Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами icon

Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами

НазваниеПро затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами
Дата конвертации14.12.2012
Размер51.17 Kb.
ТипДокументы


                                                          


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А ЗN 183 від 11.03.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
3 квітня 2002 р.
за N 329/6617


Про затвердження Типового договору про навчання,
підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації або про надання додаткових
освітніх послуг навчальними закладами


На виконання статті 61 Закону України "Про освіту"
( ^ 1060-12 ) та статті 64 Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Типовий договір про навчання, підготовку,
перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових
освітніх послуг навчальними закладами, що додається.

2. Встановити, що Типовий договір поширюється на навчальні
заклади незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

3. Керівникам навчальних закладів під час укладання договорів
про надання освітніх послуг керуватися Типовим договором.

Т.в.о Міністра В.О. Зайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
11.03.2002 N 183

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 квітня 2002 р.
за N 329/6617

^ ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про навчання, підготовку, перепідготовку,
підвищення кваліфікації або про надання додаткових
освітніх послуг навчальними закладами____________________________________________________________
(повна назва навчального закладу)

в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові
керівника навчального закладу)

що діє на підставі статуту (положення) навчального закладу, далі -
Виконавець, та __________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повна
назва юридичної особи,
назва документа, що встановлює правоздатність
такої юридичної особи)


далі - Замовник, далі - сторони, уклали цей договір про таке:

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів
Замовника здійснити навчання (підготовку, перепідготовку,
підвищення кваліфікації кадрів або надати додаткову освітню
послугу), далі - освітня послуга, а саме:

__________________________________________________________________
(указуються форма навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень,
назва спеціальності з підготовки або з якої спеціальності на яку
спеціальність здійснюється перепідготовка, або назва
спеціальності, за якою підвищується кваліфікація кадрів, або
підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за
робітничими професіями, або назва додаткової освітньої послуги)

__________________________________________________________________
(місце та строки надання освітньої послуги (строк надання
освітньої послуги з навчання, підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів або надання додаткової освітньої
послуги визначається датою зарахування Замовника та датою
відрахування його з навчального закладу у зв'язку із закінченням
навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації або
отримання додаткової освітньої послуги)).

^ 2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Надати Замовнику освітню послугу на рівні державних
стандартів освіти.

2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального
процесу відповідно до законодавства.

2.3. Видати Замовнику документ про освіту державного зразка.
(Документ про освіту державного зразка видається, якщо освітня
послуга передбачає, згідно з законодавством, видачу такого
документа.)

2.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо
організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про
права і обов'язки сторін під час надання та отримання таких
послуг. (Правила, вимоги та заходи навчального закладу, з якими
ознайомлюється Замовник, можуть бути викладені в додатку до
договору, про що зазначається у тексті договору.)

2.5. У разі дострокового припинення дії договору (незалежно
від підстав для такого припинення) у зв'язку з ненаданням
Замовнику освітньої послуги - повернути частину коштів, що були
внесені Замовником як попередня плата за надання освітньої
послуги.

^ 3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу в
розмірах та у строки, що встановлені цим договором.

3.2. Виконувати вимоги законодавства та статуту (положення)
Виконавця з організації надання освітніх послуг.

^ 4. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК
РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розмір плати встановлюється за весь строк надання
освітньої послуги і не може змінюватись.

4.2. Загальна вартість освітньої послуги становить _____
гривень.

4.3. Замовник вносить плату _________________________________
(вказуються порядок розрахунків

__________________________________________________________________
(готівкою, безготівково) та строки внесення плати

(одноразово, щомісяця, кожного семестру, щороку тощо))^ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ
ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за
цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством.

5.2. За несвоєчасне внесення плати за надання освітніх послуг
Замовник - юридична особа сплачує Виконавцю неустойку (штраф,
пеню) у розмірі _____________.

^ 6. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Дія договору припиняється:

- за згодою сторін;

- якщо виконання стороною договору своїх зобов'язань є
неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що
змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і
будь-яка із сторін не погоджується про внесення змін до договору;

- у разі ліквідації юридичної особи - Замовника або
Виконавця, якщо не визначена юридична особа, що є правонаступником
ліквідованої сторони;

- у разі відрахування Замовника - фізичної особи з
навчального закладу згідно з законодавством;

- за рішенням суду в разі систематичного порушення або
невиконання умов договору.

6.2. Дія договору зупиняється у разі надання академічної
відпустки Замовнику згідно із законодавством на весь строк такої
відпустки.

Юридичні адреси сторін:

Замовник Виконавець

_________________________ ________________________
(місцезнаходження, адреса (місцезнаходження, адреса
для листування, для листування,

_________________ _______________________
банківські реквізити) банківські реквізити)
(Якщо Замовником
є фізична особа, то в
договорі зазначаються дані
її паспорта та її
ідентифікаційний номер як
платника податку та інших
обов'язкових платежів)

^ М.П. ПІДПИС М.П. ПІДПИС

_____________
Примітки: 1. Договори можуть бути укладені сторонами в
інтересах третіх осіб. Коли договір укладається Замовником в
інтересах третьої особи, то ця особа також підписує договір з
відображенням у договорі її реквізитів.

За фізичну особу, яка не має повної дієздатності, договір
підписують її батьки або інші законні представники.

2. Вартість надання освітніх послуг для громадян України та
для інших громадян, що постійно проживають на території України,
визначається навчальним закладом відповідно до Порядку надання
платних послуг державними навчальними закладами, затвердженого
наказом Міністерства освіти, Міністерства фінансів та Міністерства
економіки України від 27.10.1997 N 383/239/131 ( z0596-97 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.1997 за
N 596/2400, з урахуванням офіційно визначеного індексу інфляції за
попередній, перед укладанням договору, календарний рік.

Вартість освітньої послуги, що надається навчальними
закладами іноземцям, які прибули в Україну на навчання, може
зазначатись у договорі в іноземній валюті у розмірах, установлених
законодавством.

Начальник департаменту
вищої освіти М.Ф. Дмитриченко
Похожие:

Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами iconПро затвердження Порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами наказуємо
Затвердити Порядок надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами (додаток 1) та Порядок надання...
Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами iconВиконавчий комітет
Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 07. 02. 2012 №01-12/651 «Про заходи щодо підвищення...
Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами iconПоложення про надання платних освітніх послуг Харківської гімназії №172 Харківської міської ради Харківської області
Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 №38 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними...
Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами iconМіністерство економіки україни н а к а з
Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами
Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами iconМіністерство економіки україни н а к а з
Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами
Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами iconРозпорядження 23. 04. 2013 Теофіполь №129/2013-р Про закінчення опалювального сезону
України від 21 липня 2005 року №630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої...
Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами iconУправління освіти адміністрації фрунзенського району харківської міської ради
Кабінету Міністрів України від 21. 07. 2005 №630 „Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання...
Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами iconХарківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація фрунзенського району управління освіти
Кабінету Міністрів України від 21. 07. 2005 №630 „Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання...
Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами iconП о с т а н о в а від 27 серпня 2010 р. N 796 Київ Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної І комунальної форми власності
Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи
Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами iconПро затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы