Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності icon

Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності

НазваниеРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Дата конвертации01.01.2013
Размер91.36 Kb.
ТипДокументы

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тів

При­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у діяль-ності яких створюються до­ку­мен­ти НАФ

в ор­га­ні­за-

ці­ях, у діяль-ності яких не створюються до­ку­мен­ти НАФ1

2

3

4

5

^

7. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПИТАННЯ

7.3. Жи­т­ло­во-­по­бу­то­ві пи­тан­ня
Договори купівлі-продажу, да-рування житлової площі пра-цівникам організації


Пост.

До ліквідації організації


Документи (відомості, довідки, листи) про оренду, дарування, заповіт, купівлю-продаж жит-лової площі працівникам орга-нізації


5 р. ЕПК

5 р.


Документи (протоколи, акти, довідки, розрахунки) про пайо-ву участь у житловому будів-ництві


10 р. ЕПК

10 р.


Квартирні справи (протоколи, довідки, висновки, відомості) одержувачів житла


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля на­дан­ня жи­т­ло­вої пло­щі або зняття з квартирного облікуДо­ку­мен­ти (ак­ти, ви­снов­ки, ві­до­мо­с­ті) про об­сте­жен­ня і по­лі­п­шен­ня жи­т­ло­во-­по­бу­то­вих умов працівників

3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля на­дан­ня жи­т­ло­вої пло­щі або зняття з квартирного облікуДо­го­во­ри, уго­ди про пра­во ко­ри­с­ту­ван­ня жи­т­ло­вою пло­щею в бу­дин­ках, що на­ле­жать ор­га­ні­за­ці­ї


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня стро­ку дії до­го­во­руДо­ку­мен­ти (за­яви, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, до­від­ки, листи) про на­дан­ня, роз­по­діл і об­мін жи­т­ло­вої пло­щі


10 р.1ЕПК

10 р.1

1Пі­с­ля на­дан­ня жи­т­ло­вої пло­щіПро­то­ко­ли за­сі­дань жи­т­ло­вих ко­мі­сій


5 р.

5 р.


Спи­с­ки чер­го­во­с­ті на одер­жан­ня жи­т­ла

До за­мі­ни но­ви­ми

До за­мі­ни но­ви­миСпи­с­ки осіб на одер­жан­ня орде­рів на жи­т­ло­ву пло­щу3 р.

3 р.


Ор­де­ри на пра­во ко­ри­с­ту­ван­ня жи­т­ло­вою пло­щею, ко­рі­н­ці орде­рівДо кі­н­ця ко­ри­с­ту­ван­ня жи­т­ло­вою пло­щеюПо­свід­чен­ня, до­від­ки про пра­во ко­ри­с­ту­ван­ня до­да­т­ко­вою пло­щею


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня строку дії по­свід­чен­ня
До­ку­мен­ти (ко­пії до­ві­док, до­ру­чень, по­свід­чень), що ви­да­ю­ть­ся ме­ш­ка­н­цям жи­т­ло­во-­ко­му­наль­ни­ми уста­но­ва­ми
3 р.


Спи­с­ки ме­ш­ка­н­ців житлових будинків
3 р.1


1Пі­с­ля за­мі­ни но­ви­ми
За­яви про реєстрацію і зняття з реєстрації ме­ш­ка­н­ців житло-вих будинків


3 р.

3 р.


До­ку­мен­ти (ко­пії по­ві­до­м­лень, ві­до­мо­с­ті, роз­ра­хун­ки, до­від­ки) про за­ро­бі­т­ну і квар­ти­р­ну пла­ту, необхідні для призначення житлових субсидій
3 р.1

1Після закінчення

виплати субсидіїОсо­бо­ві ра­хун­ки квар­ти­ро­най­ма­чів
3 р.1

1Пі­с­ля за­мі­ни но­ви­ми
Кви­та­н­ції, ко­рі­н­ці кви­та­н­цій про опла­ту всіх ви­дів ко­му­наль­них по­слуг


3 р.

3 р.


До­ку­мен­ти (ак­ти, до­від­ки, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, про­по­зи­ції, листи тощо) про орга-нізацію харчування працівни-ків


3 р.

3 р.


Документи (акти, довідки, інформації, листи) про перевірку санітарного стану підприємств громадського хар-чування та відомчих пунктів харчування


3 р.

3 р.


Про­то­ко­ли за­сі­дань пра­в­лінь са­ді­в­ни­ць­ких товариств і ко­о­пе­ра­ти­вів та до­ку­мен­ти (за­яви, рі­шен­ня, по­дан­ня) до них


5 р.

5 р.


До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, до­від­ки, листи) про ко­ле­к­ти­в­не са­ді­в­ни­ц­т­во і го­ро­д­ни­ц­т­во


5 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про все­лен­ня, від­се­лен­ня і про­дов­жен­ня стро­ків ко­ри­с­ту­ван­ня жи­т­ло­вою пло­щею


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля на­дан­ня жи­т­ло­вої пло­щіЛи­с­ту­ван­ня про ор­га­ні­за­цію жи­т­ло­вих ко­о­пе­ра­ти­вів і вступ до них


5 р.

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про пра­во ко­ри­с­ту­ван­ня до­да­т­ко­вою пло­щею


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про бро­ню­ван­ня жи­т­ло­вої пло­щі


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про реєстрацію і зняття з реєстрації ме­ш­ка­н­ців житлових будинків


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про на­дан­ня місць у гур­то­жи­т­ках і ви­се­лен­ня з них


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про від­крит­тя і ро­бо­ту під­при­ємств ко­му­наль­но-­по­бу­то­во­го об­слу­го­ву­ван­ня

3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про ко­му­наль­не об­слу­го­ву­ван­ня і упра­в­лін­ня жи­т­ло­ви­ми бу­дин­ка­ми


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про надання зе­ме­ль­них ді­ля­нок працівникам


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про бро­ню­ван­ня місць у го­те­лях


1 р.

1 р.


Жу­р­на­ли об­лі­ку отри­ман­ня жи­т­ло­вої пло­щі


До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­баЖу­р­на­ли об­лі­ку ви­да­чі ор­де­рів на жи­т­ло­ву пло­щу


До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­баКартки реєстрації ме­ш­ка­н­ців (до­мо­ві кни­ги), погоспо­­­­дарсь­­кі книги1


Пост1До державних архівів надходять через 75 р.

Книги обліку осіб, що перебувають у черзі на одержання житла у гуртожитках, та книги обліку осіб, що одер­жали житло


5 р.

5 р.


Кни­ги ре­є­с­т­ра­ції тих, хто про­жи­ва­є у го­те­лі


3 р.

3 р.


Книги скарг і пропозицій про роботу підприємств громадсь-кого харчування, відомчих пунктів харчування, підпри-ємств побутового обслугову-вання

1 р.

1 р.Похожие:

Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан та пе­ре­вір­ку ро­бо­ти з ка­д­ра­ми
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан та пе­ре­вір­ку ро­бо­ти з ка­д­ра­ми
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
...
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Про­то­ко­ли за­сі­дань ко­мі­сій із при­зна­чен­ня пен­сій за особ-ливі заслуги перед Україною
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Про­то­ко­ли за­сі­дань ко­мі­сій із при­зна­чен­ня пен­сій за особ-ливі заслуги перед Україною
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Клопотання про видачу дуб-лікатів документів до держав-них нагород замість втрачених; документи (заяви, довідки) до них
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Про­то­ко­ли за­сі­дань, рішення ате­с­та­цій­них і ква­лі­фі­ка­цій­них ко­мі­сій
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, огля­ди, до­від­ки, ак­ти об­сте­жень, ві­до­мо­с­ті, звіти, листи) про створення...
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Мобілізаційні плани, довготер-мінові та річні програми мобі-лізаційної підготовки у відпо-відних сферах управління та галузях національної...
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы