3? Кор бо компютери фарды 3?1?Қоидаҳои кор бо компютери фарды icon

3? Кор бо компютери фарды 3?1?Қоидаҳои кор бо компютери фарды

Название3? Кор бо компютери фарды 3?1?Қоидаҳои кор бо компютери фарды
Дата конвертации05.10.2012
Размер49.07 Kb.
ТипДокументы

3? Кор бо компютери фарды


3?1?Қоидаҳои кор бо компютери фарды

Ҳангоми кор бо компютери фарды техникаи бехатариро риоя намудан лозим аст?Дар та\ёизоти вайрона кор накунед? Ба тугмаёои клавиатура ь муш бесабаб бо ангушт назанед: зеро бо ҳамин восита таљҳизотро метавонед вайрон кунед? Компютерро бесабаб ба кор наандозед ь хомўш накунед: компютерро вацте ба кор медароред онро танҳо баъди анљоми кор хомўш кунед (танҳо мониторро ба режими муҳофизаты гузоштан зарур аст)?

Фаромўш накунед: ки шумобо та\ёизоти барќы кор мекунед: аз ин рў техникаи бехатариро ҳангоми кор бо он фаромўш накунед? Симҳои компютерро бемаќсад накашед ва даст нарасонед? Бо дасти чиркин ба клавиатура нарасед? Дар назди компютер ҳаргиз хўрок нахўред: зеро майдарезеҳои хўрок метавонад ба љойҳои сўрохи компютер рехта онро аз кор барорад?

Сўрохҳои шамолгузариита\ёизотро напўшонед? Гоҳ-гоҳта\ёизотро бо латтаи намнок пок кунед ва эҳтиьт шавед: ки об ба дохили компютер нарезад?Ҳангоми пок кардани компютер онро аз барќљудо кунед? Ба экрани монитор даст нарасонед? Дар дохили дискдон диск нагузоред?

Албатта пешакы муайян кунед: ки компютератонро болои миз чы тавр бояд гузоред (расми 2?13)?
Расми 2?13? Компютери фарды


Блоки системавы бояд дар љойи боэътимод гузошта шавад? Онро агар барои кор бо дискета мувофиќ бошад? Коре кардан лозим аст: ки компютер наларзад ва наљунбад:ба он нарасанд? Компютерро дар болои миз паҳлўи принтери матрисавыь мошинкаи механикии чопы нагузоред? Махсусан ба љой гузоштани дисплей аҳамият диҳед?Љойеро интихоб кунед: ки ба чашматон нури равшаны нарасад?

Пеш аз пайваст кардани компютер бо барќ донистан лозим аст: ки ќувваи барќ чы гуна аст?Қувваи барќ бояд ба компютер мувофиќ бошад? Барои пешгиры кардани зарари пасту баландшавии барк компютерро бо та\ёизоти таъминкунандаи баркы (Unintemiptable Power Supply: UPS) пайваст намудан лозим аст?


4? Алгоритм ва хосиятёои он


Мафёуми алгоритм пеш аз пайдоиши МЭЁ ба цатори мафёумёои асосии математикы ёамроё шуда: яке аз цисмёои асосии информатикаро ташкил медиёад?

Мафхуми алгоритм аз калимаи лотинии algorithmноми математики бузарги асри IX Ал Хоразмы пайдо шудааст? Ал Хоразмыќоидаи иљрои чор амали арифметикиро бо раќамҳои калон кашф намудааст?

Зина ба зина и\рошавии масъалаёои гузошташударо алгоритм меноманд?

Хусусиятҳои алгоритм?

Алгоритмро аз р.ихусусият ва тарзи истифодашавиаш ба чунин гур.ёёо \удо кардан мумкин аст№

1? Дискреты? Алгоритм ба намуди цадамёои охирнок оварда шудааст: яъне и\ро шудани цадами оянда фацат аз и\роиши цадами пешистода вобаста аст;

2? Охирнок? И\роиши алгоритм баъди як мицдор цадамёо ба итмом мерасад;

3? Фаёмо ва равон? Барои он: ки алгоритм истифода шавад вай бояд ба истифодабаранда фаёмо бошад;

4? Аницы? Ёар як цадами алгоритм бояд буро навишта шавад: яъне ёангоми кор и\рокунанда дар и\рои ягон цадам набояд шудёа кунад;

5? Дохилкуны? Алгоритм метавонад дорои як мицдор тащирьбандаёое бошад6 ки ба онёо цимат бахшем;

6? Барориш? Мацсади асосии истифодаи алгоритм ин гирифтани нати\аи дилхоёест: Ки аз ахбороти аввала вобаста аст;

7? Самаранокы? Талаботи асосии алгоритм ин дар вацти кам ва бехато и\ро шудани хар як цадам аст?


Намудҳои алгоритм?

Барои ёал ва нати\агирии дилхоёи ёар як масъалаи алоёида бояд усули ёалли махсус истифода бурд: Ки онро намуди алгорит меноманд? Алгоритм аз р.и намуд аз ёамдигар фарц мекунанд?

Намудёои алгоритм инёоянд№

1?Хатты– алгоритме: ки дар он ёалли масъала аз р.и нацша паси ёам ба таври зина ба зина и\ро мегардад?

2? Шоханок–алгоритме: ки дар он иљрои ягон амал (ќадам) аз иљро шудан ь иљро нашудани ягон шарт вобаста мебошад?

3?Давры–алгоритме: ки ҳангоми он як амал пайдарҳам чанд маротиба такрор мешавад?


Усулҳои навиштани алгоритм?

1? Тасвири калимагию формулавы (бо забони муќаррары бо истифода аз формулаҳои математикы)?

2? Тасвири графикы дар шакли блок-схемаҳо (маљмўъи баҳам алоќаманди фигураҳои геометры)?

  1. Тавсиф бо ягон забони барномасозы (оператор)?


Фигураҳое: ки дар блок-схемаҳо истифода мешаванд?


группа 16овал 15 - Ибтидо ва интиёо - Дохилкуни ва хориљкуни

группа 3


прямоугольник 2 -бахшиш

- Блоки мантиќы (шарты)


Зинаҳои асосии ҳалли вазифа дар МЭЁ№

1? Масъалагузории математикы – муцаррар кардани вазифагузорыҳамчун вазифаи ягон бахши математика;

2? Сохтани модели математическы;

Модел? Бо дигар объект иваз кардани объекти ом.хташаванда: ки љиҳатҳои муҳими объекти додашударо ифода мекунад: модел номида мешавад?

3? Интихоби усули ҳалли бузургы;

4? Сохтани алгоритм?

5? Навиштани алгоритм бо ягон забони барномасозы;

6? Гузоштани барнома ба МЭЁ?

Мисол? Барномаи ҳисоб кардани музди маоши коргар мутобиќи ќоидаи зерин№

Агар стажи кори коргар аз 5 сол кам бошад: пас маоши ў 130 сомоны:ҳангоми аз 5 то 15 сол стажи коры доштан маош 180 сомоны: аз 15 сол боло – барои ҳар сол 10 сомоны илова мегардад?

Мисолро дар намуди математикы менависем?
Дар ин\о:

ZP – ҳаљми маош; ST – стажи коргарї.


Тасвири алгоритм бо забони одды:

1? Ибтидо

2?Дохилкуны ST;

3?Агар ST< 5:он гоҳ ZP = 130: гузаштан ба5

4? Агар ST< 15:он гоҳ ZP=180: гузаштан ба 5

5? ZP = 180+(ST-15)•10

6? Хори\куны: ST

7? Интиёо

Блок-схемаи алгоритми ҳалли

масъала чуни наст?Похожие:

3? Кор бо компютери фарды 3?1?Қоидаҳои кор бо компютери фарды iconВирусхои компютери
Рат аст, ки онхо хангоми сирояткуни хар дафъа нусхаашонро афзун менамоянд ва ба таври махфи ба дохили таркиби файлхои дискхои компютери...
3? Кор бо компютери фарды 3?1?Қоидаҳои кор бо компютери фарды iconТаърихи пайдоиши Интернет
Принсипи асосї аз он иборат буд, ки њар гуна компютер метавонист бо компютери дигар пайваст шавад
3? Кор бо компютери фарды 3?1?Қоидаҳои кор бо компютери фарды iconРукопись подготовлена при поддержке Российского Гуманитарного научного фонда, исследовательский проект №95-06-17597 Издание осуществлено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по проекту №98-06-87091
Рао б. С. Братусь д-р психол наук, проф., чл кор. Рао в. А. Иванников д-р психол наук, проф., чл кор. Ран в. Ф. Петренко д-р психол...
3? Кор бо компютери фарды 3?1?Қоидаҳои кор бо компютери фарды iconНаименование масса коробки(кг)
Кор./счет: 30101810500000000744 в ркц мгту банка России г. Жуковский Московской области
3? Кор бо компютери фарды 3?1?Қоидаҳои кор бо компютери фарды iconПротсессори матнии MicrosoftWord
Барои он ки ms word ба кор дароварда шавад амалиёти зеринро иљро кардан лозимаст№
3? Кор бо компютери фарды 3?1?Қоидаҳои кор бо компютери фарды iconОоо «поли – 2000»
Инн 3329021761 Р/сч 40702810117000000284 кор/сч 30101810900000000760 бик 041708760 в филиал Внешторгбанка г. Владимира Тел. (4922)...
3? Кор бо компютери фарды 3?1?Қоидаҳои кор бо компютери фарды iconКафедраи физика
Максади кор: санчиши тачрибавии муодилаи асосии инамикаи харакати чархзани ва муайяан кардани моменти инерцияи чисмхои сахт
3? Кор бо компютери фарды 3?1?Қоидаҳои кор бо компютери фарды iconКафедраи физика
Максади кор: шиносои бо хусусиятхои майдони магнитии Замин ва тавассути тангенс – шалванометр муаяйн кардани тагкилдихандаи уфуки...
3? Кор бо компютери фарды 3?1?Қоидаҳои кор бо компютери фарды iconБбк 88. 8 М59 Микляева А. В., Румянцева П. В
М59 Школьная тревожность: диагностика, профилактика, кор­рекция. — Спб.: Речь, 2004. — 248 с, ил. Isbn 5-9268-0300-4
3? Кор бо компютери фарды 3?1?Қоидаҳои кор бо компютери фарды iconКафедраи физика лабораторияи механика, физикаи малекулави ва термодинамики хисоботи
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы