Таърихи пайдоиши компютер (мэх) icon

Таърихи пайдоиши компютер (мэх)

НазваниеТаърихи пайдоиши компютер (мэх)
Дата конвертации05.10.2012
Размер149.89 Kb.
ТипДокументы

Таърихи пайдоиши компютер (МЭХ)
Одамон хисобро дар ангуштони худ омўхтаанд.Ваќте: ки ин амал камы кард:та\ёизотҳои оддии ёисобы пайдо шуд? Дар байни онҳо абак љойи асосиро ишѓол намуда дар замони ќадим васеъ истифода мешуд?

Абак сохтан кори мушкил нест? Танҳо дар болои тахтавараќ хатҳои рост кашидан ь дар болои хок сутунҳо кашидан кифоя аст? Ба ҳар як сутун ќиммати дараљаи ададҳо дода мешуд: дараљаи воҳидҳо: дараљаи даҳиҳо: садиҳо:ҳазориҳо ва ба ҳамин монанд дараљаҳои дигар? Ададҳо ба воситаи сангрезаҳои дар сутунҳои ба дараљаҳо људошуда ишора мешуд? Аз ин ь он сутун миќдори муайяни сангрезаҳоро кам ь зиьд карда: амали љамъ ь тарҳ:ҳатто зарбу таќсимро иљро кардан мумкин буд? Ба воситаи ин та\ёизоти оддыҳатто зарбу тарҳи чандкаратаро ҳам иљро мекарданд?

Мутобиќи принсипи кор чути русы ба абакҳо бисьр монанд мебошад? Дар чут ба љойи сутунҳо ҳарактдиҳанда симҳои уфуќы мегузоранд ва ба он мўҳраҳо љой медиҳанд? Дар кишвари мо ҳам аз чутҳо моҳирона истифода мебурданд? Чутҳо та\ёизоти муҳими тољирон: муҳосибон ва мансабдорон ҳисоб мешуд?

Аввалин маротиба мошини ёисобы ба таври механикы коркунандаро олими барљастаи фаронсавы Блез Паскал дар соли 1642 ихтироъ кард ва дар соли 1645 сохт? Компютери механикии Паскал амалҳои љамъ ва тарҳро иљро карда метавонист ва онро «Паскалина» ном гузоштанд?

Соли 1673 файласуф ва математики олмоны Готфрид Вилгелм Лейбнитс та\ёизоти механикии ёисобие ихтироъ намуд: ки на танҳо метавонист амалҳои љамъу тарҳ: инчунин амалҳои зарбу таќсимро ҳам иљро мекард? Мошини Лейбнитс нисбатба «паскалина» мураккабтар буд? Аммо маҳз таѓйир ьфтани намуди чархҳо дар мошини Лейбнитс ба ихтирои арифмометрҳо имконият дод? Арифмометрҳо на танҳо дар асри ХIХ: инчунин то гузаштаи начандон дури замони бобоьни мо истифода мешуд?

Дар таърихи техникаи ҳисоббароры олимоне мављуданд: ки номашон ба ихтироҳои нисбатан бузургтар дар ҳамин соҳа алоќаманд аст? Номҳои онҳоро имрўз ҳатто одамони ѓайримутахассис ҳам медонанд? Математики англиси асри XIX Чарлз Бэббиљ-ро «падари техникаи муосири ҳисоббароры» меноманд?

Соли 1823 Бэббиљ ба сохтмони мошини худ шурўъ кард? Мошин мебоист аз ду ќисм - ёисобы ва чопкуны иборат шавад? Сохтмони ќисми аввали мошин соли 1833 ќариб анљом ьфта буд: аммо корҳо ќатъ карда шуд?Қисми дуюми мошин: ки барои чопи љадвалҳо пешбины шуда буд:ҳатто то нисф сохта нашуд? Пул намерасид? Корҳоро пурра ќатъ намудан лозим омад?

Мошин бо вуљуди то охир сохта нашудан аз љониби Бэббиљ идеяе пешниҳод гашт: ки бе он ихтирои компютерҳои муосир ѓайриимкон буд? Бэббиљба хулосае расид: ки бояд барои ҳисоббароры дар хотираи компютер ададҳо нигоё дошта шавад?

Дар як ваќт дар хотираи мошин бояд бандҳо дар бораи ба кор андохтани ҳамин ададҳо ҳам лозим буд? Минбаъд бандҳо барномаи фаъолияти компютер унвон гирифтанд ва та\ёизоти дар хотир нигоҳдорандаи тамоми ҳисобҳоро хотираи мошин номиданд?

Аммо дар хотир нигоҳ доштани ададҳо ва барномаҳо ҳанўз ними кор буд? Муҳимаш мошин мебоист бо ин ададҳои дар барнома нишондодашуда амалиьтҳоро иљро кунад: масалан онҳоро љамъ ь тарҳ кунад: ҳатто имкон пайдо шавад масъалаи решаро ҳал кунад? Бо ҳамин андеша Бэббиљ фаҳмид: ки барои иљрои бомуваффаќияти ин кор мошин бояд дорои та\ёизоти махсуси ёисобы (блок) - протсессор бошад? Маҳз бо ҳамин усул минбаъд љараьни ихтирои компютер тезонда шуд? Идеяҳои илмии Бэббиљба духтари шоири машҳури англис Љорљ Байрон: Ада Август Лавлейс писанд омад? Он ваќтҳанўз мафҳуми МЭХ: барномасозы пайдо нашуда буд: вале бо вуљуди он Ада Лавлейсро аввалин барномасози олам ҳисоб мекунанд?Ҳоло одамонеро: ки бо забони мошинҳо ба одамон масъалаҳои онро фаҳмонда метавонанд барномасоз меноманд?

Бэббиљҳаргиз тафсилоти ихтирои худро пурра нанвиштааст? Ин корро дар як маќолааш яке аз шогирдонаш бо забони фаронсавы анљом дод? Ада Лавлейс маќоларо ба забони англисы тарљума карда: ба он барномаҳои худро илова кард? Аз рўи барномаҳои ў мошинҳо бояд ҳисобу китоби мураккаби математикиро иљро мекарданд? Дар натиља ҳаљми маќола се маротиба калон шуд ва Бэббиљ имконият пайдо кард: ки мошини худро намоиш диҳад? То ҳол аксари мафҳумҳое: ки Ада дар маќолааш навишта буд: дар байни барномасозон васеъ истифода мешавад?Ба шарафи аввалин барномасози олам яке аз навтарин забонҳои барномасозы Ада номида шудааст?

Навигариҳои техникаи асри ХХ ба барќ сахт алокаманд аст. Баъди ихтирои чароѓҳои барќї соли 1918 олимишўравы М? А? Бонч-Бруевич триггери лампавы ихтироъ намуд? Триггер та\ёизотест: ки сигналҳои барќиро дар хотир мегирад?

Як триггер як сигналро дар хотир гирифта: танҳо як амалро и\ро мекард?Аммо баъди якчанд триггер имкониятҳои ёисобкуныҳам меафзояд? Акнун агар усули баќайдгирии сигналҳо бо кўмаки гурўҳи триггерҳо на танҳо сигналҳои ягона: балки даҳҳо: садҳо ва ѓайраро кашф кунем: он гоҳ масъалаи пайдо шудани мошини электронии ҳисоббароры гуфтугў кардан рост меояд?Ҳамин чизро ба назар гирифта олимони Донишгоҳи Пенсилванияи ИМА 5 июни соли 1943 ќарордоде ба имзо расонданд: ки тибќи он дар олам аввалин шуда компютери электронии бо номи ЭНИАК машҳурро ихтироъ карданд?


Одатан 15 феврали соли 1946 рўзи ихтирои МЭЁҳисоб мешавад?Ҳамон рўз ЭНИАК ба кор андохта шуд? Ин калимаҳарчанд дар забони русы ягон маъно надошта бошад ҳам: вале аз ҳарфҳои аввали калимаҳои англисы сохта шудааст ва дар маљмўъ маънояш «компютери раќамии электроны» мебошад?

Наслҳои компютерҳо

Пайдоиши МЭЁь компютерҳо яке аз нишонаҳои муҳими инќилоби илмию техникии муосир баҳисоб меравад? Истифодаи васеъи компютерҳо ба он оварда расонд: ки миќдори зиьди одамон бо асосҳои техникаи ҳисоббароры ошно шуданд: барномасозы бошад тадриљан ба љузъи фарҳанг табдил ьфт? Аввалин компютерҳои электроны дар нимаи авали асри ХХ пайдо шуданд? Онҳо нисбат баҳисобкунакҳои механикы: ки танҳо амалҳои љамъ: тарҳ ва зарбро иљро мекарданд: корҳои зиьдтарро иљро мекарданд? Ин мошинҳои электроны имконият доштанд масъалаҳои мураккабро ҳам иљро кунанд? Ба ѓайр аз ин: онҳо ду хусусияти фарќкунандае доштанд: ки мошинҳои пештара надоштанд№

I?^ Яке аз хусусиятҳо аз он иборат аст: ки аз рўи вазифаи гузошташуда бо тартиб амалиьти муайянеро иљро кунанд ь пайдарпай масъалаҳои намудҳои гуногунро иљро кунанд;

II?^ Имконият доранд информатсияро дар хотираи махсус нигоҳ доранд?


2?2?1? Насли аввал? Компютерҳо бо лампаҳои электроны?

Ихтирои лампаҳои электронию вакуумыба олимон имконият дод: ки

идеяи сохтани мошинҳои ҳисоббарорро ба амал оранд?

Компютерҳо дар асоси лампаҳои электроны: солҳо 40-уми асриХХ

пайдо шуд? То солҳои 30-юм лампаҳои электронии вакуумыодатан^ Лампаи

дар радиотехника истифода мешуд?электроны

Истифодабарии лампаи электроныба сифати элементи асосии МЭЁ проблемаҳои зиьдеро ба миьн овард? Бо сабаби он: ки баландии шишаи лампа 7 см аст: андозаи мошинҳо калон буд? Дар ҳар 7-8 даќиќа яке аз лампаҳо аз кор мемонд ва азбаски дар компютерҳо миќдори чунин лампаҳо ба 15-20 ҳазор мерасид:љустуљў ва иваз кардани лампаҳо ваќти зиьдеро талаб мекард? Ба ѓайр аз ин: онҳо миќдоризиьди гармы хориљ мекарданд ва бароиистифодабарии компютерҳои навиҳамон замон/ойгиршавии лампаёо

системаҳои махсуси хунуккуны лозим буд? Барои сарфаҳм рафтан ба схемаҳои компютери азим бригадаҳои муҳандисон лозим буданд? Компютерҳо та\ёизоти воридсозы надоштанд: аз ин рў маълумот ба хотира бо кўмаки пайваст кардани калиди махсус ба сўрохии махсус анљом дода мешуд?

Мисолимошинҳоинаслиаввал^ Mark 1, ENIAC, EDSACмебошад? UNIVACаввалинмошинест: киинформатсияродархотирнигоҳмедошт? Инчунинкомпютерҳоеҳамсохташудабуданд: кидаронҳобаљойиперфокарталентаимагнитыистифодамешуд?


2?2?2?Наслидуюм?Компютерҳоитранзисторы?


ОлимифизикЉонБардинвамуёандисУолтерБраттенаввалин

транзисториамалкунандароистеҳсолкарданд?

Аввалин компютерҳо дар асоси транзистор дар охири солҳои Транзистор

50-уми асри гузашта сохта шуд? Дар миьнаҳои солҳои 60-ум бошад аллакай

та\ёизотҳои нисбатан хурдҳаљм истеҳсол шуд? Ширкати ^ Digital Equipment соли 1965 аввалин мини-компютери PDP-8-ро: ки баробари яхдон буд: истеҳсол намуд?

Ҳамчун як таљҳизоти асосии МЭЁ истифода шудани транзистор ба даҳҳо маротиба хурд шудан ва дилпуртар гаштани компютерҳо оварда расонд?

Хусусияти муҳими транзистор аз он иборат аст: ки метавонад љойи 40 лампаи электрониро иваз намояд ва бо суръати баланд кор кунад: илова бар ин аз худ гармии кам хориљ менамояд?

Дар баробари дар протсессор иваз шудани транзисторҳо бо лампаҳои электроны: усулҳои нигоёдории информатсия такмил ьфтаҳаљми хотира ҳам калон шуд? Лентаи магнитиро: ки бори нахуст дар компютери UNIVAC истифода шуда буд:ва он ҳамчун воситаи ворид ва хориљкунандаи информатсия истифода мебурдагы шуданд? Дар миьнаи солҳои 60-ум бошад дар дискҳо нигоҳ доштани информатсия маъмул гашт? Навигариҳои сохтмони компютер имконият дод: ки миллионёо амал дар як сония иљро карда шавад? Компютерҳои транзистории аввалин «Стретч» (Англия):«Атлас» (ИМА) мебошанд? Дар ҳамон замон СССР баробари дигар давлатҳо ќадам мегузошт ва дар ин љо МЭЁ-ҳои аҳамияти љаҳонидошта ба монанди «БЭСМ-6» сохта шуд?


^ 2?2?3? Насли сеюм? Наќшаҳои интегралы?


Тавре: ки транзисторҳо ба буньди насли дуюми компютерҳо мусоидат намуд: наќшаҳои интегралы ба давраи нави тарацциьти техникаи ҳисоббароры – тавлиди мошинҳои насли сеюм асос гузошт? Аввалин наќшаҳои интегралы соли 1964 ихтиро гардид?

Дар ибтидо онҳо танҳо дар техникаи кайҳоны ва ҳарбы истифода мешуд?Ҳоло чунин наќшаҳоро дар ҳама љо: аз љумла дар та\ёизотҳои маишыҳам вомехўрем?Нацшаи интегралы

Компютерҳои муосирро бе наќшаҳои интегралы тасаввур кардан душвор аст?

Пайдоиши наќшаҳои интегралы воќеан инќилобе буд дар соҳаи техникаи ҳисоббароры? Танҳо чунин наќшаҳо метавонанд ҳазорёо транзисторҳоро иваз кунанд? Транзистор бошад ҳамагы 40 лампаи электрониро иваз мекард? Суръати МЭЁ-ҳои насли сеюм 100 маротиба афзуда:ҳаљми мошинҳо якчанд маротиба хурд шуд? Боз як бартарии мошинҳои насли сеюм аз он иборат аст: ки истеҳсоли онҳо нисбат ба мошинҳои насли дуюм борҳо арзон шуд? Тавассути ҳамин бисьр ташкилотҳо тавонистанд соҳиби компютер шаванд?Ҳамин љиҳат ба он оварда расонд: ки талабот ба МЭЁ-ҳои барои иљрои вазифаҳои мухталиф пешбинишуда афзуд?


^ 2?2?4? Насли чаҳорум? Наќшаҳои калони интегралы?

Шумо акнун медонед: ки ќисмҳои электромеханикии мошинҳои ҳисоббарорро лампаҳои электроны: љойи лампаҳоро транзисторҳо ваљойи транзисторҳоро наќшаҳои интегралы гирифт? Эҳтимол чунин ба назар рассад: ки МЭЁ тамоми имкониятҳояшро истифода бурд? Дар ҳаќиќат боз чы чизро ихтироъ кардан мумкин?

Барои ба ин савол \авоб гуфтан ба ибтидои солҳои 70-уми асри гузашта назар мекунем? Маҳз дар ҳамон солҳо бори аввал андешае пайдо шуд: ки оь дар як кристалл аз як наќшаи интегралы зиьдтар љойгир кардан мумкин аст ь не? Маълум шуд: ки љойгир кардан мумкин будааст?Тарацциьти микроэлектроника ба он овард: ки дар як кристалл ҳазорёо наќшаҳои интегралыљойгир карда мешавад? Аллакай соли 1980 протсессори марказии компютери начандон калонро дар кристалли баробари 1:61см2 љойгир кардан мумкинбуд?Нацшаи калони

Давраи микрокомпютерҳо оѓоз ьфт? Суръати компютерҳои интегралы

ҳозиразамон нисбат ба компютерҳои насли сеюм 10 маротиба: нисбат ба дуюм 1000маротиба ва нисбат ба якум 100000 маротиба зиьдтармебошад?

Ҳанўз 40 сол пеш компютерҳои UNIVACќариб 2:5миллион доллар арзиш дошт? МЭЁ-ҳои муосир бошад бо вуљуди суръати баланд ва дигар имкониятҳо доштан камарзиш буда бештар дилпур мебошанд ва ҳаљман калон нестанд? Ширкатҳои азими Microsoft® ва Intel®ҳоло дар соҳаи тарацциьти компютерҳо наќши калон доранд? Ширкати аввал агар барои тарацциьти соҳаи барномасозии компютеры мусаллаҳ шуда бошад: ширкати дуюм бо сабаби истеҳсол намудани микропотсессорҳо машҳур шудааст?


^ 2?2?5? Насли панљуми МЭЁ


Дар назди насли панљуми МЭЁ вазифаҳое гузошта мешавад: ки нисбат ба вазифаҳои дар назди МЭЁ-ҳои наслҳои пешин гузошташуда комилан фарќ мекунад? Агар дар назди мошинҳои наслҳоиI ва IV вазифаи маҳсулнокии зиьдтар дар ҳисоббароры: калонтар кардани ҳаљми хотира гузошта шуда бошад: пас дар назди мошинҳои насли панљум дорои фаросати сунъы (имконияти аз андешаҳои пешниҳодшуда хулосаи мантиќы баровардан):тарацциьти хирадмандсозии компютерҳо: аз байн бурдани монеаи байни одам ва компютер гузошта шудааст?

Компютер ҳоло дар манзили зист ҳам истифода мешавад? Бозиҳои компютеры: мусиќы: тамошои филмҳо аз тариќи компютер басо ќуллай мебошад? Аллакай ҳоло компютерҳо метавонанд информатсияро аз дастхат ь мошиннавис: аз овози одам хонанд: овози соҳибашонро шиносанд ва аз як забон ба забони дигар тарљума кунанд?Ҳамин љиҳат имконият медиҳад: ки тамоми одамон:ҳатто онҳое: ки дар ин соҳа дониш надоранд аз компютер метавонанд истифода баранд?

^

2?3? Тавлиди компютери фардыСолҳои 80-уми асри ХХ дар физика кашфиьти зиьд ба амал омад: ки имконият доданд андозаи МЭЁ хурд карда шавад? Аз ин рў идеяи сохтмони МЭЁ-и фарды ба маьн омад: ки онро ҳоло компютерҳои фарды меноманд?

Ҳанўз дар солҳои 80 ширкатҳо компютерҳое истеҳсол мекарданд: ки нисбат ба компютерҳои ҳозиразамон фарќ доштанд?Қариб як сол дар бозор талабот аз пешниҳод пеш меистод? Ширкати «Эпл» (Apple) ба ин мусобиќа ҳамроҳ шуд: ки ҳоло яке аз ширкатҳои машҳури истеҳсолкунандаи компютерҳо мебошад?

Таърихи буньди ширкат љолиб аст? Баҳори соли 1976 ду нафар Стефен Возняк ва Стивен Љобс вохўрданд?

Стивен Љобс вацти вох.ры бо Возняк 16 сола буд ва дар ширкати бонуфузе дар вазифаи барномасози бозиҳо кор мекард? , ҳам ба техника шавќу раѓбат дошт ва мехост компютери фарды созад? , орзу дошт: ки дар борааш дар газетаҳо нависанд: аммо кораш барор намекард?, дар 13 солагиаш компютер сохт? Бо ќарори шўрои илмии шаҳре: ки Стивен дар он мезист:рўзи муаррифии компютераш муќаррар карда шуд? Стивен худаш журналистонро даъват намуд ва хост: ки дар назди онёо компютерашро ба кор андозад: аммо бо сабаби расидани симҳои барќ компютер дар пеши назари одамон сўхт?Ў ниҳоят бо ҳамин сабабќаҳрамони маќолаҳои газетаҳо шуд?

Ниҳоят ду нафар љавон бо ҳам вохўрданд ва дар дил орзу доштанд дар олами электроника навигарие ворид кунанд? Онҳо орзу доштанд: ки компютери фарды созанд? Гаражи Стивен вазифаи лабораторияро иљро мекард?Қисмҳои эҳтиьтии компютерро онҳо аз ширкатҳое: ки кор мекарданд:љамъ намуданд? Талабот ба ин компютерҳо зиьд буд? Бо усули ѓайрирасмы онҳо 200 компютер сохтанд? Ду ширкати калоне: ки расман ба истеҳсоли компютерҳо машѓул буданд раќобати ширкати «Appl»-ро фаҳмиданд? Баъдтар ширкати «Appl»-ро ширкати калонтаре харидва он ба корпоратсия табдил ьфт?

Ҳоло ин ширкат бо номи^ IBM машҳур аст? Чыёодиса р.й дод: киIBM дар соҳаи истеҳсоли компютерҳои фарды муваффаќият пайдо кард? Ширкати IBM дар ибтидо ба сохтани мошинҳои калон машѓул буд ва ваќте ки талабот ба мошинҳои калон кам шуд? Роҳбарияти ширкат ќарор кард: ки ба сохтани компютерҳои фарды шурўъ кунад?

Ширкат барои сохтани компютерҳо аз рўи наќшаҳои аллакай дар бозор мављуд кор мекард? Ин роҳ арзон ва дастрас буд? Илова бар ин компютерҳои сохтаи ширкат барои истифодабарандагон ҳам аз љиҳати арзиш дастрас буд?Щайр аз ин протсессорҳо ҳам р.з аз р.з пурќввуат шудан мегирифтанд? Аз ин рўIBM дар муддати кутоё мавќеи худро дар бозор пайдо кард ва машҳур шуд?

^

2?4? Архитектураи компютер (МЭЁ)

Та\ёизотёои компютери фарды ва тавсифи онёо


Компютер (МЭЁ) ин та\ёизоти универсалии бо барномаҳо идорашаванда буда барои нигохдоры: коркард ва паёнкунии информатсия хизмат мекунад?

Архитектураи МЭЁ тасвири умумии сохтор ва вазифаҳои компютер мебошад: ки барои фаҳмидани принсипҳои кор ва системаҳои фармонҳои МЭХ пешбини шудааст? Архитектура: тавсифи деталҳои техникы ва физикии та\ёизотёои копютерро дар бар намегирад?

Бахшҳои асосии архитектураи МЭЁ – протсессор: хотираи дохилы: хотираи беруны: тачҳизотҳои воридкунанда ва хориљкунанда мебошанд?

Намуди оммавии МЭЁ дар замони мо компютери фарды мебошад? Компютери фарды шакли хурди МЭЁ буда: барои кори шахсии истифодабаранда пешбины мешавад ва барои истифодабаранда аз љиҳати таъминоти барномаҳо муносиб мебошад?

Амалан тамоми моделҳои компютерҳои муосири фарды намуди магистрали архитектура доранд? Дар расми зерин накшаи (схемаи) та\ёизотёои компютер бо принсипи магистралы сохташуда нишон дода шудааст?
Расми 2?1? Архитектураи компютер (МЭЁ)


2.5. Бахшҳои асосии компьютер ва тавсифи онҳо.Дар расми 2?1? бахшҳои асосие: ки бе мављудияти онҳо кори компютер ѓайриимкон аст: нишон дода шудааст? Минбаъд вазифа ва тавсифи ҳар як бахш људогона оварда мешавад?
Похожие:

Таърихи пайдоиши компютер (мэх) iconТаърихи пайдоиши Интернет
Принсипи асосї аз он иборат буд, ки њар гуна компютер метавонист бо компютери дигар пайваст шавад
Таърихи пайдоиши компютер (мэх) iconФриланс чист ва фрилансер кист?
Аз як тараф пайдоиши технологияҳои навбанав (хонед – Имкониятҳои нав), аз тарафи дигар гуногунтабиат ва гуногунсавия будани талаботи...
Таърихи пайдоиши компютер (мэх) iconДар китоби мазкур мафњумњои забони аломатгузори html
Дар замони муосир компютер дар рушди илмњои техники ањмияти аввалиндараља дорад. Давлатњои пешрафтаи олам ба омўзиши ин бахш диќќати...
Таърихи пайдоиши компютер (мэх) iconМафҳуми алгоритм
Алгоритм дар забони расмие, ки ба гуногунфаҳмӣ роҳ намедиҳад, навишта мешавад. Иҷрокунанда – одам, компютер, дастгоҳи автоматӣ ва...
Таърихи пайдоиши компютер (мэх) iconМафҳуми алгоритм яке аз мафҳумҳои асосии барномасозӣ аст. Алгоритм ин пайдарпаии фармонҳо ба иҷрокунанда, ки дар натиҷаи иҷрои ин пайдарпаӣ иҷрокунанда масъалаи гузошташударо ҳал мекунад
Алгоритм дар забони расмие, ки ба гуногунфаҳмӣ роҳ намедиҳад, навишта мешавад. Иҷрокунанда – одам, компютер, дастгоҳи автоматӣ ва...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы