Зразок оформлення титульної сторінки icon

Зразок оформлення титульної сторінки

НазваниеЗразок оформлення титульної сторінки
Дата конвертации30.12.2012
Размер87.88 Kb.
ТипДокументы2см

Зразок оформлення титульної сторінки


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації

Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді

Наукове товариство учнів „УМКА”

(14 шрифт Times New Roman)


Секція: української мови та літератури

(14 шрифт Times New Roman)

2см

1,5см
Семантико-синтаксична структура складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу нерозчленованої структури

(18 шрифт Times New Roman, жирний, усі великі букви)


Роботу виконала:

Коваленко Оксана Петрівна,

учениця 11-Б класу комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання № 25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"


Науковий керівник:

Ковальов Віктор Іванович,

вчитель української мови

та літератури

(14 шрифт Times New Roman)


Кіровоград – 2012 р.


2 см
(14 шрифт Times New Roman)

ЗМІСТ


^ СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

Вид-во – видавництво

Доопрац. – доопрацьоване

Доп. – доповнене

За ред. – за редакцією

Зап. – записки

І под. – і подібні

Ін-т – інститут

К. – Київ

Кіровогр. – Кіровоградський

Кн. – книга

Літ. – література

Напр. – наприклад

Нар. тв. – народна творчість

Наук. – наукова

Пед. – педагогічний

Перероб. – перероблене

Р. – рік

Рад. – радянська

С. – сторінка

Ст. – століття

Т. – том

Та ін. – та інші

Укр. – українська

Унів. – університет

Філол. – філологічні

Ч. – частина

Шк. – школа(За потребою)


ВСТУП

Функціональний синтаксис привертає все більшу увагу лінгвістів, що пояснюється загальною тенденцією до встановлення зв’язку мовних явищ із дійсністю. Зважаючи на це, важливим є визначення функції кожного елемента в побудові цілісного синтаксичного утворення.

Проблема кваліфікації складнопідрядних речень постала водночас із виникненням поліпредикативних синтаксичних одиниць. Різне трактування речень із підрядними частинами спостерігаємо в працях М. І. Греча, Ф. І. Буслаєва, О. X. Востокова, О. М. Пєшковського, Л. А. Булаховського, О. О. Шахматова, В. В. Виноградова та ін. [26; 15; 23; 47; 13; 68; 17].


РОЗДІЛ 1

Складнопідрядне речення. Особливості класифікації складнопідрядних речень

  1. Загальна характеристика складного речення

Із середини ХVІІІ ст. до кінця 20-х років ХІХ ст. учення про складне речення формувалось як самостійний розділ синтаксичної науки. Уже в ряді граматичних студій початку ХІХ ст. функціонують терміни “головне речення”, “підрядне речення”. Термін “складне речення” приходить на зміну терміну “складне мовлення” аж на самому початку ХІХ ст. Л.Г. Якоб підкреслює: “Речення бувають або прості, або складні, залежно від того, чи одне чи багато суджень виражаються в них” [29, 354].

У сучасній лінгвістиці все більше уваги приділяють функціональному синтаксису речення, що вимагає використання трьох основних аспектів: формально-синтаксичного, семантико-синтаксичного й комунікативного. Звичайно, усі вони аналізуються не окремо, а у єдності, тобто здійснюється цілісний підхід до вивчення речення, зокрема, складного.

Із формально-граматичного погляду складне речення відзначається тим, що воно будується за певною структурною схемою на основі двох чи більше предикативних одиниць. З погляду граматичної семантики частини складного речення мають ті самі компоненти, що й просте речення: предикат, об’єкт, суб’єкт тощо. Але з погляду лексичної семантики – наявності пропозицій, що виражають певні ситуації, складне речення в багатьох випадках відрізняється від простого. Просте речення – монопропозитивне, складне – поліпропозитивне [18, 283].


  1. Загальна характеристика складного речення

Із формально-граматичного погляду складне речення відзначається тим, що воно будується за певною структурною схемою на основі двох чи більше предикативних одиниць. З погляду граматичної семантики частини складного речення мають ті самі компоненти, що й просте речення: предикат, об’єкт, суб’єкт тощо. Але з погляду лексичної семантики – наявності пропозицій, що виражають певні ситуації, складне речення в багатьох випадках відрізняється від простого. Просте речення – монопропозитивне, складне – поліпропозитивне [18, 283].


РОЗДІЛ 2

Складнопідрядне речення. Особливості класифікації складнопідрядних речень

  1. Загальна характеристика складного речення

Із середини ХVІІІ ст. до кінця 20-х років ХІХ ст. учення про складне речення формувалось як самостійний розділ синтаксичної науки. Уже в ряді граматичних студій початку ХІХ ст. функціонують терміни “головне речення”, “підрядне речення”. Термін “складне речення” приходить на зміну терміну “складне мовлення” аж на самому початку ХІХ ст. Л.Г. Якоб підкреслює: “Речення бувають або прості, або складні, залежно від того, чи одне чи багато суджень виражаються в них” [29, 354].

У сучасній лінгвістиці все більше уваги приділяють функціональному синтаксису речення, що вимагає використання трьох основних аспектів: формально-синтаксичного, семантико-синтаксичного й комунікативного. Звичайно, усі вони аналізуються не окремо, а у єдності, тобто здійснюється цілісний підхід до вивчення речення, зокрема, складного.

Із формально-граматичного погляду складне речення відзначається тим, що воно будується за певною структурною схемою на основі двох чи більше предикативних одиниць. З погляду граматичної семантики частини складного речення мають ті самі компоненти, що й просте речення: предикат, об’єкт, суб’єкт тощо. Але з погляду лексичної семантики – наявності пропозицій, що виражають певні ситуації, складне речення в багатьох випадках відрізняється від простого. Просте речення – монопропозитивне, складне – поліпропозитивне [18, 283].


  1. Загальна характеристика складного речення

Із формально-граматичного погляду складне речення відзначається тим, що воно будується за певною структурною схемою на основі двох чи більше предикативних одиниць. З погляду граматичної семантики частини складного речення мають ті самі компоненти, що й просте речення: предикат, об’єкт, суб’єкт тощо. Але з погляду лексичної семантики – наявності пропозицій, що виражають певні ситуації, складне речення в багатьох випадках відрізняється від простого. Просте речення – монопропозитивне, складне – поліпропозитивне [18, 283].


ВИСНОВКИ

Підґрунтям для диференціації складнопідрядних речень нерозчленованої структури на конструкції з власне-прислівним і прислівно-кореляційним зв’язками є опорні (контактні) компоненти головної предикативної частини – валентно зумовлювальні/ валентно незумовлювальні, автосемантичні/ синсемантичні, з якими взаємодіє підрядна за допомогою асемантичних поліфункціональних гіпотактичних сполучників або сполучних слів – відносних займенників чи займенникових прислівників.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Арполенко Г. П., Забєліна В. П. Структурно-семантична будова речення в

сучасній українській мові. – К.: Наук. думка, 1982. – 132 с.

 1. Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке. – М.: Просвещение, 1988. – 160 с.

 2. Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Современный русский язык: Учеб. для студ. пед. ин тов: В 3 ч. – 2 е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1987. – Ч. 3: Синтаксис. Пунктуация. – 256 с.

 3. Бевзенко С.П. Структура складного речення в українській мові. – К.: Вид-во Київ. держ. пед. ін-ту, 1987. – 79 с.

 4. Богдан М. М. Сполучники і сполучні слова як засоби зв’язку частин складнопідрядних речень // Укр. мова і літ. в шк. – 1979. – № 1. – С. 69 – 75.

 5. Ожоган Василь. Семантико-синтаксична структура складнопідрядних речень адвербіального типу з прономінативними локативними компонентами // Наук. зап. Кіровогр. держ. пед. ун ту імені Володимира Винниченка. – Серія: Філол. науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2006. – Вип. 67. – С. 102 – 115.

 6. Королько Л. М. „Голодомор 1932-1933 на Сватівщині”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svatovo.ws/famine/index.html.

Посилання на сайти, портали, Інтернет-ресурси розміщуються окремо в кінці списку використаних джерел без нумерації під заголовком, наприклад:

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

http://www.botany.kiev.ua.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Барка В.К. Жовтий князь: Роман. – К.: Дніпро, 1991. – 266 с.

 2. Гончар О. Собор: Роман. – К.: Дніпро, 1989. – 270 с.

 3. Драч І.Ф. Лист до килини: Поезії: Для ст. шк. віку. – 2-ге вид., допов. – К.: Веселка, 1994. – 286 с.

 4. Костенко Ліна: Навчальний посібник-хрестоматія / Ідея, упорядкування, інтерпретація творів Григорія Клочека. – Кіровоград: Степова Еллада, 1999. – 320 с.

 5. Українка Леся. Досвітні огні: Вірші. – К.: Веселка, 1975. – 160 с.

 6. Шевчук В.О. Барви осіннього саду: Повісті, оповідання. К.: Дніпро, 1986. – 488 с.(Для робіт з укр. мови та літератури)


ДОДАТКИ


Додаток 1.1.

Номер розділу


Номер додатка у розділі


Похожие:

Зразок оформлення титульної сторінки iconЗразок оформлення предметної сторінки класного журналу після завершення навчального року
У разі винесення практикуму з фізики на період навчальної практики дата перевірки може бути 11. 06. 2010р
Зразок оформлення титульної сторінки iconЗразок 1-ої сторінки форми Типова форма n м-14

Зразок оформлення титульної сторінки iconПрактична робота Розробка найпростішої веб-сторінки Мета
Створити веб-сторінки для кожного учня класу, налагодити гіперпосилання з головної сторінки index html на сторінки учнів класу
Зразок оформлення титульної сторінки iconЗразок оформлення сторінок обліку навчальних досягнень учнів з фізики

Зразок оформлення титульної сторінки iconВимоги до оформлення сторінки науково-дослідницької роботи
На сторінці: не більше 1800 знаків; до 29 рядків (можливо, 40 + 2 рядки залежно від інтервалу)
Зразок оформлення титульної сторінки iconЗразок оформлення письмового звернення громадян
Начальнику управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради
Зразок оформлення титульної сторінки iconЗразок оформлення письмового звернення громадян
Начальнику управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради
Зразок оформлення титульної сторінки iconПоложення про проведення І, II етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України Зразок оформлення титульного аркуша
Орданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Диканської райдержадміністрації
Зразок оформлення титульної сторінки iconДокументи
1. /Розд_л _ стандарт/Завдання 1.1/зразок.docx
2. /Розд_л...

Зразок оформлення титульної сторінки iconЗразок оформлення письмового звернення громадян Завідувачу комунального закладу «Дошкільного навчального закладу (ясла – садок) №97 Харківської міської ради»
Завідувачу комунального закладу «Дошкільного навчального закладу (ясла – садок) №97 Харківської міської ради»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы