Дніпропетровська обласна державна адміністрація icon

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

НазваниеДніпропетровська обласна державна адміністрація
Дата конвертации13.03.2013
Размер111.38 Kb.
ТипДокументы


Анотація


до методично-кваліфікаційного проекту, виконаного 14.02.2013 вчителем-методистом Письменської СЗШ Данилюк Н.А. По темі «Конкурентоспроможність як якісний показник професійної діяльності вчителя».


Цей проект зацікавить кожного вчителя-предметника незалежно від його педагогічного досвіду. Він містить матеріал для тих вчителів, хто завжди у пошуку інноваційних технологій для ефективної організації навчально-виховного процесу. В цій роботі ви знайдете методичні рекомендації та поради з особистого досвіду та надбань передового досвіду вчителів України та зарубіжних колег по вихованню креативної інноваційної особистості учня і вчителя-професіонала, конкурентоспроможного в своїй діяльності.


Робота виконана на 6 сторінках, має 32 абзаци, 19 малюнків, містить висновки та пропозиції.


^ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

^ ПИСЬМЕНСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

ВУЛ. НОВА, 2, СЕЛИЩЕ ПИСЬМЕННЕ ВАСИЛЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

^ Вчитель англійської мови

вищої категорії, методист

Данилюк Ніна Антонівна


Лютий, 2013

Сучасне суспільство характеризується швидкими змінами у всіх сферах життя. Особливо швидко зміни відбуваються в інформаційному, зокрема освітянському просторі. На розвиток освіти вплинули суспільні інтеграційні процеси, що зумовили потребу негайно переглянути й реформувати освіту на всіх рівнях, оскільки наявні системи не повністю відповідали сучасним запитам та потребували переорієнтації.

Рівень розвитку сучасного суспільства, зростаючий об’єм інформації вимагають докорінних змін в системі освіти. Якість освіти – це питання, яке хвилює сьогодні не тільки нас, освітян, а й тих – хто отримує кінцевий продукт, який випускає школа – суспільство, державу. На жаль, статистичні дані, не радують нас показниками. Розбудова сучасної української школи насамперед вимагає істотного поліпшення якості роботи педагогічних кадрів. Тож головною метою для кожного освітянина є виявлення проблем, негативних тенденцій, а відповідно – коригування освітніх процесів та прогнозування подальшого їх розвитку. У зв’язку з цим перед суспільством і школою стоять задачі створення сприятливих умов для розвитку творчої конкурентоспроможної особистості, що володіє високими моральними якостями та готова приймати відповідальні рішення.

Проблема формування конкурентоспроможної особистості є найбільш актуальною в умовах створення ринкових відносин в країні в зв’язку з тим що на сучасному ринку крім ринку товарів починає активно діяти і ринок особистостей. Персональний успіх конкретного працівника в ринкових відносинах в більшій мірі визначається тим, наскільки людина виявиться підготовленою до професійної діяльності, компетентною в рішеннях життєвих проблем, комунікабельною і т.п. тобто в цілому конкурентоспроможною особистістю. Випускник школи як член європейської спільноти має володіти такими компетентностями:

Компетентність Саморозвитку.

Уміння самостійно здобувати інформацію з різноманітних джерел різними способами виділяти головне, аналізувати, оцінювати, використовувати на практиці для власного розвитку, технічна компетентність; складати алгоритм навчальної діяльності; здійснювати навчальну діяльність у взаємодії; прогнозувати результат такої діяльності, докладати зусилля до його досягнення; формулювати, висловлювати, доводити власну думку; здатність навчатися протягом усього життя, підвищувати професійний рівень. Сучасна освіта разом із засвоєнням базових знань має навчити того, хто вчиться, самостійно оволодівати новими знаннями та спонукати особистість до навчання впродовж всього життя;


Компетентність Комунікативна.

Під комунікативною компетентністю розуміють певну сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування, здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми. Вона передбачає уміння змінювати глибину і коло спілкування, розуміти і бути зрозумілим для партнера по спілкуванню. Комунікативна компетентність формується в умовах безпосередньої взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування;


Компетентність Соціальна.

Соціальна (здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і колективних дій; уміння визначати й реалізовувати мету комунікації в залежності від обставин; підтримувати взаємини; розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях);


Компетентність Полікультурна.

Спроможність аналізувати й оцінювати досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному й духовному контексті сучасного суспільства; знати рідну й іноземні мови, інтерактивно їх використовувати; опановувати моделі толерантної поведінки, створювати умови для конструктивної співпраці в умовах культурних, мовних і релігійних відмінностей між людьми; застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему загальнолюдських цінностей;


Компетентність Інноваційна.

Уміння використовувати джерела інформації, зокрема ІКТ, уміння раціонально використовувати комп’ютер для пошуку, опрацювання й систематизації, зберігання й передавання інформації, оперувати технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства;


Компетентність Прагнення до продуктивної творчої діяльності.

Уміння продуктивно використовувати вільний час як засіб творчого розвитку особистості, розвивати і вдосконалювати творче мислення, креативність, орієнтуватися на творчий пошук.


Існують і предметні компетентності. Предметні компетентності можуть бути виведені як реальні вимоги до засвоєння учнями сукупності знань, способів діяльності, на основі яких формуються певні вміння й навички, досвід ставлень з певної галузі знань, що вкупі породжують якості особистості, спроможної успішно діяти в суспільстві.


Наприклад предметна компетентність з мови - комунікативна. Вона передбачає уміння змінювати глибину і коло спілкування, розуміти і бути зрозумілим для партнера по спілкуванню.


Мовна (лінгвістична) - змістова лінія школярів. Провідною є мовленнєва (комунікативна) лінія, яка передбачає формування вмінь і навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), тобто формування комунікативної (мовленевої) складової комунікативної компетентності.


Комунікативна компетентність забезпечує:

 • Оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності й основами культури усного й писемного мовлення, вміннями й навичками спілкування в різних сферах і ситуаціях у відповідності до досвіду, інтересів, психологічних особливостей мовця.

 • Здатність засобами мови вирішувати актуальні для мовця й суспільства задачі спілкування у побуті, суспільній, виробничій та культурній сферах життя, вміння використовувати мову й мовлення для реалізації цілей спілкування.Отже, під комунікативною компетентністю розуміють певну сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування, здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, здійснювати обмін інформацією.


За всі часи свого існування людське суспільство пережило безліч епох: Кам’яний вік, Залізний, Золотий та ін. Час, в якому ми живемо зараз називають «Віком Інформації». Загальновідомим є гасло – «Хто володіє інформацією – той керує світом». Саме тому доцільно визнати за оволодінням комунікативною компетентністю домінуючої ролі для розвитку інноваційної особистості. І мається на увазі не лише вивчення змістового компонента рідної мови, а забезпечення оволодіння мовою світового масштабу, якою на сьогодні є англійська мова.


Англійська мова – інтернаціональна. Нею розмовляють у багатьох країнах. За географічними вимірами це найпоширеніша мова у світі. Вона займає друге місце після китайської і лише за кількістю носіїв. Більше 350 мільйонів людей розмовляють англійською як своєю рідною мовою. Така ж кількість людей використовує її як другу мову спілкування.

Англійська мова – офіційна мова 44 країн. Три четверті світової пошти та телеграм англійською. Більше 60% світових періодичних видань та радіо мовлень здійснюються англійською. Вісімдесят процентів інформації у світових комп’ютерних системах також англійською.


Англійська мова – це основана мова бізнесу, комерції та технологій. Це мова спорту, офіційна мова Олімпійських ігор.


Сьогодні англійська мова стала ефективним засобом міжнародного спілкування.


Отже, якщо ми говоримо про формування інноваційної особистості в Україні як соціальне замовлення, оволодіння англійською мовою має вирішальне значення для розвитку і визнання нашої країни як Європейської держави і повноправного члена світової спільноти.


Необхідно відзначити, що своєчасним відгуком на сучасне замовлення суспільства стали Державний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов. У цих документах, які базуються на рекомендаціях Ради Європи, закладено принципи комунікативного спрямування особистісної орієнтації, автономії учня, навчання, взаємопов'язаного з видами мовленнєвої діяльності, що реалізують один із ключових принципів загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти - «Іноземні мови - для життя».


Відповідно до вимог часу, у процесі формування принципово нової системи загальної освіти, яка поступово замінюватиме традиційну. Найзначущішою особливістю сучасної системи освіти є співіснування двох стратегій організації навчання — традиційної та інноваційної.


Сучасні методисти займаються пошуком все більш ефективних підходів до навчання іноземній мові, так як однотипність традиційних вправ, низький рівень мотивації часто призводять до втрати зацікавленості учнів у вивченні предмету та деградації сформованих мовленнєвих навичок та вмінь.


Які прийоми можна назвати найефективнішими? Ті, що продуктивно приносять позитивний результат. Чи можна окремо виділити метод викладання і назвати його найуспішнішим. Навряд чи. Розглянемо наступну структуру моделей навчання, що існують у сучасній школі.

Хотілося б презентувати найефективніші прийоми методики досягнення комунікативної, соціальної, полікультурної, інноваційної компетентностей, а також компетентностей прагнення до продуктивної творчої діяльності та саморозвитку, що використовуються мною на уроках англійської мови в Письменській СЗШ з 5 по 11 клас.

Наприклад:

 • Творчі роботи;

 • Проектно-пошукова діяльність;

 • Рольві та інтелектуальні ігри;

 • Рішення творчих задач;

 • Дидактичні ігри;


«Цікаві знахідки» - «It is interesting to know»

Кожному дається завдання підготувати виступ на 5-10 хвилин про будь-який цікавий факт культури, мова якої вивчається. Наприклад – Створення журналу “Англо-мовні країни”. Журнал має свої сторінки, кожна присвячена країні. Рубрики кожної сторінки діляться на обов’язкові (загальні відомості: повна назва, географічне положення, столиця, форма правління, кількість населення, прапор і герб) та «Цікаві знахідки». Цікаві факти відбираються самими учнями. Це можуть бути розповіді про побут та традиції, факти з історії, свята, програми телебачення, школи, музеї, виставки, останні події культурного життя. Учні можуть підготувати драматизацію казки, виконання пісні, інсценування відомого твору, приготувати блюдо національної кухні, пограти в національні ігри. Головне, щоб виступ був яскравим та різнобарвним.


«Метод проектів»

При вивченні англійської мов найбільш значущі результати дає метод проектів. Проект – це творча діяльність учня, що відповідає інтелектуальним можливостям враховуючи вимоги, що надаються державним стандартом. Мета проектів – допомагати формуванню системи знань та умінь, сприяти самостійності, вмінню логічно мислити, бачити проблеми, приймати рішення, отримувати й використовувати інформацію, займатися плануванням, розвивати грамотність та багато інше. Головна ідея цього підходу у тому, що перенести акцент різних видів вправ на активну розумову діяльність учнів, що вимагає для свого оформлення володіння визначеними мовленнєвими засобами. Тільки метод проектів в змозі вирішити цю дидактичну задачу та перетворити урок у дискусійний, пошуковий клуб.

Головна ідея в наступному:

1. З великим захопленням виконується дитиною діяльність, котра

була обрана ним самим вільно.

2. Діяльність будується деколи не в джерелі предмету.

3. Лозунг цієї діяльності: "Все з життя-все для життя".


Прийом «Тренінг»

Прийом тренінг передбачає постановку перед учнями проблемного питання для обговорення у групі. На підготовчому етапі проводиться вибір ведучого та розподіляються завдання кожному з учасників тренінгу. Ведучий координує як підготовку до тренінгу, так і роботу групи під час його проведення. Учасники тренінгу готують доповіді відповідно до тематики тренінгу.

Наприклад, тренінг у 9 класі по темі «Американська мрія».

Ведуча підготувала вступне та заключне слово, а також допоміжні матеріали (анкети, тести), що були використані впродовж тренінгу. В кінці тренінгу відбулося обговорення ідей, підведення підсумків та оцінювання. Цей прийом є дуже дієвим, так як вчитель займає позицію незалежного спостерігача і вся відповідальність за ефективність та успішність роботи лягає на учнів. Кожен намагався якнайкраще проявити себе, відчуваючи свою самостійність та відповідальність перед колективом.

«Американська мрія»

Форма проведення – тренінг.

Інтерактивні технології, які були використані на тренінгу:

 • робота в малих групах

 • мікрофон

 • аналіз ситуації

 • проектний метод


Метод проектів як педагогічна технологія включає в себе цільову направленість, наукові ідеї, на яких спирається система дій учителя й учня, критерії оцінки та новий результат.Конкурентноспроможність як сучасна вимога професіоналізму учителя визначається як рівень переваги по відношенню до інших. Таким чином, конкурентноспроможність учителя визначається через поняття «педагогічна майстерність. отже, педагогічна майстерність може бути розглянута як ідеал педагогічної роботи, що вимагає від педагогів самовдосконалення і як еталон, що вміщує оцінку ефективності педагогічної діяльності.

Конкурентноздатний педагог – це такий педагог, що забезпечує стійкий рівень освітянських послуг, не проблем з навчальною завантаженістю, та ім’я якого знають всі, у якого намагаються вчитися, хто витримує конкурс.

В сучасних умовах вчитель повинен замислюватися над конкурентоздатністю. Неможна не згодитись з думкою, що при переході до ринкових відносин має відбутися зміна особистісної позиції вчителя від статусу найманого державного службовця, який пасивно чекає на збільшення заробітної платні державою – до позиції самостійного професіонал, активного суб’єкта на ринку освітніх послуг, спроможного найкращим чином розпоряджатися своїм інтелектуальним капіталом, своєю педагогічною, науково-педагогічною кваліфікацією та знаходити найбільш ефективні сфери застосування – як у своєму навчальному закладі, так і в інших. Нововведення в системі освіти ставлять педагога в ситуацію необхідності якісної зміни професійних компетентностей, необхідності позиціювання.
Похожие:

Дніпропетровська обласна державна адміністрація iconДніпропетровська обласна державна адміністрація
...
Дніпропетровська обласна державна адміністрація iconДніпропетровська обласна державна адміністрація управління преси та інформації
Кірова,1, м. Дніпропетровськ, 49004, тел./факс (056)742-70-70, reception@adm dp ua, Єдрпоу 33717066
Дніпропетровська обласна державна адміністрація iconУкраїна дніпропетровська обласна державна адміністрація управління преси та інформації
Для підвищення конкурентоспроможності учнів пту на Дніпропетровщині буде створено 3 центри нових технологій
Дніпропетровська обласна державна адміністрація iconДніпропетровська обласна державна адміністрація управління преси та інформації
Кірова,1, м. Дніпропетровськ, 49004, тел./факс (056)742-70-70, e-mail: reception@adm dp ua, код єдрпоу 33717066
Дніпропетровська обласна державна адміністрація iconДніпропетровська обласна державна адміністрація управління преси та інформації
Кірова,1, м. Дніпропетровськ, 49004, тел./факс (056)742-70-70, e-mail: reception@adm dp ua, код єдрпоу 33717066
Дніпропетровська обласна державна адміністрація iconДніпропетровська обласна державна адміністрація управління преси та інформації
Кірова,1, м. Дніпропетровськ, 49004, тел./факс (056)742-70-70, e-mail: reception@adm dp ua, код єдрпоу 33717066
Дніпропетровська обласна державна адміністрація iconДніпропетровська обласна державна адміністрація управління преси та інформації
Кірова,1, м. Дніпропетровськ, 49004, тел./факс (056)742-70-70, e-mail: reception@adm dp ua, код єдрпоу 33717066
Дніпропетровська обласна державна адміністрація iconДніпропетровська обласна державна адміністрація управління преси та інформації
Кірова,1, м. Дніпропетровськ, 49004, тел./факс (056)742-70-70, e-mail: reception@adm dp ua, код єдрпоу 33717066
Дніпропетровська обласна державна адміністрація iconДніпропетровська обласна державна адміністрація управління преси та інформації
Кірова,1, м. Дніпропетровськ, 49004, тел./факс (056)742-70-70, e-mail: reception@adm dp ua, код єдрпоу 33717066
Дніпропетровська обласна державна адміністрація iconДніпропетровська обласна державна адміністрація управління преси та інформації
Кірова,1, м. Дніпропетровськ, 49004, тел./факс (056)742-70-70, e-mail: reception@adm dp ua, код єдрпоу 33717066
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы