тегро истифода бурдан лозим бошад, хосиятхо аз хам чудо навишта мешаванд.

Дар навбати худ хосиятхои тег кимматхои гуногунро кабул карда метавонанд. Барои ба хосияти тег киммат бахшидан, баъди номи хосият инхоро бояд навишт:

1.Рамзи баробари (=);

2.Рамзи нохунак (“);

3.Кимате,ки онро ба хосият бахшидан зарур аст;

Баъди ин тегхо навиштани теги

зарур нест.Лекин агар шумо барои ориши матн услубхоро истифода бурда истода бошед, тегро гузоштан лозим мешавад. Дар бораи технологияи услубхо (styles) баъдтар гап мезанем вакте ки сархати навро бо теги <Р> огоз мекунед, аксарияти броузерхо байни сархатхо фосилаи калон мегузоранд агар байни сатрхо фосилаи калон зарур набошад, аз теги
истифода баред.

Теги
барои шеърхо ё дигар намуд сатрхои кутох ки бояд паси хам оянд кулай аст.


^ Теги < HTML>


Теги - теги контенери мебошад.Вазифаи ин тег аз он иборат аст,ки ба транслятори(перевод(гузариш))-и компютер маълум месозад, ки барномаи навишташуда дар забони абарматни HTML сохта шудааст. Мисол:Гузариш

<\HTML>

Тегњое,ки ба тегњои интињои муњточанд теги контенери меноманд.

Боз тегњоест ки ба теги интињои муњтољ нестанд.Масалан тасвири теги баъзаи ширифт мебошад. Тегњо бо ёрии параметрхо навишта мешаванд .Баъди тег метавонад параметр биояд ки онњо аз њамдигар бо парабел чудо карда мешаванд.Бисёр праметрњо rимати худро талаб мекунанд, вале ба истиснои хомушона «по умолчание» метавонем rимати онро навишт. Агар параметр rимати худро талаб накунад, он гох ба воситаи аломати ” =” гузошта мешавад.

Мисол:

<кимат = ном атрибут = «кимат» атрибут= « кимат»>

< fon color = «blue» site =3>

Ин матн тасвири ранги кабуд ва андозаи шрифт-3 мебошад..

Кимати параметр метавонад дар дохили аломати « » навишта мешавад ва ё бе онхо {олати ягонае ки бе аломати « » навишта намешавад вакте ки дар rимати параметр прабел партофта шавад.

Дар кимати праметрхо (ба истиснои тегхо ва худи тегхо) баъзаи регистири навиштан мумкин аст.

«TABLE BORDER ALIGN «Left» номида мешавад.

Дар ин чо теги TABLE ду праметри дода шудааст.

Праметри якум BORDER бе ягон кимат дода шудааст.

Праметри дуюм ALIGN параметри «Left» ро дорад.

[амаи тегхое ки дар кисми «BODY»-и матни HTML истифода бурда мешавад праметрњои зерин доранд.

Classid , lang lang vacis, style,title .

Истифодаи ин тегњо пеш аз њама барои созиши тавзењи матнњо лозиманд.

Class, Id, Style, дар Internet explorer 3.0 Netscape 4.0.пуштибони карда мешаванд.

Параметрхои LANS, LANSVAKIS, TITLE- танхо дар Internet explorer 4.0 Netscape 4.0 пуштибони карда мешавад.

Ин параметрњо мувофиrан истифодаи забонро нишон медињанд.

Масалан: Барои русси.

LANG = ru , барои истифодаи скрипњо Lans vace= java Sсrip


Ќисми матни BODY


Дар ин тег rисми асоси матн чойгир мешавад. Кисми BODY бояд ба теги сар шуда бо теги ма{дуди ба итмом расад.

Байни тег тамоми му{таво ва мазмуни ин rисм чойгир мебошад. Теги як rатор параметр{оро дида мебароем:


 1. Вироишb мантиrb

Теги - ин барои нишони аббревиатура истифода бурда мешавад.

Теги барои тасвири гайри визуали элементхо барои мисол дар синтези нутки истифода бурда мешавад

Мисол:

Донишго{и Миллии Тоxикистон

< /ARCONYM > бе{тарин донишгои xум{ури ба шумор меравад.


^ Сохти њуљљат


Теги аввалине,ки тасвири њуљљат (документ) бояд аз он сар шавад, ин теги мебошад.Ин тег бояд хамаваrт тасвири документро ибтидо намояд ва теги интињои бошад. Тамоми тасвири документ байни ин ду тег мехобад. Дар бисёр мавридњо теги бе ягон параметр истифода бурда мешавад. Дар версияњои гузашта параметри Version истифода мешуд.Бар ивази ин параметр теги -ро кабул мекунад. Документ метавонад аз 2-кисм rисми сарлавња он ба теги <НЕАD> сар мешавад ва ќисми мазмуни документ <ВODУ > иборат бошад.

Барои дакумент ,ки структураи PRIM тасвир медињанд ба чои rисми <ВОDУ> rисми истифода мебаранд.

Кисми хучат <НЕАD>-сарлавњаи онро тасвир мекунад ва теги на он ќадар даркори мебошад вале сарлавњаи пурмубтало аз фоида холи нест.

Ќисми сарлавњаи ба теги ба охир расонида мешавад.Одатан ин тег баъди теги навишта мешавад.


^ Номи њуљат


Теги контенери -теги ягона ва лозимаи сарлавња ба шумор рафта барои ба документ номгузори кардан хизмат мекунад.Ин одатан дар сарлавњаи равзана(окно)-и браузер нишон дода мешавад. Номи дакумент байни тегњои ва навишта мешавад ва дарози номи хучат набояд аз 60-символ зиёд бошад.Дар бисёр мавридњо документњо ба њамдигар зиёд алоrаманданд.

Мурољиатњо њалли мутлаќ ва нисби мешаванд. Дар сарлавња 2-теги ва шомиланд,то ин ки робита байни документ људо нашавад.

-барои нишон додани URL-адреси пурраи базавии њуљљат хизмат мекунад.

-{амаги якто параметри доимии HREF-ро дорост,ки баъди он URL адреси документро пурра оварда мешавад.


Мисол:


Теги


Теги агар файлро ёбад саволи байни робитагии документ меафзояд. Барои дастгири робитаи мантиrии байни документро дар ва дохил карда шудааст.

Теги < LINK > ба робита бо документ нишон дода мешавад, ки теги дода шуда ва документ ё ки обекти дигарро дар бар мегирад. Он аз URL-адрес ва параметрњое,ки муносибати байни документро муайян мекунад, мављуд аст:


Теги


Теги матнро {амчун дурдаст намуда ба rайд мегирад ин элементро барои rайди таuирот{ои матни ки аз версия ба версия мегузарад истифода бурдан мумкин аст.


Теги


Ин тег порчаи матнро {амчун таъриф ё rоида ба rайд мегирад бо ин тег термин{оеро ба rайд гирифтан мумкин аст, ки дар матн якумбор дучор меояд.

Мисол:

<ВODY>

Intеrnеt Explorer машњуртарин браузер мебошад.Теги


Теги матнро њамчун дар миён љой дода ба ќайд мегирад.Ин тег њамчун элементи дараљаи болои ва элементи дараљаи матни ва њамчун элементи дараљаи элементи блоки истифода бурда мешавад ва дар зери матн хат мекашад .


Мисол:гурухи 2201яке аз гурўхои факултаи “Физика” мебошад.
Теги


Ин тег барои фрагментхои ало{идаро фарr кардан истифода мебаранд.Браузер{о ин гуна матнро бо ХАТњои моил дарљ мекунанд.

Мисол:Гурўњи 220100-и факултети “Физика “

мутахасисони ояндаи соњаи компютер мебошанд.Теги
Ин тег барои абзас патофтан аст, яъне вазифаи ENTER- ро иљро мекунад.

Мисол:факултаи


физика

Теги


Ин тег ситатњои худро дар сатри матнї ќайд мекунанд. Одатан ин тег параметри CITE –ро дорост, ки бо сифати ќиматаш манбаи сайтро нишон медињад.

Мисол:

навиштани шерХар Ки бе устод кард огози кор ,


Кору бори у надорад эътибор.


Домони устод гиру шод бош,


Мудате хидмат куну устод бош .А. Чоми
муайянкунии шрифт

Донишгохи Милли дорои 14-факултет мебошад.


Теги


Ин тег шрифти матнро моил (italic) нишон медихад дар бисёр {олат{о истифодаи тег{ои , ,,, ба чои теги тавсия карда мешавад.

Мисол:

факултаи

физика
Теги


Ин тег ширифти матнро хат(underlined) мекашад.

Мисол:

Факултаи

Физика


Теги


Ин тег ширифти матнро хурд нишон медихад.

Мисол:

Факултаи

физика
Теги


Ин тег индекси поёнии матнро нишон медихад дар бисёри маврид{о дар индексхои маематикb истифода бурда мешавад, яъне барои ташкили зернавиштачот (subscript)

Мисол:

x

2
Теги


Ин тег дараљаи болои матнро нишон медињад,яъне барои ташкили болонавиштачот (superscript) .

Мисол:

x

2
Теги < BR >


Ин тег барои мукараркунии сатрхо хидмат мекунад

Мисол:

муќараркунии сатрњо

матни навишташуда


сатри якум


сатри дуюм


сатри сеюм
Теги


Ин тег барои муайянкунии сарлавха ва андозаи матни сахифахо пешбини шудааст.Дар инчо теги

,

ва

андозаи нависти матнро нисбат ба якдигар хурд карда нишон медихад ва агар хохем боз хам хурдтар кунед аз тегхои

,

,
истифода кунед .Ин чо агар мо тегхои зиёда аз
яъне тегхои ,, гузорем сарлавха намегузорад ва нависти матнро низ бо як андоза нишон намедихад .

Мисол:

Гузоштани сарлавха

муќараркунии сарлавхаи сахифахои матни навишташуда

сарлавхаи сахифаи якумсарлавхаи сахифа дуюмсарлавхаи сахифаи сеюм


Теги


Матне, ки бо андозаи интихобшуда инъикос кардан мехохед,Шумо намуди харфхоеро(font), Ки дар web-сахифа инъикос мешаванд, интихоб карда метавонед. Албатта агар дар компютери хонанда намуди Шумо интихоб карда мавчуд набошад, намуди харфхое, ки дар система y аз руи хомуши (default) муайян шудааст истифода мешавад.

Ин тег асосан параметри шрифтро нишон медињад, ба ин тег параметрњои зерин дохил мешаванд:

Face, Size, Color


^ Параметри Face-намуд


Параметри Face- барои нишон додани типи шрифти дар компютер буда хизмат мекунад.

Барои иваз кардани намуди харфхо чунин аст ва пеш аз матне, ки намудашро иваз кардан мехохед чунин менависем.


Ки дар инчо fontname1-намуди якуме, ки Шумо интихоб кардаед.

Номи намуди интихоб кардаатонро пурра ва бехатоги нависед.

fontname2

Ки дар инчо fontname2-намуди дуюме, ки Шумо интихоб кардаед.

Хангоми дар система набудани fontname1, fontname2 истифода мешавад. Хар як намуд аз пешинааш бояд бо вергул(,) чудо карда шавад .


^ Параметри Size-андоза


Параметри Size - барои нишон додани андозаи шрифт аз 1то 7 символ хизмат мекунад.Хотиррасон менамоем, ки андозаи муътадили шрифт 3 ќабул шудааст.Пеш аз матне, ки адозаашро иваз кардан мехохед нависед.Ки дар инчо n-адади бутуни байни 1 ва 7. Инчунин, +n ё –n ба чои n навиштан мумкин ё чунин тарзи навист Харфхои андозаашон аз андозаи асоси 3 вохид зиёд

Харфхои андозаашон аз андозаи асоси 2 вохид хурд барои муайян кардани андозаи нисби (нисбат ба андозаи асосии сахифа, ки бо теги низ муайян карда мешавад).

Мисол:

андозаи шрифтњо< BR>

шрифти андозаи 1


шрифти андозаи 2


шрифти андозаи 3


шрифти андозаи 4


шрифти андозаи 5


шрифти андозаи 6
^ Параметри Color-ранг


Параметри Color - ранги шрифтро нишон медињад, номњои стандартї ё форматї #RRGGBB ( RR- Red,GG- Green,BB- Blue )

дода мешавад, ки аз 0-225 ранг дорад.


Теги


Теги - барои нишон додани андозаи намуд ва ранги шрифт дар матн аз руи ноаён истифода бурда мешавад, ин ќиматњо барои тамоми њуљат њатмист вале дар љойњои зарури бо ёрии теги низ муайян карда мешаванд.

Мисол:

Муќарар кардани андозаи шрифтматни нависташуда
матни дохили ячейкаи таблитса


матни банди таблитса


Теги


Ин тег барои анимасияи калима хидмат мекунад .

Мисол:

Анимасияи калима

^тарзи анимасияи калима
Таќсимкуни матн ба сархатњо


Матни дилхоњ иншои мактаб хоњ маќолањои маљалавї ё ин ки дастаи структураи худро дорад. Элементњои ин структура сарлавња , зерсарлавња, таблитса ва абзас мебошанд.

Яке аз ќоидањои аввали матни дилхоњ ба абзатсњо таќсим карда мешавад, ки хангоми фаннро ифода мекунад.Бисёри муњарирон онро бо ёрии пахши тугмаи ENTER иљро мекунанд, вале дар HTML матнњои пахши ENTER бо абзаси нав намеорад. Барои ин теги махсуси ба абзас таќсимкуни

мављуд аст, ки баъди њар як сатр ин тегро истифода мебарем, ва он аз чунин параметрњо иборат аст:


Ќимати параметр ALIGN


Амалиёти (муќарарот)

LEFT


Матнро бо сарњади чапи равзанаи броузер баробар мегузорад

CENTER

Баробари ба маркази равзанаи броузер

RIGNT

Баробаркунии ба сархади рости равзанаи броузер


JUSTIFY

Баробаркуни ба сархади рости равзанаи броузер бо пахнои (ба ду тараф)^ Истифодаи Рангњо


Дар забони HTML – ранг{о бо раrамхои системаи {исобот 16 – 4 муайян карда мешавад.

Системахои рангхо ба 3 – ранги асоси яъне сурх, сабз, кабуд (red, green, blue) таксим мешаванд.

Барои хар як ранг кимати системаи 16- 4 аз 00 т FF хисоб карда мешавад дар диапазони 0 – 255 ва дар система 10 – 4 рост меояд тасвир мешавад. Баъд ин киматхо бо як ракам мутахид шуда пеш аз хар яки онхо символи # гузашта мешавад ва дар љадвал пурра нишон додашудааст.


^ Истифодаи расмхо


Пеш аз огоз намудани ин мавзуъ хуб мешуд, агар ду файли расми намуди JPG-ро ба каталоги Web-сахифаатонт нусха мебардоштед ва ба онхо номхои photo01.jpg ва photo02.jpg мебахшидед. ин расмхоро дар ичрои ин машкхо истифода мебаред. Нишондодхои дар поён овардашуда расмро дар сахифа автоматики пайдо мекунад, ба шарте, ки браузери Шумо ба инъикоси расм имконият дихад.

Барои чойгир кардани расм дар сахифа чунин аст:


Ки дар инчо IMG-теги инъикоскардани расм дар сахифа, SRC-хосияти ин тег, ки кадом расм бояд инъикос шавад аник мекунад, imagefile.ext-рох, ном ва кисми изофагии файле, ки дар он расм нигох дошта мешавад.

BORDER=n

Ки дар инчо n-гавсии чорчубаи гирди расм дар пикселхо.

Агар хохед, ки расматон дар сатри чудогона пайдо шавад аз тегхои

ё
истифода кунед.

Расмхое, ки дар гипер ишорахо истифода шудаанд, дар гирдашон аз руи хомуши чорчубаи кабуд доранд. Агар ин чорчуба зарур набошад, BORDER=0 нависед.

Барои он, ки хонанда инъикоси пурраи сахифаро аз худ зиёд интизор нашавад, маслихат дода мешавад, ки хосили андозаи файлхои расмхо аз 30 килобайт зиёд набошад.

Мавхумхои “андозаи файли расм” ва “андозаи расм” гуногунанд. Андозаи файли расм (1 адад) нишон медихад, ки ин файл дар хотира чи кадар байтро банд кардааст (вохидхояш: байт, килобайт,…). Андозаи расм (2адад) ин бар ва баландии расм (вохидхояш: пиксел, сантиметр, дюйм,…) мебошад. Баъзе браузерхо имконияти инъикоси расмхоро надаранд. Дигар браузерхо имконияти инъикоси расмхоро доранд, лекин суръати тамос ба Интернет чунон суст аст, ки хонанда инъикос накардани расмхоро интихоб кардааст. Шумо метавонед, ки расмро ба матни шархдиханда гани гардонед, ки матн дар чунин браузерхо дар чои расм пайдо мешавад ва ё ин ки матн хангоми ба расм бурдани ишоракунак ба воситаи “муш” намоён мегардад.

Ишоракунаки “мушро” ба ду расми болои бурда камтар дошта истед.

Барои муайян кардани андозаи расм дар Web-сахифа чунин аст:

Файли расмро дар ягон редактори расмхо кушода, андозахои онро (бар-width ва баланди-height) дар пикселхо муайян кунед (навишта гиред, дар хотир гиред). Одатан барои ин Properties(хосиятхо) ё Image Size(андозаи расм) мавчуданд.

Дар html-файл дар чое, ки расм бояд пайдо шавад нависед:


Ки дар инчо IMG-теги инъикос кардани расм дар сахифа, SRC-хосияти ин тег, ки кадом расм бояд инъикос шавад аник мекунад, imagefile.ext-рох, ном ва кисми изофагии файле, Ки дар он расм нигох дошта мешавад.

WIDTH=”x” HEIGHT=”y”

Ки дар инчо х- барии расм дар пикселхо ва y- баландиирасм дар пикселхо, ки дар кадами якум муайян кардед. Албатта x ва y-ро тагир дода, андозахои расми инъикосшавандаро низ тагир додан мумкин аст.

Хосияти дигари теги IMG.

Нигаред ба истифодахои теги IMG бо WIDTH ваHEIGHT:Барои имконпазир гаштани матнт дар пахлуи чап ё рости расм, чунин аст:

< IMG SRC=”imagefile.ext”

ALIGN=”right”, агар хохед, ки расм дар тарафи чапи

сахифа бошаду матн дар тарафи рости он.

ALIGN=”right”, агар хохед ,ки расм дар тарафи рости сахифа бошаду матн дар тарафи чапи он.

Агар омадани матн дар пахлуи расмро катъ кардан хохед, аз


истифода кунед.


^ Дигари рохи гузоштани расмхо чунин аст:


 1. Дар мизи кори як папка месозем , папкаро ихтиёр номгузори мекунем.

2)Сипас папкаро мекушоем .

3) Як сурат бо номи “роза” дар дохили папка мепартоем .

4)Дар чои холигии папкаи кушодагиамон тарафи рости миш-ро пахш мекунем “ Текстовый документ” месозем ва номи документро 2201 номгузори мекунем .

5. Документи номгузори кардагиамонро ду бор пахш мекунем .

6.Коди сайтро чунин менависем :Гузоштани расм дар сахифа

7.Аз командаи сохранить как …220100.htm номгузори мекунем .

8.Хама гуфтахо дар расми1.нишондода шудааст .


Расми 1.


9.Дар равзанаи мо нишонаи пайдо мешавад ва мо ин нишонаро ду бор пахш мекунем .


Гузоштани клип дар сахифа


Дар инчо мо аз тегхои ёрирасон истифода мебарем :

Теги -барои гузоштани клип дар сахифа хидмат мекунад. Параметри START -тарзи сархади клипро нишон медихад .Агар Шумо START=”OPENFILE” интихоб кунед аз нав ба вучудоварии клип хангоми сар додани сахифа сар мешавад , агар START=”MOUSEOVER” гузоред онгох хангоми клик кардан сар мешавад .

Мисол дар расми зерин нишон дода шудааст.


^ Сохтани сайти руйхати донишчуён бо истифодабарии тегхои
  ,
 • ,
   ,

   ,   Коди барнома:   Руйхати донишчуёни гурухи 220100   Гурух ба 2 зергурух таксим карда мешавад:

   1. Гурухи А

   2. Шарифов А.Ш.
   3. Арбобов Х.М.
   4. Ахунов Ч.М.
   5. Сафаров Х.А.
   6. Эсоев Н.А. • Гурухи В  • Назаров Н.М.
  • Нуров A.M.
  • Расулов И.
  • Нуъмонов Ч.Б.
  • Курбонов М.  Сохтани сайти руйхати компьютерхо бо ёрии тегхои
  ,
  ,<Н2>


  Коди барнома:

  ^

  РУЙХАТИ КОМПЮТЕРХОИ СИНФХОНАИ 321
  КОМПЬЮТОР 1


  КОМПЬЮТОР 2


  КОМПЬЮТОР 3


  КОМПЬЮТОР 4


  КОМПЬЮТОР 5


  КОМПЬЮТОР 6


  КОМПЬЮТОР 7


  КОМПЬЮТОР 8


  КОМПЬЮТОР 9


  КОМПЬЮТОР 10  Љадвал ва обектхои матндор бо истифодабарии тегњои

  >,  нарх

  ,>,  Коди барнома:

  Таблитса ва обиекти матнхо  ^

  Як чанд номхои кадимаи мардхои точик
  Номгу,тамѓа ва нархи технологияи компютери дар шакли љадвал

  Коди барнома:  ЧАДВАЛИ ТЕХНИКАИ КОМПЮТЕРИ ВА НАРХИ ХАРИДИ ОНХО  ^ Гузоштани расмхои колибдор бо ёрии теги

  < IMG SRC> ва

  Коди барнома:  илова кардани (рамка) дар pacм
  ^ Гузоштани расмхои формати (gif,jpeg) бо ёрии теги

  < IMG SRC >

  Коди барнома  РАСМГУЗОРИ ДАР ЗАБОНИ HTML
  ^ Истифодаи рангхои гуногун бо ёрии тегхои

  < TD >, < TR > ва < BGCOLOR >

  Коли барнома :

  Истифодаи рангхо дар забони HTML  ^

  НАМУДИ РАНГХО
  Чуркунии ранги фон бо ёрии теги
  Коди барнома :

  Чур кардани ранги кабуд.


  >  Сохтани сайт дар мисоли магозаи

  Олами Гулхо”

  Коди барнома:

  Магозаи "Олами Гулхо"

  Ассалому алейкум!


  cellspacing=”l”cellpading=”l”bordercolor=”#C0C0C0”>


 • ^ Номгуи гулх

 •  

 • Гули садбарги кабуд

 • 10-сомони

   

 • Гули садбарги сурх

 • 20-сомони

   

 • Гули садбарги чигари

 • 30-сомони

   

  40-сомони

     Пас Шумо ба магозаи "Олами гулхо" ворид шудед. Мо ба Шумо кумак мерасонем то ин, ки Шумо гули зеботарин-( барои модарон, хохарон ё махбуби худ )интихоб намоед .
  намунаи гулхо мархамат…

  нишонаи мо: ш. Душанб, хиёбони Рудаки 17,Магозаи “Олами Гулхо”.  ^ Мурољиат ва графика

  Мурочиат  Мурочиат дар броузер  Ба дигар равзана  Муайнкуни болобаболо  Муносибат  Муносибати баракс  График  Баробаркуни  ALIGN=TOP/BOTTOM/MIDDLE/LEFT/RIGHT>

  Баробаркуни  ALIGN=TEXTTOP/ABSBOTTOM/ABSMIDDLE/

  BASELINE>

  Алтернативи

  ”***”

  Карта(харита)  Картаи локали  Муайекуни карта  Андозањо  Кутоњкуни  Љамкуни


  URL=URL”>

  Фаолкуни обект  Андозаи обект


  Таќсимкуни

  Боб  Баробаркуни  Сатри нав
  Гирифтани баробаркуни
  Таќсим бо намуди амуди
  Баробаркуни
  Андозави
  Пањнои
  Пањнои бо фоиз
  Хати њамвор
  Гузариш


  Руйхат

  Бетартибона  Дастави
  Шакли нишонањо


  Раќамгузори  Компакт   Шакли раќами

   Раќами ибтидои

   Муайнкуни руйхат   Руйхат(меню)  1. Руйхат(каталог)  2. Дастави   Дастави


   ^ Замииа ва ранг

   Замимаи расм   Ранги замима   Ранги матн   Ранги нишона   Мурочљиатномаи фаол


   Форма

   Муайнкуни форма


   METHOD=GET|POST|>


   Фиристодани файл


   formdate”>   Майдони дохилкуни


   PASSWORD|CHECKBOX|RADIO|

   IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET”>

   Номи майдон   Андозаи майдон   Дарозии максимали   Руйхати вариантхо   Номи руйхат   Миќдори вариант


   Амалиёт


   Амалиёти муќарари


   Дохилкуни матн , андоза   Номи матн   Таќсимкуни дар сатр


   Љадвал

   Муайнкуни љадвал   Кутоњкуни љадвал   Фосилаи байни хоначахо   Иловакуни хоначахо   Бар бо фоиз
   BOTTOM>
   Сатри љадвал


   Баробаркуни


   Хоначаи љадвал


   Баробаркуни


   BOTTOM>

   Бе гузариши сатр   Бар бо фоиз   Ранги хонача   Сарлавхаи љадвал


   Баробаркуни


   BOTTOM>

   Бе гузариши сатр   Бар бо фоиз   Ранги хонача   Сарлавњаи љадвал


   Баробаркуни


   Фреймњо

   Њуљљат бо фреймњо   Баланди сатр   Баланди сатр   Бари калонка   Бари калонка   Кутоњкуни бар   Кутоњкуни   Кутоњкуни ранг   Муайнкуни фрейм   Њуљљат   Номи њуљљат   Пањнои сарњад   Баланди сарњад   Андозаи доими


   ^ Забони JAVA

   APPLET

   < APPLET >

   APPLET-номи њуљљ

   < APPLET CODE=”***”>

   Параметрњо

   < APPLET PARAM NAME=”***”>

   APPLET-суроѓа

   < APPLET CODEBASE=”URL”>

   APPLET-ном

   < APPLET NAME=”***”>

   Матнњои алтернативи

   < APPLET ALT=”***”>

   Баробаркуни

   < APPLET ALIGN =”LEFT|RIGHT|CENTER”>

   Андоза

   < APPLET WIDTH=? HEIGHT=?>  3. Похожие:

   Дар китоби мазкур мафњумњои забони аломатгузори html iconМафҳуми алгоритм яке аз мафҳумҳои асосии барномасозӣ аст. Алгоритм ин пайдарпаии фармонҳо ба иҷрокунанда, ки дар натиҷаи иҷрои ин пайдарпаӣ иҷрокунанда масъалаи гузошташударо ҳал мекунад
   Алгоритм дар забони расмие, ки ба гуногунфаҳмӣ роҳ намедиҳад, навишта мешавад. Иҷрокунанда – одам, компютер, дастгоҳи автоматӣ ва...
   Дар китоби мазкур мафњумњои забони аломатгузори html iconМафҳуми алгоритм
   Алгоритм дар забони расмие, ки ба гуногунфаҳмӣ роҳ намедиҳад, навишта мешавад. Иҷрокунанда – одам, компютер, дастгоҳи автоматӣ ва...
   Дар китоби мазкур мафњумњои забони аломатгузори html iconДомоди халифа дар Балҷувон чӣ меҷуст?
   «Агар муборизони дифоъ аз хостаҳои миллӣ ба чашми дигарон, аз ҷумла русҳо чун «босмачӣ» муаррифӣ шаванд, мо ҳам аз забони онҳо гирифта...
   Дар китоби мазкур мафњумњои забони аломатгузори html iconТарзи амали php-ро фаҳмед ва иншои барномаҳои худро оғоз намоед
   Дастури таълимӣ оид ба асосҳои php. Мақсади ин дастур омӯзонидани асосҳои барноманависӣ дар забони php аст, то ки шумо тавонед
   Дар китоби мазкур мафњумњои забони аломатгузори html iconАчдодони точикон аз қадимулайём дар сарзамини ҳозираи Точикистон ва дигар чумҳуриҳои Осиёи Миёна сукунат доштанд
   Помир оғоз мегардад. Дар Помири шарқй дар баландии 4200 метр аз сатҳи баҳр қароргоҳи шикорчиёни кўчманчй Ошхона ифтитоҳ гардид. Дар...
   Дар китоби мазкур мафњумњои забони аломатгузори html iconI? Информатика ёамчунилм
   Информатика дар нимаёоиасригузашта: вацтебариво\ ьфтанощознамуд: ки та\ёизотҳоимахсус – компютерҳоидороиимкониятёои дар хотирнигоёдоштанватабдилдоданиинформатсияродоштаихтироъ...
   Дар китоби мазкур мафњумњои забони аломатгузори html icon{аёти фар[ангии давраи Сомониён
   Хуросон, ки дар заминаи анъана[ои бисёрасраи ниёгони тоxикон амал мекард, ба густариши [амагони забони форсии дарии тоxикb мусоидат...
   Дар китоби мазкур мафњумњои забони аломатгузори html iconҲаёт ва фаъолияти Абӯшакури Балхӣ
   Абӯшакури Балхӣ яке аз шоирони бузург ва тавонои асри худ буд. Ӯ соли 915 дар шаҳри бостонии Балх ба дунё омадааст. Таҳсили ибтидоии...
   Дар китоби мазкур мафњумњои забони аломатгузори html iconИктисодиёт ва хочагии халки Мовароуннахру Хуросон дар асрхи 9-10
   Дар ин замон дар Шарr вилоят[ои Мовароунна[ру Хуросон аз ли[ози иктисодиёт тараrrb карда буд. Ба гуфти xуuрофдон[ои асри X мовароунна[р...
   Дар китоби мазкур мафњумњои забони аломатгузори html iconТаърихи пайдоиши компютер (мэх)
   Одамон хисобро дар ангуштони худ омўхтаанд. Ваќте: ки ин амал камы кард: та\ёизотҳои оддии ёисобы пайдо шуд? Дар байни онҳо абак...
   Разместите кнопку на своём сайте:
   Документы


   База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
   При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
   обратиться к администрации
   Документы