Документи, що створюються в управлінській діяльності icon

Документи, що створюються в управлінській діяльності

НазваниеДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Дата конвертации01.01.2013
Размер112.56 Kb.
ТипДокументы

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тів

При­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у діяль-ності яких створюються до­ку­мен­ти НАФ

в ор­га­ні­за-

ці­ях, у діяль-ності яких не створюються до­ку­мен­ти НАФ1

2

3

4

5
^

1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

1.5. Ор­га­ні­за­ція діловодства та архівно­го збе­рі­ган­ня до­ку­мен­тів
Типові, відомчі (галузеві) пе­ре­лі­ки до­ку­мен­тів зі строками збе­рі­ган­ня, зміни та допов-нення до них:


а) за мі­с­цем розроблення і зат­вер­джен­ня

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


До за­мі­ни но­ви­ми


До за­мі­ни но­ви­ми
Документи (проекти, ви­снов­ки, від­гу­ки, ре­це­н­зії, листи) з підготовки відомчих (галузе-вих) пе­­реліків документів зі строками зберігання


3 р.1

3 р.1

1Після затвердженняТи­по­ві й при­мі­р­ні но­мен­к­ла­ту­ри справ:


а) за мі­с­цем розроблення і за­твер­джен­ня

Пост.

До­ заміни новими
б) в інших організаціях

До за­мі­ни нови­ми

До за­мі­ни нови­миНо­мен­к­ла­ту­ри справ:1Після заміни новими та за умови складення зведених описів справ

2Після заміни новими та за умови переда-вання справ до архів-ного підрозділу орга-нізації


а) зведених організацій

5 р.1

5 р.1

б) секретних справ організації


Пост.

До ліквідації організації

в) структурних підрозділів

3р.2

3 р.2Документи (доповідні записки, довідки, програми, акти) про стан діловодства й архівної справи, впровадження інфор-маційних технологій, захист інформації


5 р. ЕПК

5 р.


Договори, угоди з архівними установами, іншими організа-ціями з питань архівної справи та діловодства

5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля закінчення строку дії договоруВі­до­мо­с­ті про до­ку­мен­то­о­біг ор­га­ні­за­ції

5 р.

5 р.
До­ку­мен­ти (акти, довідки) про пе­ре­ві­рку ста­ну ді­ло­вод­с­т­ва у структурних підрозділах орга-нізації


1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля на­сту­п­ної пере-вір­ки
Документи (акти, довідки, лис-ти) про по­ру­шен­ня пра­вил пе­ре­си­лан­ня до­ку­мен­тів


1 р.

1 р.


За­мо­в­лен­ня на ви­ко­нан­ня ма­ши­но­пи­с­них та роз­мно­жу­валь­них ро­біт


1 р.

1 р.


Акти про знищення зіпсованих фірмових бланків, бланків цін-них паперів; документів суво-рої звітності, службових пос-відчень звільнених працівни-ків; печаток; штампів та пош-тових марок


3 р.

3 р.


Кла­си­фі­ка­то­ри справ і до­ку­мен­тів; табелі та альбоми форм документів:


а) за мі­с­цем складення

Пост.

До ліквідації організації

б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


До за­мі­ни но­ви­ми


До за­мі­ни но­ви­миРе­є­с­т­ра­цій­ні жу­р­на­ли, кар­т­ки, електронні ба­зи даних розпо-рядчих документів централь-них і місцевих органів вико-навчої влади, інших державних органів, органів місцевого са-моврядування, ор­га­ні­за­цій:1Форми, в яких реєст-рують короткостроко-ві відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням – 5 р.


а) з ос­но­в­ної ді­я­ль­но­с­ті

Пост.

До ліквідації організації

б) з кадрових питань (особо-вого складу)

75 р. 1

75 р. 1

в) з ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­но-­го­с­по­дар­сь­ких пи­тань


5 р.

5 р.Ре­є­с­т­ра­цій­ні жу­р­на­ли, кар­т­ки, електронні ба­зи даних вхі­д­них, ви­хі­д­них та вну­т­рі­ш­ніх (заяв, доповідних і пояснювальних записок тощо) до­ку­мен­тівh

3 р.

3 р.


Кар­то­те­ки, жу­р­на­ли, пе­ре­лі­ки, гра­фі­ки, до­від­ки, кон­т­ро­ль­ні ли­с­ти, звіти кон­т­ро­лю ви­ко­нан­ня до­ку­мен­тів


3 р.

3 р.


Ре­є­с­т­ра­цій­ні жу­р­на­ли, кар­т­ки, електронні ба­зи даних про­по­зи­цій, за­яв, скарг гро­ма­дян


5 р.

5 р.


Ре­є­с­т­ра­цій­ні жу­р­на­ли, кар­т­ки при­йо­му громадян ке­рі­в­ниц­т­вом ор­га­ні­за­ції


3 р.

3 р.


Ре­є­с­т­ра­цій­ні жу­р­на­ли телег-рам, те­ле­фо­но­г­рам, факсограм, електронних повідомлень


1 р.

1 р.


Жу­р­на­ли об­лі­ку:


а) блан­ків су­во­рої зві­т­но­с­ті

3 р.

3 р.

б) кре­с­лень, кінофотодоку-мен­тів, оптичних дисків

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

в) від­д­ру­ко­ва­них до­ку­мен­тів

1 р.

1 р.

г) вру­че­ної ко­ре­с­пон­де­н­ції


1 р.

1 р.Ре­є­с­т­ри на від­пра­в­ле­ну ко­ре­с­пон­де­н­цію


1 р.

1 р.


Роз­ра­хун­ки роз­си­л­ки розпо-рядчих та інших документів


3 р.

3 р.


Спра­ви фон­дів (історичні (біо-графічні) і тематичні довідки до фондів, акти приймання-передавання документів, акти, довідки про результати переві-ряння наявності й стану до-кументів, акти про вилучення документів для знищення, про нестачу й невиправні пошкод-ження документів, акти про видавання справ у тимчасове користування, огляди фондів, списки, аркуші, картки фондів)


Пост.1

До ліквідації організації

1У разі лі­к­ві­да­ції орга-нізації пе­ре­да­ю­ть­ся до державного архіву або архівного відділу місь-кої ради
Паспорти архіву організації


3 р.1

3 р.1

1Після заміни новимЗа­яви, за­пи­ти громадян і орга-нізацій про надання ар­хі­в­них до­ві­док, ко­пій, ви­тя­гів з до­ку­мен­тів та документи (архівні довідки, копії, витяги, листи-відмови) з їх виконання

5 р.

5 р.


До­ку­мен­ти (за­яви, до­зво­ли, листи) про до­пуск до роботи з ар­хі­в­ни­ми до­ку­мен­та­ми


5 р. ЕПК

5 р.


Ак­ти про на­дан­ня до­ку­мен­тів у тим­ча­со­ве ко­ри­с­ту­ван­ня та вилучення справ на вимогу правоохоронних органів


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля по­ве­р­нен­ня

доку­мен­тів
Ви­мо­ги, за­мо­в­лен­ня на ви­да­чу до­ку­мен­тів з ар­хі­ву


1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля по­ве­р­нен­ня

доку­мен­тів
Ли­с­ту­ван­ня про ор­га­ні­за­цій­но-­ме­то­ди­ч­ні пи­тан­ня ді­ло­вод­с­т­ва й архівної справи


3 р.

3 р.


Опи­си справ:1Пі­с­ля зни­щен­ня справ


а) постій­но­го збе­рі­ган­ня

Пост.б) тривалого (понад 10 років) збе­рі­ган­ня та з особового скла-ду


3 р.1

3 р.1То­по­г­ра­фі­ч­ні по­ка­ж­чи­ки


1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля за­мі­ни но­ви­ми
Жу­р­на­ли, кар­т­ки об­лі­ку над-ходжен­ня й ви­бут­тя до­ку­мен­тів з ар­хі­ву


До ліквідації організації

До ліквідації організації


Книги (жу­р­на­ли) реєстрації ви­да­чі до­ку­мен­тів з ар­хі­ву

1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня жур-на­лу та по­ве­р­нен­ня до­ку­мен­тів до ар­хі­ву
Книги (жу­р­на­ли) ре­є­с­т­ра­ції ар­хі­в­них до­ві­док, ко­пій та ви­тя­гів з до­ку­мен­тів, виданих за запитами громадян і органі-зацій


5 р.

5 р.


Ре­є­с­т­ра­ційні жу­р­на­ли спо­сте­ре­жень за ста­ном тем­пе­ра­турно-во­ло­гі­с­но­го ре­­жи­му збе­рі­ган­ня ар­хі­в­них до­ку­мен­тів


1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня журна­лу

б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

Доки

не ми­не потреба

Доки

не ми­не потреба
Похожие:

Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан та пе­ре­вір­ку ро­бо­ти з ка­д­ра­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан та пе­ре­вір­ку ро­бо­ти з ка­д­ра­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Рі­ч­ні пла­ни еко­но­мі­ч­но­го і со­ці­аль­но­го роз­ви­т­ку сфер націо-нальної економіки, ор­га­ні­за­ції
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Документи (ак­ти екс­пер­ти­зи, протоколи, висновки) щодо випуску видань у відкритій пресі
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Документи (до­від­ки, роз­ра­хун­ки, висновки, нормативні інди-катори) про розроблення, зас-тосування цін та їх коригу-вання
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Про­гно­зи со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку Укра­ї­ни, ре­гі­о­нів та сфер національної еко-номіки
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Про­гно­зи со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку Укра­ї­ни, ре­гі­о­нів та сфер національної еко-номіки
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы