Управління освітою (освітній менеджмент) icon

Управління освітою (освітній менеджмент)

НазваниеУправління освітою (освітній менеджмент)
страница1/13
Дата конвертации06.10.2012
Размер1,81 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
1. /Анотований каталог/3-81.doc
2. /Анотований каталог/Анот.каталогОБЖ.docx
3. /Анотований каталог/техн Ч.1.doc
4. /Анотований каталог/титул.doc
Управління освітою (освітній менеджмент)
Повені,урагани; Винищувачі, бомбардувальники, гелікоптери
Анотований каталог
Анотований каталог

зміст


Управління освітою (освітній менеджмент). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Управлінські проекти слухачів курсів резерву управлінських кадрів "Дайте мені шанс". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


12

Організація та зміст навчально-виховного процесу в інтернатних закладах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Дошкільна освіта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Початкова освіта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Гуманітарна освіта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Українська мова і література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Іноземні мови. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Світова література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

Історія та право. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

Природничо-математична освіта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Математика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Фізика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Інформатика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

Географія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

Хімія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Біологія та основи здоров'я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

Художньо-естетична освіта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

Трудове навчання. Фізична культура. Основи безпеки життєдіяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


94

Виховна робота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

Психологічна служба, соціальний захист дітей та молоді . . . . . . . . . . . .

102

Позашкільна освіта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106

Бібліотечна справа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

Спеціальна педагогіка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112* Матеріали, представлені на другій національній виставці "Інноватика в освіті України", Другій міжнародній виставці "Сучасні навчальні заклади – 2011".


Управління освітою

(освітній менеджмент)


Антоненко В. С. Створення та реалізація авторської концеп­ції розвитку навчального закладу : самоаналіз діяльності педагогічного колективу за пе­ріод 2005-2009 рр. – Ірпінь. – 2011. – 155 с.*

Представлено матеріали про створення та послідовну реалізацію ав­тор­ської концепції розвитку спеціалізованої школи лінгвістики на ос­нові самоаналізу діяльності педагогічного колективу, спрямованої на впровад­ження в педагогічний про­цес інноваційних освітніх технологій.

Адресовано керівникам спеціалізованих ЗНЗ.


Баранова В.А. Навчально-методичне забезпечення славіс­тич­ної спеціа­лізації загальноосвітнього навчального закладу. – Біла Церква: КОІПОПК, 2011. – с. 34.*

Представлено матеріали, які висвітлюють дослідно-експериментальну дія­ль­­ність спеціа­лі­зо­ваного навчального закладу з поглибленим вивченням сло­в’ян­ських мов. Визначено актуаль­ність, доцільність й основні ідеї експе­ри­­мен­ту, мету, об’єкт і предмет дослідження, гіпотезу і тео­ре­тико-мето­до­логічну ос­нову експерименту, наукову новизну дослідження, теоретичне і прак­­тич­не зна­чення даної дослідно-експериментальної роботи сучасного за­кладу освіти.

Запропоновані матеріали можуть бути творчо використані в прак­тич­ній дія­льності як по­чаткуючими, так і досвідченими керівниками навчальних закладів.


Карамушка Л. М., Ткалич М. Г. Самоактуалізація менеджерів у профе­сій­­­но-управлінській діяльності (на матеріалі діяльності комерційних ор­га­нізацій) : монографія. Київ – Запоріжжя: "Просвіта", 2009. – 260 с.*

У монографії розкрито теоретико-методологічні основи дослідження са­мо­актуалізації менеджерів у професійно-управлінській діяльності. Розгля­ну­то сутність самоактуалізації особистості, її основні складові та рівні роз­вит­ку, побудовано модель само актуалізації менеджерів комерційних організацій.

Детально проаналізовано особливості самоактуалізації менеджерів середнього рівня комерційних організацій у професійно-управлінських


Карамушка Л. М., Психологія організаційної культури (на матеріалі про­мис­лових підприємств): навчальний посібник. / Л. М. Карамушка, І. І. Сня­данко. – К. – Львів: Край, 2010. – 212 с.*

У навчальному посібнику розкрито зміст організаційної культури про­мис­лового підприємства, її структуру та функції. Проаналізовано основні чин­ники, що впливають на формування організаційної культури промис­ло­во­го під­приєм­ства. Відображено професійні та особистісні якості менеджера, які сприяють фор­муванню організаційної культури промислового підприємства. Роз­роб­лено пси­хологічний практикум, який включає методики для діагностики орга­ні­за­цій­ної культури та психологічних менеджерів. Представлено авторську про­гра­му тренінгу для підготовки менеджерів до управління організаційною куль­турою промислового підприємства.

Посібник рекомендовано для підготовки студентів спеціальності "Ло­гіс­тика", для викладачів вищої школи, науковців, менеджерів та персоналу ор­га­нізацій, організаційних психологів, а також для всім, хто цікавиться су­час­ним станом розробки проблеми організаційної культури.


Клокар Н.І. Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу за­кладу післядипломної педагогічної освіти : навчально-методичний ком­плекс. – Біла Церква: КОІПОПК, 2010. – 664 с. + СD-диск.*

У навчально-методичному комплексі висвітлено актуальні проблеми управління розвитком закладу післядипломної педагогічної освіти та про­фесійним розвитком його персоналу, сутність технології підготовки керівників та персоналу закладу освіти до роботи в умовах соціально-економічних змін, представлено інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів.

Навчально-методичний комплекс складається з освітньої програми підвищення професійного рівня керівників обласних інститутів післядип­лом­ної педагогічної освіти, навчально-методичного посібника, робочого зошита, що супроводжуються мультимедійними презентаціями.

Зміст освітньої програми і навчально-методичного посібника та робо­чо­го зошита структуровано за такими модулями: "Соціально-гуманітарний мо­дуль", "Управління інституційним розвитком та розвитком персоналу на­вчаль­ного закладу", "Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні освітою", "Інновації в галузі безперервного професійного роз­вит­ку педагогічних працівників та управління навчальною діяльністю", "Кон­троль­но-оцінювальний модуль". Автором реалізовано інноваційні підходи у до­борі змісту пропоно­ваних до вивчення тем, зокрема: питання концепту­альних засад стратегічного управління в освіті, управління професійним розвитком персоналу, форму­вання конкурентно­здатної управлінської ко­манди закладу освіти, використа­ння інформаційно-комунікаційних техно­логій в управлінні освітою, іннова­цій­них технологій підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на засадах диференційованого підходу тощо.

Навчально-методичний комплекс спрямований на підвищення рівня уп­рав­лінської культури та компетентності керівників обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.


Клокар Н.І. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах піс­ля­дипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу : монографія / Н.І.Клокар. – Київ, 2010. – 486 с.*

У монографії висвітлюються теоретичні і методичні засади підви­ще­ння кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти регіону на засадах диферен­ційо­ваного підходу. Проаналізовано ґенезу проб­ле­ми у віт­чиз­няній і зарубіжній освіті, визначе­но сутність, змістовий діапазон цієї кате­го­рії. Охарактеризовано науково-методичну систему неперервної піс­ля­дип­­лом­­ної педагогічної освіти регіону, обґрунтовано концепцію і полі­функ­­ціо­нальну модель підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Виз­на­чено функ­ції підвищення кваліфікації та управління різних рівнів, ла­нок і структур сис­теми неперервної освіти регіону. Науково обґрунтовано зміст, технологію і резуль­т­ативність підвищення кваліфікації педагогічних пра­ців­ни­ків залежно від ступеня та етапів неперерв­ного навчання, категорій слу­хачів, їхніх пізна­вально-професійних потреб.

Для науковців, викладачів, управлінців, учителів, керівників закладів освіти.


Кисляк Н. П. "Один хороший учитель може змінити світ …" : із досвіду пла­­ну­­вання та організації науково-методичної роботи. – Вишгород, 2011. – 71 с.*

Представлено систему планування та організації науково-методичної роботи Вишгородської районної гімназії "Інтелект": структуру, форми, етапи та шляхи реалізації науково-методичної проблеми, особливості планування та організації роботи шкільних методичних об’єднань.

Адресовано заступникам директора з навчально-методичної роботи, керівникам шкільних методичних об’єднань.


Кисляк Н. П. Від творчого пошуку до оновлення навчально-виховного про­цесу : за матеріалами науково-практичної конференції "Упровадже­ння інноваційних технологій у навчально-виховний процес як один із най­більш ефективних шляхів розвитку творчої особистості". – Вишго­род, 2011. – 71 c.*

Представлено матеріали, що містять аналіз діяльності педагогічного ко­лек­тиву та творчих груп учителів над упровадженням нових освітніх техно­логій у навчально-виховний процес. Узагальнено досвід роботи над реаліза­цією проблеми "Упровадження інноваційних технологій у на­вчально-вихов­ний процес як один із найбільш ефективних напрямів розвитку творчої особистості".

Адресовано керівникам та педагогічним працівникам загальноос­вітніх навчальних закладів.


Мигаль М. Л., Луценко Н. В. Упровадження особистісно орієнтованих тех­но­логій у діяльність гімназії : рекомендації. – Обухів. – 2011. – 16 с.*

Розглянуто питання впровадження особистісно орієнтованої моделі уп­равління закладом та в практиці реалізації науково-методичної проблеми колективом гімназії. Цінність представлених матеріалів полягає в тому, що їх можна ефективно використовувати повністю і фрагментарно у роботі керів­ників навчальних закладів.

Адресовано керівникам та заступникам директорів загальноосвітніх навчальних закладів.


Модель профільного навчання в умовах спеціалізованої школи : мето­дич­ний збірник : за ред. С.О. Комаренко. – Яготин, 2011. – 35 с.*

Представлено модель допрофіль­но­го та профільного навчання в Яго­тинській СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, яка створена відповідно до концепції профільного навчання школи. Подано структуру про­фі­лізації закладу, висвітлено досвід роботи педагогічного колективу з да­ної теми, реалізація особистісно зорієнтованого підходу щодо вивчення готовності школярів до вибору про­філю навчання.

Посібник адресовано керівникам спеціалізованих ЗНЗ.


Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організацій : Тези VІ наук. - практ. конф. З організаційної та економічної психології (25-27 черв­ня 2009 р., м. Керч) за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, О.А. Філь. – К. : Видавництво "Інтерлінк", 2009. – 240 с.*

Збірка тез є першою в Україні збіркою наукових матеріалів із психоло­гіч­них умов розвитку конкурентоздатності організацій. Матеріали збірки ві­доб­ражають найбільш актуальні науково-прикладні проблеми, які нині роз­роб­ляються в цій галузі українськими та зарубіжними науковцями та практиками.

Збірка призначена менеджерам та персоналу організацій, науковцям, ви­кладачам вищої школи, організаційним психологам, а також усім, хто ціка­вить­ся сучасним станом розробки психології розвитку конкурентоздатності організацій.


Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби: тези міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та еко­номічної психології (23-25 вересня, м. Луцьк) / за наук. ред. Л. М. Ка­ра­муш­ки, Л. Я. Малімон, О. А. Філь, Т. М. Литвиненко. – Луцьк, 2010. – 176 с.*

Збірник тез є першим в Україні виданням наукових матеріалів із пси­хо­логічних основ управління та організаційного розвитку в системі державної служ­би. Матеріали відображають найбільш актуальні науково-прикладні проб­­леми, які нині розробляються в цій галузі українськими й зарубіжними науковцями та практиками. Книга адресована керівникам і працівникам системи державної служ­би, центрам перепідготовки та підвищення квалі­фі­ка­ції працівників органів державної влади, органів місцевого самовря­ду­ван­ня, державних підприємств, установ і організацій, науковцям, викладачам вищої школи, організаційним та економічним психологам, а також усім, хто ці­ка­виться сучасним станом роз­робки психології управління й органі­за­цій­но­го розвитку в системі дер­жав­ної служби.


Синдром "професійного вигорання" та професійна кар’єра працівників ос­вітніх організацій: гендерні аспекти: навч. посібник для студентів ви­щих навч. закладів та слухачів інститутів післядипл. освіти / За наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової. – 2-е вид., пе­ре­роб. Та доповн. – К. : Міленіум, 2006. – 368 с.*

У навчальному посібнику розглянуто зміст та основні вияви про­фе­сій­но­го стресу та синдрому "професійного вигорання" у педагогічних праців­ни­ків. На­ведено технологію їх профілактики та подолання в освітніх органі­за­ціях. Також проаналізовано взаємозв’язок професійного стресу та синдрому "ви­горання" з про­фесійною кар’єрою працівників освітніх організацій. Особ­ли­вої уваги надано впливові гендерних характеристик особистості на прояви зазначених феноменів. У психологічному практикумі, який складає окремий під­­­розділ посібника, наведено комплекс методик для діагностики профе­сій­но­го стре­су, синдрому "професійного вигорання", психологічних особливос­тей здій­сне­н­ня професійної кар’єри в організаціях та гендерних характе­рис­тик особис­тос­ті.

Третій блок посібника містить комплекс навчальних про­грам, що сто­су­ються проблем синдрому "професійного вигорання", розвитку професійної ка­р’єри, врахування гендерних характеристик особистості. На­вчаль­ний по­сіб­ник розрахований для підготовки студентів вищих навчальних закладів та слухачів інститутів післядипломної освіти. Окрім того, навчальний посібник може бути корис­ним для керівників, педагогічних працівників, психологів освітніх організацій, науковців та всіх, хто бажає оволодіти знаннями у цій галузі.


Сушко С. М., Осипенко Ж. Ж. Організація профільного навчання: до­свід, пробле­ми, перспективи : матеріали з досвіду роботи. – Боярка, 2010. – 118 с.*

Збірник містить матеріали з досвіду роботи Києво-Святошинської ра­йо­нної класичної гімназії з питання впровадження диференційованих форм ор­га­ні­зації про­філь­ного навчання в школі ІІІ ступеня. В інформаційно-мето­дич­­­ному збірнику подано матеріали, що розкривають суть такої форми орга­ні­­­зації профільного навчання, основні підходи до організації профільного на­вчан­ня за предметно-груповим принципом, особливості психолого-педаго­гіч­ного супроводу про­філь­ного навчання.

Адресовано керівникам, заступникам і педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів.


Творчі проекти в організації позакласної роботи: зміст виховних заходів гімназії / автори-укладачі І. В. Шубко, О. П. Боутенок, Н. П. Кисляк. – Вишгород, 2011. – 73 с.*

Представлено досвід педагогів гімназії з упровадження проектних тех­но­логій у системі виховної роботи. Подано зразки творчих проектів, що спри­яють формуванню патріотичних почуттів, естетичних смаків учнів, лю­бові до рідного слова, національних традицій. Представлені проекти ґрунтуються на актив­ній співпраці педагогів та учнів, активному проведенні пошукової, дослідниць­кої та пізнавальної діяльності школярів.

Адресовано керівникам, учителям, педагогам-організаторам загально­освіт­ніх на­вчаль­них закладів.


Технологія психологічної підготовки персоналу держадміністрацій до ро­бо­ти в команді: навч. посіб. / [Л.М. Карамушка, О.І. Філь, В.В. Левковець, О.І. Альохіна, В.О. Михайленко]. – К. : Наук. світ, 2008. – 182 с.*

У навальному посібнику представлено технологію психологічної підго­тов­ки персоналу держадміністрацій до роботи в команді. Проаналізовано особ­ливості діяльності персоналу держадміністрацій у сучасних умовах та пси­хологічні чинники її ефективності. Розкрито роль команди в діяльності держ­адміністрацій. Виділено основні проблеми, які існують у психологічній підготовці персоналу держадміністрацій до роботи в команді. Висвітлено зміст технологічного підходу як важливого засобу психологічної підготовки пер­соналу держадміністрацій до роботи в команді.

Навчальний посібник розрахований на керівників та працівників держ­ад­міністрацій, викладачів центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації кад­рів, організаційних психологів, науковців, а також усіх, хто цікавиться про­б­лемами психологічного забезпечення ефективності діяльності держслуж­бо­в­­ців у сучасних умовах.


Технологія психологічної підготовки персоналу організацій до роботи в умо­вах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій): навч. посібник / за наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. : Наук. світ, 2008. – 230 с.*

У навчальному посібнику розкрито технологію психологічної підго­тов­ки персоналу організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін (на ма­теріалі освітніх організацій). Розкрито зміст технологічного підходу як важ­ливого засобу оптимізації діяльності організацій у сучасних умовах, ос­нов­ні види психолого-управлінських технологій, зміст інтерактивних технік, які можуть бути використані в процесі реалізації технологічного підходу. Детально проаналізовано технологію підготовки персоналу організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін, визначено її мету та основні за­вдання, зміст, структуру, змістовно-цільові та організаційні форми вико­рис­тання. Описано зміст 14 тренінгових сесій, які покладено в основу технології.

Подано психологічний практикум з детальним описом діагностичного істру­мен­тарію для вимірювання психологічних феноменів, що є предметом аналі­зу кожної із 14 тренінгових сесій.

Посібник розрахований на керівників та працівників організацій, орга­ніза­ційних психологів, викладачів та слухачів інститутів післядипломної ос­ві­ти, науковців, а також усіх, хто цікавиться проблемами діяльності орга­ні­за­цій в умовах соціально-економічних змін.


Управління якістю – ефективність та довіра громади: матеріали кон­фе­рен­ції з впровадження міжнародних стандартів у рамках проведення Дня Європи та реалізації проекту "Бориспіль – місто якості", присвяченої 420-й річниці від першої згадки про Бориспіль як містечко/ [За ред. Л. Горшкова; упор. В. Дмитрієв та ін.] – Бориспіль: Креативна агенція "Прінт-студія", 2010. – 224 с.*

Видання містить матеріали Всеукраїнської конференції з впровадже­н­ня міжнародних стандартів у рамках проведення дня Європи та реалізації про­ек­ту "Бориспіль – місто якості", присвяченої 420-й річниці від першої згадки про Бориспіль як містечко, відбулася у місті Борисполі Київської області.

Видання адресоване працівникам органів виконавчої влади, органів міс­це­вого самоврядування, керівникам навчальних закладів, громадських ор­га­нізацій, політичних партій, засобів масової інформації.

Шубко І. В., Боутенок О. П., Кисляк Н. П. Проектні технології в на­вчально-виховному процесі : зміст навчальних занять з різних шкільних дисциплін гімназії / автори-укладачі І. В. Шубко, О. П. Боутенок, Н.П. Кис­ляк. – Вишгород, 2011. – 74 с.*

Представлено розробки навчальних занять з використанням методу проектів.

Адресовано керівникам і педагогічним працівникам загальноосвітніх на­вчаль­них закладів.


Шубко І. В., Боутенок О. П., Н. П. Кисляк, В. В. Оверченко, О. І. Ігнатіє­ва. Педагогічна рада як вищий колегіальний орган управління навчаль­ним закладом : виступи на засіданнях педагогічної ради. – Вишгород, 2011. – 106 с.*

У представлених матеріалах засідань педагогічної ради розглядаються най­важливіші питання сучасної освіти, проблеми, над якими працює навчаль­ний заклад: формування і розвиток творчої особистості, метод проектів у навчально-виховному процесі, удосконалення виховної системи, впровадже­ння здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій, психологічний супровід учасників навxально-виховного процесу, моніторинг навчальних досягнень учнів тощо.

Адресовано керівникам та педагогічним працівникам загальноос­вітніх навчальних закладів.


Шубко І. В., Кисляк Н. П. Концепція програми "Творча обдарованість" : система роботи педагогічного колективу з обдарованою учнівською мо­лод­дю. – Вишгород, 2011. – 18 с.*

Представлено теоретичні засади, шляхи, принципи та завдання щодо фор­мування в учнів творчого потенціалу, навчання й виховання обдаро­ва­них дітей в умовах гімназії, система роботи навчального закладу з розвитку обда­рованих дітей.

Концепція передбачає розроблення й упро­ва­дження ефективних мето­дич­них засобів і технологій пошуку, навчання, виховання та самовдос­кона­лення дітей; створення умов для гармонійного роз­витку особистості; впро­вадження нових технологій, методів, форм організації освіти; оновлення про­грамно-методичних і дидактичних вимог до організації навчально-виховного процесу; забезпечення диференціації і різ­норів­невого підходу до навчання.

Адресовано керівникам загальноосвітніх на­вчаль­них закладів.


Шубко І. В., Боутенок О. П. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя та культури здоров’я учнів Вишгородської районної гімназії "Інтелект" : матеріали із досвіду роботи "Школи спри­ян­ня здоров’ю". – Вишгород, 2011. – 14 с.*

Визначено принципи й завдання фор­му­ван­ня в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, запропоновано струк­туру роботи з реалізації поло­жень програми. Висвітлено систему роботи гімназії з бать­ками, державними та громадськими установами щодо збереження здо­ров’я дітей.

Адресовано керівникам, учителям, педагогам-організаторам загально­освіт­ніх на­вчаль­них закладів.


Шубко І. В., Кисляк Н. П., Боутенок О. П. Концепція профільного на­вчан­ня Вишгородської районної гімназії "Інтелект": система організації профільного навчання в гімназії. – Вишгород, 2011. – 24 с.*

У Концепції представлено сутність і принципи організації профільного навчання в гімназії, висвітлено зв’язки між загальною середньою і професій­ною освітою відповідно до обраного профілю, який має забезпечувати загальноосвітню підготовку учнів та підготовку до майбутньої професійної діяльності. Визначено зміст просвітницької роботи з батьками та педагогічними працівниками щодо вибору профілю навчання учнів. Запропоновано систему визначення рівня готовності учнів до навчання у профільних класах, їхніх нахилів, здібностей, інтересів.

Адресовано керівникам загальноосвітніх навчальних закладів.


Чубарук О.В., Вакулюк О.І., Шевченко А.М. Технологія управління дослідно-експери­ментальною роботою та інноваційною діяльністю навчаль­них закла­дів регіону : науково-методичний посібник / за ред. О.В.Чубарук. – Біла Церква, КОІПОПК, 2011. – 156 с.*

Розкрито технологію управління дослідно-експери­ментальною робо­тою та інноваційною діяльністю навчальних закладів регіону, яка поєднує орга­ні­заційно-управлінський і науково-методичний супровід до­слід­­но-екс­перимен­тальної роботи та інноваційної діяльності навчальних за­кладів області; розроб­лення, апробацію та впровадження нових освітніх техноло­гій; створення та впро­вадження освітніх інновацій у практику роботи за­кла­ду післядип­ломної педа­гогічної освіти.

Запропоновано циклограму управління дослідно-експери­ментальною ро­бо­­тою та іннова­цій­ною діяльністю навчальних закладів регіону, матеріали для на­дання колегією головного управління освіти і науки Київської обласної адміністрації статусу експериментального навчального закладу всеукраїн­ського або регіонального рівня (заявка і програма дослідно-експерименталь­ної роботи, Угода про співпрацю з ВНЗ, подання навчального закладу і відді­лу освіти) з напрямів: "Еколого-оздоровча робота з дітьми в дошкільному навчальному закладі", "Навчально-методичне забезпечення славістичної спе­ціалізації освітнього процесу спеціалізованого загальноосвітнього навчаль­ного закладу", "Впровадження диференційованих форм організації профіль­ного навчання", "Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу".

Представлено нормативно-правове забезпечення з окремих питань реаліза­ції дослідно-експери­ментальної робо­ти та іннова­цій­ної діяльності, як-от: Кон­­цеп­ція діяльності центру педагогічних інновацій Київського обласного інсти­туту післядипломної освіти педагогічних кадрів, Положення про організацію навчання педагогічних, управлінських і методичних кадрів закладів освіти Київської області за програмою Intel® "Навчання для май­бут­нього", Концепція регіонального варіанту реалізації проекту "1 учень – 1 ком­п’ютер", Положення про участь навчальних закладів Київської області у міжна­родних і національних освітніх виставках тощо. Розроблено анкети на визна­чення рівня володіння засо­бами інфор­ма­цій­но-комунікаційних технологій та сформованості інформа­цій­но-комуні­каційної компе­тентності педагогічних працівників.

Адресовано керівникам і педагогічним працівникам навчальних закладів, завідуючим і методистам районних, міських методичних служб, науково-педа­го­гічним і методичним працівникам закладів післядипломної педагогічної освіти.


Управлінські проекти слухачів курсів резерву управлінських кадрів "Дайте мені шанс"


Висторонський Владислав Григорович

Науково-методичний центр управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Управління розвитком професійної компетентності педагогічних працівників в умовах ЗНЗ

Охарактеризовано зміст професійної компетентності вчителя, функції його професійної діяльності, структуру професійної компетентності педагога, форми професійної діяльності педагога. Запропоновано моделі: професійної діяльності сучасного педагога, професійної компетентності вчителя, управ­ління розвитком професійної компетентності вчителя. Проаналізовано клю­чові професійні компетентності (інформаційну, продуктивну, автономі­заційну, моральну, психо­лого-педагогічну, соціальну, управлінську, інтелек­туальну, методичну). Визна­чено критерії результативності педагогіч­ної діяльності вчителя відповідно до рівнів професійної компетентності (репро­дуктивного, адаптивного, локально-моделювального, системно-моделюваль­ного).

Адресовано керівникам ЗНЗ.


Задерака Алла Миколаївна

Рудосільський Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Володарського району

Програма розвитку Рудосільського НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ сту­пенів – дошкільний навчальний заклад"

Висвітлено нормативно-правове забезпечення роботи НВК. Розроблено концепцію діяльності та розвитку закладу освіти, а також Програму розвитку, яка поєднує проекти "Школа здоров’я", "Шестирічна дитина в школі", "Про­фільне навчання", "Обдарована дитина", "Дитина з особливими освітніми потребами", "Психологічний супровід навчально-виховного процесу", "Онов­лена школа", "Інформаційні технології", "Дитина в ДНЗ".

Адресовано керівникам ЗНЗ.


Онопрієнко Алла Володимирівна

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 м. Обухова

Управління дослідно-експериментальної роботою в загальноосвітній школі

Висвітлено основні підходи до управління ДЕР у закладі освіти, функції та стилі діяльності управлінської команди. Проаналізовано різні підходи до розроблення та проектування програми ДЕР, вимоги до керівників і педагогів як учасників ДЕР, критерії готовності педагогів-експериментатора до Інно­ваційної діяльності. Розкрито технологію впровадження всеукраїнського нау­кового психолого-педагогічного проекту "Вибір успішної професії", кон­цепцію та програму реалізації проекту, програми спецкурсів "Розвивальна економіка", "Самопізнання", "Партнерство", "Ділове спілкування".

Адресовано керівникам ЗНЗ.


Примаченко Аліна Володимирівна

Немішаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Бородянського району

Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності керівника ЗНЗ

Висвітлено систему роботи з підготовки керівників навчальних за­кладів і педагогічних працівників до використання засобів інформаційно-комуніка­ційних технологій у професійній діяльності. Представлено резуль­тати й ана­ліз анкетування педагогічних працівників на визначення рівня володіння засо­бами інфор­ма­цій­но-комунікаційних технологій та сформова­ності в них інформа­цій­но-комуні­каційної компе­тентності. Запропоновано модель вико­рис­тання засобів інформаційно-комунікаційних технологій управлін­ською командою та педагогічними працівниками навчального закладу. Розкрито питання організації роботи зі створення і змістового наповнення сайту навчального закладу.

Адресовано керівникам ЗНЗ.


Самченко Галина Іванівна

Таращанська районна гімназія "Ерудит"

Управління розвитком професійної компетентності педагогічних працівників в умовах ЗНЗ

Висвітлено управлінські підходи до розвитку професійної компетент­ності педагогічних працівників в умовах ЗНЗ на основі реалізації положень кадрового менеджменту. Розкрито окремі положення теорій мотивації пер­соналу, фундаментальнi мотиви, що зумовлюють потребу органiзацiї в управ­лiннi, фактори, які стимулюють роботу, методи управлiння, що забез­печують пiдвищення мотивації персоналу, пiдходи до аналiзу роботи. Проа­налізовано методи оцiнювання персоналу. Здійснено аналiз потреб у навчанні персоналу (для організації, для конкретного педагогічного праців­ника), основ­них методів навчання, засобів оцiнювання й контролю навчання педаго­гічних працівників. Охарактеризовано інструментарій для мінiмiзації суб’єк­тивності оцінювання професійної діяльності. Запропоно­вано схеми, критерії та техніки оцінювання персоналу, зміст етапів плану­вання розвитку персоналу.

Адресовано керівникам ЗНЗ.


Організація та зміст навчально-виховного процесу

в інтернатних закладах


Буканова Ірина Володимирівна, Григоренко Ольга Сергіївна

Васильківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів

Сходинки зростання: програма виховної роботи з учнями 3-4 класів спеціального загальноосвітнього закладу

Програмою виховної роботи передбачено створення сприятливих умов для розвитку природного потенціалу та творчого ставлення до життя дитини, яка має особливі освітні потреби, залучення кожного вихованця до засвоєння вироблених людством цінностей. Запропоновано орієнтовну тематику, форми проведення та зміст виховних справ для дітей 8-10 років, що розподілені на два роки роботи з учнями молодшого шкільного віку. Представлено авторські сценарії цікавих виховних справ.

Адресовано заступникам директорів загальноосвітніх закладів з виховної роботи, вихователям, класним керівникам, педагогам-організаторам.


Василенко Лариса Михайлівна

Володарська загальноосвітня санаторна школи-інтернат

Інноваційний виховний простір у становленні життєтворчої особистості

Досвід роботи вихователя спрямований на формування і розвиток ключових компетенцій вихованців, виховання життєтворчої особистості в умовах інноваційного освітнього простору. У матеріалах досвіду пред­ставлено програму виховної роботи "Життєві орієнтири" для учнів 10-11 кла­сів, яка є системою змісту, форм, методів, прийомів, педагогічних дій та ґрунтується на принципах соціальної активності особистості, природо­відповідності, гуманності та наступності; вміщено діагностику та моніторинг якості виховного процесу, проекти, авторські сценарії виховних справ.

Рекомендовано заступникам директорів закладів освіти з виховної роботи, вихователям, класним керівникам, педагогам-організаторам.


Єкименко Олена Георгіївна

Комунальний заклад Київської обласної ради "Бучанська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов"

Формування у молодшого школяра ціннісного ставлення до світу

Матеріали досвіду представлені програмою виховної роботи з учнями 1-4 кла­сів "Зернятка", зміст якої спрямований на створення сприятливих умов для гармонійного розвитку молодшого школяра, становлення особистості кож­ного вихованця як творця і проектувальника власного життя; резуль­та­тами діагностики виховної групи, добіркою ігор для молодших школярів, екологічним проектом "Осінні барви" та авторськими сценаріями виховних справ.

Рекомендовано заступникам директорів загальноосвітніх закладів з ви­хов­ної роботи, вихователям, класним керівникам, педагогам-організа­торам.


Михайленко Ганна Іванівна

Мостищенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів

Українська народна вишивка для учнів 9-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей: авторська програма

Програма розроблена з метою вдосконалення змісту навчально-вихов­ного процесу з допрофесійного навчання спеціальних навчальних закладів. Вона містить: навчальний план, пояснювальну записку, зміст навчального матеріалу, тематичне планування, методичні матеріали (інструкційні та технологічні картки, різновиди виробів).

Адресовано вчителям-дефектологам спеціальних загальноосвітніх навчаль­них закладів.


Михайленко Ганна Іванівна

Мостищенська спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Лікувальна фізична культура для учнів 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей

Запропонована програма складена з урахуванням вікових і психофізичних особливостей розвитку дітей, які мають порушення інтелекту. Вона базується на принципах системності, послідовності, особисто-орієнтованого підходу з урахуванням компенсаторних можливостей дитини і передбачає досягнення певних результатів.

Адресована для інструкторів із лікувально-фізичної культури та вчителів-дефектологів спеціальних загальноосвітніх закла­дів.


Ревега Наталія Миколаївна

Комунальний заклад Київської обласної ради "Переяслав-Хмель­ницький ліцей-інтернат"

Дороги, що ми обираємо

У досвіді представлено авторську програму виховної роботи з учнями 10-го класу, спрямовану на формування моральних переконань вихованців на основі загальнолюдських цінностей, запропоновано структуру організації самопідготовки вихованців у групі, цікаві нестандартні форми проведення виховних справ, докладно розкрито орієнтований зміст годин спілкування, тренінгових занять, проектів, інтелектуальних і рольових ігор, вікторин; вміщено діагностику і моніторинг якості виховного процесу, народознавчий та профорієнтаційний проекти, авторські сценарії виховних справ.

Матеріали адресовано директорам загальноосвітніх закладів з виховної роботи, вихователям, класним керівникам, педагогам-організаторам.


Салантій Людмила Віталіївна, Ліпінська Тетяна Вікторівна

Васильківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів

Виховуємо громадянина

У досвіді роботи висвітлено систему комплексного підходу до виховання особистості дитини з тяжкими порушеннями мовлення в умовах гуманізації освітнього процесу. Представлено авторську програму "Паростки гро­мадянського зростання" для організації виховної роботи з учнями 6-7 класів спеціальної школи-інтернату, результати діагностики вихованців, сценарії виховних справ.

Адресовано педагогічним працівникам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами.


Чемерис Ольга Олегівна

Комунальний заклад Київської обласної ради "Переяслав-Хмель­ниць­кий ліцей-інтернат"

Використання засобів інформаційних технологій на уроках країнознавства у процесі вивчення теми "Латинська Америка"

У досвіді розкриваються напрями використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання географії, зокрема спецкурсу "Країнознавство". До уроків додані мультимедійні презентації, що робить їх більш змістовними, яскравішими, інформаційно насиченими.

Для вчителів географії та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.


Шипелюк Людмила Миколаївна

Київський обласний ліцей-інтернат фізкультури і спорту

Праця душі

У матеріалах досвіду презентовано систему виховної роботи в основі якої є всебічний розвиток компетентної особистості, здатної до самореалізації та постійного самовдосконалення. Представлено авторську програму виховної роботи з ліцеїстами І курсу (8 клас) "Перлини духовності", 2 авторські збірки цікавих виховних справ: "Коштовні самоцвіти народу", "Творчість та інтелект – запорука успіху", Положення про діяльність дитячого самоврядування "Країна самостійності", програму театрального гуртка "Театральними стежками України", Положення про щорічний ліцейський конкурс на кращу групу ліцею-інтернату "Разом у майбутнє", програму реалізації методичної проблеми ліцею-інтернату "Упровадження особистісно-орієнтованих технологій у виховний простір інтернатного закладу спортивного профілю", сценарії виховних справ, що не ввійшли до авторських збірок, діагностику та моніторинг якості виховного процесу

Матеріали призначено для використання заступниками директорів за­гально­освітніх закладів з виховної роботи, вихователями, класними керів­никами, педагогами-організаторами, керівниками гуртків позашкільних навчальних закладів.


Дошкільна освіта


Авторський колектив: творча група вихователів Іванківського дошкільного навчального закладу №5 "Іванко"

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Похожие:

Управління освітою (освітній менеджмент) iconТопузов ім’я Олександр
Фах за освітою: Менеджмент загальної та адміністративної галузі, факультет державного управління
Управління освітою (освітній менеджмент) iconПоложення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу
На виконання статті 36 Закону України "Про дошкільну освіту", з метою надання організаційної допомоги керівникам дошкільних навчальних...
Управління освітою (освітній менеджмент) iconПоложення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу
На виконання статті 36 Закону України "Про дошкільну освіту", з метою надання організаційної допомоги керівникам дошкільних навчальних...
Управління освітою (освітній менеджмент) iconПоложення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу
На виконання статті 36 Закону України "Про дошкільну освіту", з метою надання організаційної допомоги керівникам дошкільних навчальних...
Управління освітою (освітній менеджмент) iconТема. Менеджмент в системі шкільної освіти: науково-теоретичний аспект
Ключові поняття: система управління школою, внутрішкільне управління, менеджмент в системі шкільної освіти, функції внутрішкільного...
Управління освітою (освітній менеджмент) iconПоложення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року n 305 ( 305-2003-п ), з метою методичної допомоги керівникам дошкільних навчальних закладів, місцевих органів управління освітою
Евастопольської міських державних адміністрацій, Міністру освіти Автономної Республіки Крим рекомендувати Примірний статут дошкільного...
Управління освітою (освітній менеджмент) iconКонцепція створення та функціонування Національної системи моніторингу якості освіти України Загальна частина
Нсмяо є важливою умовою вдосконалення системи освіти на компетентнісних засадах, становлення громадсько-державної моделі управління...
Управління освітою (освітній менеджмент) iconДокументи
1. /Стратегический менеджмент/10 Портфельный анализ.docx
2. /Стратегический...

Управління освітою (освітній менеджмент) iconН. И. Кабушкин, Г. А. Бондаренко Менеджмент
К 12 Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб пособие. — 2-е изд. — Мн.: Новое знание, 2001. — 216с. — (Экономическое образование)
Управління освітою (освітній менеджмент) iconМетодичні рекомендації щодо організації літнього
Міністерством освіти і науки спільно з органами управління освітою вживаються заходи для належної організації відпочинку дітей у...
Управління освітою (освітній менеджмент) iconАнкета кандидата
Фах за освітою:Інженер-механік,спеціальність (автомобілі та автомобільне господарство),інженер з транспорту(організація перевезень...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы