Документи, що створюються в управлінській діяльності icon

Документи, що створюються в управлінській діяльності

НазваниеДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Дата конвертации01.01.2013
Размер56.29 Kb.
ТипДокументы

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тів

При­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у діяль-ності яких створюються до­ку­мен­ти НАФ

в ор­га­ні­за-

ці­ях, у діяль-ності яких не створюються до­ку­мен­ти НАФ1

2

3

4

5
^

1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

1.4. Пра­во­ве за­без­пе­чен­ня упра­в­лін­ня
Документи (свідоцтва, акти, договори) на право власності на землю, споруди, майно; на право володіння, користуван-ня, розпорядження майном; на право реєстрації і перереєст-рації фірмових назв, товарних знаків, знаків обслуговування тощо


Пост.

До ліквідації організації


Документи (постанови, рішен-ня, приписи, акти, висновки, запити, довідки, листи) з пи­тань до­три­ман­ня норм за­ко­но­дав­с­т­ва, вирішення конфліктів, спорів та інших правових

питань


5 р. ЕПК

5 р.


Ко­пії до­ку­мен­тів (по­зо­в­ні за­яви, ак­ти, доручення, апеля-ційні скарги, до­від­ки, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки то-що), що по­да­ю­ть­ся до су­до­вих ор­га­нів; ко­пії рі­шень, ви­ро­ків, окре­мих ух­вал, поста­нов


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля при­йнят­тя

рішен­ня
Поста­но­ви, ви­снов­ки у спра­вах про ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­ні стя­г­нен­ня


3 р.

3 р.


До­го­во­ри про на­дан­ня юри­-дич­ної до­по­мо­ги організаціям


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня стро­ку дії до­го­во­ру
Документи (огляди, довідки, доповідні записки, відомості, листи) про організацію та стан правової роботи


5 р. ЕПК

5 р.


Документи (висновки, довідки, листи) з проведення правової експертизи

5 р. ЕПК

5 р.


Кон­ф­лі­к­т­ні спра­ви з ви­на­хі­д­ни­ц­т­ва


10 р. ЕПК

10 р.Листування про встановлення права власності юридичних та фізичних осіб


5 р. ЕПК

5 р.


Листування з правових питань, у тому числі про роз’яснення законодавства


3 р.

3 р.


Листування щодо проставлен-ня апостиля


5 р.
Ли­с­ту­ван­ня про скла­ден­ня до-го­во­рів та угод, фор­ми до­го­ворів


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня пре­те­н­зій­не про поста­чан­ня, під­ря­ди та по­с-луги


3 р.1

3 р.1

1З екс­пор­ту та ім­пор­ту – 10 р.
Ли­с­ту­ван­ня про ви­ко­нан­ня ви­ро­ків, рі­шень, ух­вал су­до­вих ор­га­нів


3 р.1

3 р.

1У ча­с­ти­ні ви­ко­нан­ня фі­нан­со­ви­ми ор­га­на­ми від­ш­ко­ду­ван­ня зби­т­ків або ви­пла­ти ком­пен­са­ції за кон­фі­с­ко­ва­не май­но – пост.
Ли­с­ту­ван­ня про ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­ні стя­г­нен­ня


1 р.

1 р.


Журнали (книги) обліку видачі свідоцтв на право власності на землю, споруди, майно


Пост.

До ліквідації організації


Журнали (книги) обліку видачі свідоцтв про внесення вкладів, паїв


75 р.

75 р.


Ко­ди­фі­ка­цій­ні кар­то­те­ки і по­ка­ж­чи­ки (електронні бази да-них) за­ко­но­дав­чих ак­тів та ін­ших нор­ма­ти­в­них актів (на­ка­зів, ін­ст­ру­к­цій, пра­вил тощо)


До ліквідації організації

До ліквідації організації


Журнали реєстрації апостиля


75 р.
Журнали реєстрації заяв гро-мадян щодо проставлення апо-стиля


75 р.
Жу­р­на­ли (книги) об­лі­ку пре­тен­зій та по­зо­вів


3 р.

3 р.


Кни­ги за­пи­сів юри­ди­ч­них кон­суль­та­цій


3 р.

3 р.Похожие:

Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан та пе­ре­вір­ку ро­бо­ти з ка­д­ра­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан та пе­ре­вір­ку ро­бо­ти з ка­д­ра­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Рі­ч­ні пла­ни еко­но­мі­ч­но­го і со­ці­аль­но­го роз­ви­т­ку сфер націо-нальної економіки, ор­га­ні­за­ції
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Типові, відомчі (галузеві) пе­ре­лі­ки до­ку­мен­тів зі строками збе­рі­ган­ня, зміни та допов-нення до них
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Документи (ак­ти екс­пер­ти­зи, протоколи, висновки) щодо випуску видань у відкритій пресі
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Документи (до­від­ки, роз­ра­хун­ки, висновки, нормативні інди-катори) про розроблення, зас-тосування цін та їх коригу-вання
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Про­гно­зи со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку Укра­ї­ни, ре­гі­о­нів та сфер національної еко-номіки
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Про­гно­зи со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку Укра­ї­ни, ре­гі­о­нів та сфер національної еко-номіки
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы