Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті icon

Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті

НазваниеДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Дата конвертации01.01.2013
Размер57.55 Kb.
ТипДокументы

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тів

При­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у діяль-ності яких створюються до­ку­мен­ти НАФ

в ор­га­ні­за-

ці­ях, у діяль-ності яких не створюються до­ку­мен­ти НАФ1

2

3

4

5

^

10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ПОСТАЧАННЯ

10.2. Ор­га­ні­за­ція збе­рі­ган­ня май­но­во-­ма­те­рі­аль­них цін­но­с­тей
До­по­ві­д­ні за­пи­с­ки про ор­га­ні­за­цію, об­ла­д­нан­ня, ве­ден­ня склад­сь­ко­го гос­по­дар­с­т­ва, на-яв­ність склад­сь­кої пло­­щі та на­дан­ня її в орен­ду


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня орен­диНор­ма­ти­ви склад­сь­ких за­па­сів


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­мі­ни но­ви­ми
По­ві­до­м­лен­ня про при­бут­тя ван­та­жів


1 р.1

1 р.1

1Екс­пор­т­но-імпортних – 3 р.Пла­ни за­ве­зен­ня продукції і ма­те­рі­а­лів (сировини) на скла­ди


3 р.

3 р.


Гра­фі­ки за­ве­зен­ня продукції на скла­ди


1 р.

1 р.


Ак­ти при­ймання продукції і ма­те­рі­а­лів (сировини), що на­дій­ш­ли на скла­ди3 р.1

3 р.1

1Див. примітку один до статті 186Документи (кар­т­ки, ко­мі­р­ні й ам­ба­р­ні кни­ги, опи­си, при­бу­т­ко­ві й ви­да­т­ко­ві на­кла­д­ні, орде­ри, лімітно-за­бір­ні картки, рахунки, вимоги, розпоряд-ження) з об­лі­ку при­бу­т­ку, витрат, на­яв­но­с­ті, за­ли­ш­ків ма­те­рі­а­лів (сировини), продук-ції і обладнання на скла­дах, ба­зах


3 р.1

3 р.1

1Див. примітку один до статті 186
Ви­мо­ги й ко­пії ви­мог на одер­жан­ня ін­ст­ру­мен­ту зі скла­дів


1 р.

1 р.


Ві­до­мо­с­ті про на­яв­ність ім­пор­т­но­го об­ла­д­нан­ня


До

спи­сан­ня з ба­лан­су


До

спи­сання з ба­лан­суДоговори зберігання (складсь-кого зберігання)

3 р.1

3 р.1

1Після закінчення стро­ку дії договору

Документи (ак­ти, звіряльні ві­до­мо­с­ті, описи, книги реєст-рації) про про­ве­де­ння ін­вен­та­ри­за­ції май­на


3 р.1

3 р.1

1Див. примітку один до статті 186

До­ку­мен­ти (ак­ти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки, листи) про не­­ста­чу, роз­тра­ту продукції, ма­те­рі­а­лів (сировини)


5 р.

5 р.


Ак­ти пе­ре­ві­рок при­бу­т­ку-

­ви­т­рат про­ду­к­ції, ма­те­рі­а­лів (сировини)


3 р.

3 р.


Пе­ре­пу­с­т­ки на ви­ве­зен­ня про-дукції, ма­те­рі­а­лів (сировини) і обладнання зі скла­дів


3 р.

3 р.


До­ку­мен­ти (ак­ти, ві­до­мо­с­ті, сер­ти­фі­ка­ти, журнали, листи) про на­яв­ність, рух, по­ве­р­нен­ня, списання та використання та­ри


1 р.

1 р.


Ли­с­ту­ван­ня про ор­га­ні­за­цію, об­ла­д­нан­ня, ве­ден­ня склад­сь­ко­го го­с­по­дар­с­т­ва


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про ви­ді­лен­ня па­куваль­них ма­те­рі­а­лів для від­ван­та­жен­ня про­ду­к­ції


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про одер­жан­ня продукції, ма­те­рі­а­лів (сирови-ни) і обладнання зі скла­дів


1 р.

1 р.


Ли­с­ту­ван­ня про при­бут­тя ван­та­жів та за­ве­зен­ня продукції на скла­ди


1 р.

1 р.


Ли­с­ту­ван­ня про ре­а­лі­за­цію за­ли­ш­ко­вої і не­хо­до­вої продукції і ма­те­рі­а­лів на скла­дах


1 р.

1 р.


Кни­ги об­лі­ку роз­по­ря­джень на від­пуск про­ду­к­ції зі скла­дів


5 р.

5 р.Похожие:

Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Документи (ак­ти екс­пер­ти­зи, протоколи, висновки) щодо випуску видань у відкритій пресі
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Листування про оздоровлення та відпочинок дітей у дитячих закладах оздоровлення та від-починку
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Пла­ни ком­п­ле­к­ту­ван­ня біб­ліоте­ч­ного фонду (БФ) І до­відко­во-­ін­фор­ма­цій­ного фон­ду (діф)
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
...
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Ста­ту­ти, по­ло­жен­ня між­на­ро­д­них ор­га­ні­за­цій, чле­на­ми яких є центральні органи вико-навчої влади та гро­мад­сь­кі орга­ні­за­ції...
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Спи­с­ки поста­чаль­ни­ків і спо­жи­ва­чів, схе­ми пря­мих го­с­по­дар­сь­ких зв’яз­ків з поста­чаль­ни­ка­ми й спо­жи­ва­ча­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Спи­с­ки поста­чаль­ни­ків і спо­жи­ва­чів, схе­ми пря­мих го­с­по­дар­сь­ких зв’яз­ків з поста­чаль­ни­ка­ми й спо­жи­ва­ча­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (пла­ни, умо­ви, про­гра­ми, сце­на­рії, списки, до­від­ки, зві­ти, про­то­ко­ли жу­рі, листи) про ор­га­ні­за­цію,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы