Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ icon

Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ

НазваниеГалузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ
страница7/21
Дата конвертации24.12.2012
Размер3.81 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
^

1. Галузь використанняДія цього нормативного документу ОКХ поширюється на підготовку в ХДТУБА фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

напряму підготовки 0401 “Екологія”

освітнього рівня базова вища освіта

кваліфікації 2211.2 технік-лаборант

з узагальненим об’єктом діяльності захист довкілля з його природними та антропогенними системами (біосфера, антропосфера, соціосфера); охорона і раціональне використання, екологічно безпечна діяльність

Фахівець підготовлений до роботи за ДК 009-96:

^ Промислове та цивільне будівництво

Секція К - Дослідження та розробки;

Розділ 73 - Дослідження та розробки;

Група 73.1 - Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук

Група 73.10 - Систематичне вивчення, творча діяльність досліджень та розробки у галузевих технічних та природничих наук (математики, фізики, астрономії, космічних технологій, хімії, біологічних наук, медичних наук, наук про Землю, агрохімії, енергетики .....)

Підклас 73.10.0 Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук

Секція L – Державне управління

Розділ 75 - Державне управління;

Клас 75.12 - Курирування діяльності в суспільній сфері

Підклас 75.12.0 - Державне керівництво реалізації програм, спрямованих на зростання добробуту населення: у сфері охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, довкілля, охорони навколишнього середовища

Секція О - Асенизація, прибирання вулиць та оброблення відходів

Розділ 90 - Асенизація, прибирання вулиць та оброблення відходів;

Клас 90.00 - Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів

Підклас 90.00 1 - Діяльність з оброблення твердих відходів, оброблення та знищення токсичних відходів, включаючи очищення зараженого грунту

Розділ 91 - Громадська діяльність

Група 91.3 - Інші громадські організації

Клас 91.33 - Діяльність організацій, які підпорядковані безпосередньо будь-якій політичній партії і захищають громадські інтереси з деяких питань та проблем шляхом впливу на громадську думку для того, щоб учинити тиск на політичні кола, рухи з захисту навколишнього середовища та екологічні рухи; діяльність об’єднань спеціального характеру: студентські асоціації, університетські клуби, студентські братства, клубів природничо-наукових, та науково-технічних музеїв

Фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003-95 професійну роботу:

3212 “Інспектор з охорони природи “

3211 “Технік-лаборант (біолог. досліджень)”

3439 “Молодший державний інспектор, фахівець”

3449 “Інспектор державний”

3159 “Інженер інспектор”

3111 “Лаборант (хімічні та фізичні дослідження)”

3431 “Консультант в апаратні органи державної влади”

3441 “Інспектор митниці”

3412 “Технік проектування”

3119 “Технолог, технік-лаборант”.

Може займати первинні посади: інспектор з охорони природи, технік-лаборант (біолог. досліджень), молодший державний інспектор, державний інспектор інженер інспектор, лаборант (хімічні та фізичні дослідження), консультант в апаратні органи державної влади, інспектор митниці, технік проектування, технолог, технік-лаборант.

Ця ОКХ встановлює:

- професійне призначення і умови використання випускників ХДТУБА спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” та освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій та типових задач діяльності;

- освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників ХДТУБА у вигляді переліку здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності;

- вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки випускників ХДТУБА;

- відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки.

ОКХ є обов’язковою для ХДТУБА, при підготовці фахівців даного профілю. Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно до здобутих ними ХДТУБА кваліфікації та спеціальності, згідно з чинним законодавством.

ОКХ придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників ХДТУБА.


^ 2. Нормативні посилання


В цьому стандарті є посилання на такі державні та галузеві стандарти України:

НДУ 01–2002 Нормативний документ України. Система стандартів вищої освіти. Порядок розроблення стандартів вищої освіти. Внесення змін до них та здійснення контролю за їх дотриманням. Основні положення;

ГСВОУ___________03 Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 »Екологія»;

ГСВОУ___________03 Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма бакалавра напряму підготовки 0708 „Екологія”;

-ДК 003-95 Державний класифікатор України. Класифікатор професій;

-ДК 009-96 Державний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності;

-ДСВО 01-98 Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

-ДСВО 02-98 Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

Довідник класифікаційних характеристик професій працівників. Центр продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України. Видавництво центру продуктивгості. Краматорськ – 1995 р.


3. ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті використані такі терміни та відповідні визначення, що подані у НДУ 01-2002. У цьому стандарті використано такі терміни та відповідні визначення:

А

Акредитація - процедура надання вищому навчальному закладу певного типу права провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Атестація (державна атестація) осіб, які закінчують вищі навчальні заклади – встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю.

В

Вид діяльності (людини) - характеристика діяльності залежно від способів і форм її здійснення.

Вид діяльності визначається станом взаємодії фахівця з узагальненим об'єктом діяльності протягом усього циклу існування об’єкту.

Валідність – комплексна характеристика психодіагностичної методики (тесту), що включає відомості щодо сфери явищ, які досліджуються, та репрезентативності діагностичної процедури стосовно до них.

Вимога норма, правило, якому хто -, що-небудь повинні бути підпорядковані.

Виробнича функція (трудова, службова) - сукупність обов’язків, що виконує фахівець відповідно до займаної посади і які визначаються посадовою інструкцією або кваліфікаційною характеристикою.

Розрізняють такі виробничі функції:

проектувальна (проектно-конструкторська) - здійснення цілеспрямованої послідовності дій щодо синтезу систем або окремих їх складових, розробка документації, яка необхідна для втілення та використання об'єктів та процесів (конструювання є окремим процесом проектування, який полягає в обґрунтуванні рішень щодо принципу дії та конструкції об'єктів, розробки документації на їх виготовлення);

організаційна - упорядкування структури й взаємодії складових елементів системи з метою зниження невизначеності, а також підвищення ефективності використання ресурсів і часу (окремим процесом організації діяльності можна вважати планування - часове впорядкування виконання робіт, тобто обґрунтування їх послідовності, тривалості та строків виконання);

управлінська функція, що спрямована на досягнення поставленої мети, забезпечення сталого функціонування й розвитку систем завдяки інформаційному обмінові (до фахівця інформаційні потоки надходять через зворотні зв'язки, до об'єкта управління - у вигляді директивних рішень);

виконавська (технологічна, операторська) - функція спрямована на втілення поставленої мети за відомими алгоритмами, тобто фахівець виступає як структурний елемент (ланка) певної технології;

технічна - виконання робіт нижчих кваліфікаційних рівнів.

Вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації.

Вищий навчальний заклад - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

Г

Галузь (в економіці) - сукупність усіх виробничих одиниць, які беруть участь переважно в однакових або подібних видах виробничої діяльності.

Галузь знань - група напрямів підготовки, споріднених за ознакою спільності узагальнених структур діяльності.

Д

Дипломний проект – кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в ОКХ до проектувальної (проектно-конструкторської) та виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій.

Дипломна робота – кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в ОКХ до організаційної, управлінської та виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій.

Дія – одиниця діяльності, що не розкладається на більш прості, у наслідок якої досягається конкретна усвідомлена мета.

Діяльність (діяльність людини) - динамічна система взаємодій людини із навколишнім світом, в яких вона досягає свідомо поставлених цілей, що з'являються внаслідок виникнення у неї певних потреб.

У процесі діяльності людина виступає як суб'єкт діяльності, а її дії спрямовані на зміни об'єкту діяльності.

Діяльність інноваційна - див. Інноваційна діяльність.

Е

Економічна діяльність* - процес поєднання дій, які призводять до отримання відповідного набору продукції чи послуг. Вид діяльності (вид економічної діяльності) має місце тоді, коли об’єднуються ресурси (устаткування, робоча сила, технологічні засоби, сировина та матеріали) для створення виробництва конкретної продукції та надання послуг. Таким чином, вид діяльності характеризується використанням ресурсів, виробничим процесом, випуском продукції та наданням послуг.

З

Задача діяльності - потреба, що виникає в певних умовах і може бути задоволена в результаті визначеної структури діяльності, до якої належить:

предмет діяльності (праці) – елементи навколишнього середовища, що суб’єкт має до початку своєї діяльності і які підлягають трансформації у продукт;

засіб діяльності (праці) - об’єкт, що опосередковує вплив суб’єкта на предмет діяльності, або те, що, звичайно, називають “знаряддям праці”, і стимули, що використовуються, наприклад, у діяльності управління;

процедура діяльності (праці) - технологія (спосіб, метод) одержання бажаного продукту. Інформація про спосіб діяльності фіксується у вигляді програми або алгоритму на певних матеріальних носіях;

умови діяльності (праці) - характеристика оточення суб’єкта в процесі діяльності (температура, склад повітря, рівень акустичних шумів, пристосованість приміщення до праці, меблі, а також соціальні умови, просторові та часові чинники);

продукт діяльності (праці) - те, що одержано в результаті трансформації предмета в процесі діяльності.

Є три види задач діяльності:

професійні задачі - задачі діяльності, що безпосередньо спрямовані на виконання завдання (завдань), що поставлено(і) перед фахівцем як професіоналом;

соціально-виробничі задачі - задачі діяльності, що пов`язані з діяльністю фахівця у сфері виробничих відносин у трудовому колективі (наприклад, інтерактивне та комунікативне спілкування тощо);

соціально-побутові задачі - задачі діяльності, що виникають у повсякденному житті і пов’язані з домашнім господарством, відпочинком, родинним спілкуванням, фізичним і культурним розвитком тощо і можуть впливати на якість виконання фахівцем професійних та соціально-виробничих задач.

Здатність - психічний та фізичний стан індивіда, в якому він спроможний виконувати певний вид продуктивної діяльності.

Здібність – особливості індивіда, що є суб’єктивними умовами успішного здійснення певного виду продуктивної діяльності.

Здібності пов’язані із загальною орієнтованістю особи, з її нахилом до тієї чи іншої діяльності.

Зміст вищої освіти - обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей особи, що має бути сформована в процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, культури та мистецтва.

Зміст навчання - структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації. Зміст навчання поділяється на:

нормативну частину змісту навчання - обов’язковий для засвоєння зміст навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики як змістові модулі із зазначенням їх обсягу й рівня засвоєння, а також форм державної атестації;

вибіркову частину змісту навчання - рекомендований для засвоєння зміст навчання, сформований як змістові модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений для задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у фахівцях певної спеціалізації спеціальності, з урахуванням досягнень наукових шкіл і вищих навчальних закладів.

Змістовий модуль - система навчальних елементів, що поєднані за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові.

Знання - результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною практикою і логічно упорядковане відображення її у свідомості людини.

Знання - категорія, яка віддзеркалює зв’язок між пізнавальною й практичною діяльністю людини. Знання виявляються в системі понять, суджень, уявлень та образів, орієнтовних основ дій, які мають певний обсяг і якість. Знання можливо ідентифікувати тільки за умови їх проявлення у вигляді вмінь виконувати відповідні розумові або фізичні дії.

Знання фундаментальні - знання щодо соціальних і професійних норм діяльності особи, основа її освіти та професійної підготовки.

Фундаментальні знання формують здатність особи опановувати нові знання, орієнтуватися у проблемах, що виникають, виконувати задачі діяльності, що прогнозуються. Фундаментальні знання є інваріантні у відношеннях: напрями підготовки до певної галузі освіти, або спеціальності до напряму підготовки, або спеціалізації спеціальності до спеціальності.

І

Індивідуалізація навчання – організація процесу навчання, яка передбачає його модифікацію відповідно до потреб того, хто навчається.

Інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентноздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентноздатних товарів і послуг.

К

Кваліфікація** - здатність працівника виконувати конкретні завдання та обов’язки в межах певного виду діяльності.

Кваліфікація має два параметри:

рівень професійної діяльності, що визначається складністю та обсягом завдань та обов’язків робіт;

освітньо-кваліфікаційний рівень, що має відповідати рівню професійної діяльності.

У документах про освіту, та інших документах про професійну підготовку, кваліфікація визначається через професійну назву роботи за класифікацією професії.

Клас задачі діяльності - ознака рівня складності задач діяльності, що вирішуються фахівцем. Усі задачі діяльності розподіляються на три класи:

стереотипні задачі діяльності - передбачають діяльність відповідно до заданого алгоритму, що характеризується однозначним набором добре відомих, раніше відібраних складних операцій і потребує використання значних масивів оперативної та раніше засвоєної інформації;

діагностичні задачі діяльності - передбачають діяльність відповідно до заданого алгоритму, що містить процедуру часткового конструювання рішення із застосуванням раніше відібраних складних операцій і потребує використання значних масивів оперативної та раніше засвоєної інформації;

евристичні задачі діяльності - передбачають діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання раніше не відомих рішень і потребує використання великих масивів оперативної та раніше засвоєної інформації.

Компетентність – необхідний обсяг і рівень знань та досвід у певному виді діяльності.

Контроль якості вищої освіти - система заходів, які здійснює третя сторона з метою перевірки характеристик якостей особистості випускника вищого навчального закладу, та їх порівняння з установленими вимогами й визначення відповідності кінцевим цілям вищої освіти.

Кредит (у вищій освіті) – обсяг навчального матеріалу, який з урахуванням терміну засвоєння студентами окремих навчальних елементів (відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при використанні оптимальних форм, методів і засобів навчання та контролю) може бути засвоєний за 54 години навчального часу (сума годин аудиторної й самостійної роботи студента за тиждень).

Як наведено у додатку 1 Конвенції Ради Європи і ЮНЕСКО про визнання кваліфікацій з вищої освіти у європейському регіоні, кредит - оцінена й кваліфікована мінімальна умовна одиниця виміру “вартості” якоїсь частини програми вищої освіти, виконаної студентом під час навчання.

Л

Ліцензування - процедура визнання спроможності вищого навчального закладу певного типу розпочати освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Н

Навичка – уміння, що внаслідок численних повторень стають автоматичними і виконуються без свідомого контролю.

Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) - педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Навчальний елемент (дидактична одиниця) - мінімальна доза навчальної інформації, що зберігає властивості навчального об’єкта.

Навчальний об’єкт - навчальна інформація певного обсягу, що має самостійну логічну структуру та зміст, і дає змогу оперувати цією інформацією у процесі розумової діяльності.

Навчальний план – складова стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів, яка розробляється на основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки, і визначає графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін (практик), види навчальних занять та терміни їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.

Надійність - характеристика методики (тесту), яка віддзеркалює точність психодіагностичних вимірів, а також стійкість результатів тесту до впливу сторонніх випадкових чинників.

Напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій освіті - група спеціальностей зі спорідненим змістом вищої освіти та професійної підготовки.

Норма – сукупність формальних і неформальних вимог, що регулюють певні дії та поведінку суб’єктів системи вищої освіти та учасників освітянського процесу.

Норматив – розрахункова величина витрат освітянських ресурсів, що характеризує оптимальний стан освітянського процесу.

Нормативний термін навчання - термін навчання за денною (очною) формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин змісту навчання і встановлений стандартом вищої освіти.

О

Об’єкт діяльності - процеси, або(та) явища, або(та) матеріальні об’єкти, на які спрямована діяльність суб’єкта діяльності (наприклад, двигун внутрішнього згорання, організаційно-економічна система, технологія галузі тощо). Узагальнений об’єкт діяльності фахівця з вищою освітою – загальна назва природних чи штучних систем, на зміну властивостей яких спрямована діяльність суб’єкта. Певні етапи циклу існування систем (об’єктів діяльності) визначають типи діяльності фахівців.

Орієнтовна основа дії - система уявлень людини про мету, план та засоби виконання дії.

Освітній рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню.

Освітні рівні:

неповної вищої освіти – характеристика сформованості інтелектуальних якостей особи, що визначають її розвиток як особистості і є достатніми для здобуття особою кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста;

базової вищої освіти – характеристика сформованості інтелектуальних якостей особи, що визначають її розвиток як особистості і є достатніми для здобуття особою кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра;

повної вищої освіти – характеристика сформованості інтелектуальних якостей особи, що визначають її розвиток як особистості і є достатніми для здобуття особою кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Молодшого спеціаліста - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності, на операторському рівні професійної діяльності.

При виконанні виробничих функцій молодші спеціалісти здатні переносити свою діяльність з одного предмета праці на інший. Задачі діяльності, які вирішують молодші спеціалісти, припускають вибір готових рішень із набору стандартних загальноприйнятих рішень, що мають алгоритмізований характер.

Особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту.

Бакалавра - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта діяльності (праці), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт), що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності, на експлуатаційному рівні професійної діяльності.

Виробничі функції, що здійснюють бакалаври, пов'язані з обмеженою кількістю етапів циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності, які вони вирішують, припускають діяльність відповідно до заданого алгоритму, що містить процедуру часткового конструювання відповідних операцій.

Спеціаліста - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт), що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності, на технологічному рівні професійної діяльності.

Виробничі функції, що здійснюють спеціалісти, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності, які вони вирішують, припускають діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання рішень.

Магістра - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності, на дослідницькому рівні професійної діяльності.

Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності, які вони вирішують, припускають діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання рішень.

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістрів передбачає, за умови виконання вимог стандарту вищої освіти щодо підготовки педагогічних працівників, спроможність до виконання педагогічних функцій, що пов'язані з узагальненими об'єктами їх діяльності.

Освітня діяльність – діяльність, пов’язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти, з видачею відповідного документа.

Освітянська технологія – див. Технологія освіти.

П

Первинна посада - посада, що не потребує від випускників навчального закладу попереднього досвіду професійної практичної діяльності.

Проблема - ситуація під час діяльності, яка містить суперечності наукового, організаційного або іншого характеру і являє собою перешкоди, що виникають при досягненні суб’єктом цілеспрямованого результату своєї діяльності.

Показник якості вищої освіти - кількісна характеристика якості особистості випускника вищого навчального закладу, що розглядається стосовно до певних умов його навчання та сфери майбутньої соціальної діяльності.

Професія** - набір робіт, які характеризуються заданим рівнем збігу основних завдань та обов’язків, що виконуються чи мають бути виконані працівником.

Професія вимагає від працівника визначеного кола знань та умінь.

Професійна підготовка – здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

Р

Рівень професійної діяльності – характеристика професійної діяльності за ознаками певної сукупності професійних завдань та обов’язків (робіт), які виконує працівник. У сфері праці розрізняють такі рівні професійної діяльності:

стереотипний рівень (рівень використання) - уміння використовувати налагоджену систему (об'єкт діяльності) під час виконання конкретних задач діяльності та знання призначення об'єкта і його основних (характерних) властивостей;

операторський рівень - уміння готувати (налагоджувати) систему і керувати нею під час виконання конкретних задач діяльності та знання принципу (основних особливостей) побудови й принципу дії системи на структурно-функціональному рівні;

експлуатаційний рівень - уміння під час виконання конкретних задач діяльності тестувати та аналізувати роботу системи з метою виявлення та усунення пошкоджень і знання методів аналізу функціонування системи та методів аналізу, пошуку та усунення пошкоджень;

технологічний рівень - уміння під час виконання конкретних задач діяльності здійснювати розробку систем, що відповідають заданим характеристикам (властивостям), і знання методів синтезу та технологій розробки систем та способів їх моделювання;

дослідницький рівень - уміння проводити дослідження систем із метою перевірки їх відповідності заданим властивостям, уміння вибирати з множини систему, що дозволяє найбільш ефективно вирішувати задачі діяльності, знання методики дослідження систем та методів оцінки ефективності їх застосування під час вирішення конкретних задач діяльності.

Рівень якості вищої освіти - відносна характеристика якості вищої освіти, що ґрунтується на порівнянні значень показників якості, отриманих на підставі діагностичних іспитів випускників вищого навчального закладу, із критеріально - орієнтованим еталоном, що репрезентується стандартом вищої освіти.

Робота** - набір завдань та обов’язків, які виконуються чи мають бути виконані однією особою (працівником).

С

Сертифікація фахівця - процедура визначення відповідності професійно важливих властивостей фахівця, його компетенції тощо вимогам, що надані у нормативних документах, в яких відображені вимоги до його кваліфікації.

Система вищої освіти - це сукупність взаємодіючих:

послідовних стандартів вищої освіти;

вищих навчальних закладів усіх форм власності;

інших юридичних осіб, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; органів, які здійснюють управління у галузі вищої освіти.

Спеціальність - категорія, що характеризує:

у сфері праці - особливості спрямованості й специфіку роботи в межах професії (зміст задач професійної діяльності, що відповідають кваліфікації);

у сфері освіти - спрямованість і зміст навчання при підготовці фахівця (визначається через узагальнений об’єкт діяльності або виробничу функцію та предмет діяльності фахівця і відображає, насамперед, вид його діяльності й сферу застосування його праці).

Спеціальність у сфері освіти є адекватним відображенням наявної у сфері праці спеціальності (кваліфікації).

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, або спеціаліста, або магістра передбачає вивчення узагальненого об’єкта діяльності фахівця, виробничих функцій та типових складових структури професійної діяльності таких, що задовольняють вимоги сфери праці до спеціальності.

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста передбачає вивчення виробничих функцій та типових складових структури професійної діяльності.

Спеціалізація за спеціальністю - категорія, що характеризує відмінності окремих задач діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, або(та) продуктів, або(та) умов діяльності в межах спеціальності. Ці окремі задачі характерні для відносно невеликих груп фахівців у межах спеціальності.

Стандарти вищої освіти (система стандартів вищої освіти) - сукупність норм, які визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засоби діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання.

Стандарти вищої освіти є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм здобуття вищої освіти. Відповідність освітніх послуг стандартам вищої освіти визначає якість освітньої та наукової діяльності вищих навчальних закладів.

Систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів.

Структурно-логічна схема підготовки - наукове й методичне обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки.

Структурно-логічна схема підготовки надається у вигляді мережі міждисциплінарних зв’язків за напрямом підготовки або спеціальністю і діє на протязі усього терміну реалізації відповідної освітньо-професійної програми підготовки.

Т

Тест - стандартизована психодіагностична методика, яка призначена для встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних відмінностей. У психологічній діагностиці - стандартизований, часто обмежений у часі іспит.

Тест досягнень - тип психодіагностичних методик, що спрямовані на оцінювання досягнень рівнів розвитку здібностей, навичок, умінь і знань.

Тести критеріально - орієнтовані - типи тестів, що призначені для визначення рівня індивідуальних досягнень щодо певного критерію на основі логіко-функціонального аналізу змісту завдань. Як критерій (або об'єктивний еталон), звичайно, розглядаються конкретні знання, уміння, навички, що необхідні для успішного виконання тієї чи іншої задачі діяльності.

Тест ситуаційний – критеріально - орієнтований тест досягнень, який складається з цілеспрямованого набору тестових завдань, призначених для оцінювання рівня сформованості знань щодо орієнтовних основ дій, які є адекватними діяльності вирішення проблемних ситуацій, що властиві майбутній діяльності (соціальній, виробничій) випускників вищих навчальних закладів.

Технологія навчання – сукупність форм, методів, прийомів та засобів передачі соціального та(або) професійного досвіду у процесі навчання.

Технологія освіти – процес та результат створення (проектування) адекватної потребам і можливостям особи та суспільства системи соціалізації, особистого та професійного розвитку людини в закладі освіти, що складається з спеціальним чином сконструйованих відповідно до заданої мети методологічних, дидактичних, психологічних, інтелектуальних, інформаційних та практичних дій, операцій, прийомів, кроків, які гарантують досягнення цілей, що визначені учасниками освітянського процесу, та свободу їх усвідомленого вибору.

Тип діяльності - характеристика професійної діяльності залежно від способів і форм її здійснення. Визначається станом взаємодії фахівця з об’єктом діяльності - системою, що характеризується однаковою узагальненою метою (продуктом) діяльності.

Типова задача діяльності - узагальнена задача діяльності, що є характерною для більшості виробничих або соціальних ситуацій і не містить конкретних даних, а отже, не має конкретного вирішення (можуть бути визначені тільки шляхи вирішення).

У

Уміння - здатність людини виконувати певні дії на основі відповідних знань. Уміння поділяються за видами:

Предметно-практичні - уміння виконувати дії щодо переміщення об'єктів у просторі, зміни їх форми тощо. Головну роль у регулюванні предметно-практичних дій виконують перцептивні образи, що відображають просторові, фізичні та інші властивості предметів і забезпечують керування робочими рухами відповідно до властивостей об'єкта та завдань діяльності.

Предметно-розумові - уміння щодо виконання операцій з розумовими образами предметів. Ці дії вимагають наявності розвиненої системи уявлень і здатність до розумових дій (наприклад, аналіз, класифікація, узагальнення, порівняння тощо).

Знаково-практичні - уміння щодо виконання операцій зі знаками та знаковими системами. Прикладами цих дій є письмо, прокладання курсу по карті, одержання інформації від пристроїв тощо.

Знаково-розумові - уміння щодо розумового виконання операцій зі знаками та знаковими системами. Наприклад, дії, що є необхідні для виконання логічних та розрахункових операцій. Ці дії дозволяють вирішувати широке коло задач в узагальненому вигляді.

Ц

Цикл існування об’єкта діяльності - період, протягом якого існує об’єкт діяльності фахівця від “зародження” (проектування) до його ліквідації. Період існування об’єкта діяльності ділиться на окремі етапи:

проектування, протягом якого вирішуються питання щодо конструкції або змісту;

створення;

експлуатація, протягом якої об’єкт використовується за призначенням;

відновлення (ремонт, удосконалення тощо), яке пов’язане з відновленням властивостей, якостей, підвищенням продуктивності, інших ознак;

утилізація та ліквідація.

Кожний етап існування об’єкта діяльності фахівця має свої ознаки, що визначаються спільністю (за продуктом) типових задач діяльності, пов’язаних безпосередньо з об’єктом, та відмінністю типових задач від задач іншого етапу.

Цикл підготовки - сукупність складових змісту освітньої або професійної підготовки (змістових модулів, блоків змістових модулів), що поєднані за ознаками належності їх змісту до спільного освітнього або професійного напряму.

Я

Якість вищої освіти - сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства.

Якість вищої освіти випускників вищого навчального закладу також відображає здатність:

задовольняти відповідно до соціальних норм суспільні вимоги до виконання майбутніх соціально-професійних ролей;

відповідати за свої соціально важливі рішення;

задовольняти прагнення соціального статусу та престижу.

Якість освітньої діяльності – сукупність характеристик системи вищої освіти та її складових, яка визначає її здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої особи або(та) суспільства.

Якість особистості випускника вищого навчального закладу - цілісна сукупність характеристик особистості, що визначає зміст соціально значущих і професійно важливих властивостей особи, яка закінчує вищий навчальний заклад.


^ 4. Позначення і скорочення


У даному стандарті для формування шифрів застосовуються наступні скорочення назв:

а) видів типових задач діяльності:

ПФ - професійна,

СВ - соціально-виробнича,

СП - соціально-побутова;

б) класів задач діяльності:

С - стереотипна,

Д - діагностична,

Е - евристична;

в) видів уміння:

ПП - предметно-практичне уміння,

ПР - предметно-розумове,

ЗП - знаково-практичне,

ЗР - знаково-розумове;

г) рівнів сформованості даного уміння:

О - уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї,

Р - уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації,

Н - уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички;

д) здатностей:

З - здатність.


^ 5 Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння щодо вирішення типових задач діяльності


5.1 У відповідності до посад, які можуть займати випускники вищого навчального закладу, вони здатні виконувати виробниі функції (здійснення певних типів діяльності) та типові для даної функції задачі діяльності. Кожній задачі відповідає система умінь.

5.2 Вищі навчальні заклади забезпечують опанування випускниками системою умінь вирішувати певні типові задачі діяльності при здійсненні певних виробничих функцій, визначених у таблиці додатку А.

Примітка. У таблиці Додатку А шифри типових задач діяльності і умінь наведені за структурами:


а) шифр типової задачі діяльності

ХХ. Х. ХХ
номер задачі, наскрізний для даної виробничої функції


клас типової задачі діяльності


вид типової задачі діяльності
б) шифр уміння


ХХ. Х. ХХ. ХХ. Х. ХХ
номер уміння, наскрізний для

даної виробничої функції
рівень сформованості уміння
вид уміння


шифр типової задачі діяльності
^ 6. Здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності та уміння, що є відображенням наявності цих здатностей


6.1 Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників вищого навчального закладу як соціальних особистостей подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності та системи умінь, що є відображенням наявності цих здатностей.

6.2 Вищі навчальні заклади повинні сформувати випускників як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності, через вироблення умінь, визначених у таблиці Додатку Б.

Примітка. У таблиці Додатку Б у графі 2 і графі 4 шифри здатностей і умінь наведені за структурами:


а) шифр здатності

3.ХХ

номер здатності


здатність
б) шифр уміння


З. ХХ. ХХ. Х. ХХ

номер уміння, наскрізний для даної здатності

рівень сформованості вміння
вид уміння


шифр здатності
^ 7. Попередній освітній Або (та)

освітньо-кваліфікаційний рівень і Вимоги до професійного відбору


Для ефективної підготовки випускників освітньо-кваліфікаційного рівня - спеціаліст за спеціальністю 7.070801 - Екологія та охорона навколишнього середовища за вимогами компонентів стандарту вищої освіти, вимоги до професійного відбору повинні бути такими.

Абітурієнт повинен володіти комплексом знань, навичок, умінь в обсязі програми базової вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня -бакалавр напряму підготовки фахівця 0708 - екологія, що підтверджується документом встановленого зразка.

Психологічні властивості та якості особи повинні відповідати медичній формі стану здоров'я (за довідкою 086-У); особливих протипоказнь для професійної діяльності, яка обирається, немає.


^ 8. Вимоги до державної атестації випускників вищих навчальних закладів


За нормативними вимогами атестація випускника проводиться Державною екзаменаційною комісією з спеціальності 6.040106 – „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” за результатами комплексного державного іспиту.

Атестація студента здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускника, передбачених СВО ХДТУБА «Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з напряму підготовки 0401 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, з використанням загальнодержавного методу комплексної діагностики: Комплексний державний екзамен з спеціальних дисциплін (основи загальної екології, ландшафтна екологія, економіка природокористування, екологічна експертиза, радіоекологія, управління природоохоронною діяльністю, біогеохімія, моніторинг навколишнього середовища, екологічне право, моделювання, прогноз стану довкілля, екологія людини, техноекологія, екологія міських систем, нормування антропогенного навантаження на природне середовище, екологічна безпека, основи охорони праці, безпека життєдіяльності, міське комунальне господарство, основи міжнародної еколого-економічної діяльності, рекультивація земель, радіобіологія, основи екологічної токсикології та інші).


^ 9. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


За якість освітньої та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів, в першу чергу, несе відповідальність випускаюча кафедра. Окрім того, за якість професійної підготовки випускників несе відповідальність організація, де випускник проходить виробничу практику. В цілому ж відповідальність несе вищий навчальний заклад, диплом якого отримує випускник. Згідно з чинним законодавством вищий навчальний заклад несе відповідальність за дотримання норм чинного законодавства в галузі вищої освіти; дотримання державних стандартів вищої освіти; за дотримання вимог компонентів ГСВО для спеціальності спеціальності 6.040106 – „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.

З метою подальшого контролю за адаптацією випускника на виробництві вищий навчальний заклад зобов'язаний підтримувати з ним постійний зв'язок протягом щонайменше трьох років. Для цього повинні регулярно надсилатись на виробництво запити, які вміщують коло питань, необхідних для адекватної оцінки рівня адаптації випускника. У разі негативного відгуку з виробництва випускник має право на додаткове прослуховування окремих курсів у вищому навчальному закладі за бажанням, або за рекомендацією організацій, де він працює (з відривом від виробництва, або без). Вищий навчальний заклад, який несе відповідальність за рівень підготовки випускника, повинен надати йому можливість надолужити втрачене на комерційних засадах, або за іншою формою домовленості.

За результатами повторного вивчення конкретного курсу випускник повинен здати іспит, на який може бути запрошений представник організації, що дала негативний відгук про його роботу.

Додаток А

(обов’язковий)

^ Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння,

якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
Похожие:

Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ iconМіністерство міністерство освіти І науки україни охорони здоров’я україни
Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство освіти і науки України на численні звернення щодо вирішення окремих питань...
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ iconПоложення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02. 07. 2009 р. №616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23. 07. 2009 р за №687/16703
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ iconМіністерство освіти І науки україни лист від 19 травня 2006 р. №1/9-349
На численні звернення з приводу терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах та порядку...
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ iconМіністерство освіти І науки україни лист від 19 травня 2006 р. №1/9-349
На численні звернення з приводу терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах та порядку...
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ iconПро переліки навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство освіти і науки
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ iconПро переліки навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство освіти і науки
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти повідомляє, що 29-30 березня 2012 р. Національний університет...
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ iconПоложення про психологічний кабінет міністерство освіти І науки україни нака з київ 19 жовтня 2001 р. №691 Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних
На виконання наказу Міністерства освіти І науки України та Академії педагогічних наук від 15 серпня 2001 р. №592\33 про забезпечення...
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ iconЩодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 14. 08. 2000 р
Обласних, районних (міських) центрів (методистів) практичної психології І соціальної роботи, практичних психологів (соціальних педагогів)...
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти
Шкільна бібліотека, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы