Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті icon

Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті

НазваниеДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Дата конвертации01.01.2013
Размер76.01 Kb.
ТипДокументы

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тів

При­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у діяль-ності яких створюються до­ку­мен­ти НАФ

в ор­га­ні­за-

ці­ях, у діяль-ності яких не створюються до­ку­мен­ти НАФ1

2

3

4

5

^

7. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПИТАННЯ

7.6. Ор­га­ні­за­ція роботи відомчої бібліотеки, довідково-інформаційного фонду
Пла­ни ком­п­ле­к­ту­ван­ня біб­ліоте­ч­ного фонду (БФ) і до­відко­во-­ін­фор­ма­цій­ного фон­ду (ДІФ)


5 р.

3 р.


До­від­ки про ро­бо­ту біб­ліо­тек і ДІФ


3 р.

3 р.


До­ку­мен­ти (спи­с­ки, ка­та­ло­ги, зві­ти) про офор­м­лен­ня рі­ч­ної пе­ред­п­ла­ти на лі­те­ра­ту­ру


1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля отри­ман­ня пе­ред­п­ла­т­ної лі­те­ра­ту­риАк­ти, протоколи пе­ре­ві­рок ро­бо­ти бібліотек, ДІФ

1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля на­сту­п­ної пере-вір­киАк­ти, протоколи ін­вен­та­ри­за­цій­ної пе­ре­вір­ки БФ і ДІФ


1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля на­сту­п­ної пере-вір­киЩо­ден­ни­ки ро­бо­ти біб­ліо­тек


3 р.

3 р.


Ін­вен­та­р­ні кни­ги


До

лі­к­ві­да­ції біб­ліо­те­ки (ДІФ)


До

лі­к­ві­да­ції біб­ліо­те­ки (ДІФ)


Кни­ги сумарно­го об­лі­ку

До

лі­к­ві­да­ції біб­ліо­те­ки

(ДІФ)


До

лі­к­ві­да­ції біб­ліо­те­ки

(ДІФ)Кар­то­те­ки пе­рі­о­ди­ч­них ви­дань

До

лі­к­ві­да­ції біб­ліо­те­ки

(ДІФ)

До

лі­к­ві­да­ції біб­ліо­те­ки

(ДІФ)Су­п­ро­ві­д­ні до­ку­мен­ти (на­кла­д­ні, опи­си, спи­с­ки) на лі­те­ра­ту­ру, що над­хо­дить до біб­ліо­тек


До

лі­к­ві­да­ції біб­ліо­те­ки

(ДІФ)


До

лі­к­ві­да­ції біб­ліо­те­ки

(ДІФ)Кни­ги об­лі­ку лі­те­ра­ту­ри, за­губ­ле­ної чи­та­ча­ми, і ті­єї, що при­йня­та за­мість неї


3 р.

3 р.


При­бу­т­ко­ві ак­ти на лі­те­ра­ту­ру, одер­жа­ну без­ко­ш­то­в­но або без су­п­ро­ві­д­них до­ку­мен­тів


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля пе­ре­вір­ки БФАк­ти пе­ре­да­ння ви­дань з ос­нов­но­го фон­ду в де­по­зи­та­р­ний та об­мін­ний фон­ди біб­ліо­те­ки


3 р.

3 р.


Ак­ти спи­сан­ня книг


10 р.

10 р.


Ак­ти списання пе­рі­о­ди­ч­них ви­дань


3 р.

3 р.


Ак­ти, спи­с­ки лі­те­ра­ту­ри, одер­жа­ної за кни­го­об­мі­ном


5 р.

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про ор­га­ні­за­цію ро­бо­ти біб­ліо­тек і ДІФ, ком­п­ле­к­ту­ван­ня БФ і ДІФ3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про про­ве­ден­ня пе­ре­ре­є­с­т­ра­ції і впо­ряд­ку­ван­ня БФ


1 р.

1 р.


Ка­та­ло­ги (електронні бази да-них) книг (си­с­те­ма­ти­ч­ні, ал­фа­ві­т­ні, пре­д­ме­т­ні)


До

лі­к­ві­да­ції біб­ліо­те­ки (ДІФ)


До

лі­к­ві­да­ції біб­ліо­те­ки

(ДІФ)До­го­во­ри на між­бі­б­лі­о­те­ч­не або­не­мен­т­не об­слу­го­ву­ван­ня


1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня стро­ку дії до­го­во­руЖу­р­на­ли об­лі­ку за­пи­тів за між­бі­б­лі­о­те­ч­ним або­не­мен­том


1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня журна­луБлан­ки-­за­мо­в­лен­ня на одер­жан­ня лі­те­ра­ту­ри за між­бі­б­лі­о­те­ч­ним або­не­мен­том


1 р.

1 р.


Кар­т­ки об­лі­ку і одер­жан­ня лі­те­ра­ту­ри за між­бі­б­лі­о­те­ч­ним або­не­мен­том3 р.

3 р.


Ви­мо­ги чи­та­чів на лі­те­ра­ту­ру


1 р.

1 р.


Жу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції біб­ліо­г­ра­фіч­них до­ві­док


1 р.1

1 р.1

1Після закінчення журналу
Жу­р­на­ли об­лі­ку кон­суль­та­цій


1 р.1

1 р.1

1Після закінчення журналу
Формуляри читачів

Доки

не мине потреба


Доки

не мине потребаКар­то­те­ки фор­му­ля­рів чи­та­чів

3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля пе­ре­ре­є­с­т­ра­ції чи­та­чів і по­ве­р­нен­ня книг
Книги читацьких відгуків

1 р.1

1 р.1

1Після закінчення книги

Похожие:

Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Документи (ак­ти екс­пер­ти­зи, протоколи, висновки) щодо випуску видань у відкритій пресі
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Листування про оздоровлення та відпочинок дітей у дитячих закладах оздоровлення та від-починку
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­по­ві­д­ні за­пи­с­ки про ор­га­ні­за­цію, об­ла­д­нан­ня, ве­ден­ня склад­сь­ко­го гос­по­дар­с­т­ва, на-яв­ність склад­сь­кої...
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
...
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Ста­ту­ти, по­ло­жен­ня між­на­ро­д­них ор­га­ні­за­цій, чле­на­ми яких є центральні органи вико-навчої влади та гро­мад­сь­кі орга­ні­за­ції...
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Спи­с­ки поста­чаль­ни­ків і спо­жи­ва­чів, схе­ми пря­мих го­с­по­дар­сь­ких зв’яз­ків з поста­чаль­ни­ка­ми й спо­жи­ва­ча­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Спи­с­ки поста­чаль­ни­ків і спо­жи­ва­чів, схе­ми пря­мих го­с­по­дар­сь­ких зв’яз­ків з поста­чаль­ни­ка­ми й спо­жи­ва­ча­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (пла­ни, умо­ви, про­гра­ми, сце­на­рії, списки, до­від­ки, зві­ти, про­то­ко­ли жу­рі, листи) про ор­га­ні­за­цію,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы