Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті icon

Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті

НазваниеДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Дата конвертации01.01.2013
Размер141.39 Kb.
ТипДокументы

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тів

При­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у діяль-ності яких створюються до­ку­мен­ти НАФ

в ор­га­ні­за-

ці­ях, у діяль-ності яких не створюються до­ку­мен­ти НАФ1

2

3

4

5

^

10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ПОСТАЧАННЯ

10.1. Ор­га­ні­за­ція ма­те­рі­аль­но-­те­х­ні­ч­но­го поста­чан­ня
Осо­б­ли­ві умо­ви постачання про­ду­к­ції і ма­те­рі­а­лів (сиро-вини):


а) за місцем складення і затвердження

Пост.б) в інших організаціях


До заміни новими


До заміни новими
Спи­с­ки поста­чаль­ни­ків і спо­жи­ва­чів, схе­ми пря­мих го­с­по­дар­сь­ких зв’яз­ків з поста­чаль­ни­ка­ми й спо­жи­ва­ча­ми5 р. ЕПК

5 р.


Договори, угоди, контракти про постачання/збут, купівлю-продаж продукції та протоколи розбіжностей за ними


5 р.1

5 р. 1

1Після закінчення строку дії договору, угоди, контракту
За­яв­ки на ос­но­в­ні й до­по­мі­ж­ні ви­ди поста­чан­ня:1На ім­пор­т­не об­ла­д­нан­ня і ма­те­рі­а­ли – 10 р.

а) зве­де­ні рі­ч­ні

3 р.1

3 р.1

б) рі­ч­ні, що на­дій­ш­ли від під­ві­дом­чих ор­га­ні­за­цій

1 р.

1 р.

в) квар­таль­ні (місячні)


1 р.

1 р.До­ку­мен­ти (осо­бо­ві ра­хун­ки, зве­де­ні ві­до­мо­с­ті, таб­ли­ці, роз­ра­хун­ки) про по­тре­бу в ма­те­ріа­лах (сировині) і об­ла­д­нан­ні


3 р.

3 р.


Пла­ни роз­по­ді­лу ос­но­в­но­го обла­д­нан­ня та го­то­вої про­ду­к­ції


5 р.

5 р.


Ба­лан­си роз­по­ді­лу й від­ван­та­жен­ня про­ду­к­ції:1У мі­ні­с­тер­с­т­вах, статор­га­нах – пост.

а) рі­ч­ні

5 р.1

5 р.

б) квар­таль­ні


1 р.

1 р.Рі­ч­ні фон­ди й лі­мі­ти на всі ви­ди поста­чан­ня3 р.

3 р.


На­ря­ди на рі­ч­ні фон­ди, до­да­т­ко­ва роз­на­ряд­ка і пе­ре­роз­на­ряд­ка


1 р.

1 р.


Зве­де­ні да­ні про роз­по­діл та ре­а­лі­за­цію фон­дів на си­ро­ви­ну і готову продукцію


Пост.
Фон­до­ві по­ві­до­м­лен­ня, змі­ни фон­до­вих по­ві­до­м­лень на всі ви­ди поста­чан­ня


1 р.

1 р.


Ві­до­мо­с­ті роз­по­ді­лу рі­ч­них фон­дів і лі­мі­тів на всі ви­ди поста­чан­ня


3 р.

3 р.


До­ку­мен­ти (звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про роз­по­діл і ре­а­лі­за­цію фон­дів на всі ви­ди поста­чан­ня


1 р.

1 р.


Зве­де­ні роз­на­ряд­ки ма­те­рі­аль­но-­те­х­ні­ч­но­го поста­чан­ня


3 р.

3 р.


Роз­на­ряд­ки на роз­по­діл ім­пор­т­но­го об­ла­д­нан­ня і ма­те­рі­а­лів


5 р.

5 р.


Роз­ра­хун­ки по­крит­тя фон­дів поста­чан­ня


1 р.

1 р.


Зві­ти про ре­а­лі­за­цію фон­до­вих за­явок:


а) рі­ч­ні

3 р.

3 р.

б) квар­таль­ні

1 р.

1 р.

в) мі­ся­ч­ні


1 р.


1 р.
Зві­ти про ре­а­лі­за­цію фон­дів


3 р.

3 р.


Звіти і ві­до­мо­с­ті про над­хо­джен­ня, ви­тра­чан­ня, за­ли­ш­ки си­ро­ви­ни, ма­те­рі­а­лів і го­то­вої про­ду­к­ції:


а) рі­ч­ні

3 р.

3 р.

б) кварталь­ні (місячні)


1 р.

1 р.До­від­ки про ви­ко­нан­ня пла­нів поста­чан­ня про­ду­к­ції


3 р.

3 р.


Ком­п­ле­к­ту­валь­ні ві­до­мо­с­ті на ви­ро­би


1 р.

1 р.


До­від­ки, ві­до­мо­с­ті про умо­ви й офор­м­лен­ня постачання про­ду­к­ції


3 р.

3 р.


Об­лі­ко­ві кар­т­ки, кни­ги, ві­до­мо­с­ті об­лі­ку збу­ту про­ду­к­ції (в то­му чи­с­лі екс­пор­т­ної)


3 р.

3 р.


До­ку­мен­ти (ак­ти, фа­к­ту­ри, накла­д­ні) про зда­ну про­ду­к­цію


3 р.

3 р.


До­ку­мен­ти (за­яв­ки, за­мо­в­лен­ня, на­ря­ди) про постав­ку ма­те­рі­а­лів (сировини), об­ла­д­нан­ня, інвентарю


3 р.

3 р.


За­мо­в­лен­ня-­на­ря­ди на екс­пор­т­ні постав­ки об­ла­д­нан­ня і ма­те­рі­а­лів (сировини)


5 р.

5 р.


Ак­ти при­йман­ня ви­ро­бів за коо­пе­ро­ва­ними постав­ками


1 р.

1 р.


За­яв­ки, спе­ци­фі­ка­ції на ко­о­пе­ро­ва­ні постав­ки ком­п­ле­к­ту­вальних ви­ро­бів і об­ла­д­нан­ня:


а) зве­де­ні рі­ч­ні

5 р.б) рі­ч­ні (квартальні), що на­дій­ш­ли від ор­га­ні­за­цій


1 р.

1 р.Гра­фі­ки від­ван­та­жен­ня про­-дук­ції спо­­жи­ва­чам:


а) квар­таль­ні

3 р.

3 р.

б) мі­ся­ч­ні


1 р.

1 р.Спе­ци­фі­ка­ції, сер­ти­фі­ка­ти на від­ван­та­жен­ня і від­пра­в­лен­ня продукції, матеріалів (сирови-ни), обладнання


5 р.1

5 р.1

1Ім­пор­т­но­го об­ла­д­нан­ня – до за­кін­чен­ня ек­с­п­лу­а­та­ції
Роз­по­ря­джен­ня, під­ста­ви на ви­да­чу на­ря­дів на від­пуск про­ду­к­ції


3 р.

3 р.


За­мо­в­лен­ня, на­ря­ди на від­ван­та­жен­ня ма­те­рі­а­лів (сировини) і об­ла­д­нан­ня3 р.

3 р.


До­ку­мен­ти (ди­с­пе­т­чер­сь­кі

жур­на­ли, за­пи­си до­ру­чень, звіти) про що­ден­не від­ван­та­жен­ня про­ду­к­ції (в то­му чи­с­лі на екс­порт)


1 р.

1 р.


Звіти, ві­до­мо­с­ті, жу­р­на­ли об­лі­ку від­ван­та­жен­ня екс­пор­т­ної про­ду­к­ції


5 р.

5 р.


Ві­до­мо­с­ті про від­ван­та­же­ну продукцію, ма­те­рі­а­ли (сирови-ну) й об­ла­д­нан­ня


1 р.

1 р.


Ак­ти, ви­снов­ки про якість продукції і ма­те­рі­а­лів (сирови-ни), що над­хо­дять


5 р.

5 р.


Ак­ти про при­йман­ня-­зда­ван­ня про­ду­к­ції пре­д­ста­в­ни­кам за­-мо­в­ни­ків


3 р.

3 р.


До­ку­мен­ти (ві­до­мо­с­ті, листи, до­від­ки) про ре­а­лі­за­цію над­нор­ма­ти­в­ної і не­ви­ко­ри­ст­а­ної продукції, ма­те­рі­а­лів (сирови-ни)


3 р.

3 р.


Ак­ти про знят­тя на­яв­но­с­ті й за­ли­ш­ків ма­те­рі­а­лів (сирови-ни)


3 р.

3 р.


Ко­ме­р­цій­ні ак­ти


3 р.

3 р.


Ану­льо­ва­ні за­яв­ки, за­мо­в­лен­ня, на­ря­ди


1 р.

1 р.


Ра­пор­ти про за­ли­ш­ки про­ду­к­ції


1 р.

1 р.


До­зво­ли на від­пуск ма­те­рі­а­лів (сировини) для го­с­по­дар­сь­ких по­треб


1 р.

1 р.


Списки спо­жи­ва­чів і поста­чаль­ни­ків із зазначенням їх реквізитів (адрес)


Доки

не мине потреба

Доки

не мине потреба


До­го­во­ри про бро­кер­сь­ке об­слу­го­ву­ван­ня


5 р.1

5 р.1

1Після закінчення стро­ку дії договору
До­ку­мен­ти (до­від­ки, звіти, зве-дення, листи) про ро­бо­ту й ді­я­ль­ність бро­кер­сь­ких фірм


До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба


Ли­с­ту­ван­ня з дер­жа­в­ни­ми ор­га­на­ми про поста­чан­ня/збут про­ду­к­ції


5 р.

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про роз­по­діл і ре­а­лі­за­цію рі­ч­них фон­дів і лі­мі­тів (у то­му чи­с­лі на ім­пор­т­не об­ла­д­нан­ня і ма­те­рі­а­ли)


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про постачан-ня/збут, купівлю-продаж про-дукції, матеріалів (сировини), обладнання та про ви­ко­нан­ня за­мо­в­лень


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про ко­о­пе­ро­ва­ні постав­ки


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про укла­дан­ня до­го­во­рів, угод, контрактів


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про роз­на­ряд­ку й від­ван­та­жен­ня продукції і ма­те­рі­а­лів (сировини)1 р.

1 р.


Ли­с­ту­ван­ня про за­го­ті­в­лю й від­ван­та­жен­ня ме­та­ле­во­го брух­ту


1 р.

1 р.


Ли­с­ту­ван­ня про від­пуск ма­те­рі­а­лів (сировини) для го­с­по­дар­сь­ких по­треб


1 р.

1 р.


Кни­ги ре­є­с­т­ра­ції фон­до­вих по­ві­до­м­лень


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня книгиЖу­р­на­ли, кар­то­те­ки об­лі­ку й роз­по­ді­лу ви­ді­ле­них фон­дів


3 р.

3 р.


Жу­р­на­ли об­лі­ку договорів, угод, контрактів про постачан-ня/збут, купівлю-продаж про-дукції


5 р.

5 р.


Жу­р­на­ли об­лі­ку про­ду­к­ції, що від­пра­в­ля­є­ть­ся спо­жи­ва­чам3 р.

3 р.


Жу­р­на­ли об­лі­ку за­мо­в­ле­нь і на­ря­дів на екс­пор­т­не постачан-ня об­ла­д­нан­ня і ма­те­рі­а­лів (сировини)До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­баПохожие:

Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Документи (ак­ти екс­пер­ти­зи, протоколи, висновки) щодо випуску видань у відкритій пресі
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Листування про оздоровлення та відпочинок дітей у дитячих закладах оздоровлення та від-починку
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­по­ві­д­ні за­пи­с­ки про ор­га­ні­за­цію, об­ла­д­нан­ня, ве­ден­ня склад­сь­ко­го гос­по­дар­с­т­ва, на-яв­ність склад­сь­кої...
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Пла­ни ком­п­ле­к­ту­ван­ня біб­ліоте­ч­ного фонду (БФ) І до­відко­во-­ін­фор­ма­цій­ного фон­ду (діф)
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
...
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Ста­ту­ти, по­ло­жен­ня між­на­ро­д­них ор­га­ні­за­цій, чле­на­ми яких є центральні органи вико-навчої влади та гро­мад­сь­кі орга­ні­за­ції...
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Спи­с­ки поста­чаль­ни­ків і спо­жи­ва­чів, схе­ми пря­мих го­с­по­дар­сь­ких зв’яз­ків з поста­чаль­ни­ка­ми й спо­жи­ва­ча­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (пла­ни, умо­ви, про­гра­ми, сце­на­рії, списки, до­від­ки, зві­ти, про­то­ко­ли жу­рі, листи) про ор­га­ні­за­цію,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы