Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності icon

Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності

НазваниеРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Дата конвертации01.01.2013
Размер92.15 Kb.
ТипДокументы

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тів

При­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у діяль-ності яких створюються до­ку­мен­ти НАФ

в ор­га­ні­за-

ці­ях, у діяль-ності яких не створюються до­ку­мен­ти НАФ1

2

3

4

5

^

7. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПИТАННЯ

7.1. Со­ці­аль­не стра­ху­ван­ня та со­ці­аль­ний за­хист на­се­лен­ня
Про­то­ко­ли за­сі­дань ко­мі­сій із при­зна­чен­ня пен­сій за особ-ливі заслуги перед Україною


25 р. ЕПК

25 р. ЕПК


Про­то­ко­ли засідань, рі­шен­ня ко­мі­сій із при­зна­чен­ня всіх ви-дів дер­жа­в­ної соціальної до­по­мо­ги


5 р.1

5 р.1

1З питань призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 75 р.
Особові справи реабілітованих громадян та осіб, постражда-лих від політичних репресій, ветеранів праці, ветеранів Ве-ликої Вітчизняної війни


75 р. ЕПК

75 р.


Особові справи інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, яким надається державна со-ціальна допомога


75 р.

75 р.


Особові справи одержувачів усіх видів державної соціаль-ної допомоги (крім інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів) та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбан-ня скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива5 р.1

5 р. 1

1Пі­с­ля зняття одержу-вача з облікуВиплатні відомості


5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля зняття одержу-вача з обліку
Відомості про застраховану особу, що підлягає загаль-нообов’язковому державному соціальному страхуванню (персоніфікований облік) 175 р.

75 р.

1З 2011 року – звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованих страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування (персоніфікований облік)
До­ку­мен­ти (за­яви, до­від­ки, ви­снов­ки лі­ка­рів, медико-соціа-ль­ної екс­перт­ної комісії) про при­зна­чен­ня пен­сій, що не увійшли до пенсій­них справ


5 р.

5 р.


Пен­сій­ні спра­ви (за­яви, довід-ки, ви­снов­ки лі­ка­рів, медико-соці­аль­ної експертної комісії; про­то­ко­ли про призначення пенсій; до­від­ки про за­ро­бі­т­ну пла­ту, тру­до­вий стаж тощо) пен­сі­о­не­рів, які одер­жу­ють пен­сії відповідно до зако-нодавства


25 р. ЕПК11Пі­с­ля припинення виплати пенсійДокументи (акти інвентари-зації, контрольно-інвентари-заційні відомості тощо) про інвентаризацію пенсійних справ та особових рахунків


3 р.

3 р.Спи­с­ки працівників, яким призначена пен­сія на пільго-вих умовах


50 р.

50 р.


Відомості про укла­ден­ня тру­до­вих до­го­во­рів (контрактів) з пен­сі­о­не­ра­ми


3 р.

3 р.


До­ку­мен­ти (пе­ре­лі­ки, зведен-ня, до­від­ки) про пі­ль­ги, вста­но­в­ле­ні для окре­мих ка­те­го­рій гро­ма­дян

Пост.

10 р.


До­ку­мен­ти (до­від­ки, за­яви, спи­с­ки, копії наказів про відрядження, по­свід­чен­ня про від­ря­джен­ня, протоколи вру-чення, журнали реєстрації по-свідчень, табелі робочого часу тощо) гро­ма­дян, які пост­ра­ж­да­ли вна­с­лі­док Чо­р­но­биль­сь­кої ка­та­с­т­ро­фи


75 р.

75 р.


Документи (заяви, акти, про-токоли, експертні виснов­ки, довідки, рішення суду, розра-хунки тощо) про виплати стра-хового відшкодування:1Після зняття застра-хованої особи з обліку

а) за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю

75 р. 1


75 р. 1


б) за шкоду, заподіяну майну


10 р. 1

10 р.1Переліки уповноважених влас-ників (наймачів), яким призна-чено субсидію для відшкоду-вання витрат на оплату жит-лово-кому­на­льних послуг


5 р.1

5 р.1

1Після зняття одержу-вача субсидій з обліку
До­ку­мен­ти (про­то­ко­ли, зві­ти, спи­с­ки, листи) про від­но­в­лен­ня прав ре­а­бі­лі­то­ва­них гро­ма­дян та по­лі­тич­них в’я­з­нів


Пост.
До­ку­мен­ти (рі­шен­ня, до­від­ки, спи­с­ки, листи) про со­ці­аль­ний за­хист в’я­з­нів фа­ши­з­му


Пост.
Документи (аналітичні довід-ки, звіти, відомості) про дія-льність реабіліта­ційних уста-нов


Пост.

10 р.


До­ку­мен­ти (до­го­во­ри даруван-ня, акти приймання-передаван-ня цінних речей, зобов’язання, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, до­від­ки, пла­ни, зві­ти) про бла­го­дій­ну діяльність


Пост.

5 р.


Списки об’єктів та суб’єктів благодійництва


5 р. ЕПК

5 р.


Листування про благодійну діяльність

5 р. ЕПК

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про со­ці­аль­не стра­ху­ван­ня та про на­дан­ня всіх видів дер­жа­в­ної соціа-льної до­по­мо­ги


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про при­зна­чен­ня і ви­пла­ту пен­сій і до­по­мо­ги робі­т­ни­кам, слу­ж­бо­в­цям, пра­ців­ни­кам ко­ле­к­ти­в­них сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ких під­при­ємств, військовослужбовцям та

деяким іншим категоріям осіб


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про офор­м­лен­ня пен­сій


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про надання різ-них видів соціальних послуг індивідам та певним соціа-льним групам осіб, які перебувають у складних жит-тєвих обставинах та потребу-ють сторонньої допомоги


3 р.

3 р.


Жу­р­на­ли об­лі­ку до­ві­док,

посвід­чень, ви­да­них ін­ва­лі­дам вій­ни, сі­м’ям за­ги­б­лих, удо­вам, уча­с­ни­кам вій­ни і тру­ді­в­ни­кам ти­лу, реабілітованим громадянам та політичним в’язням


Пост.
Жу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції про­то­ко­лів засідань ко­мі­сій із при­зна­чен­ня всіх видів дер­жа­в­ної со-ціальної до­по­мо­ги


5 р.1З питань призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 75 р.
Жу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції приймання за­яв і документів для при­зна­чен­ня усіх видів соціальної до­по­мо­ги


5 р.

5 р.


Жу­р­на­ли об­лі­ку (електронні бази даних):


а) пен­сі­о­не­рів, які пра­цю­ють

3 р.

3 р.

б) ви­пла­ти пен­сій пен­сі­о­не­рам, які пра­цю­ють


5 р.

5 р.Кар­то­те­ки, жу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції по­дань і за­яв що­до при­зна­чен­ня пен­сій і ви­да­чі пен­сій­них посвідчень

3 р.

3 р.Похожие:

Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан та пе­ре­вір­ку ро­бо­ти з ка­д­ра­ми
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан та пе­ре­вір­ку ро­бо­ти з ка­д­ра­ми
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
...
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Документи (відомості, довідки, листи) про оренду, дарування, заповіт, купівлю-продаж жит-лової площі працівникам орга-нізації
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Про­то­ко­ли за­сі­дань ко­мі­сій із при­зна­чен­ня пен­сій за особ-ливі заслуги перед Україною
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Клопотання про видачу дуб-лікатів документів до держав-них нагород замість втрачених; документи (заяви, довідки) до них
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Про­то­ко­ли за­сі­дань, рішення ате­с­та­цій­них і ква­лі­фі­ка­цій­них ко­мі­сій
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, огля­ди, до­від­ки, ак­ти об­сте­жень, ві­до­мо­с­ті, звіти, листи) про створення...
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Мобілізаційні плани, довготер-мінові та річні програми мобі-лізаційної підготовки у відпо-відних сферах управління та галузях національної...
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы