Закон України «Про освіту»; • Закон України «Про загальну середню освіту»; • Закон України «Про дошкільну освіту»; • Закон України «Про позашкільну освіту»; • Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр icon

Закон України «Про освіту»; • Закон України «Про загальну середню освіту»; • Закон України «Про дошкільну освіту»; • Закон України «Про позашкільну освіту»; • Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр

НазваниеЗакон України «Про освіту»; • Закон України «Про загальну середню освіту»; • Закон України «Про дошкільну освіту»; • Закон України «Про позашкільну освіту»; • Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр
Дата конвертации24.01.2013
Размер167.35 Kb.
ТипЗакон


Відділ освіти Межівської РДА

РКЗО «Райпільська СЗШ І-ІІІ ступенів»

Діти тим талановитіші та розумніші,

чим більше можливостей бути

талановитими й розумними ми їм надамо

О. Грединарова

Актуальність проблеми


Сучасний етап еволюції людства характеризується революційними досягненнями в науці, які дають поштовх для формування та розвитку новітніх технологій як в сфері абсолютного пошуку істини, так і в удосконаленні якості життя суспільства. Тому актуальним питанням сьогодення є забезпечення умов для розвитку інтелектуального потенціалу нації – позачергової умови науково-технічного прогресу.

На перший план сучасного навчального закладу виходять проблеми пошуку та подальшого розвитку обдарованих учнів, організація їх творчої діяльності для досягнення повної самореалізації в самостійному житті.

Нормативно-правова база створення Програми:

• Закон України «Про освіту»;

• Закон України «Про загальну середню освіту»;

• Закон України «Про дошкільну освіту»;

• Закон України «Про позашкільну освіту»;

• Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр.;

• Державна програма роботи з обдарованими молоддю на 2007-2010 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1016);

• Національна доктрина розвитку освіти (Затверджено Указом Президента України від 17.04.2002 р. №347/2002);

• Указ Президента України № 1013 від 4 липня 2005 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

 • Концепції регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року

 • Обласної цільової програми підтримки та розвитку дитячої обдарованості на 2010-2011 роки

^ Метою даної програми є створення життєдайної системи безперервного навчання для досягнення високих освітніх рівнів і забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації.


Загальними принципами реалізації даної програми є:

 1. Безперервність та наступність ;

 2. Переорієнтація навчання з предметного на мотиваційно-процесуальне;

 3. Тісне співробітництво між усіма учасниками навчально-виховного процесу;

 4. Циклічність та систематичність;

 5. Демократизм та гуманізм.


Основними напрямками реалізації програми є:

 • удосконалення змісту освіти в галузі виховання творчої особистості, здатної вирішувати нестандартні інтелектуальні та моральні завдання;

 • своєчасне виявлення домінуючих здібностей та уподобань кожної дитини;

 • створення творчої атмосфери шляхом введення факультативів, курсів за вибором тощо;

 • залучення учнів до участі у творчих конкурсах, олімпіадах, науково-дослідницької діяльності;

 • створення умов для розвитку здібностей шляхом організації індивідуальної роботи з дитиною, роботи у гуртках, розвиваючих та тренінгових групах.


^ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ


В основі даної програми лежить вирішення проблеми пошуку та діагностики обдарованих учнів, педагогічний супровід та створення умов для всебічного розвитку особистості.

Поняття обдарованості є багатогранним, тому виділяємо такі групи обдарованих дітей:

 • діти з високими показниками інтелекту;

 • діти з високим рівнем творчих здібностей;

 • діти, які досягли успіхів у будь-яких галузях (музика, спорт, мистецтво тощо);

 • діти, які добре навчаються.

Така класифікація дає змогу створити банк даних з кожного напрямку, які використовуються для подальшої роботи з дітьми.

Технологічно діагностика включає:

 • визначення рівня інтелектуального розвитку за тестами ШТРР;

 • визначення коефіцієнту самореалізації (відношення рівня рейтингових досягнень до рівня інтелектуального розвитку);

 • виявлення особливих нахилів учнів;

 • моніторинг академічної успішності.

Відповідно до Концепції регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року Банк даних обдарованої дитини та педагогів, які з ними працюють, укладатиметься за такими видами обдарованості:

 • - інтелектуальна (діти, які мають високі досягнення в навчальних предметах, дослідницькій, науковій діяльності тощо);

 • - практично-перетворювальна (раціоналізаторство, винахідництво, технічне моделювання, обдарованість у ремеслах тощо);

 • - художньо-естетична (хореографічна, сценічна, літературно-поетична, образотворча, музична тощо);

 • - комунікативно-організаторська (лідерська, ораторська, організаційна тощо);

 • - психомоторна (спортивна, спортивні танці тощо).


За результатами діагностики складається банк даних за рівнями:

1-й – учні обласного рівня;

2-й – учні районного рівня;

3-й – учні шкільного рівня.


Наступним етапом є проектування очікуваних результатів, що є адитивним визначенням вектора роботи учителів, адміністрації, психолога, вихователів, циклових комісій, сім”ї з однієї сторони та учня з другої. На цьому етапі на перший план виходить науково-методичне забезпечення школи.


З боку циклових комісій:


-розробка і впровадження методичних матеріалів по організації роботи з обдарованими дітьми;

 • матеріали з досвіду роботи;

 • написання авторських програм;

 • пошук та впровадження інноваційних технологій у процес навчання;

 • забезпечення науково-дослідницької діяльності учнів;

 • підготовка учнів до олімпіад, конкурсів.


З боку адміністрації школи:


 • організація педагогічного процесу з метою забезпечення розвитку здібностей обдарованих учнів;

 • визначення варіативної частини робочого навчального плану;

 • розробка комплексу науково-методичних та навчальних матеріалів, конкретних методичних рекомендацій;

 • підбір та навчання педагогічних кадрів, здатних сприяти творчій праці учня;

 • вивчення педагогічної майстерності вчителів, забезпечення умов для їх самоосвітньої діяльності, підвищення загальнокультурного та професійного рівня;

 • відпрацювання оптимальної системи контрольно-оцінювальної діяльності учня і вчителя з позиції гуманізації освітянської роботи;

 • забезпечення участі обдарованих учнів у конкурсах, змаганнях, олімпіадах, конференціях, заочних та позашкільних формах навчання;

 • затвердження спеціалізованих навчальних планів та програм для додаткового та поглибленого вивчення предметів, індивідуального навчання в разі потреби;

 • розширення географії наукових товариств, відділень МАН.


^ З боку психолога


 • перманентна аналітична корекція результатів розвитку учня на основі визначення рівня інтелектуального розвитку та коефіцієнта самореалізації, тестування, робота з вчителями та вихователями по врахуванню результатів психологічних досліджень в їх подальшій роботі.


^ З боку вчителя та вихователя


 • визначення мети, розробка плану і режиму роботи школяра, забезпечення циклічності, тривалості навчання згідно з його віковими та індивідуальними особливостями;

 • наукова насиченість змісту освіти;

 • впровадження у навчально-виховний процес нових гуманістичних підходів, що грунтуються на принципах педагогіки співпраці;

 • модернізація форм, методів навчання та виховання;

 • створення належних умов для розвитку особистості;

 • стимулювання постійного самоаналізу учнем своєї самоосвітньої діяльності.


З боку сім”ї


 • створення стимулюючої, духовної та морально-психологічної атмосфери;

 • побудова оптимального режиму життя, діяльності та розвитку учня;

 • інтеграція зусиль із навчальним закладом;

 • пріоритет відносин співробітництва та співтворчості;

 • опанування необхідних обсягів психолого-педагогічних знань, вмінь, навичок щодо вивчення та підтримки дитини.


^ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ


Ознакою виконання даної програми є максимальна самореалізація учня як в межах гімназії, так і за її межами, яка визначається через:


 • участь і перемоги у різноманітних конкурсах, олімпіадах;

 • досягнення в науково-дослідницькій діяльності учнів – участь та перемоги у конкурсі-захисті МАН різних етапів;

 • спортивні досягнення учнів;

 • досягнення в галузі мистецтв;

 • академічні досягнення з усіх предметів, а також з окремих дисциплін;

 • участь в учнівському самоврядуванні;

 • вступ до ВНЗ.


Принципи та передумови впровадження програми

 • Послідовність у діях адміністрації, педагогів, психологічної служби школи, вищих навчальних закладів, із якими укладено угоди про співпрацю.

 • Системність у роботі із творчо обдарованою молоддю.

 • Природовідповідність - урахуваннявікових,індивідуальних особливостей дитини.

 • Об'єктивність і науковість інформації, що використовується.

 • Єдність поваги та вимогливості до особистості учня.

 • Саморозвиток особистості. Формування навичок самостійного оволодіння навчальною інформацією.

 • Свобода вибору особистості.

 • Концентрація зусиль на дитині, яка вчиться, а не на учневі, який має відповідати програмним вимогам.

 • Неперервність розвитку професійного рівня вчителів, які працюють з обдарованими учнями.


^ Етапи реалізації програми

Організаційно-проектувальний етап – вересень 2011 року– травень 2012 року (Додаток 1)

Розробка комплексно-цільової програми

«Технологія управління системою роботи з обдарованими дітьми в РКЗО «Райпільська

СЗШ І-ІІІ ступенів» на 2011-2016н.р. , визначення основних стратегій, заходів.


Аналітико-практичний етап – вересень 2012 року – грудень 2014 року

Практична реалізація інноваційних проектів

Програми;

організація моніторингового спостереження за результатами;координація дій.


Заключний етап – січень 2015 року – травень 2016 року

Аналіз результатів моніторингу Програми

Поширення позитивного досвіду; визначення перспектив подальшої роботи.


^ Форми та методи роботи

Залучати обдарованих дітей до безперервного процесу самовдосконалення через збільшення операційного поля учнів, системне використання різних видів урочної та позаурочної діяльності, а саме:

• гуртки;

• спортивні секції;

• предметні клуби;

• інтелектуальні ігри;

• предметні олімпіади;

• наукова робота в МАН;

• дослідницька робота;

• використання альтернативних програм;

• конкурси;

• турніри;

• виховні години;

• нестандартні уроки;

• конференції;

• спостереження;

• консультації;

• діагностика;

• освітні проекти;

• творчі звіти;

• фестивалі;

• зустрічі з цікавими людьми;

• робота спеціалізованих класів;

• розробка навчальних програм;

• предметні тижні;

• КВК;

• лекції;

• доповіді;

• факультативи;

• спецкурси;

• екскурсії;

• походи


^ Учасники програми

Реалізація програми передбачає консолідацію зусиль усього педагогічного колективу, батьків, наукових установ, позашкільних закладів.

Учасниками програми є:

 • адміністрація школи;

 • учителі, класні керівники;

 • учні;

 • психолог;

 • батьки;

 • члени спортивних секцій;

 • громадськість;

 • центри творчості;

 • заклади культури та мистецтва;

 • будинки творчості;

 • музичні школи;

 • підліткові клуби;

 • науково-дослідні установи;

 • ВНЗ.Центр підтримки обдарованої молоді

1. Директор школи.

2. Заступники директора з навчально-виховної роботи.

3. Заступник директора з виховної роботи.

4. Методична рада.

5. Психолог.

6. Голова батьківського комітету.


План

реалізації комплексно-цільової програми

«Технологія управління системою роботи з обдарованими дітьми в РКЗО «Рапільська СЗШ І-ІІІступенів» »

на 2011-2016н.р.
Захід

Термін

Відповідальні

Відмітка

про виконання

1

Проведення масових психодіагностичних тестувань, спрямованих на пошук обдарованих дітей

постійнопсихолог
2

Ознайомлення вчителів-предметніків з орієнтовною циклограмою участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, конференціях

4 тиждень

серпня 2011-2016З НВР ,

керівники ЦК
3

Створення й ведення єдиного банку даних «Обдарована дитина»

вересень2011

психолог,

З ВР
4

Складання й оновлення портфоліо банку даних школи «Обдарована дитина», складання та корегування планів індивідуальної роботи.

вересень,травень

2011-2016

З ВР

вчителя-предметники,

психолог
5

Створення наукового товариства


вересень2010

З ВР
6

Організація психологічного супроводу школи під час олімпіад, конкурсів, турнірів, конференцій тощо

постійно

психолог
7

Адресна допомога шкільного психолога для батьків та вчителів щодо розвитку творчих здібностей та обдарованості школярів

постійно


психолог
8

Щорічне проведення шкільного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, Конференції наукового товариства учнів

2011-2016

(згідно річного плану роботи )

З ВР

З НВР

вчителя-наставники
9

Співпраця з викладачами та студентами ВУЗів


2011-2016

З НВР

З ВР

10

Створення банку методичних матеріалів для роботи з обдарованими дітьми

2011-2016

керівники ЦК,

бібліотекар
11

Проведення низки різноманітних олімпіад,конкурсів, турнірів, змагань для обдарованих дітей

2010-2015

З ВР

З НВР

вчителя-предметники
12

Щорічне оновлення матеріальної бази навчальних кабінетів щодо реалізації програми роботи з обдарованими дітьми

2011-2016

Директор школи,

зав. кабінетами
13

Популяризація досягнень обдарованих дітей серед школярів, батьків

постійно

З ВР,

вихователі, класні керівники
14

Оновлення медіа теки школи по даній проблемі

жовтень,січень

2011-2013

З ВР


бібліотекар
15

Проведення майстер-класів,

педрад, практичних занять тощо

згідно річного плану роботи

школи

З ВР,ЗНВР
16

Створення авторських методичних матеріалів для роботи з обдарованими дітьми

2011-2014

педколектив

З ВР

З НВР
17

Участь у семінарах, науково-практичних конференціях різного рівня для педагогів, що працюють з обдарованими дітьми

постійно

педколектив
18

Щорічне видання шкільного альманаху творчих робіт учителів та школярів

2012-2016

вчителя-предметники

З ВР

19

Створення шкільної електронної бібліотеки для наукового та творчого розвитку дітей

Січень 2012

бібліотекар

З ВР

З НВР
20

Моніторинг участі школярів в олімпіадах, конкурсах, турнірах, конференціях


2011-2016

(впродовж року)

З ВР

21

Щорічний аналіз роботи з обдарованими дітьми


травень

2012-2016

психолог

З ВР«ЗАТВЕРДЖЕНО»


___________________

О.Ф.МАКАРА

^ ДИРЕКТОР ШКОЛИ

План

роботи з обдарованими дітьми у 2010-2011 н.р.

Захід

Термін

Відповідальний


1

Ознайомлення вчителів-предметніків з орієнтовною циклограмою участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, конференціях тощо у 2011-2012 н.р.

4-5 тиждень

жовтня 2011р.

З НВР

керівники ЦК

2

Ознайомлення школярів з умовами участі у олімпіадах, конкурсах, турнірах ,конференціях та надання адресної допомоги

Постійно

З НВР

З ВР

вчителя-предметники

3

Організація психологічного супроводу школярів під час олімпіад, конкурсів, турнірів, конференцій тощо

Впродовж року

Психолог

4

Адресна допомога шкільного психолога для батьків та вчителів щодо розвитку творчих здібностей та обдарованості школярів.

Постійно

Психолог

5

Проведення діагностики учнів що занесені до школярів банку даних «Обдарована дитина» щодо виявлення рівня розвитку пізнавальних, мотиваційних здібностей та ступеня обдарованості

Вересень 2011р.

Психолог

6

Складання й оновлення порт фоліо банку даних школярів «Обдарована дитина», складання та корегування планів індивідуальної роботи вчителів, вихователів, класних керівників

30.09.2011,

січень 2012р.,

травень 2012р.

^ З ВР

вчителя-предметники, вихователі 5-8кл., класні керівники 9-11кл.

психолог

7

Написання науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

Жовтень-березень 2011р.

^ Вчителя-наукові керівники

8

Оновлення медіа теки школи по даній проблемі

Жовтень 2011р.,

Січень 2011р.

^ З ВР,

бібліотекар

9

Практичне заняття : «Складання бібліографії використаних джерел для підготовки наукових робіт» »

Жовтень 2011р.

^ З ВР,

бібліотекар

10

Проведення психотренінгу «Готовність школярів до участі у конкурсах, конференціях тощо»

1 тиждень

листопад 2011р.

Психолог

11

Практичне заняття: «Бібліотечний світ - помічник майбутнього науковця»

Листопад 2011р.

^ З ВР,

бібліотекар

12

Інформування школярів та їх батьків про результати участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, конференціях

Постійно

^ З ВР,

вчителя-предметники,

вихователі,

класні керівники

13

Моніторинг участі школярів в олімпіадах, конкурсах, турнірах, конференціях

Впродовж року

З ВР

14

Тези до шкільного збірника «Конференція наукового товариства учнів

Квітень 2011р.

З ВР ,

керівники ЦК,

вчителя-наукові керівники

15

Аналіз роботи з обдарованими дітьми в 2011-2012 н.р.

Травень 2012р.

ЗНДД
Похожие:

Закон України «Про освіту»; • Закон України «Про загальну середню освіту»; • Закон України «Про дошкільну освіту»; • Закон України «Про позашкільну освіту»; • Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр iconЗакон україни "про дошкільну освіту" Розділ I загальні положення стаття Законодавство України про дошкільну освіту
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України “Про освіту”, цього Закону,...
Закон України «Про освіту»; • Закон України «Про загальну середню освіту»; • Закон України «Про дошкільну освіту»; • Закон України «Про позашкільну освіту»; • Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр iconЗакон україни "про дошкільну освіту" Розділ I загальні положення стаття Законодавство України про дошкільну освіту
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України “Про освіту”, цього Закону,...
Закон України «Про освіту»; • Закон України «Про загальну середню освіту»; • Закон України «Про дошкільну освіту»; • Закон України «Про позашкільну освіту»; • Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр iconЗакон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту»
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
Закон України «Про освіту»; • Закон України «Про загальну середню освіту»; • Закон України «Про дошкільну освіту»; • Закон України «Про позашкільну освіту»; • Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр iconЗакон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту»
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
Закон України «Про освіту»; • Закон України «Про загальну середню освіту»; • Закон України «Про дошкільну освіту»; • Закон України «Про позашкільну освіту»; • Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр iconЗакон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту». Концепція профільного навчання в старшій школі (лист млну від 30. 03. 2003р. №1/9-273) Концепція загальної середньої освіти (12- річної школи)
Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002
Закон України «Про освіту»; • Закон України «Про загальну середню освіту»; • Закон України «Про дошкільну освіту»; • Закон України «Про позашкільну освіту»; • Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр iconПлан організаційно-масової та виховної роботи на 2011-2012 навчальний рік
Закон «Про освіту» (Україна ХХІ століття), Конституцію України, Закон України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний...
Закон України «Про освіту»; • Закон України «Про загальну середню освіту»; • Закон України «Про дошкільну освіту»; • Закон України «Про позашкільну освіту»; • Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр iconЗакон України "Про дошкільну освіту" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту", цього Закону,...
Закон України «Про освіту»; • Закон України «Про загальну середню освіту»; • Закон України «Про дошкільну освіту»; • Закон України «Про позашкільну освіту»; • Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр iconЗакон України "Про дошкільну освіту" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту", цього Закону,...
Закон України «Про освіту»; • Закон України «Про загальну середню освіту»; • Закон України «Про дошкільну освіту»; • Закон України «Про позашкільну освіту»; • Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр iconЗакон України «Про дошкільну освіту» №2628-ііі, із змінами від 1 січня 2009 р. Закон України «Про освіту» №1060-хіі, із змінами від 11 червня 2008 р
Закон України «Про охорону дитинства». Із змінами і доповненнями, занесеними Законами України
Закон України «Про освіту»; • Закон України «Про загальну середню освіту»; • Закон України «Про дошкільну освіту»; • Закон України «Про позашкільну освіту»; • Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр iconЗакон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року №1060xii// Відомості Верховної Ради. 1991. №34. ст. 451]. Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту згідно з статтею 2 Закону України «Про дошкільну освіту» є
Розвиток дошкільної освіти – пріоритетний напрям державної освітньої політики в україні
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы