Положення про бібліотеку Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області І. Загальні положення icon

Положення про бібліотеку Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області І. Загальні положення

НазваниеПоложення про бібліотеку Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області І. Загальні положення
Дата конвертации03.01.2013
Размер98.04 Kb.
ТипПоложення

Затверджено

Директор школи

Богач Г.В.


Положення про бібліотеку

Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 72

Харківської міської ради Харківської області


І. Загальні положення


1.1. Шкільна бібліотека (надалі ШБ) Харківської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 72 Харківської міської ради Харківської області (надалі ХЗОШ №72) є його обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу.

1.2. ХЗОШ №72 забезпечує ШБ:

- необхідними службовими, виробничими приміщеннями відповідно до структури ШБ, санітарно-гігієнічних вимог, нормативів з охорони праці та експлуатації комп’ютерної техніки;

- фінансуванням на комплектування фондів ШБ;

- сучасною, комп’ютерною, телекомунікаційною, копіювально-розмножувальною технікою, виходом в Інтернет;

- умовами, які гарантують зберігання фондів і обладнання ШБ;

- ремонтом і сервісним обслуговуванням технічних засобів та обладнання ШБ;

- бібліотечною технікою та канцелярськими приладами та ін..;

- умовами для атестації працівників ШБ.

1.3 Забороняється використовувати приміщення ШБ для робіт, не передбачених цим Положенням.

1.4 Майно та приміщення ШБ утримуються ХЗОШ №72 на умовах безстрокового і безкоштовного користування та перебуває в його оперативному управлінні.

1.5. У своїй діяльності ШБ керується Конституцією України, законами України, іншими чинними нормативно-правовими актами в галузі освіти й культури, регламентованими документами місцевих органів управління осві­ти, рекомендаціями Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського, Статутом ХЗОШ № 72, Положенням про ШБ ХЗОШ № 72.


1.6. В основу розробки Положення покладена Концепція інформатизації

мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України та Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.

1.7. Діяльність ШБ відображається у Статуті ХЗОШ № 72, перспективних та річних планах роботи ХЗОШ № 72.

1.8. Фінансування ШБ здійснюється за кошти Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освіти, кошти благодійного батьківського фонду, спонсорські кошти.

1.9 Обслуговування користувачів ШБ здійснюється у відповідності до Правил користування ШБ, що затверджуються директором ХЗОШ №72, правил техніки безпеки та протипожежної охорони, санітарно-гігієнічних вимог.

1.10. ШБ ХЗОШ № 72 є складовою галузевої мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України. Головним координаційним науково-методичним центром для ШБ є Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського.

1.11. ШБ у своїй роботі взаємодіє з педагогічним колективом і педагогічною радою ХЗОШ № 72, громадськими об'єднаннями міста.

2. Основні завдання шкільної бібліотеки

2.1. Упровадження в діяльність ШБ сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою забезпечення подальшого удосконалення навчально-виховного процесу, доступності та ефективності освіти, підготовки молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

2.2. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу ХЗОШ №72, у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті.

2.3. Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи, упровадження в діяльність ШБ сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

2.4. Підвищення загальноосвітнього, професійного та культурного рівня учасників навчально-виховного процесу, якісне інформаційно-бібліотечне забезпечення всіх категорій користувачів.

2.5. Формування єдиного фонду бібліотечно-інформаційних ресурсів, який об'єднує спеціалізовані фонди друкованої продукції, аудіо-відео та електронних матеріалів з урахуванням інформаційних потреб учасників навчально-виховного процесу.

2.6. Забезпечення вільного доступу до бібліотечно-інформаційних ресурсів ХЗОШ № 72 на різних носіях: паперовому (книжковий фонд, фонд періодич­них видань), цифровому (компакт диски), комунікативному (комп'ютерні мережі) тощо.

2.7. Надання оперативного доступу через мережу Інтернет до вітчизняних та світових інформаційних ресурсів.

2.8. Сприяння вихованню гармонійної, різнобічно розвиненої особистості, свідомої свого громадського обов’язку; особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє використовувати набуті знання й уміння для творчого вирішення проблем, критичного мислення, обробки різноманітної інформації.

2.9. Виховання у користувачів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації.

2.10. Створення сприятливих умов для творчої активності і самоосвіти учнів, підвищенню професійної компетентності педагогічних кадрів та їх безперервної освіти.

^ 3. Зміст роботи шкільної бібліотеки

3.1. Формує універсальний бібліотечний фонд навчальними, художніми, науковими, довідковими, педагогічними та іншими виданнями на тра­диційних та нетрадиційних носіях.

3.2. Поповнює спеціалізовані підфонди за рахунок автоматизованих інформаційних ресурсів мережі Інтернет, баз та банків даних інших закладів та організацій.

3.3.Здійснює організацію, раціональне розміщення фондів та забезпечує якісний облік, у т.ч. із застосуванням електронної системи обліку, документів, що надійшли до фонду ШБ.

3.4. Створює єдиний довідково-пошуковий апарат на наявні у ШБ ресурси.

3.5. Здійснює бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів на абонементі та читальному залі.

3.6. Вивчає інформаційні потреби користувачів, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної та масової роботи.

3.7.Здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів ШБ, використовуючи всі форми і методи колективного та індивідуального обслуговування про нові надходження літератури шляхом підготовки бібліографічних видань (інформаційних та рекомендаційних бібліографічних списків, бібліографічних покажчиків), організовує виставки нових надходжень та тематичні виставки літератури, виставки до педагогічних нарад, семінарів, знаменних дат у галузі освіти і культури, готує бібліографічні огляди літератури з актуальних питань.

3.8. Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок,бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо.

3.9. Спільно з учителями проводить літературні ігри, вікторини, свята книги та інші масові заходи.

3.10. Бере участь в науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов’язана з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації.

3.11. В межах своєї діяльності бере участь у навчально-виховному процесі в організації класних, масових заходів, виставках та оглядах, передбачених планом роботи.

3.12.Створює банк педагогічної інформації як основи єдиної інформаційної служби навчального закладу, здійснює накопичення й систематизацію інформації з предметів, розділів, тем.

3.13. Надає бібліотечно-інформаційні послуги.

3.14. Взаємодіє з іншими бібліотеками та інформаційними центрами з метою обміну інформацією.

3.15. Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

3.16. Надає консультативну та практичну допомогу користувачам ШБ у рішенні завдань, які виникають у процесі навчальної і професійної діяльності.

3.17.Створює відповідні умови для індивідуальної роботи вчителів (перегляд, оцінювання, добирання засобів навчання, необхідних для застосування на уроках або в позакласній роботі).

^ 4. Управління, структура та штати шкільної бібліотеки

4.1. Загальне керівництво ШБ , створення необхідних умов для здійснення якісної та ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, прийом на роботу бібліотечних працівників здійснює директор ХЗОШ №72. ШБ не є юридичною особою. Вона має штамп, який містить у собі назву навчального закладу.

4.2. Керівництво ШБ здійснює завідувач, який призначається керівником навчального закладу.

4.3. Завідувач ШБ повинен мати відповідну вищу професійну освіту, стаж роботи за фахом не менше 3-х років та вміння володіти комп'ютерною технікою.

4.4. Завідувач несе відповідальність у межах своєї компетенції за організацію та результати діяльності ШБ відповідно до функціональних обов'язків, передбачених кваліфікаційними вимогами, трудовим договором та Статутом ХЗОШ № 72.

4.5. Завідувач ШБ входить до складу педагогічної ради ХЗОШ № 72.

4.6. Завідувач ШБ розробляє та надає на затвердження керівнику ХЗОШ№72:

положення про ШБ;

правила користування ШБ;

плани роботи ШБ;

технологічну документацію.

4.7. Структура ШБ включає в себе абонемент, читальну залу, книгосховище для підручників.

4.8. Посадові обов'язки працівників ШБ визначаються посадовими інструкціями.

4.9. Посадові оклади працівників ШБ встановлюються відповідно до чинного законодавства.

4.10. Трудові відносини працівників ШБ регулюються, трудовим законодавством України та колективним договором навчального закладу.

4.11. Режим роботи ШБ встановлює керівник навчального закладу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку. Один раз в місяць в ШБ встановлюється санітарний день.

4.12 Виконання робіт працівником ШБ, не передбачених даним Положенням оплачується додатково або компенсується додатковими вихідними.

4.13. Щоденно дві години робочого дня виділяється на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.

4.14. При ШБ працює бібліотечний актив з числа учнів, який допомагає у виконанні бібліотечної роботи.

4.15. Для вирішення актуальних питань діяльності бібліотеки на правах дорадчого органу створена бібліотечна рада, до складу якої входять працівник бібліотеки, представники педагогічного колективу та учні.

^ 5. Ресурси та матеріально-технічне забезпечення шкільної бібліотеки

5.1. З метою повноцінного бібліотечно-інформаційного забезпечення діяльності учасників навчально-виховного процесу та відповідно до вікових та індивідуальних інформаційних потреб користувачів у ШБ формуються ресурси на традиційних і нетрадиційних носіях.

5.2. ШБ має бути обладнаний сучасним комп’ютером, принтером, антивірусним програмним забезпеченням, обладнанням для виходу в мережу Інтернет.

5.3. Комп'ютер ШБ повинен бути підключений до локальної мережі навчального закладу.

5.4. Прикладне та захисне програмне забезпечення має бути ліцензійним.

^ 6. Права й обов'язки шкільної бібліотеки

6.1.ШБ має право:

6.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у даному Положенні.

6.1.2. Розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується керівником навчального закладу.

6.1.3. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку, нанесеного користувачем.

6.2. Бібліотечні працівники мають право:

6.2.1. На вільний доступ до інформації, пов’язаної з завданнями, що стоять перед бібліотекою, а саме до навчальних програм, планів роботи навчального закладу та його підрозділів.

6.2.2. На підтримку з боку органів освіти різного рівня та адміністрації навчального закладу в організації підвищення кваліфікації працівників ШБ, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об’єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-масової роботи.

6.2.3. На атестацію.

6.2.4. На додаткову оплату праці згідно з чинним законодавством.

6.2.5. На щорічну відпустку в розмірі 24 календарних днів та на додаткову оплачувану відпустку (до 7 календарних днів) відповідно до колективного договору.

6.2.6. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

6.2.7. Вносити пропозиції щодо компенсаційних заходів, пов’язаних зі шкідливими умовами праці (бібліотечний пил, перевищення нормативів роботи за комп’ютером тощо).

6.3 Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

6.3.1. Виконання трудових відносин згідно з законодавчо-нормативними актами про працю в Україні та колективним договором загальноосвітнього навчального закладу.

6.3.2. Дотримання функцій, що передбачені цим Положенням.

6.3.3. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.

6.4. Працівники ШБ зобов'язані:

6.4.1. Забезпечити вільний доступ користувачів до інформаційних ресурсів ШБ.

6.4.2. Формувати фонди ШБ відповідно до інформаційних потреб учасників навчально-виховного процесу.

6.4.3. Удосконалювати інформаційно-бібліографічне та бібліотечне обслуго­вування користувачів.

6.4.4.Забезпечити захист електронних ресурсів, зокрема від несанкціонованого доступу до комп'ютерів і комп'ютерної мережі.

6.4.5. Забезпечити належне розміщення, збереження, систематизацію та використання документів на різних носіях інформації.


^ 7. Права й обов'язки користувачів шкільної бібліотеки

7.1. Користувачі ШБ мають право:

7.1.1. Отримувати повну інформацію про склад і зміст фондів ШБ, наявні інформаційні ресурси та послуги.

7.1.2. Мати вільний доступ до бібліотечно-інформаційних ресурсів ШБ, вітчизняних та світових ресурсів через мережу Інтернет.

7.1.3. Отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі інформації.

7.1.4. Отримувати в тимчасове користування необхідні документи на різних носіях інформації.

7.1.5. Брати участь у заходах, які проводить ШБ.

7.1.6. Вимагати дотримання конфіденційності щодо інформації, якою вони користуються.

7.2. Користувачі ШБ зобов'язані:

7.2.1.Дотримуватися правил користування ШБ.

7.2.2. Дбайливо ставитися до документів з фондів ШБ.

7.2.3. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.

7.2.4. Не виносити з приміщення ШБ документи, не зафіксовані в читацькому формулярі.

7.2.5. Не користуватися комп'ютерною технікою без дозволу працівників ШБ.

7.2.6. Не включати технічні засоби без дозволу працівників ШБ.

7.2.7. Дотримуватися відповідних норм поведінки (дотримуватися тиші, не перебувати в приміщенні ШБ у верхньому одязі, не приносити зайві речі тощо).


Похожие:

Положення про бібліотеку Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області І. Загальні положення iconПоложення про бібліотеку та медіатеку Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області Загальні положення Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу надалі
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області
Положення про бібліотеку Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області І. Загальні положення iconПоложення про бібліотеку Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №100 ім. А. С. Макаренка Харківської міської ради Харківської області Загальні положення
Це Положення розроблено відповідно до Положення „Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу”, затвердженого наказом Міністерства...
Положення про бібліотеку Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області І. Загальні положення iconПоложення про бібліотеку Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №96 Харківської міської ради Харківської області Затверджено наказом ХЗШ I-III ступенів №96 хмр хо від 18. 02. 2011 №21
Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №96 Харківської міської ради Харківської області
Положення про бібліотеку Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області І. Загальні положення iconПоложення про шкільну бібліотеку Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів №85 Харківської міської ради Харківської області Загальні положення
Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується...
Положення про бібліотеку Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області І. Загальні положення iconПоложення про бібліотеку Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №37 Харківської міської ради Харківської області
Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №37 Харківської міської ради Харківської області
Положення про бібліотеку Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області І. Загальні положення iconПоложення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів №17 Харківської міської ради Харківської області комунальної форми власності. Загальні положення
Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів №17 Харківської міської ради Харківської області комунальної форми власності
Положення про бібліотеку Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області І. Загальні положення iconНаказ №346 Про надання дозволу на переведення на екстернатну форму навчання Рекало Анни Євгеніївни, учениці 5-б класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №53 Харківської міської ради Харківської області
Харківської міської ради (від 27. 10. 2011 №3631), на підставі клопотання адміністрації Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Положення про бібліотеку Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області І. Загальні положення iconПро результати атестації Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №49 Харківської міської ради Харківської області На виконання Законів України „Про освіту”
Фрунзенського району” та з метою забезпечення державного контролю за діяльністю навчальних закладів з 08. 11. 2011 по 22. 11. 2011...
Положення про бібліотеку Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області І. Загальні положення iconРозклад уроків Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126 Харківської міської ради Харківської області на 2012 – 2013 навчальний рік
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126 Харківської міської ради Харківської області
Положення про бібліотеку Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області І. Загальні положення iconПоложення про бібліотеку Харківської гімназії №1 Харківської міської ради Харківської області Загальні положення
Свою діяльність організовує спільно з пе­дагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы