Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті icon

Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті

НазваниеДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Дата конвертации01.01.2013
Размер128.51 Kb.
ТипДокументы

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тів

При­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у діяль-ності яких створюються до­ку­мен­ти НАФ

в ор­га­ні­за-

ці­ях, у діяль-ності яких не створюються до­ку­мен­ти НАФ1

2

3

4

5

^

8. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ,
МАРКЕТИНГ І РЕКЛАМА ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

8.2. Ви­да­в­ни­ча ді­я­ль­ність
Документи (ак­ти екс­пер­ти­зи, протоколи, висновки) щодо випуску видань у відкритій пресі


5 р.

5 р.


Пер­с­пекти­в­ні те­ма­ти­ч­ні пла­ни ви­пу­с­ку ви­дань:


а) за мі­с­цем розроблення

Пост.

10 р.

б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба


До­ки

не ми­не потре­ба
Те­ма­ти­ч­ні пла­ни ви­пу­с­ку ви­дань:13а мі­с­цем скла­ден­ня, в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях – до­ки не ми­не по­тре­ба

2За від­су­т­нос­ті

рі­ч­них – пост.

3За від­су­т­нос­ті

рі­ч­них – 10 р.


а) зве­де­ні

Пост.б) рі­ч­ні

Пост.1

10 р. 1

в) квар­таль­ні


3 р.2

3 р.3Про­е­к­ти те­ма­ти­ч­них пла­нів ви­пу­с­ку ви­дань


3 р.

3 р.


Ано­то­ва­ні те­ма­ти­ч­ні пла­ни ви­пу­с­ку ви­дань

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­баПла­ни ху­до­ж­ньо-­по­лі­г­ра­фі­ч­но­го оф­орм­­лен­ня ви­дань


3 р.

3 р.


За­яв­ки ор­га­ні­за­ції на ви­дан­ня лі­те­ра­ту­ри


3 р.

3 р.


Ав­торсь­кі й на­бі­р­ні ру­ко­пи­си опу­б­лі­ко­ва­них ви­дань, вер­с­т­ки, звір­ки1:1Ру­ко­пи­си ві­до­мих громад­сь­ко-політич-них ді­я­чів, ді­я­чів лі­те­ра­ту­ри, ми­сте­ц­т­ва, ку-ль­ту­ри, на­у­ки, тех­ні­ки, ви­ро­б­ництва, а та­кож ті, що здо­бу­ли гро­мад­сь­ке ви­знан­ня і від­зна­че­ні пре­мі­я­ми, – пост.

2Пі­с­ля ви­дан­ня

3Не менше 1 р. пі­с­ля ви­дан­ня


а) з прав­кою ав­то­ра або змі­с­то­вою прав­кою ре­да­к­то­ра

10 р.2 ЕПК

3 р.2

б) без прав­ки

До­ки

не ми­не потре­ба3

До­ки

не ми­не потре­ба3Ав­торсь­кі ру­ко­пи­си не­опу­б­лі­ко­ва­них ро­біт

3 р.1

3 р.

1Ру­ко­пи­си, які ді­с­та­ли по­зи­ти­в­ну оцін­ку ре­це­н­зен­тів і не за­тре­бу­ва­ні ав­то­ра­ми, – пост.Ру­ко­пи­си опу­б­лі­ко­ва­них пе­рекла­дів1:1Пе­ре­кла­ди, ви­ко­на­ні ві­до­ми­ми переклада-чами, по­е­та­ми, ді­я­ча­ми на­у­ки, тех­ні­ки, а та­кож ру­ко­пи­си пе­ре­кла­дів, текст яких при пу­б­лі­ка­ції був сут­тє­во ско­ро­че­ний, – пост.

2Пі­с­ля ви­дан­ня

3Не менше 1 р. пі­с­ля ви­дан­ня


а) лі­те­ра­ту­р­них пе­ре­кла­дів (на­бі­р­ні при­мі­р­ни­ки, вер­с­т­ки, звір­ки з прав­кою ре­да­к­то­ра і пе­ре­кла­да­ча)

10 р.2 ЕПК

3р.2

б) під­ряд­ко­вих пе­ре­кла­дів

До­ки

не ми­не потре­ба3

До­ки

не ми­не потре­ба3Ру­ко­пи­си пе­ре­кла­дів не­опу­б­лі­ко­ва­них ро­біт

3 р.1

3 р.

1Пе­ре­кла­ди, ви­ко­на­ні ві­до­ми­ми пе­ре­кла­да­ча­ми, по­е­та­ми, ді­я­ча­ми на­у­ки, тех­ні­ки, а та­кож переклади ро­біт, які діс­та­ли по­зи­-ти­в­ну оцін­ку ре­це­н­зен­тів, – пост.
Ілю­с­т­ра­ції до ви­дань

3 р.1

3 р.

1До ру­ко­пи­сів, за­ли­ше­них на постій­не збе­рі­ган­ня, а та­кож тих, що ви­ко­на­ні ві­до­ми­ми ху­до­ж­ни­ка­ми, гра­фі­ка­ми і здо­бу­ли гро­мад­сь­ке ви­знан­ня, – пост.
Гра­фі­ч­ні ма­те­рі­а­ли (кре­с­лен­ня, схе­ми, ді­а­г­ра­ми) до ви­дань

3 р.1

3 р.

1До ру­ко­пи­сів, зали-ше­них на постій­не збе­рі­ган­ня, – пост.
Си­г­наль­ні при­мі­р­ни­ки ви­дань

1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля зда­чі ти­ра­жів
Кон­т­ро­ль­ні при­мі­р­ни­ки ви­дань

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­баКон­т­ро­ль­ні при­мі­р­ни­ки ба­га­то­ти­ра­ж­них га­зет


5 р. ЕПК

5 р.


Зраз­ки ре­к­ла­м­них ви­дань


3 р.

3 р.


Спра­ви з ви­дан­ня ру­ко­пи­сів (твор­чі за­яв­ки, ли­с­ту­ван­ня з ав­то­ра­ми, ре­це­н­зії, до­го­во­ри з ав­то­ра­ми й ін­ші до­ку­мен­ти, по­в’я­за­ні з ро­бо­тою над ру­ко­пи­сом та під­го­тов­кою йо­го до ви­дан­ня)

3 р.1

3 р.

1На ру­ко­пи­си, за­ли­ше­ні на постій­не збе­рі­ган­ня, а та­кож на ті, що мі­с­тять ре­це­н­зії ві­до­мих осіб, – пост.Ре­це­н­зії на ру­ко­пи­си, що не ввійш­ли до скла­ду спра­ви про ви­дан­ня ру­ко­пи­су

3 р.1

3 р.

1Ре­це­н­зії ві­до­мих осіб і на ру­ко­пи­си, за­ли­ше­ні на пос­тій­не збе­рі­ган­ня, – пост.
Спра­ва кни­ги (ре­да­к­цій­ний пас­порт, кар­т­ки ру­ху ко­ре­к­тур, ти­тули ру­ко­пи­су, біб­ліо­г­ра­фі­ч­ні опи­сан­ня, ка­ль­ку­ля­ції і спе­ци­фі­ка­ції, ак­ти го­то­в­но­с­ті ви­дань)


3 р.1

3 р.

1На ру­ко­пи­си, за­ли­ше­ні на постій­не збе­рі­ган­ня, – пост.Кар­т­ки на ру­ко­пи­си ав­то­рів


5 р.

5 р.


До­ку­мен­ти (до­від­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки) про ви­ко­нан­ня ви­да­в­ни­чо­го пла­ну


5 р.

5 р.


Спи­с­ки ви­дань, що ви­й­ш­ли з дру­ку


Пост.

10 р.


Ре­це­н­зії, від­гу­ки на ви­дан­ня

3 р.1

3 р.

1На ру­ко­пи­си, за­ли­ше­ні на постій­не збері-ган­ня, а та­кож на ру-кописи ви­да­т­них осіб – пост.
Огля­ди ре­це­н­зій


Пост.
Про­то­ко­ли за­сі­дань ти­ра­ж­но-ка­ль­ку­ля­цій­них ко­мі­сій


5 р.

5 р.


За­яв­ки, за­мо­в­лен­ня, на­ря­ди на дру­кар­сь­кі, ко­пі­ю­валь­но-

ро­з­м­но­жу­валь­ні ро­бо­ти


1 р.

1 р.


Зві­ти, ак­ти ви­трат і пе­ре­ви­т­рат па­пе­ру, кар­то­ну, по­лі­гра­фі­ч­них (дру­кар­сь­ких) ма­те­рі­а­лів


3 р.

3 р.


Ак­ти пе­ре­вір­ки збе­рі­ган­ня і ви­ко­ри­с­тан­ня ко­пі­ю­валь­но-роз­м­но­жу­валь­ної тех­ні­ки


3 р.

3 р.


До­ку­мен­ти (до­від­ки, ві­до­мо­с­ті, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки) про за­хо­ди щодо бо­ро­ть­би з ви­да­в­ни­чим бра­ком1 р.

1 р.


Ли­с­ту­ван­ня про охо­ро­ну ав-торсь­ких прав


10 р. ЕПК

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про ви­пуск ви­дань


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про пла­ну­ван­ня ви­пу­с­ку ви­дань


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про під­го­тов­ку, хід і ви­пуск ви­дань


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня з ав­то­ра­ми про доо­п­ра­цю­ван­ня, ви­пра­в­лен­ня або не­при­да­т­ність ру­ко­пи­сів

3 р.1

3 р.

1Ли­с­ти ві­до­мих гро-мад­сь­ко-­по­лі­ти­ч­них ді­я­чів, ді­я­чів культури, лі­те­ра­ту­ри, ми­с­те­ц­т­ва, на­у­ки, тех­ні­ки – пост.
Ли­с­ту­ван­ня про оформлення ви­дань1:1Строк збе­рі­ган­ня від­ра­хо­ву­є­ть­ся пі­с­ля ви­хо­ду ви­дань у світ

2Ли­с­ти ві­до­мих гро­мад­сь­ко-­по­лі­ти­ч­них ді-я­чів, ді­я­чів куль­ту­ри, лі­те­ра­ту­ри, ми­с­те­ц­т­ва, на­у­ки, тех­ні­ки – пост.


а) ху­до­ж­ніх

1 р.2

1 р.

б) тех­ні­ч­них

1 р.2


1 р.
Ли­с­ту­ван­ня з дру­ка­р­ня­ми про ви­ко­нан­ня за­мо­в­лень


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про ти­раж ви­дань


1 р.

1 р.


Ли­с­ту­ван­ня про поста­чан­ня і ви­тра­ти по­лі­гра­фі­ч­них (дру­кар­сь­ких) ма­те­рі­а­лів


1 р.

1 р.


Ли­с­ту­ван­ня про роз­по­всюд-жен­ня ви­дань і роз­на­ряд­ку на їх роз­си­л­ку


1 р.

1 р.


Жу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції ру­ко­пи­сів


10 р.

10 р.


Жу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції ре­це­н­зій


5 р.

5 р.


Ре­є­с­т­ри ори­гі­на­лів ілю­с­т­ра­цій


10 р.

10 р.


Кар­т­ки ви­дань, що ви­й­ш­ли з дру­ку


10 р.

10 р.


Жу­р­на­ли об­лі­ку роз­си­лан­ня сиг­наль­них і кон­т­ро­ль­них при­мі­р­ни­ків

1 р.

1 р.


Жу­р­на­ли об­лі­ку за­мо­в­лень на дру­кар­сь­кі, ко­пі­ю­валь­но-­

ро­з­м­но­жу­валь­ні ро­бо­ти


3 р.

3 р.


Ко­пії до­ку­мен­тів, від­д­ру­ко­ва­них у дру­кар­сь­ко-ро­з­м­но­жу­валь­них це­хах


1 р.

1 р.Похожие:

Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Листування про оздоровлення та відпочинок дітей у дитячих закладах оздоровлення та від-починку
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­по­ві­д­ні за­пи­с­ки про ор­га­ні­за­цію, об­ла­д­нан­ня, ве­ден­ня склад­сь­ко­го гос­по­дар­с­т­ва, на-яв­ність склад­сь­кої...
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Пла­ни ком­п­ле­к­ту­ван­ня біб­ліоте­ч­ного фонду (БФ) І до­відко­во-­ін­фор­ма­цій­ного фон­ду (діф)
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
...
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Ста­ту­ти, по­ло­жен­ня між­на­ро­д­них ор­га­ні­за­цій, чле­на­ми яких є центральні органи вико-навчої влади та гро­мад­сь­кі орга­ні­за­ції...
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Спи­с­ки поста­чаль­ни­ків і спо­жи­ва­чів, схе­ми пря­мих го­с­по­дар­сь­ких зв’яз­ків з поста­чаль­ни­ка­ми й спо­жи­ва­ча­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Спи­с­ки поста­чаль­ни­ків і спо­жи­ва­чів, схе­ми пря­мих го­с­по­дар­сь­ких зв’яз­ків з поста­чаль­ни­ка­ми й спо­жи­ва­ча­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (пла­ни, умо­ви, про­гра­ми, сце­на­рії, списки, до­від­ки, зві­ти, про­то­ко­ли жу­рі, листи) про ор­га­ні­за­цію,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы