Положення про загальноосвітній навчальний заклад та типового статуту, затвердженого мон. Статут закладу затверджується відділом освіти районної державної адміністрації icon

Положення про загальноосвітній навчальний заклад та типового статуту, затвердженого мон. Статут закладу затверджується відділом освіти районної державної адміністрації

НазваниеПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та типового статуту, затвердженого мон. Статут закладу затверджується відділом освіти районної державної адміністрації
Дата конвертации22.01.2013
Размер258.5 Kb.
ТипПоложення


Затверджено

Начальник відділу освіти

Золочівської районної

державної адміністрації

_________ Н.В.Оберемок


наказ від 23 вересня 2010р.

№ 234


СТАТУТ


Золочівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 3

Золочівської районної державної адміністрації

Харківської області


(НОВА РЕДАКЦІЯ)


Золочів

2010 рік


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Золочівської районної державної адміністрації Харківської області створена розпорядженням районної адміністрації № 598 від 29.12.2003 року, знаходиться у комунальній власності Золочівської районної Ради Харківської області.

1.2.Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

62203 Харківська область

Золочівський район

смт Золочів,

вул..1 Травня № 53

телефон (057) 5-00-48.

1.3.Заклад освіти є юридичною особою, має гербову печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4.Засновником навчального закладу є Золочівська районна державна адміністрація Харківської області (далі «засновник»).

Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування закладу освіти, його матеріально-технічне забезпечення; надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює його статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

1.5. Заклад діє на підставі статуту, який розробляється на
основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад та
типового статуту, затвердженого МОН.

Статут закладу затверджується відділом освіти районної державної адміністрації.

Статут закладу реєструється районною державною адміністрацією.

1.6. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.7. Головним завданням навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- виховання морально і фізично здорового покоління;

- створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

- створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

- надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

- підготовка учнів до життя та діяльності в умовах ринкових відносин;

- виховання громадян України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.8. Загальноосвітній навчальний заклад у своїй
діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами
України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ), Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими законодавчими актами України, постановами
Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних
органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування та
власним Статутом.

1.9.Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечується засновником і здійснюється Золочівською центральною лікарнею.

1.10. Класи у закладі формуються за погодженням з відділом освіти районної державної адміністрації згідно з нормативами їх наповнюваності,
встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень,
що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення
навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих
заяв про зарахування до закладу.

1.11. Класи формуються з урахуванням демографічної ситуації, а в разі, коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності, - організують заняття за індивідуальною формою навчання.

1.12. З урахуванням потреб населення та місцевих умов заклад
приймає рішення про створення груп продовженого дня.

1.13. Заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим
вивченням предметів, за погодженням з відділом освіти районної державної адміністрації.

1.14. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового

забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази заклад
організує навчання в старшій школі за одним або кількома
профільними напрямами.


1.15. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі
організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання
та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених
МОН.

1.16. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у
закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.

ІІ. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу

та їх відрахування

2.1. Органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.

2.2. Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу відповідно до території обслуговування.

2.3. Керівник закладу зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.4. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладів відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.6. Переведення учнів закладів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

Рішення про відрахування із закладу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відповідного органу управління освітою такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється відповідно до
робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних
планів, затверджених МОН.

У робочому навчальному плані закладу з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних
стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

3.2. Робочі навчальні плани закладу затверджуються відділом освіти районної державної адміністрації.

Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани закладу погоджуються з МОН за поданням відділу освіти держадміністрації.

3.3. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.4. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками,
посібниками, що мають відповідний гриф МОН, і забезпечує виконання
навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно
до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.5. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) та свого статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.6. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

3.7. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад за погодженням з відповідним органом управління освітою створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

3.8. Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України та порядку надання платних послуг затвердженим МОН за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.

3.9. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.10. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

3.11. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.12. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х (12-х) - 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти районної державної адміністрації та державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.13. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х (12-х) класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

3.14. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

3.15. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

3.16. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу.

3.17. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.18. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

ІУ. Оцінювання навчальних досягнень учнів

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладу визначаються МОН.

4.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.4. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з відділом освіти районної державної адміністрації. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.5. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х (12-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.

В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

4.6. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними
планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.7. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.8. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.9. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

4.10. Учням, які закінчили старшу школу 11-й (12-й) клас видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

4.11. Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити
навчання екстерном.

4.12. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х (11-х) класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники закладів III ступеня - похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про
базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

4.13. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв,
атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів
здійснюється МОН, іншими центральними органами виконавчої влади,
до сфери управління яких належить заклад, відділом освіти районної державної адміністрації.


У. Виховний процес у закладах

5.1. Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції ( 254к/96-ВР ) та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та власного статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

^ УІ. Учасники навчально-виховного процесу

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов'язки визначаються Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній заклад, власним статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.3. Учень - особа, яка навчається і виховується в закладі.

6.4. Учні закладу мають гарантоване державою право
на:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у закладі;

вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму,
факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

користування навчально-виробничою, науковою,
матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною
та лікувально-оздоровчою базою закладу;

участь в різних видах навчальної, науково-практичної
діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних
послуг;

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх
предметів інваріантної та варіативної частини;

участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих
студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

повагу людської гідності, вільне вираження поглядів,
переконань;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і
фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників,
які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.5. Учні закладу зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в
обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної
середньої освіти;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій
навчальними програмами та навчальним планом закладу, власним статутом;

дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм,
поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу
відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

брати участь у різних видах трудової діяльності;

дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого
майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку
закладу;

дотримуватися правил особистої гігієни.

6.6. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків
або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів
суспільно корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних
можливостей.

6.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

6.8. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими
моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

6.9. До педагогічної діяльності у закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) та іншими законодавчими актами.

Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається
відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується відділом освіти районної державної адміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної
ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного
працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального
року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення
окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом,
або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням
вимог законодавства про працю.

6.11. Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих
навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними
ділянками, права та обов'язки яких визначаються
нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку
та власним статутом.

6.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від
виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених
законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт,
не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами
та іншими документами, що регламентують діяльність навчального
закладу, здійснюється лише за їх згодою.

6.13. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації
відповідно до порядку, встановленого МОН.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється
вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель (вихователь) - методист", "педагог - організатор - методист" та інші.

6.14. Педагогічні працівники закладу мають право:

самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи,
не шкідливі для здоров'я учнів;

брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;
навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

6.15. Педагогічні працівники закладу зобов'язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін
відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного
стандарту загальної середньої освіти;

контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних
досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити
результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків,
осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

виховувати повагу до державної символіки, принципів
загальнолюдської моралі;

виконувати власний статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

брати участь у роботі педагогічної ради;

виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів
взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними,
національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну
майстерність, рівень загальної і політичної культури;

виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

вести відповідну документацію.

6.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

6.17. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, власним статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.18. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківського комітету та органів управління освіти;

звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній,
трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації
навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної
бази закладу;

на захист законних інтересів дітей в органах громадського
самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

6.19. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;

поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод
людини.

6.20. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють,
обов'язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в
установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб,
у тому числі позбавлення їх батьківських прав.


^ УІІ. Управління закладом

7.1. Керівництво закладом здійснює його директор. Керівником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.

7.2. Керівник закладу і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відділом освіти районної державної адміністрації.

7.3. Керівник закладу:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує
раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної
середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та
позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства,
санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку майном закладу;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та
виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної
роботи педагогів;

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

7.4. Керівник закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

7.5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

7.6. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного
процесу;

планування та режиму роботи закладу;

варіативної складової робочого навчального плану;

переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.

7.7. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів колективу визначаються статутом закладу і колективним договором.

Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

7.8. У закладі за рішенням загальних зборів створюється і діє рада закладу, діяльність якої регулюється цим статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації, згідно положеннь розроблених і затверджених МОН.

До складу ради закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів школи II-III ступеня, батьків і громадськості.

Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

^ УІІІ. Матеріально-технічна база
та фінансово-господарська діяльність


8.1. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

8.2. Майно, закріплене за закладом, належить закладу на правах

оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

8.3. Фінансування закладу здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти районної державної адміністрації відповідно до законодавства.

8.4. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ), Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) та інших нормативно-правових актів.

8.5. Джерелами фінансування закладу є:

- кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

- доходи від навчально-дослідних ділянок,
від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

8.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОН та органами управління закладу.

8.7. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

ІХ. Міжнародне співробітництво

9.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

Х. Контроль за діяльністю закладу

10.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою
забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють МОН, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклад, Державна інспекція навчальних закладів при МОН, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і відділ освіти районної державної адміністрації.

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому МОН.

10.4. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням МОН за поданням відділу освіти районної державної адміністрації.

10.5. Атестованому закладу, що здійснює підготовку за рівнем базової або повної загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

10.6. Заклад, результати діяльності якого умови організації навчально-виховного процесу якого не відповідають установленим державним стандартам, вважається неатестованим. Щодо такого закладу приймається рішення про проведення повторної атестації через один - два роки або зміни типу, реорганізації чи ліквідації відповідно до законодавства.

10.7. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов'язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником відповідно до законодавства.


ХІ. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

11.1. Реорганізація та ліквідація загальноосвітнього
навчального закладу здійснюється відповідно до Закону України "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ) у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

Похожие:

Положення про загальноосвітній навчальний заклад та типового статуту, затвердженого мон. Статут закладу затверджується відділом освіти районної державної адміністрації iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та типового статуту, затвердженого мон
Цапівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області створена у 1976 році...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад та типового статуту, затвердженого мон. Статут закладу затверджується відділом освіти районної державної адміністрації iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 27 серпня 2010 року №778, типового статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
Пирятинська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням трудового навчання Пирятинської райдержадміністрації...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад та типового статуту, затвердженого мон. Статут закладу затверджується відділом освіти районної державної адміністрації iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778, на підставі Статуту хнвк №24

Положення про загальноосвітній навчальний заклад та типового статуту, затвердженого мон. Статут закладу затверджується відділом освіти районної державної адміністрації iconПоложення про відділ освіти золочівської районної державної адмінстрації затверджено розпорядженням голови Золочівської районної державної адміністрації
Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації і підпорядковується...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад та типового статуту, затвердженого мон. Статут закладу затверджується відділом освіти районної державної адміністрації iconПоложення про відділ освіти золочівської районної державної адмінстрації затверджено розпорядженням голови Золочівської районної державної адміністрації
Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації і підпорядковується...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад та типового статуту, затвердженого мон. Статут закладу затверджується відділом освіти районної державної адміністрації iconПоложення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад" { Із змінами, внесеними згідно з Постановою км
Затвердити Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад та типового статуту, затвердженого мон. Статут закладу затверджується відділом освіти районної державної адміністрації iconА. В. Батинський. 2012 р. Концепція
«Про засади державної мовної політики», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, нової редакції Концепції профільного навчання...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад та типового статуту, затвердженого мон. Статут закладу затверджується відділом освіти районної державної адміністрації iconНаказ №21 Про оформлення й видачу документів про освіту в 2011-2012 навчальному році
Положення про загальноосвітній навчальний заклад", згідно з Інструкцією "Про проведення державної підсумкової атестації та випуск...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад та типового статуту, затвердженого мон. Статут закладу затверджується відділом освіти районної державної адміністрації iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778
Цей Порядок визначає організацію інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад та типового статуту, затвердженого мон. Статут закладу затверджується відділом освіти районної державної адміністрації iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14. 06. 2000 n 964 ( 964-2000-п ), наказ у ю
Затвердити Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу (додається)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы