Закон України «Про відпустки» icon

Закон України «Про відпустки»

НазваниеЗакон України «Про відпустки»
Дата конвертации16.04.2013
Размер104.98 Kb.
ТипЗакон

Практика надання працівникам додаткових відпусток без збереження заробітної плати


Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі – Закон № 504), статті 74–84 КЗпП України та інші законодавчі акти встановлюють державні гарантії права на відпустки, визначають умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб і інтересів, всебічного розвитку особистості.

Згідно зі статтею 4 Закону № 504 установлюються такі види відпусток:

• щорічні основна та додаткові відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, за особливий характер праці та інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;

• додаткові відпустки у зв'язку з навчанням;

• творча відпустка;

• соціальні відпустки (у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, додаткова відпустка працівникам, які мають дітей);

• відпустки без збереження заробітної плати.

З метою задоволення життєво важливих потреб і інтересів працівників статтею 25 Закону №504, статтею 84 КЗпП, а також іншими нормативно-правовими актами врегульовано питання надання їм двох видів відпусток без збереження заробітної плати:

• відпустки, що надаються в обов'язковому порядку працівникам за їх бажанням на підставі суб'єктивного права, визначеного законом (таблиця);

• відпустки, за згодою сторін, тобто відпустки що надаються за сімейними обставинами та з інших причин.

Таблиця

^ Правові підстави для надання в обов'язковому порядку працівникам

відпусток без збереження заробітної плати


№ пор

Категорії працівників


Тривалість відпустки


Стаття 25 Закону № 504


1

Мати або батько, який виховує дітей без матері (в т. ч. й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда

До 14 календарних днів щорічно

2

Чоловік, дружина якого перебуває в післяпологовій відпустці

До 14 календарних днів

3

Мати або інші особи, зазначені в частині третій статті 18 (батько, баба, дід, інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину) і частині першій статті 19 Закону № 504 (жінка, яка працює і має двох або більше дітей до 15 років або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинока мати, батько, який виховує дитину без матері, у т. ч. у разі її тривалого перебування матері у лікувальному закладі), а також особа, яка взяла дитину під опіку, у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду

Визначається у медич-ному висновку, але не як до досягнення дити-ною шестирічного віку, а в разі, якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсуліно-залежний), – шістнадця-тирічного віку

4

Ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною2, та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII

До 14 календарних днів щорічно

5

Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною3

До 21 календарного дня щорічно
6

Пенсіонери за віком та інваліди III групи (а також пенсіонери за віком, які одержують пенсію на пільгових умовах)

До 30 календарних днів щорічно

7

Інваліди I та II груп

До 60 календарних днів щорічно
8

Особи, які одружуються

До 10 календарних днів
9

Працівники у разі смерті:

– рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер;

– інших рідних


До 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад

До 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад
10

Працівники для догляду за хворим родичем по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду

Визначається за медич-ним висновком, але не більше 30 календарних днів
11

Працівники для завершення санаторно-курортного лікування

Визначається за медич-ним висновком
12

Працівники, допущені до вступних іспитів у вищі навчальні заклади

15 календарних днів без урахування часу, необ-хідного для проїзду до місцезнаходження нав-чального закладу та назад
13

Працівники, допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки

Визначається трива-лістю, необхідним для проїзду до місцезнаход-ження вищого навчаль-ного закладу або закладу науки і назад
14

Сумісники

До закінчення відпустки за основним місцем роботи
15

Ветерани праці

До 14 календарних днів щорічно
16

Працівники, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію

До 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісяч-ного терміну безперерв-ної роботи
17

Працівники, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості (за наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини)

12 календарних днів без урахування часу, необ-хідного для проїзду до місцезнаходження нав-чального закладу та у зворотному напрямі

Частина 3 статті 218 КЗпП


18

Протягом десяти навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів працівникам, за їх бажанням, може бути надано додатково ще один-два вільних від роботи дні на тиждень без збереження заробітної плати.

1–2 вільних від роботи дні на тиждень

Частина 5 статті 218 КЗпП


19

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання

1 вільний від роботи день на тиждень


Частина 4 статті 29 і частина 5 ста-тті 67 Закону України «Про вибори Прези-дента України» від 5 березня 1999 року № 474-XIV

20

Голова, заступник голови, секретар або інші члени територіальної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії

Протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду
21

Довірена особа кандидата в Президенти України

З дня її реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення її повноважень або закінчення виборчого процесу


Частина 6 статті 36, частина 1 статті 73 Закону України «Про ви-бори народних депутатів Украї-ни» від 25.03. 2004 № 1665-IV

22

Голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної чи дільничної виборчої комісії

Протягом виборчого процесу або частини цього періоду
23

Кандидат у депутати, крім кандидата в депутати, який є Президентом України або народним депутатом України

На період перед-виборної агітації

Частина 3 статті 27, частина 1 ста-тті 58 і частина 8 статті 59 Закону України «Про ви-бори депутатів Верховної Ради Автономної Рес-публіки Крим, місцевих рад і сільських, селищ-них, міських го-лів» від 06.04. 2004 № 1667-IV

24

Голова, заступник голови, секретар або у разі їх відмови – інші члени територіальної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії

Протягом виборчого процесу

25

Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

На період перед-виборної агітації
26

Довірені особи кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови


З дня їх реєстрації на період виборчого процесу


Частина 4 статті 71 і частина 3 статті 72 Закону України «Про судоустрій Украї-ни» від 07.02. 002 № 3018-III

27

Народний засідатель, присяжний

На час виконання ними обов'язків у суді

Частина 3 статті 86 ЦПКУ


28

Свідки, спеціалісти, перекладачі, експерти

На час розгляду судами цивільних справ

Частина друга статті 126 КЗпП

29

Працівник, який впроваджує винахід, корисну модель, промисловий зразок або раціоналізаторську пропозицію на іншому підприємстві, в установі, організації

На час впровадження на іншому підприємстві

Пункт 13 статті 6 Закону України «Про статус вете-ранів військової служби, ветеранів органів внутріш-ніх справ і деяких інших осіб і їх соціальний за-хист» від 24.03. 1998 № 203/98-ВР


30

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани державної пожежної охорони, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

До 14 календарних днів на рік


Пункт 36 Поло-ження про поря-док і умови про-ходження служби в митних органах України, затвер-дженого постано-вою Кабінету Мі-ністрів України від 09.02.1993 № 97

31

Службові особи митних органів

Час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки та назад, що не перевищує 15 діб
32

До осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, належать:

– Герої Радянського Союзу;

– повні кавалери ордена Слави;

– особи, нагороджені чотирма та більше медалями «За відвагу»;


– Герої Соціалістичної Праці, відзначені цим званням за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років.


До осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, належать:

– Герої Соціалістичної Праці;

– Герої України;

– повні кавалери ордена Трудової Слави.)

ст. 11 Закону Ук-раїни «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального за-хисту» від 22.10. 1993 № 3551-XII

Відповідно до ви-щезгаданого Зако-ну, п. 22 ст. 16, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщи-ною, відпустка без збереження заробітної плати надається трива-лістю до трьох тижнів.

ст. 8 Закону Ук-раїни «Про основ-ні засади соціаль-ного захисту вете-ранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12 1993 № 3721-XII

Для надання відпустки без збереження заробітної плати працівник подає власникові письмову заяву із зазначенням обставин (хвороба або смерть рідних, необхідність догляду за хворим родичем, весілля тощо). До заяви додаються відповідні документи, що підтверджують факт виникнення обставин, із вказівкою строку відпустки та дати її початку. У цьому разі період відпустки залежить не від бажання працівника, а від часу виникнення таких обставин.

Разом з тим відповідно до Закону № 504 деякі категорії працівників мають право щорічно йти у відпустку без збереження заробітної плати. Наприклад, відпустку без збереження заробітної плати щороку можуть брати матері, які мають двох і більше дітей віком до 15 років, ветерани праці, ветерани війни, пенсіонери, інваліди та ін. Ця відпустка може бути поділена на частини, але таким чином, щоб у цілому її тривалість не перевищувала періоду, визначеного Законом № 504.

Застереження!

Відпустка без збереження заробітної плати, не використана цього року, не переноситься на наступний рік.

Крім того, працівник має право взяти відпустку без збереження заробітної плати з декількох підстав.

Час надання відпусток без збереження заробітної плати в одних випадках визначається самим працівником у межах дії обставин, зазначених у статті 25 Закону № 504, а в інших – підлягає узгодженню з власником. Час відпустки без збереження заробітної плати деяким категоріям працівників надається власником з дня, про який просить працівник. До таких категорій належать:

• працівники, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

• працівники, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

У межах періоду обставин, які дають право на відпустку без збереження заробітної плати, відпустка надається з дня, про який просить працівник, у випадку:

• перебування дружини в післяпологовій відпустці;

• якщо дитина віком до шести років потребує постійного домашнього догляду;

• одруження;

• смерті родичів;

• догляду за хворим родичем;

• завершення санаторно-курортного лікування;

• допущення до вступних іспитів в аспірантуру, і навчання в аспірантурі;

• якщо діти у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.

У всіх інших випадках час відпустки без збереження заробітної плати має бути погоджений з власником.

На підставі статті 26 Закону № 504 за згодою сторін трудового договору працівникові може бути надана відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 15 календарних днів на рік. Для її надання в заяві на ім'я керівника підприємства працівник зазначає сімейні обставини або інші причини, які обумовили потребу у відпустці, крім випадків, зазначених у статті 25 Закону № 504. Перелік цих причин чинним законодавством України не встановлено, тому що поважність їх залежить від конкретних обставин, що склалися в того чи іншого працівника.

Підтвердних документів для надання відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін не потрібно. Працівник може використовувати її частинами з обмеженням сумарної тривалості відпустки 15 календарними днями на рік. Рішення про надання цієї відпустки може прийматися лише власником.
Похожие:

Закон України «Про відпустки» iconЗакон України "Про відпустки" Види відпусток Щорічні відпустки: основна відпустка (ст. 6)
Соціальні відпустки: відпустка у зв язку з вагітністю та пологами (ст. 17) відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного...
Закон України «Про відпустки» iconТипова форма № п-5
Відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами (стаття 17 Закону України "Про відпустки") та відпустка для догляду за дитиною до досягнення...
Закон України «Про відпустки» iconЗакон України «Про освіту»; • Закон України «Про загальну середню освіту»; • Закон України «Про дошкільну освіту»; • Закон України «Про позашкільну освіту»; • Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр
Тому актуальним питанням сьогодення є забезпечення умов для розвитку інтелектуального потенціалу нації – позачергової умови науково-технічного...
Закон України «Про відпустки» iconЗакон України «Про дошкільну освіту» №2628-ііі, із змінами від 1 січня 2009 р. Закон України «Про освіту» №1060-хіі, із змінами від 11 червня 2008 р
Закон України «Про охорону дитинства». Із змінами і доповненнями, занесеними Законами України
Закон України «Про відпустки» iconЗакон України «Про освіту» (від 23. 05. 1991 р. №1060-хп). Закон України «Про професійно-технічну освіту» (від 10. 02. 1998 р. №103/98-вр)
Закон України «Про забезпечення ор­ганізаційно-правових умов соціального захис­ту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­кого...
Закон України «Про відпустки» iconПоложення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року №43 далі
«Про відпустки» від 15 листопада 1996 року №504/96-вр (далі — Закон №504) та ін. Основними нормативними документами, які безпосередньо...
Закон України «Про відпустки» iconЗакон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту»
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
Закон України «Про відпустки» iconЗакон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту»
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
Закон України «Про відпустки» iconПлан організаційно-масової та виховної роботи на 2011-2012 навчальний рік
Закон «Про освіту» (Україна ХХІ століття), Конституцію України, Закон України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний...
Закон України «Про відпустки» iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Державна програма Вчитель Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы