Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” icon

Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

НазваниеПроект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Дата конвертации16.10.2012
Размер28,51 Kb.
ТипДокументы
1. /документи успех/deklaracija.doc
2. /документи успех/materiali_1_4.pdf
3. /документи успех/materiali_5_8.pdf
4. /документи успех/materiali_9_12.pdf
5. /документи успех/oferta.doc
6. /документи успех/oferta_cenova.doc
7. /документи успех/oferta_texnicheska.doc
8. /документи успех/pokana_1_3.pdf
9. /документи успех/pokana_4_6.pdf
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА


Долуподписаният/-ата

_________ ___________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________, издадена на


_________________ от МВР – гр. _______________,

(дата на издаване) (място на издаване)

адрес:_____________________________________________________________________,

(постоянен адрес)


В качеството си на ___________________________________________________________

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол на кандидата и др.)


на ____________________________________________________________, вписано в

(наименование на кандидата)


търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № , със седалище _______________ и адрес на управление ___________________________, тел.: _____________, факс: __________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура за определяне на изпълнител с предмет „доставка на материали за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051PO001-4.2.05-0001

обявена чрез публикуване на публична покана от .......2012г. в сайта на

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :


  1. не съм оосъждан за някое от следните престъпления по Наказателния кодекс:

а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;

б) подкуп;

в) участие в организирана престъпна група;

г) престъпления против собствеността;

д) престъпления против стопанството;

  1. Представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност;

  2. Представляваният от мен кандидат не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице);

  3. Представляваният от мен кандидат не е в открито производство по несъстоятелност и не се намира в аналогично производство, съгласно законодателството на страната, в която е установен /регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице);

  4. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност;

  5. Аз и представляваният от мен кандидат нямаме парични задължения към държавата, общината и І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище или друго училище в страната, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

  6. В случай, че кандидатът _____________________________________________

бъде определен за изпълнител, ще представя доказателства за декларираните по т. 1 – 6 обстоятелства преди сключването на договора;

  1. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно представител на І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище.


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.


____________ 20_____г. ДЕКЛАРАТОР : _______________

(дата) Декларацията се подписва задължително от управляващия кандидата по регистрация.Инвестира във вашето бъдеще!Похожие:

Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconСтатут на конкурса „Да пазим природата заедно”
Да се провокират творческите търсения на учениците във връзка с проблемите за изменението на климата, недостига на природните ресурси...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconПроект bg051PO001
Изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол на кандидата и др
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconПрограма
Ознайомлення учнів із завданнями та структурою курсу. Зміст та структура підручника з предмета, інші джерела інформації (додаткова...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconПроучване на документални материали от Държавен архив –Търговище; Исторически музей – Търговище
Запознаване с творческата биография на фанфарния оркестър, който в съвременното си развитие е емблема и символ на училището в нашия...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconРозробка уроку з географії «Світові природні ресурси»
За цією класифікацією ґрунти та біологічні ресурси є відновлюваними, але уявлення про невичерпність ресурсів цієї групи все частіше...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconРозробка уроку з географії «Світові природні ресурси»
За цією класифікацією ґрунти та біологічні ресурси є відновлюваними, але уявлення про невичерпність ресурсів цієї групи все частіше...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів всесвітня історія 10 11 класи суспільно-гуманітарний напрям, історичний, філософський профілі
Ознайомлення учнів із завданнями та структурою курсу. Зміст та структура підручника з предмета, інші джерела інформації (додаткова...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconКонкурс для педагогів на кращі цифрові освітні ресурси, підсумки якого підведено у вересні-жовтні цього навчального року
Криворізького навчально-виховного комплексу №35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів багатопрофільний ліцей «Імпульс» відбулося...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconОтто фон Бісмарк, Богдан Хмельницький, Наполеон, Маргарет Тетчер, Рональд Рейган. Що об’єднує цих історичних постатей?
Протягом всього свого існування людство проводило нескінченну боротьбу за ресурси, постійно їх примножувало та захищало. Починаючи...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconЕкономічні ресурси – все необхідне для виробництва економічних благ. Ресурси, які використовують безпосередньо у виробництві, мають назву виробничих
Економічні ресурси все необхідне для виробництва економічних благ. Ресурси, які використовують безпосередньо у виробництві, мають...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconИспытательная лаборатория ООО «курский центр сертификации» Аттестат аккредитации росс ru. 0001. 21 Эп04
Директор подпись инициалы, фамилия
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы