Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті icon

Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті

НазваниеДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Дата конвертации01.01.2013
Размер101.23 Kb.
ТипДокументы

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тів

При­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у діяль-ності яких створюються до­ку­мен­ти НАФ

в ор­га­ні­за-

ці­ях, у діяль-ності яких не створюються до­ку­мен­ти НАФ1

2

3

4

5

^

9. ЕКОНОМІЧНЕ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ, ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ, КУЛЬТУРНЕ і ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРА­Ї­НА­МИСта­ту­ти, по­ло­жен­ня між­на­ро­д­них ор­га­ні­за­цій, чле­на­ми яких є центральні органи вико-навчої влади та гро­мад­сь­кі орга­ні­за­ції Укра­ї­ни


Пост.

До ліквідації організації


Програми, за­вдан­ня укра­їн­сь­ким де­ле­га­ці­ям і спе­ці­а­лі­с­там, які бе­руть участь у ро­бо­ті між­на­ро­д­них ор­га­ні­за­цій


Пост.
До­ку­мен­ти (до­від­ки, за­яви, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки) про вступ до між­на­ро­д­них ор­га­ні­за­цій і спі-лок


Пост.

До ліквідації організації


Документи (договори, угоди, плани, звіти, довідки) про спів-робітництво з міжнародними організаціями і спілками


Пост.

10 р.


Документи (доповіді, довідки, огляди, розрахунки, висновки тощо) про участь у міжнарод-них програмах


Пост.

10 р.


Документи (анотації, пропози-ції, розрахунки) до грантів, інвестиційних проектів


Пост.

10 р.


Документи (протоколи, зведен-ня, зві­ти, відомості) про веден-ня конвер­сійних операцій


Пост.

10 р.


Про­то­ко­ли зу­стрі­чей з пре­д­-

ста­в­ни­ками за­ру­бі­ж­них кра­їн і ор­га­ні­за­цій


Пост.1

10 р.1

1З ор­га­ні­за­цій­них і про­це­ду­р­них пи­тань – 3 р.До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, па­м’я­т­ні за­пи­с­ки, до­від­ки, звіти) про при­йом пре­д­ста­в­ни­ків за­ру­біжних кра­їн


Пост.

10 р.


Те­к­с­ти ви­сту­пів, за­пи­си бе­сід з пре­д­ста­в­ни­ка­ми за­ру­бі­ж­них кра­їн


Пост.

5 р.


До­ку­мен­ти (про­гра­ми, пла­ни, гра­фі­ки) при­йо­мів і пе­ре­бу­ван­ня пре­д­ста­в­ни­ків за­ру­бі­ж­них кра­їн і ор­га­ні­за­цій в Укра­ї­ні


5 р.

5 р.


За­яв­ки на від­ві­ду­ван­ня ор­га­ні­за­ції


1 р.

1 р.


До­ку­мен­ти (про­по­зи­ції, ре­ко­мен­да­ції, роз­ра­хун­ки) про роз-роблення пла­нів на­у­ко­во-те­х­ні­ч­но­го, військово-технічного, еко­но­мі­ч­но­го і куль­ту­р­но­го спів­ро­бі­т­ни­ц­т­ва із за­ру­бі­ж­ни­ми кра­ї­на­ми


10 р. ЕПК

10 р.


До­ку­мен­ти (звіти, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, до­від­ки, ві­до­мо­с­ті) про ви­ко­нан­ня пла­нів на­у­ко­во-­те­х­ні­ч­но­го, військово-техніч-ного, еко­но­мі­ч­но­го, куль­ту­р­но­го спів­ро­бі­т­ни­ц­т­ва із за­ру­-біж­ни­ми кра­ї­на­ми


Пост.

10 р.


До­ку­мен­ти (уго­ди, до­го­во­ри, кон­т­ра­к­ти) про на­у­ко­во-те­х­ніч­не, військово-технічне, еко­но­мі­ч­не, куль­ту­р­не і правове спів­ро­бі­т­ни­ц­т­во з організація-ми за­ру­біж­ни­х кра­ї­н


Пост.

10 р.


До­ку­мен­ти (про­е­к­ти, про­по­зи­ції, за­ува­жен­ня, ви­снов­ки) про під­го­тов­ку угод, до­го­во­рів, кон­т­ра­к­тів з на­у­ко­во-те­х­ні­ч­но­го, військово-технічного, еко­но­мі­ч­но­го, куль­ту­р­но­го і правового спів­ро­бі­т­ни­ц­т­ва із за­ру­бі­ж­ни­ми кра­ї­на­ми


10 р. ЕПК

5 р.


Документи (ак­ти, про­то­ко­ли, прог­рами, плани, контракти, листи) про навчан­ня, стажу-вання іно­зе­м­них спе­ці­а­лі­с­тів в Укра­ї­ні


10 р.

5 р.


Пла­ни від­ря­джен­ня де­ле­га­цій і спе­ці­а­лі­с­тів за кор­дон


5 р.
За­мо­в­лен­ня-­на­ря­ди на від­ря­д-жен­ня спе­ці­а­лі­с­тів за кор­дон

5 р.
Спи­с­ки ту­ри­с­тів, які виї­з­дять за кордон


3 р.

3 р.


Ко­н’юн­к­ту­р­ні огля­ди з екс­-пор­т­но-­ім­пор­т­них поста­вок


Пост.
До­ку­мен­ти (ак­ти, опи­си, пе­ре­лі­ки, виснов­ки, до­від­ки) про при­йман­ня-пе­ре­да­ван­ня об­ла­д­нан­ня, ма­те­рі­а­лів з екс­пор­ту та ім­пор­ту


Пост.
До­ку­мен­ти (ви­снов­ки, ак­ти, до­від­ки, листи, тех­ні­ко-­еко­но­мі­ч­ні обґрун­ту­ван­ня) про до­ці­ль­ність за­ку­пі­в­лі ім­пор­т­ної про­ду­к­ції та ма­те­рі­а­лів


10 р. ЕПК

5 р.


До­зво­ли на вве­зен­ня (ви­ве­зен­ня) за кор­дон (з-за кор­до­ну) об­ла­д­нан­ня, ма­те­рі­а­лів10 р.

10 р.


Документи дозвільного харак-теру (заявки, картки-реєстрації обліку договорів, фондові сповіщення, наряд-замовлення, експертні висновки, дозволи, рішення, ліцензії, квоти (кон-тингенти) тощо) на зовнішньо-економічні операції:1Після закінчення строку дії ліцензії або вичерпання квоти

2Див. примітку один до статті 186


а) в організаціях, що здійсню-ють ліцензування (квотування)

5 р.1,2 ЕПКб) в інших організаціях


3 р.1,2

3 р.1,2До­ку­мен­ти (де­кла­ра­ції, ліцен-зії, дозволи, специфікації та інші товаросупровідні доку-менти) митного оформлення вантажів, продукції, майна, валюти


3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186
До­ку­мен­ти (сертифікати, екс-пертні висновки, акти, прото-коли, рішення, листи) митного контролю за якістю продукції


5 р.

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про вступ до між­на­ро­д­них ор­га­ні­за­цій і спіл­ок


Пост.
Ли­с­ту­ван­ня про при­йом пре­д­ста­в­ни­ків за­ру­бі­ж­них кра­їн

5 р.

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про розроблення, уто­ч­нен­ня, змі­ни пла­нів на­у­ко­во-­те­х­ні­ч­но­го, військово-тех-нічного, еко­но­мі­ч­но­го і куль­ту­р­но­го спів­ро­бі­т­ни­ц­т­ва із за­ру­бі­ж­ни­ми кра­ї­на­ми


5 р. ЕПК

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про на­у­ко­во-те­х­-ні­ч­не, еко­но­мі­ч­не і куль­ту­р­не спів­ро­бі­т­ни­ц­т­во із за­ру­бі­ж­ни­ми кра­ї­на­ми


5 р. ЕПК

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про екс­пор­т­ні та ім­пор­т­ні постав­ки:


а) з ор­га­на­ми дер­жа­в­ної вла­ди, ви­щи­ми й іно­зе­м­ни­ми орга­ні­за­ці­я­ми

10 р. ЕПК

10 р.

б) з ін­ши­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми


5 р.

5 р.Листування з іноземними орга-ніза­ціями з тарифно-економіч-них пи­тань, узгодження умов перевезень пасажирів, експорт-них, імпортних і транзитних вантажів


10 р. ЕПК

5 р.


Листування з питань виконан-ня графіків руху поїздів, перевезень вантажів, пасажи-рів, багажу, товаробагажу в міжнародному залізничному сполученні


5 р.

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про скла­ден­ня звітів про за­кор­дон­ні від­ря­д-жен­ня


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про ор­га­ні­за­цію за­кор­дон­них ту­ри­с­ти­ч­них ман­д­рі­вок і ком­п­ле­к­ту­ван­ня ту­-рис­ти­ч­них груп


3 р.

3 р.


Журнали (книги) обліку видачі ліцензій, квот за зовнішньо-економічними операціями


До ліквідації організації
Жу­р­на­ли, кар­то­те­ки об­лі­ку від­ві­ду­вань ор­га­ні­за­ції пре­д-

­ста­в­ни­ка­ми за­ру­бі­ж­них кра­їн10 р.

10 р.


Жу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції угод, до­го­во­рів, кон­т­ра­к­тів

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба
Похожие:

Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Документи (ак­ти екс­пер­ти­зи, протоколи, висновки) щодо випуску видань у відкритій пресі
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Листування про оздоровлення та відпочинок дітей у дитячих закладах оздоровлення та від-починку
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­по­ві­д­ні за­пи­с­ки про ор­га­ні­за­цію, об­ла­д­нан­ня, ве­ден­ня склад­сь­ко­го гос­по­дар­с­т­ва, на-яв­ність склад­сь­кої...
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Пла­ни ком­п­ле­к­ту­ван­ня біб­ліоте­ч­ного фонду (БФ) І до­відко­во-­ін­фор­ма­цій­ного фон­ду (діф)
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
...
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Спи­с­ки поста­чаль­ни­ків і спо­жи­ва­чів, схе­ми пря­мих го­с­по­дар­сь­ких зв’яз­ків з поста­чаль­ни­ка­ми й спо­жи­ва­ча­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Спи­с­ки поста­чаль­ни­ків і спо­жи­ва­чів, схе­ми пря­мих го­с­по­дар­сь­ких зв’яз­ків з поста­чаль­ни­ка­ми й спо­жи­ва­ча­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (пла­ни, умо­ви, про­гра­ми, сце­на­рії, списки, до­від­ки, зві­ти, про­то­ко­ли жу­рі, листи) про ор­га­ні­за­цію,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы