Документи, що створюються в управлінській діяльності icon

Документи, що створюються в управлінській діяльності

НазваниеДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Дата конвертации01.01.2013
Размер93.98 Kb.
ТипДокументы

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тів

При­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у діяль-ності яких створюються до­ку­мен­ти НАФ

в ор­га­ні­за-

ці­ях, у діяль-ності яких не створюються до­ку­мен­ти НАФ1

2

3

4

5
^

2. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ, ЦІНОУТВОРЕННЯ

2.1. Організація планування та про­гно­зу­ван­ня
Про­гно­зи со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку Укра­ї­ни, ре­гі­о­нів та сфер національної еко-номіки:


а) за мі­с­цем роз­роблення і уза­галь­нен­ня

Пост.б) в інших організаціях

До­ки

не ми­не потре­ба


Інформаційно-аналітичні доку-менти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики щодо соціально-економічного розвитку, про тем­пи, про­по­р­ції, тен­де­н­ції со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку Ук­раїни, окре­мих ре­гі­о­нів та сфер національної економіки:


а) за мі­с­цем скла­ден­ня

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


До­ки

не ми­не потре­ба


Пе­ре­лі­ки форм та показників до роз­роблення про­е­к­тів дер­жа­в­них цільових програм со­ціаль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку:


а) за мі­с­цем скла­ден­ня

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


До за­мі­ни но­ви­ми


Державні ці­льо­ві про­грами со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку України, окре­мих ре­гі­о­нів та сфер національної еконо-міки:


а) за мі­с­цем розроблення і затвер­джен­ня

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба


Про­е­к­ти державних ці­льо­вих про­грам со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку України, окре­мих ре­гі­о­нів та сфер націо-нальної економіки:


а) за мі­с­цем розроблення

10 р.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­яхДо­ки

не ми­не потре­ба

До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, зві­ти, огля­ди) про хід та під­су­м­ки ви­ко­нан­ня державних ці­льо­вих, регіональних і місцевих про­грам со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку:


а) за мі­с­цем скла­ден­ня

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


До­ки

не ми­не потре­ба


Концепції, прогнози (перспек-тивні плани) розвитку органі-зації


Пост.

До ліквідації організаціїДо­ку­мен­ти (доповіді, до­від­ки, розрахунки, звіти, листи) про розроблення і коригування прогнозів (перспективних пла-нів) розвитку організації


5 р. ЕПК


5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про розроблення, по­го­джен­ня та хід ви­ко­нан­ня державних ці­льо­вих про­грам со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­-ви­т­ку


5 р. ЕПК
Ли­с­ту­ван­ня з питань методо-логії прогнозування


5 р. ЕПК

5 р.^

2.2. По­то­ч­не пла­ну­ван­ня
Рі­ч­ні пла­ни еко­но­мі­ч­но­го і со­ці­аль­но­го роз­ви­т­ку сфер націо-нальної економіки, ор­га­ні­за­ції


а) за мі­с­цем розроблення і затвердження

Пост.

10 р.

б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


До­ки

не ми­не потре­ба


До­ки

не ми­не потре­ба
Про­е­к­ти рі­ч­них пла­нів еко­но­мі­ч­но­го і со­ці­аль­но­го роз­ви­т­ку сфер національної економіки, ор­га­ні­за­ції; по­яс­ню­валь­ні за­пи­с­ки до них


10 р.

5 р.


Бізнес-план та документи (тех-ніко-економічні обґрунтуван-ня, висновки, довідки, розра-хунки тощо) до нього

Пост.


10 р.Документи (плани, звіти, до-відки, розрахунки тощо) з ви-конання держзамовлень на ви-робництво, експорт (імпорт) продукції, будівництво тощо


Пост.

До ліквідації організаціїРі­ч­ні пла­ни ор­га­ні­за­ції:1За наявності від­по­ві­д­них зві­тів – 5 р.


а) з ос­но­в­ної ді­я­ль­но­с­ті

Пост.1

5 р.

б) з допоміжних видів діяль-ності


5 р.

5 р.
Проекти річних планів орга-нізації з основної діяльності та допоміжних видів діяльності


1 р.


1 р.Пла­ни ро­бо­ти за­сі­дань ко­ле­гіаль­них ор­га­нів організації


1 р.

1 р.Плани роботи постій­но ді­ю­чих на­у­ко­вих, науково-технічних, екс­пер­т­них, ме­то­ди­ч­них, педа-гогічних, кон­суль­та­ти­в­них та інших ко­мі­те­тів, рад, ко­мі­сій


5 р.

5 р.


Рі­ч­ні (квартальні) пла­ни стру­к­ту­р­них під­ро­з­ді­лів ор­га­ні­за­ції, індивідуальні плани праців-ників


1 р.

1 р.


Оперативні плани з усіх нап-рямів діяльності організації та її структурних підрозділів


Доки

не мине потреба

Доки

не мине потреба


До­ку­мен­ти (відомості, техніко-економічні звіти, аналітичні довідки) про роз­ра­хун­ки та обґрун­ту­ван­ня розроблення пла­нів


5 р.

5 р.


Документи (доповідні записки, довідки, відомості) про внесен-ня змін до планів


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня з питань плануван-ня


3 р.

3 р.2.3. Ці­но­у­т­во­рен­ня
До­від­ки, роз­ра­хун­ки з про­гно­зу­ван­ня цін


Пост.

10 р.


Документи (до­від­ки, роз­ра­хун­ки, висновки, нормативні інди-катори) про розроблення, зас-тосування цін та їх коригу-вання:


а) за мі­с­цем скла­ден­ня

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


До перегляду цін


До перегляду цін
Прейскуранти, цінники, тари-фи на продукцію та послуги:


а) за мі­с­цем розроблення і затвер­джен­ня

Пост.

5 р.

б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До

пе­ре­гля­ду цін


До

пе­ре­гля­ду цін
Про­то­ко­ли узго­джен­ня та зат-вер­джен­ня цін на продукцію та послуги


5 р.
Цільові договори (угоди) між виробниками і постачальни-ками матеріально-технічних ресурсів


5 р.1

5 р.1

1Після закінчення строку дії договору (угоди)Ли­с­ту­ван­ня з питань ціноутво-рення


5 р. ЕПК

5 р.Похожие:

Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан та пе­ре­вір­ку ро­бо­ти з ка­д­ра­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан та пе­ре­вір­ку ро­бо­ти з ка­д­ра­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Рі­ч­ні пла­ни еко­но­мі­ч­но­го і со­ці­аль­но­го роз­ви­т­ку сфер націо-нальної економіки, ор­га­ні­за­ції
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Типові, відомчі (галузеві) пе­ре­лі­ки до­ку­мен­тів зі строками збе­рі­ган­ня, зміни та допов-нення до них
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Документи (ак­ти екс­пер­ти­зи, протоколи, висновки) щодо випуску видань у відкритій пресі
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Документи (до­від­ки, роз­ра­хун­ки, висновки, нормативні інди-катори) про розроблення, зас-тосування цін та їх коригу-вання
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Про­гно­зи со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку Укра­ї­ни, ре­гі­о­нів та сфер національної еко-номіки
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы