Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання в 5-9 10-11 класах 11-річної загальноосвітньої школи в 2012-2013 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання в 5-9 10-11 класах 11-річної загальноосвітньої школи в 2012-2013 навчальному році

НазваниеМетодичні рекомендації щодо викладання трудового навчання в 5-9 10-11 класах 11-річної загальноосвітньої школи в 2012-2013 навчальному році
Дата конвертации20.01.2013
Размер246.63 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання в 5-9 10-11 класах 11-річної загальноосвітньої школи

в 2012-2013 навчальному році


Трудове навчання як загальноосвітній предмет в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства покликано розв’язувати цілу низку дидактичних завдань:

- політехнічної спрямованості навчального процесу;

-впровадження продуктивна праця учнів;

- трудове виховання та вірне самовизначення випускників школи;

- творчий характер навчально-трудової діяльності учнів тощо.

Вивчення предмета «Трудове навчання» в 5 – 9 класах 11- річної загальноосвітньої школи в 2012 – 2013 навчальному році буде здійснюватися відповідно з такими нормативно-правовими документами: Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», методичний лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.2009 р. про вивчення трудового навчання та креслення у 2009-2010 навчальному році ( наказ Міністерства освіти і науки України № 66 від 05.02.2009 р.), методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України від 13.03.2010 р. № 1/9-174 «Щодо проведення державної підсумкової атестації з технологій», програма для учнів 5-9 класів загальноосвітньої школи /листа Міністерства освіти і науки України від 27. 08.10 р.№1/11-8205/, наказ Міністерства освіти і науки України №128 від 20.02. 2002року» Про поділ класів на вивчення предмета «Трудове навчання», інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2012/2013 навчальному році (лист МОН молоді та спорту України №1/9-426 від 01.06.12 року).


Згідно методичного листа Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 01.06.12 р. про вивчення трудового навчання та креслення у 2012-2013 навчальному році ( наказ Міністерства освіти і науки України № 66 від 05.02.2009 р.),та програми з трудового навчання для учнів 5-9 класів загальноосвітньої школи листа Міністерства освіти і науки України від 27. 08.10 р.№1/11-8205/, на вивчення трудового навчання виділяється:

- у 5- 6 - 9 класах по одній годині на тиждень;

- у 7 - 8 - классах по дві години на тиждень;

- у 10 - 11 класах ( незалежно від профілю) по одній годині на тиждень.

- у 10-11 класах технологічного профілю – 6 год. на тиждень.

Окрім цього, кількість годин на вивчення навчального предмета трудове навчання у всіх класах може збільшуватись за рахунок часу варіативної складової навчальних планів передбаченої на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації.

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20. 02. 2002 року №128, і відбувається при наявності в класі більше 27 учнів для міської школи і більше 25 учнів для сільської школи.

Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на гендерній основі, можна скористатись іншими варіантами формування груп: з паралельних класів; формування змішаної групи хлопців і дівчат; поділ на групи за рахунок варіативної частини навчального плану.

Програма з трудового навчання для учнів 5-9 класів за якою в 2012 – 2013 навчальному році буде відбуватися навчально – виховний процес побудована на основі комплексу таких систем:

 • у 5-му класі за предметно-операційною системою;

 • у 6-му класі за конструкторсько-технологічною системою;

 • у 7-9 класах – за проектно-технологічною системою.

Предметно-операційна система яка пропонується для використання в 5- му класі ґрунтується на тому, що технологічні операції учні вивчають безпосередньо у процесі виготовлення виробу чи декількох виробів, а тому навчальний процес в такому випадку, має наперед запланований практичний результат (але хочу акцентувати увагу, що робота буде виконуватися за зразком).

При проведенні навчально – виховного процесу з трудового навчання робота учителем в майстерні чи кабінеті має бути організована таким чином, щоб виконувались наступні умови:

*Завдання для роботи учнів (за зразком) добирати за принципом поступового ускладнення виробу;

* Попередню роботу з учнями потрібно провести так, щоб кожна дитина розуміла і чітко усвідомлювала до якого кінцевого результату повинна прийти.

* Щоб поставлені учням завдання чи план дій запропонований учителем для досягнення поставленої мети були реальними;

*У процесі виконання завдань спрямовувати учнів на виявлення власної ініціативи та самостійності через активні та інтерактивні методики навчання.

Учнів 6-го класу, доцільно навчати за конструкторсько-технологічною системою, провідна ідея даної системи полягає в тому, що вона органічно об’єднує в собі репродуктивну та продуктивну (творчу) діяльність учнів. Співвідношення творчого підходу може складати на користь репродуктивного, і навпаки – робота за творчим (продуктивним) підходом може домінувати над виконавчою роботою за зразком (репродуктивним).

Навчання учнів у 6 - класі потрібно здійснювати за конструкторсько-технологічною системою яка дає можливість:

 • У процесі виконання завдань спрямовувати учнів на виявлення власної ініціативи та самостійності через активні та інтерактивні методики навчання;

 • здійснювався поступовий перехід до проектної діяльності учнів;

 • більш системне ознайомлювати учнів з інформацією яка стосується теми проекту;

 • відбирати та аналізувати інформацію (зразки об’єкту проектування);

 • планувати технологічний процес з виготовлення виробу;

 • здійснювати відбір матеріалів та інструментів.

Під кінець навчального року у 6 – класі репродуктивна діяльність учнів (за зразком), повинна зменшуватися на користь творчої діяльності, через виконання завдань на конструювання, а згодом і на проектування(в 7 класі).

Учнів 7 -9 класів постійно потрібно залучати до проектно-технологічної системи. Основна суть якої полягає в тому:

 • учні залучаються до продуктивної (творчої діяльності);

 • Проектно-технологічна система визначає інтелектуальну діяльність учнів;

- формує трудові практичні вміння і навички;

- учні готуються до свідомого вибору профілю навчання в старшій школі і подальшого самовизначення;

- оволодівають інформаційно - комунікативними технологіями.

Навчально - виховний процес може проходити по-різному (як за змістом так, і, відповідно за методикою проведення заняття), а програма для 7-9 класів з трудового навчання лише рекомендує певний перелік операцій чи відповідної діяльності, засвоєння яких буде відбуватись під час виконання учнями навчального або творчого проекту.

^ Основними уміннями, якими мають оволодіти учні 7 -9класів:

 • вміння вибирати та знаходити потрібну інформацію (в тому числі і через інтернет);

 • здійснювати її аналіз за певними ознаками;

 • планувати власну діяльність;

 • здійснювати добір інструменту та конструкційного матеріалу і т.д.;

 • відбирати та аналізувати інформацію;

 • . застосовувати методи проектної діяльності;

 • планувати технологічний процес з виготовлення виробу.

Нова навчальна програма для 11-річної загальноосвітньої школи вносить цілий ряд додаткових завдань і вимог:

 • формування в учнів практичних навичок творчої діяльності, творчого та критичного мислення в процесі вивчення проектної технології навчання;

 • ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно - комунікаційних технологій в сучасному виробництві, повсякденному житті;

 • формування в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту;

 • вибір варіативних модулів навчання /в залежності від матеріальної бази інтересі учнів/.

 • Зміна підходів до вивчення теоретичного і практичного матеріалу з предмету «Трудове навчання».

 • Трудове навчання у 5-9 класах базується на практичній діяльності учнів з інтегрованим вивченням теоретичного матеріалу, але при цьому не виключається можливість окремого проведення і практичних і теоретичних занять.


Для успішної реалізації змісту навчального предмета у 5 -9 –х класах загальноосвітньої школи новою навчальною програмою передбачено навчання за трьома варіантами програм:

 • для хлопців;

 • для дівчат;

 • для класів, що не поділяються на хлопців.

Навчальна програма з трудового навчання для учнів 5-9 класів побудована за модульною системою. Вона складається з інваріантних (обов’язкових), варіативних (на вибір) та базового (для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат) модулів.

Програма з трудового навчання, характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності з урахуванням навчально-матеріальної бази, інтересів учнів, регіональних умови та кадрового забезпечення і складається з двох модулів інваріантного(обов’язкового), варіативного(на вибір) та базового модуля для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат.

Структура та зміст інваріантних та варіативних модулів побудована таким чином, щоб учні спочатку освоїли основи технології обробки певних матеріалів, а потім приступили до проектної, творчої діяльності. Засвоєння учнями технічних знань (призначення і будова інструменту, устаткування і т.д.), вмінь виконувати технологічні операції має другорядне значення. Їх якість і глибина вивчення мають підпорядковуватися завданням проекту, який будуть виконувати учні /при виконанні практичного модуля /.

Інваріантний зміст трудового навчання в 5 -9-х класах розрахований на засвоєння окремими групами (хлопців і дівчат) програмового теоретичного матеріалу, він займає майже половину навчального часу, що відводиться для вивчення предмету. Інваріантна складова вивчається у першому півріччі, але не виключена можливість її інтегрованого вивчення з варіативним модулем на протязі навчального року.

Варіативні модулі розраховані на 16 годин кожен, але з 5 до 9-го класу можна використовувати лише один варіативний модуль. Модуль з зазначеного переліку, обирає вчитель у залежності від матеріально - технічної бази, фахової підготовленості, регіональних традицій, наповнюваності класів, бажання учнів та їх батьків.

Вивчення варіативних модулів здійснюється за окремо розробленими програмами варіативних модулів /лист МОН України від 27. 08.10 р.№1/11-8205/.

Новою програмою для 5 – 9 класів передбачено, що 5-6 класах учні вивчають найпростіші прийоми обробки фанери, ДВП, тканини, прийоми роботи за шаблоном та за зразком, виготовляють на основі цього найпростіші вироби запропоновані учителем. Після цього, під час вивчення наступного розділу, учнів навчають основам художньо-конструкторської діяльності, вибір форми конструйованого виробу із застосуванням методів проектування, обґрунтування вибору, планування відповідних операцій тощо;

У 9-му класі, спочатку вивчають варіативний модуль, а потім проектують та виготовляють комплексний виріб. Навчальний заклад самостійно формує змістовне наповнення варіативної складової з запропонованих варіативних модулів.

В залежності від складності конструкції та затрачених коштів на матеріали, доцільно проводити елементарне економічне обґрунтування виробу перед тим, як його буде виготовлено.. Адже запропонований проект може мати високу вартість і буде дуже дорогим для виконання.

Програма з трудового навчання для класів, що не діляться на гендерній основі, складається лише з варіативних модулів, тому при виконанні практичних завдань інтегровано повинен вивчатися матеріал, що закладено у змісті базового модуля, а кожному учителю трудового навчання на початку навчального року спланувати перелік та послідовність вивчення базового і варіативних модулів, а також, розподілити навчальний матеріал передбачений базовим і варіативним модулями.

У 5- класі за сумісним навчанням обрано два варіативних модулі: «Технологія обробки тонкого листового металу», «Технологія художнього випалювання».

Варіативний модуль

Зміст базового модуля

Технологія обробки тонкого листового металу.

Основи технології обробки тонкого листового металу. Виконання роботи за шаблоном

Метод комбінування. Моделі-аналоги. Опис об'єкта конструювання.

Поняття про метали (залізо, мідь, алюміній) та їх сплави (сталь, чавун) та їх використання.

Пошук аналогів виробів. Аналіз конструкції та (або) форми виробу.

Технологія виготовлення простого виробу з тонкого листового металу.

Обладнання робочого місця. Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги.

Технологія художнього випалювання.

. Прийоми випалювання: крапками, рисками, штампами.

Підготовка поверхонь до художнього випалювання.

Створення ескізного малюнку виробу з оздобленням.

Технологія випалювання нескладних візерунків.

Оздоблення виробу художнім випалюванням.

Способи перенесення малюнка для оздоблення художнім випалюванням.

Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги.

У 6-му класі з сумісним навчанням обрано 2 варіативні модулі: технологія виготовлення дерев’яної іграшки та технологія виготовлення народної ляльки. Навчальний матеріал базового модуля для 6-го класу можна розподілити таким чином:

Варіативний модуль

Зміст базового модуля

Технологія виготовлення дерев’яної іграшки

Метод комбінування. Моделі-аналоги, опис об’єкта проектування.

Аналіз конструкції проектованого виробу (порівняння зразків-аналогів, визначення їх позитивних і негативних ознак в конструкції тощо).

Проектування, виготовлення та оздоблення виробів.

Види конструкційних матеріалів, які застосовуються для проектування і виготовлення виробів: тонколистовий метал, дріт.

Технологія випалювання нескладних візерунків

Способи перенесення малюнка для оздоблення художнім випалюванням

Правила безпечної роботи та санітарно - гігієнічних вимог

Технологія виготовлення народної ляльки

Види конструкційних матеріалів, які застосовуються для проектування і виготовлення виробів: тканини (бавовняні, льняні), фольга. Особливості розмічання на різних конструкційних матеріалах.

Аналіз конструкції проектованого виробу (порівняння зразків-аналогів, визначення їх позитивних і негативних ознак в конструкції тощо).

Метод комбінування. Моделі-аналоги, опис об’єкта проектування.

Проектування, виготовлення та оздоблення виробів.

Правила безпечної роботи та санітарно - гігієнічних вимог.

У 7 класі з сумісним навчанням обрано 4 варіативних модулі: «Технологія плетіння з лози»,» Технологія вирощування рослин»,,»Технологія виготовлення швейних виробів», «Технологія інтарсії ,інкрустації».

Варіативний модуль

Зміст базового модуля

Технологія плетіння з лози


Спеціальні інструменти та пристрої для виготовлення різноманітних виробів з лози.

Конструкційні матеріали. Заготовка і підготовка лози до плетіння.

Кроткі історичні відомості з розвитку плетіння з лози.

Техніки лозоплетіння (пошарове, квадратне, ажурне).

Виготовлення шаблонів та елементів нескладного плетеного виробу.

З’єднання елементів у виріб.

Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги при роботі з природними матеріалами


Технологія вирощування рослин та догляд за ними


Технологія вирощування лікарських рослин
Технологія вирощування декоративних кущів
Способи розмноження, садіння, догляд за рослинами. Захист від шкідників і хвороб.

Поняття про зв’язок виробничої діяльності людини з навколишнім природним середовищем. Екологічна ситуація в Україні та в світі в цілому у зв’язку зі стрімким науково-технічним прогресом.

Поняття про екологічно чисті технології у сільському господарстві, перспективи їх розвитку в Україні.

Правила техніки безпеки та санітарно - гігієнічні

вимоги.

Технологія виготовлення швейних виробівОзнайомлення з будовою швейної машини. Типові та спеціальні деталі.

Художнє та технічне конструювання.

Основні типи креслярських ліній. Розміри на кресленнях.. Моделювання. Побудова креслення виробу та виготовлення викрійки (лекала) виробу.

Розрахунок кількості тканини. Розкрій виробу.

Виконання швів: упідгин з відкритим та закритим зрізом, зшивний.

Пошиття виробу. Оздоблення. Остаточна обробка виробу. Виконання швів: упідгин з відкритим та закритим зрізом, зшивний.

Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги

Технологія інтарсії, інкрустації

Загальні відомості та основи технології художньої обробки деревини технікою інтарсії та інкрустації.

Матеріали для інкрустації (деревина, шпон, метал, бісер та інші). Вимоги до матеріалу.

Інструменти для виконання інтарсії, інкрустації. Вимоги до якості леза та ручки.

Основи композиції, використання симетрії, контрасту. Складання простих композицій для виконання інтарсії та інкрустації.

Виконання інтарсії та інкрустації.

Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця.

У 8 класі з сумісним навчанням обрано 4 варіативних модулі «Технологія токарної обробки деревини», «Технологія оздоблення одягу», «Технологія писанкарства», «Технологія вирощування рослин та догляд за ними».

Варіативний модуль

Зміст базового модуля

Технологія токарної обробки деревини

Фактура матеріалу.

Виконання ескізного малюнку виробу із зазначенням інформації необхідної для його виготовлення Комбінаторика у художньому конструюванні. Симетрія і асиметрія. Ритм. Динамічні й статичні форми. Рівновага. Фактура матеріалу.

Технологія оздоблення одягу

Матеріали хімічного походження (штучні, синтетичні). Їх переваги і недоліки у порівнянні із натуральними матеріалами. Способи отримання штучних і синтетичних матеріалів. Їх вплив на здоров’я людини і навколишнє середовище.

Ритм. Динамічні й статичні форми. Рівновага.

Технологія писанкарства

Комбінаторика у художньому конструюванні. Симетрія і асиметрія

Основні базові технології, які з них будуть використані під час виготовлення виробу.

Технологія вирощування рослин та догляду за ними

Відомості про основні базові технології: механічні, хімічні, біологічні, енергетичні, інформаційні.

У 9 класі за сумісним навчанням обрано один варіативний модуль та підсумковий проект варіативних.

Варіативний модуль

Зміст базового модуля


Технологія оздоблення виробів геометричним різьбленням

. Композиційні матеріали як сучасний вид технологій із створення нових конструкційних матеріалів.

Виконання моделей і макетів із різних матеріалів (пластилін, папір, картон, текстильний матеріал, дерево, фанера , металеві поверхні, скло, фаянс тощо).

Автоматизація, комп’ютеризація технологічних процесів, застосування промислових роботів..

Правила безпечної роботи та санітарно – гігієнічних вимог при виконанні проекту.

Підсумковий проект

Проектування та виготовлення комплексного виробу


Проектування та виготовлення комплексного виробу

Основи біоніки у проектуванні. Значення моделей і макетів у проектуванні.

Визначення завдань з виконання проекту. Міні маркетингові дослідження.

Пошук інформації, її аналіз.

Вибір конструкційних матеріалів: тканина, пряжа, шнур, нитки, деревина, метал, пластмаса, шкіра і так дальше.

Добір інструментів, обладнання, пристосувань.

.Виготовлення та оздоблення виробу.

Елементарні економічні обґрунтування проекту.

Автоматизація, комп’ютеризація технологічних процесів,

Правила безпечної роботи та санітарно - гігієнічних вимог при виконанню комплексного виробу.З метою свідомого вибору учнями профілю навчання з 8 класу запроваджується допрофільне навчання. У 8-9 кл. учні повинні глибше познайомитися з різними профілями та напрямами навчання. Таке ознайомлення може здійснюватися за рахунок упровадження курсів за вибором та профорієнтаційних курсів.

Курси за вибором дають змогу учням не тільки оволодіти технологією вибору, а й апробувати різний зміст з метою самовизначення.

Іншою складовою допрофільного навчання є профорієнтаційні курси. Міністерством освіти і науки України надано гриф навчальним програмам курсів «Людина і світ професій» для учнів 8-9 класів та «Побудова кар’єри» для учнів 10-11 класів. Зазначені курси за вибором можуть бути розраховані на 9, 18, 35 і навіть 70 год. Програми курсів надруковано на сторінках фахового журналу «Трудова підготовка в закладах освіти» та фахової газети «Трудове навчання».

Головна мета курсу «Людина і світ професій» — підготовка учнів 8-9 класів до вибору профілю навчання у старшій школі. Мета курсу реалізуєть­ся у процесі виконання комплексу навчальних і виховних завдань.

Учні 10-11-х класів, незалежно від профілю навчання (крім технологічного) освоюють навчальний предмет технології (трудове навчання) за навчальною програмою «Технології. 10-11 класи» (авт.: А.І.Терещук та інші).

Програма має модульну структуру і складається з двох частин – інваріантної та варіативної. Основою інваріантної складової є базовий модуль «Проектні технології у перетворюючій діяльності людини». На вивчення базового модуля у 10-11 класах відводиться по 12 годин. Вивчення другої частини програми передбачається в обсязі 20 годин (один варіативний модуль). Модулі слід обирати з урахуванням побажань учнів, матеріально-технічної бази навчальних шкільних майстерень, фахової підготовленості вчителя. Це дасть можливість учням, незалежно від профілю навчання, оволодіти практичними технологіями, які викликають зацікавленіст Варіативні модулі мають засвоюватися старшокласниками через проектну діяльність, результатом якої є творчий проект.

Наразі дозвіл на використання у загальноосвітніх навчальних закладах мають такі варіативні модулі до навчальної програми «Технології. 10-11 класи»:

Технологія бісерного плетіння на дротяній основі.

Технологія художнього різьблення по дереву.

Технологія геометричного гострокутного гуцульського різьблення.

Основи лісового господарства.

Технологія виготовлення малих архітектурних форм.

Технологія вишивання технікою мережки.

Технологія художнього набивання на тканині.

Технологія плетіння спицями

Технологія рельєфного різьблення.

Технологія розпису на склі.

Технологія соломоплетіння.

Технологія інкрустації виробів з деревини.

Технологія токарної обробки деревини.

Технологія вишивання стрічками.

Технологія виготовлення м’якої іграшки.

Технологія вишивання шовковими стрічками.

Технологія писанкарства.

Технологія клаптикового шиття (печворк).

Технологія хлібопекарського та кондитерського виробництва.

Технологія об’ємної вишивки.

Технологія виготовлення листівок.

Технологія ниткової графіки.

Технологія художньої обробки деревини випилюванням.

Технологія в’язання гачком.

Технологія дизайну інтер’єру.

Технологія пірографії (випалювання на деревині).

Технологія дизайну шкільних та офісних меблів.

Технологія ручного розпису тканини.

Технологія виготовлення штучних квітів.

Технологія ліплення.

Технологія ручного ткацтва.

Технологія виготовлення подарункових упаковок.

Технологія виготовлення дитячого одягу.

Технологія дизайну предметів інтер’єру.

Об’ємне комп’ютерне моделювання.

Технологія виготовлення виробів із сучасних деревних матеріалів.

Технологія аплікації з текстильних матеріалів та фурнітури.

Технологія виготовлення народної ляльки-оберега.

Технологія матчворку (конструювання із сірників).

Програми зазначених варіативних модулів друкуються у видавництвах «Літера ЛТД» та «Абетка нова».

Особливістю технологічного профілю є широкий перелік спеціалізацій, за якими може здійснюватися навчання:

Деревообробка.

Кулінарія.

Основи дизайну.

Агровиробництво.

Будівництво. Опоряджувальні роботи.

Енергетика.

Конструювання та моделювання одягу.

Легка промисловість.

Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів.

Металообробка.

Основи бджільництва.

Технічне проектування.

Українська народна вишивка.

Художня обробка матеріалів.

Швейна справа.

Технології сільськогосподарського виробництва.

За наявності відповідного грифа Міністерства освіти і науки профільне навчання може здійснюватися за авторськими програмами з інших, не передбачених переліком спеціалізацій.

У межах технологічного профілю також можлива професійна підготовка старшокласників. Наказом Міністерства освіти і науки № 904 від 23.09.2010 р. затверджено Типові навчальні плани та Типові програми професійно-технічного навчання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Зазначені плани та програми розроблено з метою узгодження Державних стандартів професійно-технічної освіти та навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

Професії, за якими здійснюється професійно-технічне навчання відповідно до Типових навчальних планів та Типових програм розділено за трьома групами у залежності від кількості годин, що відводиться на їх опанування.

До першої групи відносяться:

 • «Продавець (з лотка, на ринку)»;

 • «Водій автотранспортних засобів категорії «В»»;

 • «Водій автотранспортних засобів категорії «С»»;

 • «Манікюрниця»;

 • «Штукатур».

На опанування зазначених професій відводиться до 480 годин навчального часу: 6 годин на тиждень в 10 та 11 класах за рахунок технологічного профілю (наказ МОН від 27.08. 2010 № 834, додаток 10) та 10 робочих днів навчальної практики у 10 класі.

До другої групи відносяться:

 • «Вишивальниця»;

 • «Агент з організації туризму»;

 • «Оператор комп'ютерного набору»;

 • «Різьбяр по дереву та бересту»;

 • Інтегрована професія – «Швачка, Кравець».

На опанування зазначених професій відводиться до 540 годин навчального часу: 6 годин на тиждень в 10 та 11 класах за рахунок технологічного профілю та 20 робочих днів навчальної практики у 10 класі.

До третьої групи відносяться:

- «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)»;

- «Касир (на підприємстві, в установі, організації)»;

- «Перукар (перукар-модельєр)»;

- «Молодша медична сестра з догляду за хворими»;

- «Офіціант»;

- «Секретар-друкарка»;

- «Слюсар з ремонту автомобілів»;

- «Столяр будівельний».

На опанування зазначених професій відводиться до 680 годин навчального часу: 6 годин на тиждень в 10 та 11 класах за рахунок технологічного профілю. Збільшення часу навчальної практики передбачається тільки для професійного навчання з метою забезпечення потрібної кількості навчальних годин. Збільшення навчальної практики можна уникнути за рахунок виділення (збільшення) годин з варіативної складової навчальних планів.

У випадку, коли кількість годин на опанування професії менша передбаченої навчальними планами, рекомендуємо запроваджувати профільні курси та курси за вибором профорієнтаційного спрямування, які мають відповідний гриф Міністерства.

Здійснення професійно-технічного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах та міжшкільних навчально-виробничих комбінатах можливе і за іншими професіями, за умови дотримання вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти.

Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знання ними основ графічної грамоти. Вивчення курсу креслення передбачено в 11 кл. технологічного напряму в обсязі 2 год. на тиждень.

У 8-11 кл. креслення може вивчатися як курс за вибором. Міністерством освіти і науки України рекомендовано програму “Креслення. 8-11 класи” (В.К.Сидоренко. К.: Шкільний світ, 2001), яка забезпечена підручниками „Креслення” для загальноосвітніх навчально-виховних закладів (В.К.Сидоренко. К.: Школяр, 2004).

У навчальному процесі слід користуватися підручниками, посібниками та навчально-наочними матеріалами, що мають відповідний гриф Міністерства.

Під час роботи у навчальній майстерні особливу увагу слід звертати на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму.

Відповідно до положення про державну підсумкову атестацію затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 18.02.2008 № 94 (зі змінами) учні 11 класу складають державну підсумкову атестацію з предметів освітньої галузі «Технологія».

Зокрема, всі учні, які навчаються за технологічним профілем, складають державну підсумкову атестацію з технологій (профільний рівень). У 2011/2012 навчальному році атестація здійснювалася за «Збірником завдань для державної підсумкової атестації з технологій. Частина І. ІІ. ІІІ.» Автори-упорядники: Ткачук І.О. та ін. – К-П.: Аксіома, 2010р., що має гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист від 03.02.2010р № 1/11-453).

Збірник завдань призначений для учнів, які навчаються за професійним та допрофесійним спрямуванням.

У збірнику подано завдання за такими напрямами:

- частина І: водій категорії «В», водій категорії «С», тракторист, слюсар з ремонту автомобілів;

- частина ІІ: оператор комп’ютерного набору, секретар керівника (організації, підприємства, установи);

- частина ІІІ: кухар, швачка, перукар, продавець продовольчих товарів.

Учні складають державну підсумкову атестацію з технологій в навчальних закладах, на базі яких вони вивчали профільні предмети. Це можуть бути міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні навчальні заклади, опорні загальноосвітні школи та ін. Склад комісій та порядок оформлення документації заздалегідь визначаються спільно місцевими органами управління освітою, адміністраціями закладів освіти на базі яких здійснювалося навчання та адміністраціями загальноосвітніх навчальних закладів за основним місцем навчання учнів.

Державна підсумкова атестація проводиться окремо від кваліфікаційних іспитів з присвоєння робітничої професії.

За вибором учні 11 класу, які навчалися за технологічним та інформаційно-технологічним профілями, можуть складати державну підсумкову атестацію з креслення. Вона проводилася за завданнями з посібника «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з креслення. 11 клас» (авт. Сидоренко В. К., Терещук Б. М., Дятленко С. М., Солодуха Я. Т. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012).

Кожен з варіантів складається з десяти тестових завдань початкового рівня, десяти тестових завдань середнього рівня, п’яти завдань достатнього рівня і п’яти завдань високого рівня.

Запропонована система різнорівневих завдань потребує від учнів різноманітних розумових операцій, практичних умінь і навиків читання та виконання креслень, графічних зображень схем та ескізів.

Державну підсумкову атестацію з трудового навчання (технологій) за вибором можуть складати всі учні 11 класів, крім тих, які навчалися за технологічним профілем. Вона проводилася за завданнями з посібника «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з трудового навчання (Технології). 11 клас» (авт. Коберник О.М., Дятленко С.М., Лосина Н.Б., Мачача Т.С., Тарара А.М., Терещук Б.М., Терещук А.І., – К. Центр навчально-методичної літератури. 2012). Збірник містить тестові завдання окремо з технічних видів праці (для хлопців) та обслуговуючих видів праці (для дівчат). Якщо навчання здійснювалося в об’єднаних групах хлопців і дівчат, то, для перевірки рівня навчальних досягнень учнів, слід використовувати інтегровані завдання, які вибирає вчитель із запропонованих у цьому збірнику завдань для хлопців і дівчат. Збірник складається з двох частин, кожна з яких містить по 8 окремих варіантів з 35 різнорівневими завданнями. Зміст завдань має різні рівні складності.


При календарному плануванні вчитель трудового навчання повинен ураховувати:

 • Що в тому самому класі варіативний модуль за 5-років навчання можна брати один раз;

 • використовувати варіативні модулі і навчальні програми лише з грифом Міністерства освіти і науки України;

 • згідно нової програми з трудового навчання для 5-9 класів, плечові вироби навчальною програмою не передбачені.

При вивченні трудового навчання в 5-9 класах 11- річної школи:

. – постійно використовувати в навчально – виховному процесі інтерактивні, нестандартні форми ї методи навчання;

 • в процесі проектної діяльності в 5-9 класах акцентувати увагу учнів на профорієнтаційному аспекті, що призведе до соціалізації особистості учня, (економічні, конструкторські, інженерні, маркетингові нахили тощо);

 • в процесі проектування будувати навчально – виховний процес з використанням методу проблемного навчання, ставлячи перед учнями нові нетипові і неординарні задачі, що можуть виникати в процесі виготовлення творчого проекту;

 • перед вибором об’єкту проектування проводити діагностику інтересів учнів;

 • постійно працювати над розкриттям творчого потенціалу учнів (класу) через реалізацію особистісно – орієнтованої парадигми навчання ;

 • постійно орієнтувати учнів при вивченні предметів «Трудове навчання» і «Технології» на соціально – значимі об’єкти проектування;

 • кожному учителю детально опрацювати опрацювати матеріали, що стосуються проектної діяльності;

 • працювати над удосконаленням системи оцінювання учнівських проектів.

Звертаємо увагу вчителів на те, що з 5 класу в 2013/2014 навчальному році вивчення трудового навчання за новою програмою розпочнеться.
Похожие:

Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання в 5-9 10-11 класах 11-річної загальноосвітньої школи в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання трудового навчання в 5-9 10-11 класах 11-річної загальноосвітньої школи в 2012-2013 навчальному році
Трудове навчання як загальноосвітній предмет в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства покликано розв’язувати...
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання в 5-9 10-11 класах 11-річної загальноосвітньої школи в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації до проведення Першого уроку у 2012-2013 навчальному році для учнів 5- 9 класів
Знання, родина, Батьківщина – безцінний скарб мого життя!”: Методичні рекомендації до проведення Першого уроку у 2012 – 2013 навчальному...
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання в 5-9 10-11 класах 11-річної загальноосвітньої школи в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2012-2013 навчальному році
У 2012-2013 навчальному році вивчення хімії у 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмою, затвердженою...
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання в 5-9 10-11 класах 11-річної загальноосвітньої школи в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання в 5-9 10-11 класах 11-річної загальноосвітньої школи в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з екології у 2012/2013 навчальному році
«Методичні рекомендації до проведення державної підсумкової атестації з екології у 2012/2013 навчальному році». Просимо довести до...
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання в 5-9 10-11 класах 11-річної загальноосвітньої школи в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення російської мови та інтегрованого курсу «Література» у 2012/2013 навчальному році. Російська мова
Організація навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською та іншими мовами національних меншин...
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання в 5-9 10-11 класах 11-річної загальноосвітньої школи в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення у 2013/2014 навчальному році дня знань та першого уроку у загальноосвітніх школах Ульяновського району
«Кіровоградщина – мій рідний край, колиска слова і зерна»: Методичні рекомендації щодо проведення Дня Знань і Першого уроку в 2013...
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання в 5-9 10-11 класах 11-річної загальноосвітньої школи в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технологій, креслення у 2011-2012 навчальному році
Технологічна освіта підростаючого покоління на порозі третього тисячоліття стала необхідною складовою загальної середньої освіти,...
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання в 5-9 10-11 класах 11-річної загальноосвітньої школи в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації до проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання
Всеукраїнських олімпіад у 2011/ 2012 навчальному році від 11. 10. 2011 р. №147, ІІ етап олімпіади з трудового навчання у містах та...
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання в 5-9 10-11 класах 11-річної загальноосвітньої школи в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з екології в 2011/2012 навчальному році Зміст Рекомендації щодо організації та оцінювання теоретичного туру
Рекомендації щодо створення мультимедійного супроводу доповіді (презентації) для захисту проекту
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы