Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності icon

Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності

НазваниеРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Дата конвертации01.01.2013
Размер122.24 Kb.
ТипДокументы

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тів

При­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у діяль-ності яких створюються до­ку­мен­ти НАФ

в ор­га­ні­за-

ці­ях, у діяль-ності яких не створюються до­ку­мен­ти НАФ1

2

3

4

5

^

7. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПИТАННЯ

7.2. Ме­ди­ч­не і са­на­то­р­но-­ку­рор­т­не об­слу­го­ву­ван­ня
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, огля­ди, до­від­ки, ак­ти об­сте­жень, ві­до­мо­с­ті, звіти, листи) про створення і ді­я­ль­ність лі­ку­валь­но-­про­фі­ла­к­ти­ч­них і са­на­то­р­но-­ку­рор­т­них

закла­дів


5 р. ЕПК

5 р.


До­ку­мен­ти (до­від­ки, ві­до­мо­с­ті, списки, листи) про на­яв­ність і стан ме­ди­ч­них пун­к­тів в ор­га­ні­за­ції і про ме­ди­ч­ну до­по­мо­гу працівникам


3 р.

3 р.


Документи (зві­ти, до­від­ки, до-повідні записки, огляди) про при­чи­ни за­хво­рю­ва­но­с­ті пра­ців­ни­ків ор­га­ні­за­ції


5 р. ЕПК

5 р.


Рі­шен­ня медико-соціальних екс­пер­т­них ко­мі­сій, ви­снов­ки лі­ка­р­сько-­кон­суль­та­тивних ко­мі­сій


5 р.

5 р.


До­ку­мен­ти (пла­ни, до­від­ки, кар­т­ки, спи­с­ки, гра­фі­ки, листи) про пе­рі­о­ди­ч­ні ме­ди­ч­ні огля­ди


3 р.

3 р.


Протоколи засідань комісій з питань направлення громадян на лікування за кордон та документи (заяви, висновки, запрошення закордонного лі-кувального закладу, витяги з історії хвороби) до них


Пост.
Документи (звіти, висновки, довідки), які надають клініки в інших країнах, про обсяги і результати лікування громадян України за кордоном


50 р.
Протоколи медичного огляду для встановлення факту вжи-вання наркотичних засобів, психотропних речовин та стану сп’яніння


3 р.

3 р.


Про­то­ко­ли засідань ко­мі­сій (уповноваженого) з соціально-го страхування

5 р.

5 р.


До­ку­мен­ти (за­яви, пла­ни, до­від­ки, спи­с­ки, листи) про на­дан­ня, при­дбан­ня, об­лік, роз­по­діл і ре­а­лі­за­цію пу­ті­вок у са­на­то­р­но-­ку­рор­т­ні за­кла­ди


3 р.

3 р.


Договори медичного страху-вання

5 р.1,2

5 р.1,2

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня стро­ку дії до­го­во­ру

2У разі настання стра-хового випадку ­– 75 р.
До­го­во­ри про медичне та са­на­то­р­но-­ку­рор­т­не об­слу­го­ву­ван­ня, надання путівок5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня стро­ку дії до­го­во­ру
До­ку­мен­ти (за­яв­ки, ви­мо­ги, на­кла­д­ні, ві­до­мо­с­ті, ор­де­ри) про одер­жан­ня пу­ті­вок


1 р.

1 р.


Ли­с­т­ки не­пра­це­з­да­т­но­с­ті, ко­рін­ці ли­с­т­ків не­пра­це­з­да­т­но­с­ті


3 р.

3 р.


Ак­ти пе­ре­ві­рок пра­ви­ль­но­с­ті за­по­в­нен­ня ли­с­т­ків не­пра­це­-

з­да­т­но­с­ті


3 р.

3 р.


Документи (зві­ти, до­від­ки) про пра­ви­ль­ність ви­да­чі ли­с­т­ків не­пра­це­з­да­т­но­с­ті


3 р.

3 р.


Од­но­ра­зо­ві ві­до­мо­с­ті про

за­хво­рю­ва­ність


3 р.

3 р.


Од­но­ра­зо­ві відомості про кіль­кість працівників, які об­слу­го­ву­ю­ть­ся на пун­к­тах ме­ди­ч­ної до­по­мо­ги і в по­лі­клі­ні­ках


1 р.

1 р.


Ме­ди­ч­ні кар­ти (іс­то­рії хво­ро­би):1У на­у­ко­во-­до­с­лі­д­них і клі­нічних лі­ку­валь­но-­про­фі­ла­к­ти­ч­них закладах іс­то­рії хво­роби, що ма­ють сут­тє­ве зна­чен­ня для

вивчен­ня ефе­к­ти­в­них ме­то­дів про­фі­ла­к­ти­ки, ді­а­г­но­с­ти­ки, лі­ку­ван­ня й роз­ви­т­ку іс­то­рії ме­ди­ци­ни, – пост.

2Пі­с­ля ви­бут­тя

3Пі­с­ля знят­тя з дис­пан­се­р­но­го об­лі­ку

а) ста­ці­о­на­р­них хво­рих

25 р.1

25 р.

б) ам­бу­ла­то­р­них хво­рих

5 р.2

5 р.2

в) кар­тки дис­пан­се­р­но­го об­лі­ку

5 р.3

5 р.3Ін­ди­ві­ду­аль­ні кар­тки, ме­ди­ч­ні до­від­ки, ана­лі­зи, іс­то­рії роз­вит­ку ді­тей у ди­тя­чих за­кла­дах:


а) у ди­тя­чих яс­лах і сад­ках5 р.

б) у бу­дин­ках ди­ти­ни і ди­тя­чих бу­дин­ках
25 р.Що­ден­ни­ки ро­бо­ти лі­ка­рів і се­ре­д­ньо­го ме­ди­ч­но­го пер­со­на­лу по­лі­клі­ні­ки (ам­бу­ла­то­рії, дис­пан­се­ру, кон­суль­та­ції)


1 р.

1 р.


Кни­ги за­пи­сів рен­т­ге­нів­сь­ких та кар­діо­гра­фі­ч­них об­сте­жень


5 р.

5 р.


Спи­с­ки працівників і чле­нів їх сі­мей, при­крі­п­ле­них до ві­дом­чих по­лі­клі­нік


1 р.

1 р.


Ві­до­мо­с­ті про склад, кіль­кість, рух хво­рих і від­по­чивальників у лі­ку­валь­но-­про­фі­ла­к­ти­ч­них і са­на­то­р­но-­ку­рор­т­них за­кла­дах


1 р.

1 р.


До­ку­мен­ти (ак­ти, ра­пор­ти, листи) про по­ру­шен­ня хво­ри­ми і від­по­чивальниками са­на­то­р­но-­ку­рор­т­но­го ре­жи­му


1 р.

1 р.


Са­на­то­р­но-­ку­рор­т­ні кар­тки


3 р.

3 р.


Са­на­то­р­но-­ку­рор­т­ні кни­ж­ки і пу­тів­ки в са­на­то­р­но-­ку­рор­т­ні за­кла­ди і на ку­рор­т­не лі­ку­ван­ня, ко­рі­н­ці пу­ті­вок


3 р.

3 р.


Ви­мо­ги на ме­ди­ка­мен­ти


3 р.

3 р.


Листування про медичне стра-хування працівників організа-ції


5 р.1

5 р. 1

1Після закінчення строку дії договоруЛи­с­ту­ван­ня про са­ні­та­р­ний на­гляд, про­ве­ден­ня профілак-тичних ще­п­лень, ме­ди­ч­ний огляд, дис­пан­се­ри­за­цію, го­с­пі­та­лі­за­цію і на­дан­ня ме­ди­ч­ної до­по­мо­ги5 р.

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про екс­пер­ти­зу тим­ча­со­вої не­пра­це­з­да­т­но­с­ті і по­ря­док ви­да­чі ли­с­т­ків не­пра­це­з­да­т­но­с­ті


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про ор­га­ні­за­цію лікувально-профілактичного хар­чу­ван­ня і при­зна­чен­ня, ви­да­чу до­та­ції на це хар­чу­ван­ня


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про на­дан­ня місць у лі­ку­валь­но-­про­фі­ла­к­ти­ч­них уста­но­вах, про при­крі­п­лен­ня до по­лі­клі­нік, ви­да­чу пе­ре­пу­с­ток у по­лі­клі­ні­ки1 р.

1 р.


Ли­с­ту­ван­ня про на­пра­в­лен­ня хво­рих до санаторно-курорт-них ко­мі­сій


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про від­пуск лі­ків


3 р.

3 р.


Кни­ги ре­є­с­т­ра­ції до­но­рів


75 р.

75 р.


Жу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції ли­с­т­ків непра­це­з­да­т­но­с­ті


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня журна­луЖу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції рі­шень медико-соціальних екс­пер­т­них ко­мі­сій, ви­снов­ків лі­ка­р­сько­кон­суль­та­тивних ко­мі­сій


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня журна­луЖу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції медичних оглядів для встановлення фак-ту вживання наркотичних засобів, психотропних речовин та стану сп’яніння


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня журна­луЖу­р­нали ре­є­с­т­ра­ції рецептів на нар­ко­ти­ки


5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня журна­луЖу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції ам­бу­ла­тор­них хво­рих


5 р.

5 р.


Жу­р­на­ли ла­бо­ра­то­рій


3 р.

3 р.


Жу­р­на­ли об­лі­ку про­фі­ла­к­ти­ч­них ще­п­лень, ін­фе­к­цій­них

за­хво­рю­вань3 р.

3 р.


Кни­ги, ві­до­мо­с­ті об­лі­ку роз­по­ді­лу, над­хо­джень і ви­да­чі пу­ті­вок у са­на­то­р­но-­ку­рор­т­ні

за­кла­ди


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня книгиКни­ги за­пи­су ро­бо­ти са­на­то­р­но-­ку­рор­т­них і лі­ка­рсько-­кон­суль­та­тив­них ко­мі­сій


3 р.

3 р.


Ре­є­с­т­ра­цій­ні кар­тки на осіб, які при­бу­ва­ють до са­на­то­р­но-ку­рор­т­них та лі­ку­валь­но-­про­фі­ла­к­ти­ч­них за­кла­дів


3 р.

3 р.


Кни­ги від­гу­ків від­по­чиваючих і хво­рих про ро­бо­ту са­на­то­р­но-­ку­рор­т­них за­кла­дів
3 р.


Гра­фі­ки за­їз­дів, кни­ги об­лі­ку при­бут­тя і ви­бут­тя хво­рих і від­по­чи­валь­ників у са­на­то­р­но-­ку­рор­т­ні за­кла­ди
1 р.


Кар­т­ки по­пе­ре­дньо­го за­пи­су на при­йом до лі­ка­ря1 р.

1 р.Похожие:

Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан та пе­ре­вір­ку ро­бо­ти з ка­д­ра­ми
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан та пе­ре­вір­ку ро­бо­ти з ка­д­ра­ми
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
...
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Документи (відомості, довідки, листи) про оренду, дарування, заповіт, купівлю-продаж жит-лової площі працівникам орга-нізації
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Про­то­ко­ли за­сі­дань ко­мі­сій із при­зна­чен­ня пен­сій за особ-ливі заслуги перед Україною
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Про­то­ко­ли за­сі­дань ко­мі­сій із при­зна­чен­ня пен­сій за особ-ливі заслуги перед Україною
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Клопотання про видачу дуб-лікатів документів до держав-них нагород замість втрачених; документи (заяви, довідки) до них
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Про­то­ко­ли за­сі­дань, рішення ате­с­та­цій­них і ква­лі­фі­ка­цій­них ко­мі­сій
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Мобілізаційні плани, довготер-мінові та річні програми мобі-лізаційної підготовки у відпо-відних сферах управління та галузях національної...
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы