Документи, що створюються в управлінській діяльності icon

Документи, що створюються в управлінській діяльності

НазваниеДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Дата конвертации01.01.2013
Размер56.96 Kb.
ТипДокументы

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тів

При­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у діяль-ності яких створюються до­ку­мен­ти НАФ

в ор­га­ні­за-

ці­ях, у діяль-ності яких не створюються до­ку­мен­ти НАФ1

2

3

4

5
^

1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

1.3. Організація кон­т­ролю
Документи (програми, допо-відні записки, довідки, акти, висновки, звіти) про перевірку виконання рішень колегій, на-казів центральних та місцевих органів виконавчої влади, під-приємств, установ і органі-зацій:1При надходженні до одного державного архіву або архівного відділу міської ради на зберігання приймаю-ться документи від організації, що здійс-нює перевірку

а) за місцем перевірки та в організації, що здійснює перевірку

Пост.1

Доки

не мине потреба

б) в інших організаціяхДоки

не мине потреба

Доки

не мине потреба
До­ку­мен­ти (акти, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, до­від­ки) ком­п­ле­к­с­них перевірок ор­га­ні­за­ції з основ-них (профільних) питань дія-льності організації (за ви­ня­т­ком до­ку­мен­тів пе­рі­о­ди­ч­них бу­х­га­л­тер­сь­ких ре­ві­зій, переві-рок, пе­ре­дба­че­них статтею 341):1При над­хо­джен­ні до од­ного дер­жа­в­ного архі­в­у або архівного відділу міської ради на збе­рі­ган­ня при­йма­ю­ть­ся до­ку­­мен­ти від орга­ні­за­ції, що здійс-нює пе­ре­вір­ку


а) за мі­с­цем пе­ре­вір­ки та в ор­га­ні­за­ції, що здійснює пе­ре­вір­ку

Пост.1


10 р.


б) в інших організаціях


5 р.


5 р.
Документи (акти, доповідні за-писки, довідки) тематичних та контрольних перевірок окре-мих напрямів діяльності орга-нізації

5 р. ЕПК

5 р.


Документи (акти, приписи, висновки, довідки, доповідні записки) ревізій (перевірок) (за ви­ня­т­ком до­ку­мен­тів пе­рі­о­дич­них бу­х­га­л­тер­сь­ких ре-візій, перевірок, пе­ре­дба­че­них статтею 341):1При над­хо­джен­ні до од­ного дер­жа­в­ного архі­в­у або архівного відділу міської ради на збе­рі­ган­ня при­ймаю-ть­ся до­ку­­мен­ти від орга­ні­за­ції, що здійс-нює пе­ре­вір­ку


а) за мі­с­цем пе­ре­вір­ки та в ор­га­ні­за­ції, що здійснює пе­ре­вірку

Пост.1


10 р.


б) в інших організаціях


5 р.


5 р.
Документи (висновки, акти, звіти) ревізійної комісії, ауди-тора (аудиторської фірми), центральних та місцевих орга-нів фінансового контролю


Пост.

До ліквідації організації


Документи (акти, постанови, рішення, довідки, доповідні та пояснювальні записки, виснов-ки, листи) службових розслі-дувань


5 р.1

5 р.1

1Після винесення

рішенняДо­ку­мен­ти (до­від­ки, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, зві­ти, листи) про ви­ко­нан­ня рішень (приписів), про­по­зи­цій за ре­зуль­та­та­ми об­сте­жень, пе­ре­ві­рок і ревізій


5 р. ЕПК

5 р.


Зве­р­нен­ня (про­по­зи­ції, за­яви, ска­р­ги) гро­ма­дян та документи (листи, довідки, акти) з їх роз-гляду:1У ра­зі не­од­но­ра­зо­вого зве­р­­­нен­ня – 5 р. пі­с­ля остан­ньо­го роз-гля­ду

а) що мі­с­тять про­по­зи­ції про сут­тє­ві змі­ни в ро­бо­ті ор­га­ні­за­ції або про усу­нен­ня се­р­йо­з­них не­до­лі­ків та злов­жи­вань

Пост.

5 р.


б) осо­би­с­то­го та дру­го­ря­д­но­го ха­ра­к­те­ру


5 р.1

5 р.1До­ку­мен­ти (ана­лі­ти­ч­ні до­від­ки, огля­ди, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, ана­лі­зи) про стан ро­бо­ти з роз­г­ля­ду про­по­зи­цій, за­яв, скарг гро­ма­дян:


а) за мі­с­цем складення

Пост.

5 р.

б) в інших організаціях


5 р.

5 р.Ли­с­ту­ван­ня про проведення пе­ре­вір­ок і ревізій у організації

5 р.

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про пе­ре­вір­ку про­по­зи­цій, за­яв, скарг гро­ма­дян; про надання запитів на публічну інформацію


5 р.

5 р.


Жу­р­на­ли об­лі­ку пе­реві­рок, ре­ві­зій та кон­т­ро­лю за ви­ко­нан­ням їх ре­ко­мен­да­цій


5 р.

5 р.Похожие:

Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан та пе­ре­вір­ку ро­бо­ти з ка­д­ра­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан та пе­ре­вір­ку ро­бо­ти з ка­д­ра­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Рі­ч­ні пла­ни еко­но­мі­ч­но­го і со­ці­аль­но­го роз­ви­т­ку сфер націо-нальної економіки, ор­га­ні­за­ції
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Типові, відомчі (галузеві) пе­ре­лі­ки до­ку­мен­тів зі строками збе­рі­ган­ня, зміни та допов-нення до них
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Документи (ак­ти екс­пер­ти­зи, протоколи, висновки) щодо випуску видань у відкритій пресі
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Документи (до­від­ки, роз­ра­хун­ки, висновки, нормативні інди-катори) про розроблення, зас-тосування цін та їх коригу-вання
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Про­гно­зи со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку Укра­ї­ни, ре­гі­о­нів та сфер національної еко-номіки
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Про­гно­зи со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку Укра­ї­ни, ре­гі­о­нів та сфер національної еко-номіки
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы