Аналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік icon

Аналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік

НазваниеАналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік
Дата конвертации30.12.2012
Размер271.78 Kb.
ТипДокументы

Аналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік


У 2011-2012 навчальному році методична робота в комунальному закладі "Навчально-виховне об'єднання № 25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" здійснювалася відповідно до Законів України “Про освіту ”, “Про загальну середню освіту ”, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі від 01.09.2011 року № 231 “Про організацію методичної роботи у 2011-2012 навчальному році ”.

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми “Творче життя особистості – умова діяльності школи в режимі розвитку” та виконання таких завдань:
 • забезпечити функціонування школи як цілісної соціально-педагогічної системи для створення проектно-життєвого простору, спрямованого на розвиток і саморозвиток компетентної, конкурентоспроможної особистості, яка вміє творчо розв’язувати проблеми, прагне змінити на краще своє життя й життя своєї країни;

 • ^

  забезпечити в умовах реалізації профільного навчання:


 • поглибленого вивчення учнями 5-9-х класів та профільного вивчення учнями 10-11-х класів об’єднання окремих дисциплін програми повної загальної освіти;

 • підготовки до здобуття вищої професійної освіти;

 • успішної соціалізації учнів;
 • ^

  продовжити формувати інформаційно-комунікативний простір як засіб реалізації компетентнісного підходу до забезпечення європейської якості освіти;


 • продовжити заходи щодо комп’ютеризації навчально-виховного процесу;
 • забезпечити умови індивідуального розвитку школярів, досягнення ними рівня навченості, відповідного ступеня навчання, інтелектуального творчого потенціалу з урахуванням пізнавальних інтересів та нахилів;

 • стимулювати творчу активність, самореалізацію учнів у різних видах позаурочної діяльності, створити комфортні умови для творчого розвитку та самореалізації особистості;


 • сприяти участі педагогічних працівників, учнів у науковій, дослідницькій, пошукової роботі на базі навчального об’єднання;
 • забезпечити умови для задоволення потреб у фізичній активності, фізичному розвитку, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, безпеки їх життєдіяльності;

 • ^

  забезпечити умови виховання морально і фізично здорового покоління;


 • забезпечити зростання фахової підготовки вчителів, організацію та вивчення перспективного педагогічного досвіду вчителів закладу, міста, області, країни, опанування педагогами нових інноваційних методів та форм навчання;

 • продовжити заходи щодо створення сучасної технічної бази закладу та естетичного оформлення навчальних кабінетів, приміщень в цілому;

 • удосконалювати управлінську діяльність в закладі, розширяти спектр технічних можливостей закладу з урахуванням сучасних тенденцій.

Основними умовами організації методичної діяльності закладу, побудови адаптивної моделі методичної служби та управління нею в освітній установі є:

• чіткий розподіл повноважень, прав та обов'язків;

• максимальне врахування соціального замовлення на освітні послуги та особистісно зорієнтована побудова діяльності педагогів у різних структурах методичної служби;

• розгляд активного позитивного досвіду методичної роботи кожного члена педагогічного колективу як опорного в побудові загальної си­стеми методичної роботи, загальнодержавного, регіонального, те­риторіального досвіду й загальних тенденцій розвитку методичної роботи, теоретичних підходів, розроблених наукою.

З метою безперервного вдосконалення рівня педагогічної майстерності учителів, їхньої ерудиції й компетентності в галузі певної науки (навчального предмета) і методики його викладання протягом року в закладі проводилась науково-методична робота за такими основними напрямками: науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчального закладу, інформаційно-методичний супровід педагогічних працівників, консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук та з практичне вирішення таких завдань:

 • створити єдиний інформаційний простір і регулювати інформаційні потоки управлінської та науково-методичної документації, концентрувати цінний досвід досягнень в освітній практиці;

 • забезпечити ефективну й оперативну інформацію про нові методики, технології, організовувати та діагностувати освітньо - виховний процес;

 • організувати роботу зі створення нормативно-правової бази функціону­вання й розвитку освітньої установи;

 • сприяти створенню програмно-методичного та наукового забезпечен­ня освітньо - виховного процесу, умов для впровадження й поширення позитивного педагогічного досвіду, інновацій, науково-дослідного, дослідно-експериментального та іншого видів творчої діяльності;

 • забезпечити створення сприятливої творчої атмосфери для здійснення пошукової, дослідно-експериментальної діяльності вчителів;

 • ефективніше використовувати творчий потенціал педагогів з високим рівнем дидактичних умінь з в системі методичної роботи школи;

 • забезпечити проведення діагностичних та атестаційних процедур для об'єктивного аналізу процесу розвитку й досягнутих результатів, стимулювання педагогічної творчості;

 • здійснювати контроль виконання Державного стандарту й освітніх програм, рівня навченості й вихованості учнів;

 • керувати процесами підвищення кваліфікації та безперервної освіти педагогічних працівників, сприяти організації раціональної педагогічної праці, саморозвитку педагогів.

 • співпрацювати з ЦМСПС, ОІППО, вищими навчальними закладами, громадськими та іншими організаціями.

Забезпечити дієвість системи внутрішньо-шкільного управління в організації, удосконаленні, стабілізації й розвитку всієї життєдіяльності освітньої установи адміністрація закладу:

• організовує активну участь членів педагогічного колективу освітньої установи у плануванні, розробці та реалізації програм розвитку, в інноваційних і дослідно-експериментальних процесах;

• сприяє підвищенню професійної компетенції, росту педагогічної майстерності й розвитку творчого потенціалу вчителя, класного керівника, спрямованого на оптимальне формування й розвиток особистості учня, його самовизначення та самореалізацію.

У 2011-2012 навчальному році у школі працювали 79 педагогів (із них 9 (11%) чоловіків і 70 жінок, із яких 3 знаходилися у декретній відпустці): 78 – з вищою педагогічною освітою (99 %), 27 з них мали вищу кваліфікаційну категорію (34%), 18 – звання «Старший учитель» (23%), 5 – звання “Учитель-методист” (6%), 3 – нагороджені знаком «Відмінник освіти України» (4 %).

  Аналіз кадрового забезпечення свідчить про те, що з кожним навчальним роком спостерігається підвищення професійного рівня педагогів.


^ Зміни у освітньому рівні педагогів:

з\п

Навчальний рік

Всього вчителів

Освіта

Кваліфікаційна категорія

Звання та нагороди

вища

неповна вища

середня-спеціальна

Вища

І

ІІ

спеціаліст

“старший учитель”

“учитель-методист”

Відмінник освіти

1

2009-2010

81

80

-

1

19

38

6

18

15

3

3

2

2010-2011

81

80

-

1

26

25

10

20

17

2

3

3

2011-2012

79

79

-

1

27

24

7

21

18

5

3^ Якісний склад педпрацівників

  

Велика увага в закладі приділяється проведенню атестації педагогічних працівників, що дає змогу виявити їх професійну підготовку, фаховий рівень, відповідність посаді. В школі проводиться щорічна атестація кадрів відповідно плану роботи закладу та згідно «Положенню про атестацію педагогічних кадрів». Педагоги закладу своєчасно проходять курсову перепідготовку в КОІППО м. Кіровограда.

Протягом року 29 ( Чернецька-Кліменчук О.В., Грисенко Н.О., Кобрін В.В., Сербіна Н.О., Голдовська Н.А., Бубліченко Л.В., Демчук Є.В., Печененко С.Є., Новак С.В., Новіченко Н.В., Аброскіна О.В., Краснюк О.Є., Дуда О.А., Дзюба І.М., Кодацька О.В., Шибіста В.Ю., Макідонський О.Б., Галкіна Т.К., Левшун А.М., Величко Н.Ф., Різаненко О.І., Повшебна І.С., Федорова Ю.О., Попелівська С.В., Даниленко Н.В., Боржак Г.В., Мельник Т.О., Онищенко В.О., Ковальов В.О.) вчителів школи пройшли курси підвищення кваліфікації, 21 (Демчук Є.В., Величко Н.Ф., Боржак Г.В., Мердак Н.А., Горкіна Л.В., Бубліченко Л.В., Якуш Т.В., Печененко М.В., Печененко С.Є., Новак С.В., Новіченко Н.В., Волошина О.В., Шибіста В.Ю., Романова М.М., Дзюба І.М., Пасічник В.О., Коверга О.О., Мельник М.Я., Гаркуша О.С., Пінчук В.Д., Кобрін В.В.) педагогічний працівник – атестацію. З них 2 - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 2 – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2 – підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 3 - підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 6 – підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 3 - встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», 4 – встановлено найвищий кваліфікаційний розряд, 4 - присвоєне звання „старший учитель”, 1 - підтвердження звання „старший учитель”, 3 - присвоєно звання «учитель-методист».

Адміністрація глибоко усвідомлює завдання активізації методичної роботи в школі в світлі державної політики в галузі освіти. Вона підкреслює, що це напрямок роботи, який без значних матеріальних затрат, цілком покладається на них, що підвищення майстерності учителя починається в школі. Методична робота в школі будується відповідно до чинних вимог як багатогранний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої колективної, групової та індивідуальної діяльності учителів, спрямована на активізацію педагогічних міні- досліджень і покращення якості методичних розробок; на підвищення рівня навчально – виховного процесу в школі.

Підвищенню професійної компетентності педагогів у 2011-2012 н.р. сприяла методична робота, побудована на діагностичній основі, що дало можливість вивчити індивідуальні запити педагогів, проблемні фахові питання, уникнути формалізму в роботі, створити умови для самореалізації та становлення творчого вчителя.

В школі організовано діяльність інформаційно - методичного кабінету відповідно до вимог Положення, сплановано роботу з педагогічними кадрами, всі педагогічні працівники залучені до науково-методичної роботи. У минулому 2011-2012 навчальному році інформаційно-методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками вчителів, доповідями на засіданнях ШМО та ШЦМО, матеріалами, зібраними вчителями протягом року.

Особливе місце посідали в минулому навчальному році тематичні засідання педагогічної ради. По суті, вони являли собою “кістяк” методичної роботи. Готуючись до них, творчі групи вчителів виконували науково-теоретичні, практичні та соціально-статистичні завдання. Таким чином, педрада є мініатюрною науково-педагогічною конференцією і, крім традиційних функцій, здійснювала ще й координацію та корекцію самоосвітньої роботи педагогів.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва науково - методичною роботою в школі щорічно створюється науково - методична рада, відповідно до Положення, що регламентує її роботу. До складу науково - методичної ради в 2011-2012 н.р. увійшли директор школи, кандидат технічних наук Неділько С.О., заступники директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, творчих груп учителів, психолог, завідуюча бібліотекою. Науково-методична рада спрямовує діяльність закладу на якісне вдосконалення навчальної та методичної роботи, впровадження в навчальний процес перспективних педагогічних та інформаційних технологій, затверджує плани і контролює їх виконання, вирішує питання обміну інформації та досвідом у сфері навчально-методичної та виховної роботи, розглядає питання навчально-методичної роботи, скеровує зусилля колективу на забезпечення ефективних форм неперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, вивчення й узагальнення передових педагогічних ідей і досвідів, поліпшення діяльності навчального закладу.

План науково-методичної ради охоплює найактуальніші питання, що стосуються форм і методів роботи.

Слід зазначити, що на засіданнях педагогічної та науково-методичної рад висвітлювалися не тільки певні досягнення та позитивні напрацювання, а і аналізувалися недоліки, невирішені проблеми та шляхи їх виправлення. Всі засідання пройшли на високому рівні: цікавими, змістовними були доповіді, вироблено методичні рекомендації та ін.

Провідною формою організації науково-методичної роботи протягом 2011-2012 н.р. були циклові методичні об’єднання та методичні об’єднання. Вони займалися удосконаленням професійної майстерності вчителів на основі діагностики та прогнозування; спрямовували роботу на забезпечення потреб вчителя, надавали їм реальну допомогу. В минулому навчальному році було організовано роботу 6 циклових методичних об’єднань:

 • вчителів української мови та літератури, російської мови, світової літератури з проблеми: “Формування готовності вчителів до проектновпроваджувальної діяльності інноваційних технологій навчання ”, керівник Лабенко Л.В.;

 • вчителів початкових класів та вихователів ГПД з проблеми: “Виявлення потенційних можливостей і розвиток особистостей кожного школяра в навчально-виховному процесі, формування життєвої компетентності у молодших школярів ”, керівник Мельник Т.О.;

 • вчителів математики, інформатики, фізики та астрономії з проблеми: “Впровадження компетентнісно - орієнованого підходу в навчально-виховний процес при вивченні природничо-математичних дисциплін ” , керівник Сербіна Н.О.;

 • вчителів хімії, біології, географії, економіки, основ здоров’я та ОБЖ з проблеми: «Використання програмованих засобів навчання на уроках хімії, біології, географії, економіки, основ здоров’я та ОБЖ» , керівник Тикул О.А.;

 • вчителів історії, права, етики з проблеми: “Формування предметних компетенцій учнів як умова самореалізації особистості ”, керівник Пінчук В.Д.;

 • вчителів музики, образотворчого мистецтва та гуртків художньо-естетичного та декоративно-ужиткового з проблеми: “Розвиток соціальної та творчої активності учнів в процесі навчальної та гурткової роботи ”, керівник Краснюк О.Є.

та ^ 4 методичних об’єднання вчителів - предметників:

 • вчителів іноземної мови з проблеми: “Компетентнісний підхід та інтерактивні методи навчання іноземних мов ”, керівник Галкіна Т.К.;

 • вчителів фізичної культури з проблеми: “Урок як основна форма роботи з фізичної культури в школі ” , керівник Карасьова А.Є.;

 • вчителів трудового навчання з проблеми: “Розвиток інтересу до предмета і народної творчості на уроках трудового навчання ”, керівник Пич Л.П.;

 • класних керівників 5-7 та 8-11 класів з проблеми: “Формування ключових компетенцій учнів під час виховного процесу ”, керівник Аброскіна О.В.

Затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, залікових тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання цільового впровадження сучасних інноваційних технологій. Слід зазначити, що тематика засідань МО відповідала проблемам, над якими працює кожне МО. В планах МО: визначений обліковий склад, складений графік проведення відкритих уроків, розроблені методичні заходи, складені методичні карти на кожного вчителя, в яких зазначено післякурсові завдання та проблеми, над якими працюють вчителі. Графік взаємовідвідування уроків виконаний, що підтверджується аналізами уроків.

Сучасна освіта перебуває в постійному оновленні, а тому вимагає від учителя новітніх ідей, сучасних підходів до викладання предметів. Однією з провідних ознак учителя є його активна участь в інноваційних процесах та впровадження їх у свою конкретну діяльність. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, безперечно, належить організації методичної роботи в школі. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу, та як наслідок - підвищення ефективності навчально – виховного процесу.

Кожне методичне об’єднання закладу, плануючи роботу на рік, повинно заслухати актуальні питання навчання, виховання, корекційно-розвивальної роботи, шляхи вдосконалення ефективності уроку, самопідготовки, підвищення рівня навчальних досягнень учнів, вдосконалення фахової майстерності педагогів, впровадження інноваційних форм і методів роботи, інтерактивних технологій, самоосвітню діяльність педагогів. Вирішити цей блок завдань допоможуть творчі групи вчителів: “Моніторинг як технологія управління якістю навчання” (керівник Матяшова Л.П.); «Інформаційно-комп'ютерні технології в навчально-виховному процесі» (керівник Мердак Н.А.); «Портфоліо як інноваційна форма оцінювання діяльності педагога» (керівник Лазур-Шевцова Т.А.); «Формування пізнавальної активності учнів 3-7 класів в процесі підготовки природничого інтерактивного конкурсу „Колосок” (керівник Левшун А.М.).

Протягом року в закладі функціонує школа молодого вчителя „Шлях до майстерності”, робота якої спрямована на допомогу молодому вчителю в підвищенні його професіоналізму, базуючись на аналізі їх методичних труднощів, на вивченні індивідуальних психофізичних рис особливості вчителя та адаптація його в процесі самовиховання до педагогічної діяльності. У 2011-2012 н.р. обговорювалися такі питання на заняттях з членами ШМУ: форми і методи опитування на уроці, типи і структура уроків, поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці, тематичний облік навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою, практичні заняття: «Раціональні прийоми навчальної праці», «Як досягти належної дисципліни на уроці».

За останні роки в закладі створено інформаційно - аналітичний центр з навчально-виховної роботи, де зібрано матеріали у формі діаграм, таблиць, схем, що аналізують роботу школи і висвітлюють такі питання діяльності закладу освіти: інформація про всеобуч, рівень навчальних досягнень учнів, якість виховної та позакласної роботи учнів, робота з обдарованими учнями, робота з кадрами, робота з батьками та громадськістю. Кожен учитель має папку – портфоліо, де представлені його анкетні дані, моніторинг діяльності в міжатестаційний період, діагностичні матеріали.

Вдосконалювати свою професійну майстерність учителі нашої школи мали можливість приймаючи активну участь у міських та обласних методичних заходах:

 • вчитель інформатики Мердак Н.А. брала участь у обласному семінарі-практикумі для фасилітаторів за програмою Intel® «Шлях до успіху»;

 • учитель початкових класів Мельник Т.О. протягом року працювала у міській творчій групі з теми «Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини в навчально-вихоному процесі»;

 • учитель географії Романова М.М. працювала членом міської комісії, яка вивчала стан викладання географії в навчальних закладах міста, брала участь в міському семінарі вчителів географії з проблеми «Сучасні підходи до роботи з обдарованими дітьми»;

 • вчитель інформатики Шибіста В.Ю. брала участь в обласному науково-практичному семінарі «Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія»;

 • директор Матяшова Л.П. брала участь в обласному науково-практичному семінарі з проблеми: “Науково-методичний супровід роботи з розвитку обдарованості учнів ”, у засіданні круглого столу з проблеми «Зовнішнє незалежне оцінювання – здобуток незалежної України», брала участь в роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблеми: «Психолого-дидактичні умови освітнього середовища дослідницької діяльності учнів»;

 • учитель історії Пінчук В.Д. брала участь в засіданнях обласної творчої групи з проблем:

«Сучасні підходи до роботи з обдарованими дітьми»; засіданні обласної творчої групи з проблеми: «Проектування навчального контенту уроку історії»

 • учитель біології Коваленко Л.В. брала участь в обласних засіданнях Школи педагогічної майстерності з проблеми «Формування ключових компетентностей учнів засобами шкільного предмета «Біологія». Розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології. Досвід роботи вчителів біології м. Знам’янки Іванник Л.В. і Лядської М.В. »;

 • 8 листопада 2011 року творча група вчителів закладу (заступник директора з НВР Левшун А.М., заступник директора з виховної роботи Різаненко О.І., вчитель початкових класів Мельник Т.О., вчитель хімії - Тикул О.А.) звітували про завершення (2008-2011 рр.) дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з проблеми: «Формування пізнавальної активності учнів 3-7 класів в процесі підготовки та участі у Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок» на обласній науково-практичній конференції «Технологія фахової майстерності: особливості організації та проведення – дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах регіону», присвяченій пам’яті О.Хмури (VІІ Хмурівські методичні читання);

 • учителі математики Сербіна Н.О. та Кобрін В.В. брали участь у постійно діючому обласному семінарі з проблеми: «Методичні особливості роботи вчителя з розвитку обдарованості особистості»;

 • протягом року всі вчителі початкової школи були присутніми на тренінгах «Безпека в інтернеті», які проводилися на базі КОІППО імені Василя Сухомлинського;

 • протягом року вчителі закладу Тикул О.А.. Коваленко Л.В., Шибіста В.Ю., Пич Л.П. були активними учасниками міських семінарів-практикумів, майстер-класів;

 • вчитель математики, керівник секції НТУ «УМКА» звітувала про роботу НТУ на обласному семінарі – спільному засіданні учасників школи молодого директора, керівників наукових товариств та відділень МАН;

 • учитель трудового навчання Величко Н.Ф. брала участь у обласному семінарі з проблеми «Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках» (на основі досвіду роботи переможця обласного етапу конкурсу «Учитель року» Горобець О.В.);

 • заступник директора з НВР Лазур - Шевцової Т.А. брала участь у семінарі - практикумі для заступників директорів з НВР з проблеми «Організаційно-методичне забезпечення інноваційної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах»;

 • учитель англійської мови Галкіна Т.К. брала участь у методичному семінарі, присвячений особливостям підготовки школярів для участі в конкурсах НМС, якій відбувся на базі гуманітарно-педагогічного факультету ПВНЗ «Соціально-педагогічний інститут Педагогічна академія»;

 • учитель німецької мови Дзюба І.М. та учитель основ здоров’я Кодацька О.В. виступали на січневих засіданнях міських методичних об’єднань педагогічних працівників міста Кіровограда;

 • учителі української мови та літератури Лабенко Л.В., Колот Г.П., Гаркуша О.С. – у навчально-практичному семінарі для педагогічних працівників, залучених до перевірки відкритої частини тестових завдань з української мови та літератури;

 • учитель англійської мови Галкіна Т.К. - у навчально-практичному семінарі для педагогічних працівників, залучених до перевірки відкритої частини тестових завдань з англійської мови;

На цих заходах учителі мали змогу поділитися своїм власним педагогічним досвідом, ознайомитися з досвідом роботи своїх колег, з передовим педагогічним досвідом учителів-новаторів міста, області тощо.

Сучасний темп розвитку суспільства надзвичайно високий. Щоб встигати за змінами, людина повинна переробляти величезну кількість інформації, яка надходить з усіх точок земної кулі. Тому інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності й визначають розвиток суспільства завтрашнього дня. В нашому закладі ці технології знаходять застосування в багатьох напрямках діяльності, зокрема оновлюється зміст освіти, започатковується дистанційне навчання, впроваджуються нові форми спілкування: електронна пошта, відеоконференції, участь у роботі інтернет-форумів та ін. У школі є два комп'ютерних класи на 17 та 18 робо­чих місць та один клас з інтерактивною дошкою та мультимедійним проектором. У комп'ютерних класах, в класі з інтерактивною дошкою та мультимедійним проектором, в методичному кабінеті, бібліотеці, кабінетах адміністрації функціонує вихід до глобальної мережі Інтернет, школа має влас­ний сайт і електронну пошту. У кабінеті інформа­тики й методичному кабінеті встановлена сучас­на оргтехніка (3 принтери), копіювальна техніка (2 ксерокси). Школа має навчальні ліцензовані програми: з інформатики - 5, з предметів суспільно - гуманітарного циклу -17, з предметів природничого циклу - 27, з предметів математичного циклу – 6. Використовуються в навчально-виховному процесі також електронні засоби навчального призначення, розроблені вчителями та учнями школи. Широко використовуються комп'ютери сучасних модифікацій і в управлінській діяльності.

З розвитком глобальної мережі Інтернет школа отримала необмежені можливості представити себе, свій колектив та його досягнення далеко за межами свого регіону. Одночасно з’явилася можливість отримувати додаткову інформацію про навчальні заклади України та зарубіжжя, переймати їх досвід для покращення якості освітніх послуг. Інтернет дозволив вести спілкування між колегами-педагогами на сторінках веб-ресурсів, обмінюватися своїми надбаннями, вирішувати наболілі проблеми, тощо. Наша школа є сучасним закладом, тому поряд з основним призначенням – навчати та виховувати дітей вона з минулого навчального року ще й стала осередком інформації, яка зацікавлює громадськість, батьків учнів, педагогів та школярів. На шкільному порталі кожен відвідувач отримує докладну інформацію про навчальний заклад, зареєстровані користувачі мають можливість отримати науково-методичні розробки педагогів та інші матеріали, які стосуються будь-яких видів діяльності закладу. Протягом навчального року на сайті школи в розділі «Методична робота» розроблені та постійно поповнюються актуальними матеріалами.

Для вирішення проблеми пошуку нових шляхів удосконалення освітнього процесу адміністрація залучала педагогів ліцею до участі у науково-дослідницькій роботі. Була продовжена робота по реалізації експериментальної програми. З 2005 року наша школа є експериментальним майданчиком по «Навчанню вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі за програмою «Intel® «Навчання для майбутнього». У минулому навчальному році ще вчителів нашої школи отримали сертифікати. В минулому навчальному році ще 14 вчителів успішно завершили курси за цією програмою ( Лабенко Л.В., Гаркуша О.С., Різаненко О.І., Попелівська С.В., Єршова Н.Є., Галушко О.М., Даніленко Н.В., Починок О.Б., Пич Л.П., Краснюк О.Є., Гапона А.О., Козинець Т.М., Голофаєва Т.М., Ратушняк Т.В.).

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.11 №436 «Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року» щодо стовідсоткового оволодіння вчителями загальноосвітніх навчальних закладів до кінця 2011 року основ інформаційно-комунікаційних технологій, листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 №1/9 – 493 «Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій», листа Управління освіти міста Кіровограда від 12.09.2011 №381/0 «Про організацію навчання педагогів навчальних закладів міста навичкам використання ІКТ» та з метою забезпечення 100-відсоткового оволодіння вчителями до кінця 2011 року основ інформаційно-комунікаційних технологій адміністрація закладу в минулому навчальному році забезпечила навчання педагогів навчально-виховного об’єднання основам інформаційно-комунікайних технологій. 12.01.2012 року було проведено перевірку знань педагогів закладу щодо навичок використання ІКТ. 99 % вчителів нашої школи успішно пройшли моніторинг і отримали сертифікати.

З 2012 року наш заклад почав працювати за Програмою інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів "Школи-новатори", враховуючи те, що в умовах широкої модернізації сучасної освіти важливим чинником цього процесу є інноваційна діяльність навчального закладу, пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів. Для реалізації вище зазначених задач надзвичайно важливим є долучення нашої школи до світового інноваційного процесу. Це дозволить нашому закладу ознайомитися зі світовим передовим досвідом, що буде сприяти виробленню власної стратегії розвитку закладу.

Одним із найважливіших завдань всіх ланок методичної служби є творча трансформація нових педагогічних ідей і перспективного педагогічного досвіду в практику модернізації освіти, прилучення вчителів до перспективних моделей педагогічного досвіду і набуття власного досвіду в широкій і різноманітній практиці. Так, у минулому навчальному році Шибіста В.Ю. стала лауреатом обласного конкурсу навчальних проектів за програмою «Intel® «Навчання для майбутнього» у номінації «Дослідницький проект на задану тему». У 2011 році вчителі Волошина О.В., Чеботарьова О.О., Сербіна Н.О., Романова М.М. брали участь у національному проекті «Відкритий світ» (створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі), вчитель англійської мови Гудименко О.В. брала участь у конкурсі на кращий урок , який проводився за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та виборола право на 3 публікації своїх планів-конспектів уроків у виданнях (в т.ч. електронних): портал «Ocvita.ua» та журнал «Англійська мова і література в школі». Також ефективною формою поширення і впровадження узагальненого досвіду майстрів педагогічної праці став в нашому закладі майстер клас вчителя-методиста математики Сербіної Н.О.


Оскільки наше навчально-виховне об’єднання є міською опорною школою з проблеми: «Система роботи з обдарованими дітьми» та має певні досягнення щодо організації методичної роботи, системи роботи з обдарованими учнями, впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес протягом 2011-2012 н.р. на базі школи було проведено загальноміські та обласні науково-практичні, науково-методичні семінари:

 • «Організація роботи зі здібними та обдарованими учнями. Підготовка школярів до олімпіадних змагань» - для слухачів курсів підвищення кваліфікації при ОІППО (учителів математики вищої кваліфікаційної категорії, які працюють із здібними та обдарованими учнями);

 • «Застосування інноваційних методик навчання під час навчально-виховного процесу» - слухачів курсів підвищення кваліфікації при ОІППО (учителів географії, історії та права, інформатики);

 • «Використання інноваційних технологій» - для слухачів курсів підвищення кваліфікації при ОІППО (учителів математики та інформатики вищої кваліфікаційної категорії);

 • "Виховання філологічно обдарованої дитини" – для вчителів української мови м. Кіровограда;

 • Відеоконференція "Презентація шкільного сайту вчителям закладу"- для директорів шкіл міста;

 • на базі закладу проведено на належному рівні міський конкурс «Учитель року - 2012» (біологія);

 • «Інноваційна діяльність шкіл нового типу" - семінар для голів МО початкових класів міста;

 • «Організація методичної роботи в НВО № 25» - для засідання міської Школи резерву керівників закладу;

 • «Удосконалення системи методичної роботи. Презентаційний меседж НВО №25. «Експериментальна діяльність - шлях до саморозвитку та самореалізації всіх учасників навчально-виховного процесу. Учитель - творець "ситуації успіху" в навчально-виховному процесі» - для робітників методичних центрів області;

 • «Основи безпечної роботи з ІКТ в навчальному закладі», «Вчителі в онлайні» - тренінги для вчителів-предметників школи.

Семінари проведені на належному науково-теоретичному, методичному рівні. Значну роботу по підготовці семінарів було проведено вчителями Матяшовою Л.П., Лазур-Шевцовою Т.А., Левшун А.М., Різаненко О.І., Колот Г.П., Тикул О.А., Романовою М.М., Кобрін В.В., Волошиною О.М., Починок О.Б., Сербіною Н.О., Мердак Н.А., Пінчук В.Д., Мельник Т.О., Шибістою В.Ю., Пасічник В.О., Гаркушою О.С., Ковергою О.О. та іншими.

Щорічно, на замовлення Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка вчителі нашої школи проводять педагогічну практику для студентів - майбутніх вчителів української мови та літератури, історії і права, математики, фізики, інформатики, хімії,біології, ОБЖ, початкової школи тощо.

В минулому навчальному році наш заклад брав участь у дослідно-експериментальній роботі. З метою створення умов для оновлення змісту освіти та забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними і якісними підручниками висококваліфіковані вчителі, які добре володіють прийомами дослідницької роботи були залучені до апробації навчальної літератури. У 2011-2012 н.р вчитель біології Коваленко Л.В. та вчитель інформатики Шибіста В.Ю. провели І етап апробації підручника для 10 класу з біології (профільний рівень, Межжерін С.В., Межжеріна Я.О., Коршевнюк Т.В.) та підручника для 11 класу з інформатики (рівень стандарту, Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) відповідно.

На виконання наказів управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 26.03.2012 р. №150 та наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 02.04.2012 р. №266\0 «Про проведення моніторингового дослідження підручників для 10-го класу загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 – 2012/2013 навчальних роках» та з метою реалізації завдань щодо реформування системи загальної середньої освіти, підвищення якості навчальної літератури в минулому навчальному році вчителями української мови, математики, захисту Вітчизни було проведено моніторингове дослідження новостворених підручників (2010 року видання) для 10 класу.


У 2011-2012 навчальному році з метою забезпечення організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти на базі нашого навчального закладу працювали пункти тестування з математики, з фізики та історії України. Адміністрація навчального закладу забезпечила участь педагогічних працівників, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році, у процедурах проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, основної сесії на пунктах тестування та для перевірки відкритої частини тестових робіт.

Постійно здійснюються видання нових напрацювань педагогів. Результатом роботи вчителів стали:

 • збірки творчих учнівських робіт «ALTER-EGO» за редакцією голови МО української мови та літератури Лабенко Л.В.;

 • збірник наукових робіт учнів “Ліцейський проект ”, в якому зібрано кращі наукові дослідження учнів;

 • на засіданні педагогічної ради «Робота педколективу з розвитку розумових здібностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури» (протокол №6 від 15.04.2011 року) вчителі-практики (29 педагогів закладу) представили матриці уроків-інновацій. Методичні наробки підготовлені до друку та надані на розгляд експертної комісії Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (керівник експертної комісії Чернецька Т.І.);

 • продовжувалася робота вчителів щодо підготовки до друку матеріалів із власного досвіду роботи в газетах, журналах та інших періодичних виданнях (Матяшова Л.П., Пінчук В.Д. («Розвиток історичного мислення учнів на уроках історії в умовах застосування елементів інноваційних педагогічних технологій»), Кобрін В.В. («Шляхи реалізації формування в учнів культури математичного мислення»), Гаркуша О.С. («Вивчення фонетики у шкільному курсі української мови. Теорія та практика. Довідник»), Сербіна Н.О., Лешун А.М., Волошина О.В., Мельник Т.О. тощо).

Відповідно до наказу управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30.05.2008 року №261 «Про надання дозволу на проведення експериментальної роботи регіонального рівня», на базі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25, природничо-математичний ліцей» Кіровоградської міської ради, Кіровоградської області проводилась науково-дослідна та експериментальна робота з проблеми: "Формування пізнавальних інтересів учнів 3-7 класів у процесі підготовки та виконання ними завдань Всеукраїнського природничого інтерактивного конкурсу «Колосок». У 2011-2012 навчальному році у закладі проходив узагальнюючий (підсумковий) етап експериментальної роботи. Під час проведення даного етапу було продовжено роботу в навчальному закладі у напрямку широкого впровадження перспективних ідей досвіду, модифікації та генерування нових ідей, а саме:

 • оформлено дані дослідження;

 • проведено кількісний та якісний аналіз результатів експерименту, створено порівняльні характеристики стану сформованості пізнавальних інтересів учнів;

 • проведена презентація результатів науково-дослідної роботи на науково-практичній конференції (VІІ Хмурівські методичні читання);

 • опубліковані методичні матеріали в педагогічній пресі за підсумками експерименту.

Отже, адміністрація закладу вважає, що після закінчення терміну проведення дослідно-експериментальної роботи досягнуто таких позитивних результатів:

 • поліпшено професійну підготовку педагогів з проблеми формування пізнавальних інтересів учнів;

 • узагальнено основні підходи щодо реалізації формування в учнів пізнавальних інтересів;

 • забезпечено функціонування технології формування пізнавальних інтересів учнів початкових та середніх класів засобами Всеукраїнського природничого інтерактивного конкурсу «Колосок»;

 • видано матеріали з проблеми дослідження.

Слід зазначити, що у 2011-2012 навчальному році розпочато підготовчий етап до участі педагогічного та учнівського колективів закладу в дослідно-експериментальній роботі Всеукраїнського рівня «Розквіт» з проблеми: «Створення науково-методичних засад формування в учнів навчально-дослідницьких умінь».

Діти, що більше за дорослих схильні до розвитку та змін, впевнено ідуть поруч із новітніми технологіями та провідними ідеями світу. Дитина проводить у віртуальному середовищі майже третину свого часу та краще за батьків розбирається у комп’ютері та Інтернеті. Зараз Інтернет-простір, що став другою домівкою для сучасного покоління, приховує серйозну загрозу для формування особистості, а дитина ще не усвідомлює в достатній мірі рівень небезпеки, що чекає на неї серед віртуальних тенет глобальної мережі. Інтернет з самого початку свого існування накопичував інформацію без обмежень, табу, цензури чи застережень. Кожного разу, користуючись послугами Інтернет-ресурсів, дитина опиняється в неконтрольованому світі дорослих один на один з величезною кількістю шкідливої інформації, що, безперечно, негативно впливає на розвиток внутрішнього світу. Тому особливо гостро стоїть питання створення умов для безпечного користування інформацією Інтернет-порталів. Враховуючи те, що 8 лютого 2011 р. Україна вже третій рік поспіль разом із Європою відзначає День безпечного Інтернету - завдяки ініціативі Коаліції «За безпеку дітей в Інтернеті», яка була заснована у 2008 році компанією «Майкрософт Україна» та з метою інформування дітей, їхніх батьків та вчителів про масштаб проблеми і спонукання до вивчення правил безпечної поведінки в Інтернеті методичною службою закладу в минулому навчальному році був реалізований шкільний проект «Безпечний Інтернет».

Отже, створення умов для розвитку інноваційної діяльності і формування інноваційного простору є одним з головних напрямів в освітній політиці нашого закладу і можна зробити висновок про те, що в школі склалася така система створення, впровадження і освоєння педагогічних нововведень, які ведуть до якісних змін системи освіти і способів забезпечення її ефективності, стабільності, життєздатності і є могутнім ресурсом підвищення якості освіти.
Похожие:

Аналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи науково-методичної ради школи на 2011-2012 н р. Жовтень
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об’єднань, творчих,...
Аналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік iconПлан методичної роботи на 2012 2013 навчальний рік
Особливості методичної роботи з педагогічними працівниками в поточному навчальному році. Аналіз ефективності роботи за минулий рік...
Аналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи науково-методичної ради школи на 2012-2013 н р. Працюємо над проблемою «Управління розвитком професійної компетентності педагога»
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об’єднань, творчих,...
Аналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи школи на 2012 2013 н р. с. Українка -2012 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р. та основні завдання на новий навчальний рік
Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р та основні завдання на новий навчальний рік
Аналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи школи на 2011 2012 н р. с. Українка -2011 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р. та основні завдання на новий навчальний рік
Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р та основні завдання на новий навчальний рік
Аналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів російської мови та світової літератури на 2012 2013 навчальний рік
Вступна частина. Аналіз роботи рмо за 2011-2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік
Аналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік iconПротокол № погоджено
Аналіз роботи за 2011-2012 навчальний рік та перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік
Аналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік iconПідведення підсумків методичної роботи у Золочівському районі 2011-2012 навчальний рік Методична рада районного методичного кабінету
Підведення підсумків методичної роботи у Золочівському районі 2011-2012 навчальний рік
Аналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи комісії на 2012 -2013 н р
Аналіз роботи за рік та перспективне планування роботи шк на наступний навчальний рік
Аналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації на 2012-2013 навчальний рік
Розділ І. Аналіз результатів діяльності районного методичного кабінету у 2011-2012 навчальному році та завдання на 2012-2013 навчальний...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы